Találatok a következő kifejezésre: Most akkor is van ez (664 db)

Akkor most hogy is van ez az Izrael?

Akkor most hogyan áll velük Isten? Még mindig kiválasztott nép? A mostani állam az Úr munkája vajon? Ha egy keresztény vallási műsorban azt éneklik, hogy az Úr népe Izrael (valószínűleg a testi Izraelre gondolnak), helyesen teszik? Véleményem szerint a Biblia igaz. Csak olyanok válaszoljanak akik ezt szintén így gondolják, és igékkel alátámaszva. Nem vagyok kíváncsi szélsőjobboldali ömlengésekre, meg olyanokra, hogy jaj, mert írtak egy könyvet, mely szerint ők a kiválasztottak. Tény, hogy az Ószövetségben azok voltak. A kérdés nem provokáció, tényleg nem tudom, mert mindenki mást mond.

Legjobb válasz: ez lemaradt. Illetve találtam valamit, amit szeretnék bemásolni neked: Az evangélikusok közül néhányan úgy vélik, a modern kori Izrael állam megalakulása egy bibliai próféciát teljesített be. Például John Hagee lelkész a könyvében megjegyzi: „Ezt az emlékezetes eseményt Ésaiás próféta már korábban elõrevetítette: »egy ország egy nap jön világra« (Ésaiás 66:8)” (Visszaszámlálás Jeruzsálem fölött). John Hagee még hozzáfûzi, hogy ez volt a XX. század történelmének legjelentõsebb prófétai eseménye, és így mindenki elõtt nyilvánvalóvá vált, hogy Izrael Istene él és tevékeny. Vajon megállja a helyét ez az állítás? Valóban a mai Izrael állam létrejöttét jövendölte meg az Ézsaiás 66:8? Csakugyan 1948. május 14-e volt a XX. század történelmének legjelentõsebb prófétai eseménye? Ha a modern kori Izrael állam Isten választott nemzete, és ha Isten e nemzet által teljesít be bibliai próféciákat, azt a Biblia olvasói a világ minden táján nagy érdeklõdéssel figyelnék. Ézsaiás próféciája így szól: „Ki hallott már ilyesmit? Ki látott ezekhez hasonlót? Vajon világra hoznak-e vajúdva egy országot egyetlen nap alatt? Vagy megszületik-e egy nemzet egyszerre? Mert vajúdni kezdett Sion, és meg is szülte fiait” (Ézsaiás 66:8). Világos, hogy ez a vers arról jövendöl, hogy egy nemzet nagyon gyorsan, szinte egyetlen nap alatt születik meg, azaz jön létre. De ki idézi ezt elõ? A következõ versbõl kiderül: „»Hát én csak megnyissam a méhet, de a szülést már ne indítsam meg? – így szól Jehova. – Vagy talán a szülést megindítom, de a méhet bezárom?« – így szól Istened.” Jehova Isten egyértelmûen kijelenti, hogy õ idézi elõ ezt a jelentõségteljes eseményt. A mai Izrael egy világi demokrácia, mely a hivatalos nyilatkozataiban sohasem állítja, hogy a Biblia Istenére támaszkodik. És vajon 1948-ban az izraeliek Jehova Istennek tulajdonították az államuk megszületését? Nem. Sem Isten neve, de még az „Isten” szó sem szerepel a nyilatkozat eredeti szövegében. A végleges szövegérõl pedig egy könyv ezt írja: „A nemzeti tanács tagjai között még délután egy órakor, a tanács gyûlésén sem volt egyetértés az állam létrejöttérõl szóló nyilatkozat szövegében . . . A vallásos zsidók azt akarták, hogy szerepeljen benne az »Izrael Istene« kifejezés. A világi zsidók azonban ellenezték ezt. Ben Gurion, engedve a nyomásnak, úgy döntött, hogy a szövegben a »Szikla« szó szerepeljen az »Isten« szó helyett” (Great Moments in Jewish History). A modern kori Izrael állam a mai napig egy ENSZ-határozatra hivatkozik, mely szerint a zsidó népnek természetes és történelmi joga van az államalapításhoz. Vajon ésszerû azt gondolni, hogy a Biblia Istene a XX. század történelmének legjelentõsebb prófétai eseményét egy olyan nép érdekében viszi véghez, mely nem hajlandó neki tulajdonítani ezt? Ellentét a múlttal A mai Izrael állásfoglalása éles ellentétben van az ókori Izraelével. I. e. 537-ben, 70 évvel azután, hogy a babilóniaiak elpusztították és elnéptelenítették Izraelt, a nemzet valóban újjászületett, szinte egyetlen nap alatt. Amikor a Babilont meghódító perzsa Nagy Círusz engedélyezte a zsidók hazatérését, az Ézsaiás 66:8 szavai egyértelmûen beteljesedtek (Ezsdrás 1:2). Círusz elismerte, hogy az i. e. 537 eseményei Jehova akaratából történtek, és akik visszatértek Jeruzsálembe, azzal a szándékkal tették ezt, hogy helyreállítsák Jehova Isten imádatát, és újjáépítsék a templomot. A modern kori Izrael hivatalosan sohasem jelentette ki, hogy ilyesmi szándékában állna. Vajon a mai Izrael Isten választott nemzete? Mivel a zsidó nemzet i. sz. 33-ban elvetette Jehova Fiát, a Messiást, elvesztette azt a kiváltságot, hogy Isten választott nemzete legyen. Maga a Messiás így fogalmazta ezt meg: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöli a prófétákat, és megkövezi azokat, akik hozzá küldettek . . . Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok” (Máté 23:37, 38). Jézus szavai akkor teljesedtek be, amikor i. sz. 70-ben a római hadsereg elpusztította Jeruzsálemet a templommal és a papsággal együtt. De hogyan valósul így meg Istennek az a szándéka, hogy lesz egy nemzete, mely ’különleges tulajdona minden nép közül, és amely papok királysága és szent nemzet’? (2Mózes 19:5, 6). A zsidó származású Péter apostol választ adott erre a kérdésre az egyik levelében, melyet keresztényeknek írt, akik között voltak zsidó és nem zsidó születésûek is. Ezt írta: „választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, különleges tulajdonnak szánt nép vagytok . . . Mert egykor nem voltatok nép, most azonban Isten népe vagytok; azok voltatok, akik iránt nem tanúsítottak irgalmasságot, most azonban azok vagytok, akik iránt irgalmasságot tanúsítanak” (1Péter 2:7–10). A szent szellem által kiválasztott keresztények tehát egy szellemi nemzethez tartoznak, hiszen azt, hogy tagjai ennek a nemzetnek, nem az határozza meg, hogy milyen nemzetiségûnek születtek vagy hogy hol élnek. Pál apostol a következõ szavakkal magyarázta ezt meg: „sem a körülmetéltség nem valami, sem a körülmetéletlenség, hanem egy új teremtés, az valami. És akik rendezettségben fognak járni e viselkedési szabály szerint, mindazokon béke legyen, és irgalmasság, igen, az Isten Izraelén!” (Galácia 6:15, 16). Habár a mai Izrael bárkinek állampolgárságot ad, aki születésénél fogva zsidó vagy áttért a zsidó hitre, a Bibliában ’az Isten Izraelének’ nevezett nemzetnek csak az lehet a tagja, aki ’engedelmes, és meg van hintve Jézus Krisztus vérével’ (1Péter 1:1, 2). Ezekrõl a személyekrõl, vagyis a szellemi zsidókról Pál ezt írta: „nem az a zsidó, aki külsõleg az, és a körülmetéltség sem az, amelyik külsõleg van a testen, hanem az a zsidó, aki belsõleg az, és az õ körülmetéltsége a szív körülmetéltsége szellem által, nem pedig írott törvénygyûjtemény által. Az ilyennek dicsérete nem emberektõl, hanem az Istentõl jön” (Róma 2:28, 29). Ez a vers segít megértenünk Pál egyik sokat vitatott kijelentését. A rómaiakhoz írt levelében egy jelképes olajfáról írt. A hitetlen test szerinti zsidókat az olajfa azon ágaihoz hasonlította, melyeket lenyestek, hogy a helyükbe ’vadolajfaágakat’ oltsanak be, melyek a nem zsidókat szemléltetik (Róma 11:17–21). Pál így fejezi be a gondolatmenetét: „részlegesen megkeményedett Izrael, mígnem bejön a nemzetekbõl valók teljes száma, és ily módon az egész Izrael megmentésben részesül” (Róma 11:25, 26). Vajon itt arról jövendölt, hogy az utolsó pillanatban a zsidók tömegesen áttérnek a keresztény hitre? Egyértelmû, hogy semmi ilyesmi nem történt. Pál „az egész Izrael” kifejezés alatt a szellemi Izraelt értette, vagyis azokat a keresztényeket, akik a szent szellem által lettek kiválasztva. Arra utalt, hogy bár a test szerinti zsidók nem fogadták el a Messiást, ez nem hiúsította meg Istennek azt a szándékát, hogy legyen egy szellemi „olajfa”, melynek minden ága gyümölcsöt terem. Ez összhangban van azzal a szemléltetéssel, melyet Jézus mondott. Egy szõlõtõhöz hasonlította magát, melynek gyümölcstelen ágait le fogják nyesni. Ezt mondta: „Én vagyok az igazi szõlõtõ, és az én Atyám a szõlõmûves. Minden rajtam levõ szõlõvesszõt, amely nem terem gyümölcsöt, eltávolít, és amelyik gyümölcsöt terem, azt mind megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen” (János 15:1, 2). A modern kori Izrael állam létrejötte tehát nem lett megjövendölve a Bibliában, a szellemi Izraelé azonban igen. Ha felismered, hogy kik õk, és csatlakozol hozzájuk, örökké tartó áldásokban lehet részed (1Mózes 22:15–18; Galácia 3:8, 9).

