Találatok a következő kifejezésre: Van-e arra hogy (415 db)

Van.Az öröklési sorrendben következõ kapja.
Tudtommal nem lehet valakinek a javára lemondani az örökségrõl, csak simán lemondani, ilyenkor a többi örökös között oszlik el a része.
Csak úgy lehet lemondani. Nem lehet kedvezményezettet megnevezni.
Nem is lemondásnak nevezik, hanem visszautasításnak. Ha van gyereke, akkor az örököl helyette.

Most fogok visszamenni gyesről dolgozni. A gyermekek után járó szabadságomat nem szeretném kivenni. Lehetőség van-e arra, hogy pénzben ezt kifizessék?

Legjobb válasz: Ha ugyanahhoz a munkáltatóhoz mégy vissza, akkor ki kell adniuk. Ha ott megszünteted a munkaviszonyod, akkor megválthatják pénzben.

Ha ugyanahhoz a munkáltatóhoz mégy vissza, akkor ki kell adniuk. Ha ott megszünteted a munkaviszonyod, akkor megválthatják pénzben.

Lányom 16 évesen szült. Az iskolát szeretném, ha nappali tagozaton fejezné be. Lehetőség van-e arra, hogy én menjek el GYED-re helyette?

Legjobb válasz: Ma már a nagymama is mehet gyedre. Annak idején nekem is volt Anyuka osztálytársam.

Ma már a nagymama is mehet gyedre. Annak idején nekem is volt Anyuka osztálytársam.
Inkább GYES-re, nem? Szerintem nagyszülõ nem mehet GYED-re! De bocsánat ha rosszul tudom! A nagyszülõ gyermekgondozási segélyre való jogosultsága A gyermek szülõjének vér szerinti, örökbefogadó szülõje, továbbá annak együtt élõ házastársa (a továbbiakban együtt: nagyszülõ) is jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha a gyermek * az elsõ életévét betöltötte, továbbá * gondozása, nevelése a szülõ háztartásában történik, valamint * szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyrõl lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülõ részérõl történõ igénylésével. * A nagyszülõ részére a gyermekgondozási segélyre való jogosultság a fenti feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha * õ maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és * a szülõ esetében is fennállnak a jogosultsági feltételek. A nagyszülõ gyermekgondozási segélyre való jogosultságát akkor is meg kell szüntetni, ha olyan kizáró körülmény áll be, amely a szülõ az ellátásnak saját maga általi igénybevétele esetén a gyermekgondozási segélyre való jogosultságának elvesztését vonná maga után. A gyermekgondozási segélyben részesülõ nagyszülõ keresõ tevékenységet a gyermek hároméves kora után napi négy órát meg nem haladó idõtartamban folytathat, vagy idõkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Mikor nem jár gyermekgondozási segély? Nem jár gyermekgondozási segély annak a személynek, aki * olyan gyermek után igényli a gyermekgondozási segélyt, akit a gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el * elõzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti * a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a) a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett keresõ tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a települési önkormányzat jegyzõje által a fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzõ személy kérelmére megállapított ápolási díjat, b) társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minõsülõ nyugellátást, a rehabilitációs járadékot, a rokkantsági járadékot, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát, * az egy évesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezi el. Nem jár gyermekgondozási segély a nagyszülõnek, ha * a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el. A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti, ha a napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek 3 évesnél idõsebb, és az intézményi elhelyezés a napi 5 órás idõtartamot nem haladja meg. * olyan gyermek után igényli a gyermekgondozási segélyt, akit a gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el * elõzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti * a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a) a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett keresõ tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a települési önkormányzat jegyzõje által a fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzõ személy kérelmére megállapított ápolási díjat, b) társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minõsülõ nyugellátást, a rehabilitációs járadékot, a rokkantsági járadékot, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát Gyermekgondozási segély mellett végezhetõ keresõ tevékenység A gyermekgondozási segélyben részesülõ személy - ide nem értve a nagyszülõt - keresõ tevékenységet * a gyermek egyéves koráig nem folytathat, kivéve a kiskorú szülõ gyermekének gyámját, * a gyermek egyéves kora után idõkorlátozás nélkül folytathat. A gyermekgondozási segélyben részesülõ nagyszülõ keresõ tevékenységet a gyermek három éves kora után napi négy órát meg nem haladó idõtartamban folytathat, vagy idõkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Bejelentési kötelezettség A gyermekgondozási segély folyósításának, szüneteltetésének idõtartama alatt 15 napon belül, írásban a folyósító szerv részére jelenteni kell: * ha a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszûnik, * ha az ellátásra jogosult - ide nem értve a kiskorú szülõ gyermekének gyámját - a gyermek egyéves kora elõtt, nagyszülõ esetében a gyermek hároméves kora elõtt folytat keresõ tevékenységet, * ha a gyermekgondozási segélyre jogosult nagyszülõ a gyermek hároméves kora után folytat keresõ tevékenységet, kivéve, ha az a napi négy órát nem haladja meg, vagy a keresõ tevékenységet az otthonában folytatja, * ha az ellátásra jogosult a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. §. (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, * a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben történõ elhelyezését, kivéve, ha a gyermekgondozási segélyre jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetõleg felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, továbbá, ha a gyermek már elmúlt egy éves, * az ellátásra jogosult elõzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését, * az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggõ külföldi tartózkodásának tényét; * nagyszülõ által igénybe vett gyermekgondozási segély esetében mindazokat a körülményeket, amelyek akár a nagyszülõ vonatkozásában, akár a szülõ vonatkozásában a segélyre való jogosultság elvesztését vonják maguk után; * az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását, * a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történõ kikerülését, * az EGT tagállamban történõ munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét. Az ellátás folyósítását érintõ változások bejelentésének elmulasztása az ebbõl származó jogalap nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után! A gyermekgondozási segély összege A gyermekgondozási segély havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ikergyermekek esetén - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ával, töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegébõl nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra. Gyermekgondozási segély iránti igény érvényesítése A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igény benyújtása szülõ esetén a „Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására" címû formanyomtatvány, nagyszülõ esetén a „Kérelem nagyszülõi gyermekgondozási segély megállapítására" címû formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. A gyermekgondozási segély iránti igényt elbíráló szerv: szülõ esetében a Magyar Államkincstárnak az igénylõ lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatósága, illetve, ha az igénylõ munkahelyén mûködik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetõhely. Nagyszülõ igényét kizárólag a Magyar Államkincstárnak az igénylõ lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatósága bírálja el. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenõleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelõzõ második hónap elsõ napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettõl az idõponttól kezdve fennállnak.
Off, de érdekelne hogy az apukával együtt laknak?
Gyedet nem kaphat szerintem.
Csak gyesre mehetsz.


