Találatok a következő kifejezésre: Mi zajlik az emberben, (11 db)

Mi zajlik le az emberben, mikor elkezdődnek a fájások?

ugyértem hogy izgalom hogy mostmár tényleg eljött a várva várt nap meg ilyenek?vagy a fájdalomtol félelem?

Legjobb válasz: Ez egy érdekes kérdés:)Mindig egyéni ember függõ. Én baromira örültem,hogy végre beindult,a harmadik túlhordott napon voltam.Elõször vártam egyik fájás után a következõt,aztán mikor megbizonyosodtam róla,hogy ezek bizony 2-3 prcenként jönnek,akkor elraktam a telefont,nem akartam látni,hogy hány órája vajúdok,csak jártam fel s alá a kórteremben.(Befektettek túlhordással elõzõ nap..)Igyekeztem nem várni a következõ fájást,hanem elterelni a gondolataimat,viszont mikor jött,akkor az egész testemet átadtam neki.7óra után meglett a baba.

Ez egy érdekes kérdés:) Mindig egyéni ember függõ. Én baromira örültem, hogy végre beindult, a harmadik túlhordott napon voltam.Elõször vártam egyik fájás után a következõt, aztán mikor megbizonyosodtam róla, hogy ezek bizony 2-3 prcenként jönnek, akkor elraktam a telefont, nem akartam látni, hogy hány órája vajúdok, csak jártam fel s alá a kórteremben.(Befektettek túlhordással elõzõ nap..)Igyekeztem nem várni a következõ fájást, hanem elterelni a gondolataimat, viszont mikor jött, akkor az egész testemet átadtam neki.7óra után meglett a baba.
Én nagyon örültem , mikor elkezdõdtek az igazi fájások, mert tudtam, hogy minden egyes fájással elõrrébb jutok, és utána az öröm marad.

Mit jelent megbánni egy cselekedetet? Hogy történik, mi zajlik le az emberben ilyenkor, mikor ezt megtette?

Legjobb válasz: Én szerintem akkor bánod meg igazán (és nem csak sajnálkozol rajta) ha többé már nem követed el ugyanazt a bûnt. (pl. aki egyszer megcsalta a párját és tényleg megbánta, az többé soha nem fogja. )