ez lemaradt. Illetve találtam valamit, amit szeretnék bemásolni neked: Az evangélikusok közül néhányan úgy vélik, a modern kori Izrael állam megalakulása egy bibliai próféciát teljesített be. Például John Hagee lelkész a könyvében megjegyzi: „Ezt az emlékezetes eseményt Ésaiás próféta már korábban elõrevetítette: »egy ország egy nap jön világra« (Ésaiás 66:8)” (Visszaszámlálás Jeruzsálem fölött). John Hagee még hozzáfûzi, hogy ez volt a XX. század történelmének legjelentõsebb prófétai eseménye, és így mindenki elõtt nyilvánvalóvá vált, hogy Izrael Istene él és tevékeny. Vajon megállja a helyét ez az állítás? Valóban a mai Izrael állam létrejöttét jövendölte meg az Ézsaiás 66:8? Csakugyan 1948. május 14-e volt a XX. század történelmének legjelentõsebb prófétai eseménye? Ha a modern kori Izrael állam Isten választott nemzete, és ha Isten e nemzet által teljesít be bibliai próféciákat, azt a Biblia olvasói a világ minden táján nagy érdeklõdéssel figyelnék. Ézsaiás próféciája így szól: „Ki hallott már ilyesmit? Ki látott ezekhez hasonlót? Vajon világra hoznak-e vajúdva egy országot egyetlen nap alatt? Vagy megszületik-e egy nemzet egyszerre? Mert vajúdni kezdett Sion, és meg is szülte fiait” (Ézsaiás 66:8). Világos, hogy ez a vers arról jövendöl, hogy egy nemzet nagyon gyorsan, szinte egyetlen nap alatt születik meg, azaz jön létre. De ki idézi ezt elõ? A következõ versbõl kiderül: „»Hát én csak megnyissam a méhet, de a szülést már ne indítsam meg? – így szól Jehova. – Vagy talán a szülést megindítom, de a méhet bezárom?« – így szól Istened.” Jehova Isten egyértelmûen kijelenti, hogy õ idézi elõ ezt a jelentõségteljes eseményt. A mai Izrael egy világi demokrácia, mely a hivatalos nyilatkozataiban sohasem állítja, hogy a Biblia Istenére támaszkodik. És vajon 1948-ban az izraeliek Jehova Istennek tulajdonították az államuk megszületését? Nem. Sem Isten neve, de még az „Isten” szó sem szerepel a nyilatkozat eredeti szövegében. A végleges szövegérõl pedig egy könyv ezt írja: „A nemzeti tanács tagjai között még délután egy órakor, a tanács gyûlésén sem volt egyetértés az állam létrejöttérõl szóló nyilatkozat szövegében . . . A vallásos zsidók azt akarták, hogy szerepeljen benne az »Izrael Istene« kifejezés. A világi zsidók azonban ellenezték ezt. Ben Gurion, engedve a nyomásnak, úgy döntött, hogy a szövegben a »Szikla« szó szerepeljen az »Isten« szó helyett” (Great Moments in Jewish History). A modern kori Izrael állam a mai napig egy ENSZ-határozatra hivatkozik, mely szerint a zsidó népnek természetes és történelmi joga van az államalapításhoz. Vajon ésszerû azt gondolni, hogy a Biblia Istene a XX. század történelmének legjelentõsebb prófétai eseményét egy olyan nép érdekében viszi véghez, mely nem hajlandó neki tulajdonítani ezt? Ellentét a múlttal A mai Izrael állásfoglalása éles ellentétben van az ókori Izraelével. I. e. 537-ben, 70 évvel azután, hogy a babilóniaiak elpusztították és elnéptelenítették Izraelt, a nemzet valóban újjászületett, szinte egyetlen nap alatt. Amikor a Babilont meghódító perzsa Nagy Círusz engedélyezte a zsidók hazatérését, az Ézsaiás 66:8 szavai egyértelmûen beteljesedtek (Ezsdrás 1:2). Círusz elismerte, hogy az i. e. 537 eseményei Jehova akaratából történtek, és akik visszatértek Jeruzsálembe, azzal a szándékkal tették ezt, hogy helyreállítsák Jehova Isten imádatát, és újjáépítsék a templomot. A modern kori Izrael hivatalosan sohasem jelentette ki, hogy ilyesmi szándékában állna. Vajon a mai Izrael Isten választott nemzete? Mivel a zsidó nemzet i. sz. 33-ban elvetette Jehova Fiát, a Messiást, elvesztette azt a kiváltságot, hogy Isten választott nemzete legyen. Maga a Messiás így fogalmazta ezt meg: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöli a prófétákat, és megkövezi azokat, akik hozzá küldettek . . . Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok” (Máté 23:37, 38). Jézus szavai akkor teljesedtek be, amikor i. sz. 70-ben a római hadsereg elpusztította Jeruzsálemet a templommal és a papsággal együtt. De hogyan valósul így meg Istennek az a szándéka, hogy lesz egy nemzete, mely ’különleges tulajdona minden nép közül, és amely papok királysága és szent nemzet’? (2Mózes 19:5, 6). A zsidó származású Péter apostol választ adott erre a kérdésre az egyik levelében, melyet keresztényeknek írt, akik között voltak zsidó és nem zsidó születésûek is. Ezt írta: „választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, különleges tulajdonnak szánt nép vagytok . . . Mert egykor nem voltatok nép, most azonban Isten népe vagytok; azok voltatok, akik iránt nem tanúsítottak irgalmasságot, most azonban azok vagytok, akik iránt irgalmasságot tanúsítanak” (1Péter 2:7–10). A szent szellem által kiválasztott keresztények