Android appokkal kapcsolatba lenne néhány kérdésem: -Van e arra valamilyen módom arra, hogy pc-n le ellenorizzem az adott app amit letoltok torrentrol vírus-e? (nem nagyon szeretnem, hogy a vírus hatására a telefonom Honolulut felhívja:D)

-Elveszitem-e a garanciát/google marketb?l való letöltés jogát ha nem fizet?s appot vásárlok és teszek a telefonra? -Lehet-e egyéb következménye a víruson kívül annak ha torrent?l töltött appokat használok?
Router oldalan keresel valami statisztikakat, ott meglesz ip, mac cim, forgalom azokrol akik a halozatodon vannak.
Ha ez nemcsak egy költõi kérdés , akkor megírhatnád a router típusát úgy még talán hasznos választ is lehetne adni.
A router oldalán (90%-ban 192.168.1.1) a ozzá megadott felhasználónévvel és jelszóval belépsz (admin-admin, 1234-1234 stb stb stb), ott lesz valahol!

Tudjuk-e, van-e arra becslés, vagy nem tudhatjuk, hogy mekkora az egész világegyetem, nem csak a látható?

Legjobb válasz: Nem tudjuk. Becslések a háttérsugárzás erejébõl, illetve az ebbõl tágult felfúvódás ütemébõl van, de ez csak becslés. Tippjeink, hipotézisek vannak arról is, hogy hova, mibe fújódott fel a világegyetem (amennyiben van értelme a hova szónak ebben az értelemben).

Nem tudjuk. Becslések a háttérsugárzás erejébõl, illetve az ebbõl tágult felfúvódás ütemébõl van, de ez csak becslés. Tippjeink, hipotézisek vannak arról is, hogy hova, mibe fújódott fel a világegyetem (amennyiben van értelme a hova szónak ebben az értelemben).
A kérdező hozzászólása: A gravitáció az a láthatón kívülre is hat? Elméletileg azzal láthatnánk 13 milliárd fényéven túlra (eltekintve a gravitáció gyengeségétõl), vagy az is "csak" fénysebességgel terjed?
Fénysebességgel terjed az is.
A világegyetem méretérõl van elképzelés. Nagyobb mint 78 milliárd fényév. De az nem tudjuk mennyivel. ugyanakko rnagy balhé van a Nagy Fal miatt.

Van-e arra lehetőség hogy új e-mail érkezésekor a Windows XP professional rendszer kijelezze új e-mail érkezését anélkül hogy az outlook express 6 programot megnyitnám?

Legjobb válasz: Valamilyen programnak futnia kell, mely vagy x idõnként fetcheli a megadott pop3 címen a leveleket, vagy éppenséggel fogadja a push notification-öket.

Valamilyen programnak futnia kell, mely vagy x idõnként fetcheli a megadott pop3 címen a leveleket, vagy éppenséggel fogadja a push notification-öket.
Én például Gmail notifier pro-t használok, nagyon hasznos program. Több E-mail cím is hozzárendelhetõ, plusz google naptár is. Fiókonként változtathatod pl a hangjelzést is, ha jött leveled. Ehhez be sem kell lépned a fiókodba, a notifier akár 2 percenként is ellenõrizheti, jött-e új üzenet.
Én a HideOE programot használok. Egyszerûen leteszi a tálcára és ha jön E-mail, akkor megváltozik az ikon. Beállíthatod hogy hogyan viselkedjen és a jobb-klikkes menübõl eléred a fõbb funkciókat is.