tehát egy szellemi nemzethez tartoznak, hiszen azt, hogy tagjai ennek a nemzetnek, nem az határozza meg, hogy milyen nemzetiségûnek születtek vagy hogy hol élnek. Pál apostol a következõ szavakkal magyarázta ezt meg: „sem a körülmetéltség nem valami, sem a körülmetéletlenség, hanem egy új teremtés, az valami. És akik rendezettségben fognak járni e viselkedési szabály szerint, mindazokon béke legyen, és irgalmasság, igen, az Isten Izraelén!” (Galácia 6:15, 16). Habár a mai Izrael bárkinek állampolgárságot ad, aki születésénél fogva zsidó vagy áttért a zsidó hitre, a Bibliában ’az Isten Izraelének’ nevezett nemzetnek csak az lehet a tagja, aki ’engedelmes, és meg van hintve Jézus Krisztus vérével’ (1Péter 1:1, 2). Ezekrõl a személyekrõl, vagyis a szellemi zsidókról Pál ezt írta: „nem az a zsidó, aki külsõleg az, és a körülmetéltség sem az, amelyik külsõleg van a testen, hanem az a zsidó, aki belsõleg az, és az õ körülmetéltsége a szív körülmetéltsége szellem által, nem pedig írott törvénygyûjtemény által. Az ilyennek dicsérete nem emberektõl, hanem az Istentõl jön” (Róma 2:28, 29). Ez a vers segít megértenünk Pál egyik sokat vitatott kijelentését. A rómaiakhoz írt levelében egy jelképes olajfáról írt. A hitetlen test szerinti zsidókat az olajfa azon ágaihoz hasonlította, melyeket lenyestek, hogy a helyükbe ’vadolajfaágakat’ oltsanak be, melyek a nem zsidókat szemléltetik (Róma 11:17–21). Pál így fejezi be a gondolatmenetét: „részlegesen megkeményedett Izrael, mígnem bejön a nemzetekbõl valók teljes száma, és ily módon az egész Izrael megmentésben részesül” (Róma 11:25, 26). Vajon itt arról jövendölt, hogy az utolsó pillanatban a zsidók tömegesen áttérnek a keresztény hitre? Egyértelmû, hogy semmi ilyesmi nem történt. Pál „az egész Izrael” kifejezés alatt a szellemi Izraelt értette, vagyis azokat a keresztényeket, akik a szent szellem által lettek kiválasztva. Arra utalt, hogy bár a test szerinti zsidók nem fogadták el a Messiást, ez nem hiúsította meg Istennek azt a szándékát, hogy legyen egy szellemi „olajfa”, melynek minden ága gyümölcsöt terem. Ez összhangban van azzal a szemléltetéssel, melyet Jézus mondott. Egy szõlõtõhöz hasonlította magát, melynek gyümölcstelen ágait le fogják nyesni. Ezt mondta: „Én vagyok az igazi szõlõtõ, és az én Atyám a szõlõmûves. Minden rajtam levõ szõlõvesszõt, amely nem terem gyümölcsöt, eltávolít, és amelyik gyümölcsöt terem, azt mind megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen” (János 15:1, 2). A modern kori Izrael állam létrejötte tehát nem lett megjövendölve a Bibliában, a szellemi Izraelé azonban igen. Ha felismered, hogy kik õk, és csatlakozol hozzájuk, örökké tartó áldásokban lehet részed (1Mózes 22:15–18; Galácia 3:8, 9).
Szia! Nem jelentett és nem jelent nemzetet. Izrael, annyi, mint: az ember, aki Istennel jár.
Mivel én keresztény vagyok, ezért azt gondolom, hogy Isten Jézus által már új szövetséget kötött az emberekkel és ez a szövetség már nem a származástól, a faji hovatartozástól függ, hanem minden népre egyaránt kiterjed. Még egy ideillõ idézet: "Mit szóljunk ehhez? A pogányok, akik nem törekedtek a megigazulásra, megigazultak, mégpedig a hitbõl igazultak meg. A zsidó nép viszont, amely törekedett a törvénybõl eredõ megigazulásra, nem jutott el a törvény tel jesítésére. Vajon miért? Mert nem hittel, hanem tettekkel igyekezett teljesíteni. Megbotlottak a botlás kövében, amint írva van: A botlás kövét és a botrány szikláját teszem le Sionban, s nem vall szégyent, aki hisz benne. Testvérek! Szívbõl óhajtom üdvösségüket, s imádkozom érte az Istenhez. Tanúságot teszek mellettük, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a kellõ megértés. Mert félreismerik az Istentõl eredõ megigazulást, és a magukéval próbálják behelyettesíteni, nem vetik alá magukat az Istentõl származó megigazulásnak. Márpedig a törvény végsõ célja Krisztus, minden hívõ megigazulására." (Róm 9, 30-10, 4)
@ 2-es válaszoló Ezt írod: "Mivel én keresztény vagyok, ezért azt gondolom, hogy Isten Jézus által már új szövetséget kötött az emberekkel és ez a szövetség már nem a származástól, a faji hovatartozástól függ, hanem minden népre egyaránt kiterjed." > Nem vonom kétségbe azt, hogy keresztény vagy, de neked is el kell fogadnod mindazokat az Újszövetségi Igehelyeket, amelyik megerõsítik azt, ami - többek közt - a Jeremiás 31/31-34-ben le van írva. Gondolok itt (példának okáért) a Zsidó 8/8-12-re. Annyiból igazad van, hogy az AtyaIsten Jézusban szövetséget kötött minden emberrel - hiszen az engesztelõ Vér mindenki számára kiontatott - de Izral megkülönböztetettségérõl több Újszövetségi Ige is ír. Tehát - mint ahogy az elõbbi válaszomban is írtam - az Újszövetség megerõsíti Izraelnek a kiválasztottságát.

12 éves vagyok, és az osztályomból már mindenkinek nő a melle, csak nekem nem. Akkor most hogy is van ez?

Egy éve volt két "csomó",és aztán elmúlt,és nem történt semmi.Az egyik osztálytársamnak sokkal kés?bb volt,és neki már n? a melle.Eléggé kezd idegesíteni hogy nem csak a legalacsonyabb vagyok az osztályban,még éretlen is.

Legjobb válasz: Ne aggódj, majd megnõ. 12 évesen nekem sem volt semennyi mellem, ha ez megnyugtat kicsit. aztán most vagyok 75 B-s 23 évesen. sõt, vannak nõ ismerõseim, akik 20-onéves létükre olyan laposak lehetnek, mint most te kb. mégis válogatnak a pasik közt. ha még 2-3 év múlva sem látsz érdemi változást a növekedésben, akkor menj el nõgyógyászhoz.

Ne aggódj, majd megnõ. 12 évesen nekem sem volt semennyi mellem, ha ez megnyugtat kicsit. aztán most vagyok 75 B-s 23 évesen. sõt, vannak nõ ismerõseim, akik 20-onéves létükre olyan laposak lehetnek, mint most te kb. mégis válogatnak a pasik közt. ha még 2-3 év múlva sem látsz érdemi változást a növekedésben, akkor menj el nõgyógyászhoz.
tudom, sajna ez most téged nem fog megnyugtatni, de késõn érõ típus vagy.hidd el, meg fognak indulni a melleid a növekedésben, sõt magasabb is leszel, csak kicsit késõbb.ne aggódj, semmiröl nem vagy lemaradva!egy barátnõmnek12évesen még semmi melle nem volt, most17, és igen formás, magához képest egész nagy mellei vannak, apasik bomlanak is érte...úgyhogy várj és várj, aztán egyszercsak megindul a nagy változás:) teljesen jó nálad minden:)
Nem kell félned, van aki késõbb érõ típus, és valószínûleg te is ebbe a kategóriába tartozol. Nincs ezzel semmi gond, hamarosan eljön a te idõd is. :) Addig viszont ne stresszeld magad, fölösleges. Nem kizárt, hogy késõbb fog megjönni a menstruációd is, de legkésõbb 16-18 éves korodig mindenképpen nõiesebb leszel. :)
Én 14 éves vagyok és nekem is alig van. Valószínúleg úgy mindt te én is a késõnérõk kategóriába tartozok. Úgyhogy ne izgulj. Én se teszem. Minden jót. :D
A kérdező hozzászólása: hát, kár :( de azért kösz a válaszokat!
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszi mindenkinek, jó tudni hogy nem csak én vagyok ilyen késõnérõ :)

A Hunter x Hunter nevű animének most akkor hogy van folytatása? Mert 62-ig megtaláltam neten de utána már csak 85-nél folytatódik :S akkor most hogy is van ez?

Legjobb válasz: A Hunter x Hunter az a sima, a régi 99es, annak van 2 OVA-ja, a Greed Island és a Greed Island Final. De a Hunter x Hunternek van egy remake-folytatása ami jelenleg is fut, 2011óta. Hunter x Hunter (2011) a címe, holnap jön a 90.része, az elsõ 75 rész remake, amit a sima HxH-ban és az OVA-kban látsz, utánna jón az egyik legjobb hxh ív a Chimera Ant. NAgyon ajánlom, a legjobb shounen fight, Naruto szint felett nagyon magasan.