Van-e arra lehetőségem, hogy kilépjek a magánnyugdíjpénztárból, megszűntessem a tagságomat, de úgy hogy nem kívánok egyikbe sem belépni a továbbiakban. A számlán lévő pénzemet kikérhetem-e?

Talán fura lehet egyeseknek, de van egy olyan megérzésem, hogy mire 'odaérnék' addigra nem is ez a világrendszer lesz, így értelme nincs az egésznek. Most akarom felhasználni a pénzemet, nem akarom "takarékoskodni" sehova. Nem akarom hogy ezzel is kevesebb legyen a fiuzetésem, szeretném ezt a pár ezrest megtartani.

Legjobb válasz: Nincs rá lehetõség sajnos, a szerzõdésben asszem ugy van, vagy el kell érned addig, hogy megkapd, vagy valaki megörökli :S Valamint még átvinni lehet másik bankhoz, de annak értelme nem sok van. Én is így gondolkozom, mint te, inkább most kéne az a pár ezer, az életkezdéshez, baxxus, nem akkor! Majd megoldom akkor, ha eljutok egyáltalán oda... :( Ez van!

Nincs rá lehetõség sajnos, a szerzõdésben asszem ugy van, vagy el kell érned addig, hogy megkapd, vagy valaki megörökli :S Valamint még átvinni lehet másik bankhoz, de annak értelme nem sok van. Én is így gondolkozom, mint te, inkább most kéne az a pár ezer, az életkezdéshez, baxxus, nem akkor! Majd megoldom akkor, ha eljutok egyáltalán oda... :( Ez van!
Kilépésre akkor van lehetõség, ha nem voltál kötelezett a belépésre. (1997 óta minden pályakezdõ köteles belépni)
A kérdező hozzászólása: Hát, örülök hogy mások is így látják a helyzetet. Ez azért elég nagy csapda azt hiszem, valamint legális lopás. Kár hogy nem lehet ez ellen tenni semmit. Köszönöm a válaszotokat:)

Van-e arra lehetőség, hogy ha egy e-mail fiókhoz többen is hozzáférnek, akkor a "vendégek" ne tehessenek kárt annak tartalmában és ne törölhessék azt?

Legjobb válasz: Exchange szerveren (Outlook) van ilyen lehetõség, Lotus Dominon (Notes) is, szerintem máshol is megoldható.

Exchange szerveren (Outlook) van ilyen lehetõség, Lotus Dominon (Notes) is, szerintem máshol is megoldható.
A kérdező hozzászólása: És hogy tudnék utánajárni a dolognak? A freemail-nál szeretném összehozni, de még az üzemeltetõkkel sem tudom felvenni a kapcsolatot.
változtass jelszót... és nem tudnak hozzáférni! (aki ismeri a felhasználónév/jelszó párost, bármit megtehet a fiókban(-kal), akár véglegesen törölheti is!, sõt, ha a vendég megváltoztatja a jelszót és a jelszóemlékeztetõt+megad egy új e-mai címet is elérhetõségnej, Te sem férsz hozzá többé a fiókodhoz!!)
Az ingyenes levelezõ kiszolgálókon nincsen vendég hozzáférés. Csak egy felhasználó 1 account.
A kérdező hozzászólása: Tehát, ha megadom a jelszót a fiókhoz valakinek, akkor már nem biztos, hogy azt találom legközelebb, amit szeretnék. Valami olyasmire gondoltam, mint egy írásvédett fájl, betekintésre megnyitható, de mûvelet vele nem hajtható végre. Nincs semmi alternatíva?
"Tehát, ha megadom a jelszót a fiókhoz valakinek, akkor már nem biztos, hogy azt találom legközelebb, amit szeretnék. " ...jobb esetben! rosszabb, ha már semmit sem találsz, mert egyáltalán nem tudsz belépni abba a felhasználói fiókba, sõt azt az e-mail címmet, többet regisztrálni sem tudod.
NINCS semmilyen alternatíva! akinek megadod, a felhasználónév/jelszó párost, azt csinál a fiókodban, fiókoddal amit csak akar! (ez, így van minden ingyenes, e-mail szolgáltatónál, de a fizetõsek 99%-ánál is! ... konkrétan, én egyet sem ismerek, ahol engedélyeznék a "vendégeket", de ez nem jelenti azt, hogy ilyen nem létezhet a NET-en. (csak nagyon kicsi rá az esély...)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat, reméltem, hogy van megoldás.
Felvi.hu-n fent vannak a pontszámítás szabályai, el kell olvasni.
Nekem azt mondta az osztályfõnököm, hogy a pontszámításnál úgy van, hogy vagy figyelembe veszik az évvégi jegyeket plusz az érettségit, vagy az érettségin szerzett jegyet duplázzák.. de ez nem biztos, jól írta az elsõ, olvass utána a felvin


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!