A Hunter x Hunter az a sima, a régi 99es, annak van 2 OVA-ja, a Greed Island és a Greed Island Final. De a Hunter x Hunternek van egy remake-folytatása ami jelenleg is fut, 2011óta. Hunter x Hunter (2011) a címe, holnap jön a 90.része, az elsõ 75 rész remake, amit a sima HxH-ban és az OVA-kban látsz, utánna jón az egyik legjobb hxh ív a Chimera Ant. NAgyon ajánlom, a legjobb shounen fight, Naruto szint felett nagyon magasan.
A kérdező hozzászólása: nagyon szépen köszönöm a választ! :) akkor folytatom az ovákkal :)
Szerintem inkább a 2011-be kezdj bele, jól halad, benne van minden folytatással együtt.
Annyit még érdemes tudni, hogy a remakeben mások a hangok, a 40-résztõl brutálisabb, mint a sima hunter x hunter és sokkal mangahûbb, ugyanis a simában megváltoztattak pár dolgot.
Én nem fizetnék többet... Ennyi volt amikor megrendeltem, ennyit szánok rá. Ha drágább, akkor majd más megveszi...
Az vonatkozik rád amennyiért a rendeléskor lenyomtad/megrendelted. Ha véletlenül 45-ért hozná ki a futár, akkor egy elég csúnya ám bevett fogás áldozata lettél, ne vedd át annyiért a csomagot.
A kérdező hozzászólása: köszönöm a válaszokat! nem neten rendeltem, hanem egy telenoros üzletben, mivel ott sem volt készlethiány miatt. Tehát ha hétfõn megyek a telenorhoz akkor nyugodtam mondhatom hogy amikor én rendeltem még nem ennyi volt?
Ha nem írásos volt a megrendelés akkor simán letagadják és megveheted 45-ért ha akarod.
A kérdező hozzászólása: felírták a nevemet, és a telefonszámomat
Az semmi. Akkor 45-ért fogod megkapni. Már ha kell annyiért persze
Igen, én is augusztus 5re vagyok kiírva és ma van a 36+5!
Most en szamolok hulyen, vagy addigra pont 39+7 leszel nem??? Vagy mar engem is osszezavartal :D de sztem jol irtak ki. Vagy 6.-a, az pont 40+1 lesz.
Jól van minden, 36+5 vagy, vasárnap 37, 22.-én 38 hetes, 29.én 39 hetes, és aug 5.-én 40. Jó babázást!!! 20 hkm
Elõzõ vagyok. 39+7 nincs. Az már a 40!
Elso vagyok. Akkor bocsi a fogalomzavarert :) na de majdnem jol raktam ossze :)
A kérdező hozzászólása: koszonom a valaszokat!
szerintem igen
Ezt így már nagyon sokan megkérdezték :D Elméletben ha a fiúkhoz, és a lányokhoz is vonzódsz, akkor biszexuális vagy, de egyes szakemberek szerint, amíg csak testileg vágysz egy nõre, és nem táplálsz az irányába gyengéd érzelmeket, addig heteroszexuális vagy. Igazából szerintem, mivel a nevében is benne van hogy szexuális, ezek a jelzõk elsõsorban a szexualitásra vonatkoznak, szóval ha azonos nemûvel is vágysz közösülni, akkor már biszexuális vagy :P Bár lényegében szerintem teljesen mindegy. Ha ettõl jobban érzed magad, akkor hajrá ;)
Velem is hasonló a helyzet... nekem meg megtetszett egy leszbi csaj. Csak túl nagy a korkülönbség :/
A kérdező hozzászólása: Köszönöm az eddigi válaszokat. Ha valaki még jár ebben a cipõben nyugodtan irjon;)
Barátnõm is megszerette, de én ültettem bogarat a fülébe. Kezdetben csak leszbi pornót nézett. Megemlítettem neki, mi van ha élesben is erre vágyik. Fel is kerekedtünk és az elsõ próbálkozás után nagyon belejött :D
Kíváncsiság. Engem is érdekel, hogy milyen. :)
Tapasztalat híján sok fiatal nem tudja eldönteni melyik nem érdekli valójában, ki kell próbálnod.
csak engeded, hogy a perverz vágyaid utat mutassanak.
A nõk hajlandóbbak a saját nemükhöz is húzni. Szerintem biszex.
Nem feltétlenül Vagy se leszbi, se biszex, ha lánnyal még nem próbáltad. Próbáld ki egyszer és utána már el tudod dönteni könnyebben a dolgot! ;)

Most akkor hogy van ez? A 7. osztályi félévi beleszámít a középiskolai felvételibe, vagy nem? Mert az egyik tanár azt mondja nekem, hogy igen, a másik hogy nem. Most akkor hogy is van ez?

a 7. féléviben 3 kettes volt:

Legjobb válasz: 7. évvége, 8. félév. A félévi nem bizonyítvány, csak értesítõ, de 8.-ban ugye mást nem tudnak figyelembe venni.

7. évvége, 8. félév. A félévi nem bizonyítvány, csak értesítõ, de 8.-ban ugye mást nem tudnak figyelembe venni.
A kérdező hozzászólása: Köszi szépen! Amúgy Püspökladányba akarok menni középsuliba infós szakra. 7 évvégi és 8 félvet írnak. Kiri:D
Suli válogatja. Általában 7. évvége és 8. félév. De ahová én mentem, ott 6, évvége is kellett. De ez ritka.
Tényleg iskola függõ. Ahova én megyek, ott az egész felsõ kell.. :D De nemnézik a felvételit, szerencsére.
A kérdező hozzászólása: Nekem eddig felsõben mindig 3.9 volt az átlag évvégén. xD Félévkor a legalacsonyabb eddig 3.6 volt.

Akkor most hogy is van ez pontosan? Ha lemegy a hő akkor lökődik ki a petesejt és amikor másnap felmegy akkor reped meg, akkor tudja megtermékenyíteni az ivarsejt?

Legjobb válasz: Húúú neked valami nagyon nem tiszta a fogalmakról... Szóval elkezd érni sok tüszõ valamelyik petefészkedben. Ahogy a domináns tüszõ megérett akkor leesik a hõ. Ahogy megreped ez a tüszõ,és kilökõdi belõle a petesejt,akkor felugrik a hõ,magasabbra,mint peteérés elött volt. A tüszõ reped meg nem a petesejt! A tüszõ egy apró burkocska,abban található a petesejt,és az õt körülvevõ folyadék. Errõl már egyszer jó hosszan írtam valamelyik kérdésre. Azért ez gáz,hogy nõk ennyire nincsenek tisztában a saját testük mûködésével... Na mindegy,remélem így már világos.

Húúú neked valami nagyon nem tiszta a fogalmakról... Szóval elkezd érni sok tüszõ valamelyik petefészkedben. Ahogy a domináns tüszõ megérett akkor leesik a hõ. Ahogy megreped ez a tüszõ, és kilökõdi belõle a petesejt, akkor felugrik a hõ, magasabbra, mint peteérés elött volt. A tüszõ reped meg nem a petesejt! A tüszõ egy apró burkocska, abban található a petesejt, és az õt körülvevõ folyadék. Errõl már egyszer jó hosszan írtam valamelyik kérdésre. Azért ez gáz, hogy nõk ennyire nincsenek tisztában a saját testük mûködésével... Na mindegy, remélem így már világos.
Még valami: a nõknek a petesejtjét is ivarsejteknek hívjuk, a férfiaknak hímivarsejtjük van.
A kérdező hozzászólása: Belinkelem a görbémet.Ha ma együtt leszünk az jó?Mert én úgy nézem hogy talán most lesz peteérés.Nekem a 20-24 cn szokott lenni.http://www.ciklus.hu/images/diagramok/498ee26120a354a32a7bfa..
A kérdező hozzászólása: Remélem kedves 85 % vissza jössz még a kérdésemre.Ma sajnos visszaesett a hõm és szeretnélek megkérdezni hogy akkor most ezek szerint nem volt pé-em? http://www.ciklus.hu/images/diagramok/498ee26120a354a32a7bfa..
Szia Itt a valaha volt 85% :) Gondolom azóta lepontoztak rendesen az OLYANOK, na mindegy:) Szóval, igen, úgy néz ki, hogy megvolt az ovud tegnap. Ha az "ugráló" tendecia nem ismétlõdik meg, akkor bizton lehet állítani, hogy megvolt. Úgyértem, hogy az ovu elõtti hõingadozás nem lesz jellemzõ, akkor örülhetsz:) (Én is nagyon utálom az olyanokat, akik csak leszólni és kioktatni tudják az embert, ez meg is látszik a hasznosságomon: beszóltam mostanában egy párnak, akik viszonzásul lepontoztak...)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm kedves 85%. nagyon rendes vagy.Tudom hogy ebben a hónapban nem túl sokat voltunk együtt a párommal de reménykedem hogy sikerül.Hátha pont akkor volt jó a hõm és minden egybe esne.Végül is egyetlen alkalom is elég ahhoz hogy valaki babás legyen csak jónak kell lennie az idõzítésnek.Nem igaz? A hatvan százalékosnak meg csak annyit hogy ha csak ilyen hangnemben tud válaszolni akkor inkább kerülje ezt az oldalt.Sokan járunk ide akik jó szót akarnak, tanácsot meg biztatást nem kioktatást.Így is eléggé el vagyunk itt keseredve sokan nincsen szükségünk ilyen idióta válaszokra.:( Neked pedig még egyszer köszönöm hogy mellém álltál.:) ) Belinkelem a görbémet, mert ma feljebb kúszott és remélem holnap még feljebb fog.Megnéznéd mi a véleményed? http://www.ciklus.hu/images/diagramok/498ee26120a354a32a7bfa..
Fúúú te aztán negatív vagy hallod... Már máshol is olvastalak ám :) Tele lehetsz keserûséggel meg gyûlölettel és idejársz anonym fröcsögni! Egyébként meg nem hinném, hogy agyilag zokni lenne bármelyik kérdezõ, ezért én elsõkörben mindenkinek megelõlegezem a bizalmat. NA mindegy, te biztos nem tudod mirõl beszélek:) Sõt én biztos vagyok abban, hogy minél részletesebben válaszolsz meg vkinek vmit, akkor az annál érthetõbb, ellenben az odanemillõ felesleges kommenteidet, amik csupán feltételezések a kérdezõ felfogóképességérõl és a többi és a többi, vissza lehetne fogni! A kedves 85 %-os :) )
Kedves 85%-os! Képzeld nagyon jól tudom, hogy van akinek peteéréskor csak egynapos hõleesése van és van akinek csak 2 nap múlva ugrik meg. Sõt azt is tudom, hogy van akinek lépcsõsen emelkedik a hõje.... Én általánosságban írtam az egész folyamatról, szándékosan nem tértem ki a részletekre. Tudod már a fogalmaknál elakadt a mutatvány, ha még leírom neki a fél szakirodalmat, azzal még zavarosabbá tettem volna a kérdezõt.
A (csak) 62 %-ban hasznos válaszolónak írnám, hogy õ is tisztában legyen ezzel azzal, mielõtt osztja az észt: "Ahogy megreped ez a tüszõ, és kilökõdi belõle a petesejt, akkor felugrik a hõ, magasabbra, mint peteérés elött volt." Ez már csak azért sem így van, mert nem mindenkinek reagál a teste azonnali hõ felugrással! Van akinek a szervezete csak lassan reagál rá!!! NEM VAGYUNK EGYFORMÁK!!! De ezt pont egy ilyen nagyon okos embernek kell mondani??? Egyébként, ha együtt voltatok akkor, az tök jó! Mostmár csak fölfelé menjen a hõd és ne essen a min.érték alá. Jó esetben az átlag hõ alá sem, amit még nálad nem számolt ki a program, de érdemes neked magadnak kiszámolni, mert nem mindig számol pontosan a ciklus.hu. De 14 nap múlva úgyis kiderül :)
A kérdező hozzászólása: Hát köszönöm a jó kis felvilágosítást.Azért kérdeztem mert nem tudtam hogy is van pontosan.De sajnos sok idióta van ezen az oldalon.Te biztosan nem teszel fel kérdéseket csak válaszolgatsz mert te nagyon fej vagy.Nem kell egybõl lehurrogni az embert.Valamikor te sem tudtad ezt hogy is mûködik.Vagy esetleg így születtél? Ha idegesítenek más "hülye" kérdései ne válaszolj!!!
Én sem tudtam ezeket ne aggódj és szerintem még nõk milliói sem... Szerintem ez egy olyan oldal, ahol meg lehet kérdezni ilyeneket!
Megint ÉN: iszonyú keveset szeretkeztek, nincs közöm hozzá, de így nehezebb lesz teherbe esned.
A kérdező hozzászólása: Szia Írnék neked priviben.Mi is kb egy éve láttunk neki a babaprojektnek.Sorstársak vagyunk.Ha van kedved te is írhatsz priviben.

Ez mit jelent? Most akkor mi van? Ezt most azért csinálja, hogy bosszantson? Vagy már nem is szeret? Van esetleg van valakije?

Lassan 3 éve vagyok a párommal és jegyben járunk.1 hónapja eléggé megromlott a kapcsolatunk, mígnem múlthéten összekaptunk skypon és azóta nem keressük egymást.

Legjobb válasz: tragikus...

tragikus...
Min vesztetek össze?:O AMúgy szvsz azt várja hogy te keresd õt.
A kérdező hozzászólása: Szia! Hát igazából, mikor beszéltünk a skypon én msneztem egyik bnõmmel... De közben dumáltam vele is, aztán nem értettem õt, mert recsegett a skype és mondtam, hogy nem értelek...erre lecsapta... Én visszahívtam , 3x megkérdeztem miért?És mi a baja? Erre õ én nem figyelek, csak nevetek a bnõmmel... Hiába mondtam nem értettelek, csak fújta a magáét, és mint a oviban mondjam vissza percre pontosan miket mondott...Hát mi vok én?Felvevõ masina? Meg, hogy õ elmondta egyszer mégegyszer nem fogja... Elmondtam amit nagyjából hallottam, õ tett hozzá kb.2mondatot és hisztizett, meg ordibált velem, erre én is bekattantam és montam neki , hogy elegem van belõle, hogy felnõtt létére óvódásan visekedik...+ hasonlók...
Szánalmas a csóka. a viselkedésébõl ítélve egy mûindokot keresett egy balhéhoz. Lehet, megijedt az eljegyzéstõl, de nagyon úgy néz ki, ezt ilyen csúnyán akarja befejezni. Nem tudom, adnék-e neki még esélyt.

Tényleg annyira nehéz egy alapfokú angol nyelv vizsga? Ismerősöm sem tanulta sosem és azt mondja, hogy így nagyon nehéz. Máshol meg azt olvastam, hogy akár 3 hónap alatt meg van egy alapfokú nyelv vizsga. Akkor most hogy is van ez?

Legjobb válasz: Ha soha nem tanult angolul, akkor persze, hogy nehéz. Amúgy nagyon könnyû és nem is ér szinte semmit, középfoknál kezdõdik a nyelvtudás. Pár hónapos intenzív tanulással, lehet, hogy 3 is elég meg lehet csinálni, de inkább a középfokra hajts rá, nem vészes az sem, és az alapfok még felvételinél sem pluszpont. De hogy nehéz-e ez emberfüggõ, így nem is lehet rá válaszolni. Nekem pl a felsõfokú angol nyelvvizsga nem volt nehéz, de a gimiben majdnem megbuktam bioszból. Kinek mi megy... :D

Ha soha nem tanult angolul, akkor persze, hogy nehéz. Amúgy nagyon könnyû és nem is ér szinte semmit, középfoknál kezdõdik a nyelvtudás. Pár hónapos intenzív tanulással, lehet, hogy 3 is elég meg lehet csinálni, de inkább a középfokra hajts rá, nem vészes az sem, és az alapfok még felvételinél sem pluszpont. De hogy nehéz-e ez emberfüggõ, így nem is lehet rá válaszolni. Nekem pl a felsõfokú angol nyelvvizsga nem volt nehéz, de a gimiben majdnem megbuktam bioszból. Kinek mi megy... :D
Én két éve vizsgáztam Pécsen alapfokból, és valóban elég nehéz volt. Hozzá kell tennem, hogy elõtte én is jártam 3 hónapos felkészítésre, mindennap 4-5 órát. Ennyi idõ alatt szerintem meg lehet tanulni a nyelvet. Mondjuk nekem nem volt teljesen ismeretlen a nyelv, de sok ismerõsömnek sikerült 3 hónap alatt megtanulnia az alapokat.
szia! szerintem nem nehéz. énis 0ról kezdtem az angolt, és 3 hónap múlva megvolt. a nyelvtant egyedül tanultam, csak beszélgetni tanultam mással. minden csak akarás kérdése ;)
Ez emberfüggõ, hogy mennyire nehéz.Lehet valakinek nagyon könnyû, valószínûleg ez az ember rendelkezik nyelvérzékkel és szereti az angolt.Viszont egy másik ember utálja az angol órákat, valószínûleg neki nehéz megszerezni az alapfokút, mert nem szereti az angolt.
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat mindenkinek.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!