Én szerintem akkor bánod meg igazán (és nem csak sajnálkozol rajta) ha többé már nem követed el ugyanazt a bûnt. (pl. aki egyszer megcsalta a párját és tényleg megbánta, az többé soha nem fogja. )
Én ezt érzem: A templomban, ha megbánom a bûnöm, utána iszonyú nagy forróságot érzek a homlokom közepén. Olyan, mintha lázas lennék, vagy valamilyen láng égne ott elõtte. És amikor elhagyom a templom kapuját még egy ideig fût, mint egy gyertyaláng.
te még sose bántál meg semmit?
A bûnbánat szentségének második nagy, és az öt között legfontosabb része a bánat. Idézet a Trienti Zsinat 14. ülésének határozatából: „A bánat, mely a bûnbánó feladatai között az elsõ helyet foglalja el, a lélek fájdalma, és az elkövetett bûntõl való irtózás azzal az elhatározással, hogy mostantól fogva nem követünk el bûnt. A bánat lelkiállapota kezdetektõl fogva szükséges volt a bûnök bocsánatának elnyerésére. Az emberben, aki a keresztség után elbukott, a bánat hozzátartozik a bûnök megbocsátásához való elõkészülethez, mivel ez össze van kötve az isteni irgalmasságban való bizalommal és azzal a fogadalommal, hogy a bûnbánó minden mást is megtesz, ami a bûnbánat szentségének fogadásához szükségeltetik. Ezért a szent egyházi gyülekezet kijelenti, hogy a bánat nem csak a bûntõl való jövõbeli tartózkodást és egy új élet megkezdésére való fogadalmat foglalja magába, hanem a múltbeli élettõl való irtózást is a következõ szavak szerint: ‘Vessetek el magatoktól minden bûnt, amit ellenem elkövettetek, szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket!’ (Ez 18, 31) És aki többek között a szentek ezen kiáltásait átgondolja: ‘egyedül teellened vétettem, ami színed elõtt gonosz, azt tettem’ (Zsolt 50, 6), ‘elfáradtam a sóhajtozásban, éjjelente sírástól nyirkos az ágyam’ (Zsolt 6, 7), ‘átgondolom elõtted minden esztendõmet lelkem keserûségében’ (Iz 38, 15); az könnyen belátja, hogy ezek a szavak az elmúlt évek mély megutálásából és a bûntõl való nagy irtózatból származtak.” A bûn Isten ellensége, legfõbb ellenfele. A halálos bûn nem csak a kegyelem fényét oltja ki lelkünkben, hanem ha lehetséges volna, Istent is megölné. De bizonyos értelemben ez lehetséges is, és már meg is történt, hiszen ez volt Krisztus, a testté vált Isten halála. A mi bûneink szögezték Õt a keresztre. Mi megöltük Istent, a mi Atyánkat. Errõl beszél Szent Pál, amikor azt mondja, hogy aki „egyszer már megízlelte az égi ajándékot, … aztán mégis elpártol, … újra keresztre feszíti az Isten Fiát, és csúfot ûz belõle.” (Zsid 6, 4-6) Nem létezik semmilyen koegzisztencia, semmilyen békés együttélés Isten és a bûn, fény és sötétség, Krisztus és Belial között. Igazságtalanságot követtünk el Isten ellen, az emberré lett Istent köptük szembe és ütöttük arcul; mi ítéltük Õt halálra. Következésképpen szívünknek a fájdalomtól meg kell hasadnia, legalább bensõnkben a bánat keserû könnyeit kell sírnunk. Idézzünk fel néhány igaz bánatot a Szentírásból: Dávid az Ószövetség választott népének nagyon igazságos királya, a legtöbb zsoltár szerzõje, Dávid, Isten ellenségeivel küzdõ bátor harcos, súlyos bûn terhét vette magára: házasságot tört, és még gyilkolt is hozzá. Mikor Nátán, a próféta, bûneit szemére vetette – Dávid ugyanis annyira elvakult, hogy szégyenletes tettét még csak nem is látta –, a király magába szállt; és bûnbánó érzületének kifejezésére csak egyetlen szót mondott: „Peccavi Domino – vétkeztem az Úr ellen.” (2 Sám 12, 13) Ez a bánat annyira valódi, annyira megrázó a maga szûkszavúságában, hogy a próféta ezt mondhatja: „Így az Úr is megbocsátja bûnödet, s nem halsz meg.” (2 Sám 12, 13) A bánatban tehát nem a sok szó számít, hanem az igaz megbánó fájdalom. A bánat nem is annyira a megindító érzelmek kifejezõdése, hanem sokkal inkább a komoly akaraté, mellyel a bûnbánó a bûnt, ha lehetne, meg nem történtté szeretné tenni. Aki elmúlt életét megbánja, ugyanakkor azonban bûnös kapcsolatait vagy tevékenységét nem akarja feladni, annak nincs valódi bánata. Egy másik példa az igaz bûnbánatra Mária Magdalénáé, kibõl az Úr hét ördögöt ûzött ki; kit minden fõbûntõl megszabadított. Mária Magdaléna bûnös asszony, ki nyilvánosan vétkezett; megértjük, milyen fajta asszonyról van szó. Egy ilyen asszony jön az Úrhoz, és bánatának könnyeivel öntözi lábát, és saját hajdíszével törli meg. Beborítja az Isteni Megváltó lábait csókjaival, és kenettel keni meg, azokat a lábakat, melyek utánamentek és még mindig utánamennek az elveszett báránynak. És az Úr megbocsát neki, és lelkének békéjével ajándékozza meg õt: „Bûneid bocsánatot nyernek.” (Luk 7, 48) Hasonlót találunk a tékozló fiú esetében, aki elvetette az atyai barátságot és szeretetet, otthagyta az apai házat, és a bûn távoli országába ment, hogy ott vagyonát könnyelmû élettel elpazarolja. De mivel abban az országban nagy éhínség támadt, végülis magába szállt: „útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened; már nem vagyok méltó fiadnak hívatni.” (Luk 15, 18) Elhatározását menten tettre váltotta, és az atya nem csak megbocsát, hanem minden jogát visszaadja neki, ünnepi ruhába öltözteti, mely a megszentelõ kegyelmet szimbolizálja, hizlalt borjút vágattat, és nagy örömünnepet rendez, mivel, ahogy mondja: „ez a fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” (Luk 15, 24) Ugyanez a bánat gyötörte Pétert, mikor a szenvedés éjszakáján háromszor tagadta meg Isteni Mesterét; szégyenletesen letagadta, miután nem sokkal azelõtt halálig tartó hûséget esküdött neki. De a kakas megszólalt, az Úr tekintete az elesett lelkének legmélyére hatolt, aki akkor „kiment és keserves sírásra fakadt.” (Mt 26, 75) Egy régi hagyomány azt meséli, hogy Péternek élete végére a könnyek, melyeket szégyenteljes tagadása miatt elsírt, két mély barázdát vájtak az arcába. Ezek a valódi bánat és bûnbánó érzület igaz példái. Most mutassunk be egy példát a hamis bánatra: Júdás, egyike a tizenkettõnek, aki elárulta az Urat, mikor meglátta az eljárás kimenetelét, megbánta tettét: „visszavivé a harminc ezüstpénzt a papi fejedelmeknek és véneknek, mondván: ‘vétkeztem, elárulván az igaz vért.’ (Mt 27, 3-4) Júdás tehát megbánja tettét, de mily más a vég nála, mint Péternél! Péter megbocsátást nyer, Júdás kétségbeesik, és kötélen végzi. Miben áll a különbség Péter és Júdás között, mikor mind a ketten megbánták, amit tettek? Péter a Mester iránti szeretetébõl bánja meg bûnét; látja az igazságtalanságot, melyet az Úrral szemben elkövetett, és emiatt sír. Júdás egyedül saját maga miatt szégyenkezik. „Bánatát” megsértett önszeretete motiválja, nem más. Nem hatja át a természetfeletti bánat, még kevésbé az Isten iránt érzett szeretet. A megsértett hiúság taszítja végzetébe. Isten akarja bánatunkat, arra vár, hogy megbocsáthasson nekünk, mint ahogy egy földi apa vár büntetést érdemlõ gyermekének megbocsátást kérõ szavára. A Lukács Evangélium 15. fejezetében az Isteni Mester három példázatot mond el: a már említett tékozló fiúról, elõtte az elveszett bárányról és az elveszett drachmáról. Az elkóborolt bárányról szóló példázatot ezekkel a szavakkal zárja: „Mondom nektek, hogy oly nagy öröm lészen mennyben egy megtérõ bûnösön, mint kilencvenkilenc igazon, kiknek nincs szükségük bûnbánatra.” (Luk 15, 7) És a második példázatban: „mondom nektek, hasonló öröm leszen az Isten angyalai közt egy megtérõ bûnösen.” (Luk 15, 10) Nagy öröm uralkodik tehát Isten és az Õ angyalai között azon bûnös miatt, aki visszatért az apa házába és egy bánattól megtört szív fölött. Miként már mondtuk, a bánat a döntõ, a legfontosabb az egész gyónásban. Bizonyos körülmények között érvényesen gyónhat valaki anélkül, hogy minden bûnét bevallja; ha például gyengeség miatt nem képes mindent felsorolni, vagy akár, ha egy néma gyónásra jelentkezik, aki nem tudja bûneit bevallani, de bûnbánó lelkületét valamiképpen kifejezésre tudja juttatni megfelelõ jelzésekkel, gesztusokkal vagy könnyekkel. Ilyenkor fel lehet õt oldozni, és Isten valóban megbocsátja bûneit. De bánat nélkül nem lehetséges a megbocsátás.
megbánni akkor bántad meg, ha úgy érzed, hogy semmkiéppen nem szeretnéd újra megtenni, ha megint olyan helyzetbe kerülnél (úgy értem nem azért, mert nem szabad, hanem mert nem _szeretnéd_); ha szíved szerint visszacsinálnád az egészet (és a tõled telhetõ módon próbálkozol is ezzel).
Lelkiismeretfurdalasa van, akkor fog radobbeni arra, hogy rosszat cselekedett. Ettol csak lelkitisztitas altal tud megszabadulni.

Olyan idézetet vagy verset keresek, ami az fejezi ki, hogy mennyire nehéz megérteni, hogy mi zajlik egy másik ember lelkében. Tudsz ilyet idézni?

Legjobb válasz: Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy, Mint egymástól itt a földi szivek! A Sziriusz van tõlem távolabb Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektõl lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát, S köztünk a roppant, jeges ûr lakik! Tóth Árpád: Lélektõl lélekig /részlet/

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy, Mint egymástól itt a földi szivek! A Sziriusz van tõlem távolabb Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektõl lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát, S köztünk a roppant, jeges ûr lakik! Tóth Árpád: Lélektõl lélekig /részlet/
József Attila: (Tenyerembe tettem...) Tenyerembe tettem a lelkem: nézd meg, milyen szép százlátó üveg! De Õ gyémántokat szedett elõ mert Õ az embert sose érti meg.
Csodálatos válasz, és telitalálat. Nem szeretem Tóth Árpádot, de most tettem feléje egy nagy lépést.
"Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, Nézd meg jobban, hogy élnek anyádék" (Tankcsapda)

Ha az ember egy létfontosságú szervét lövés éri, akkor mi zajlik le abban a szervben?

Hogy megy szét, vagy milyen hatással van a vérérre, és ilyesmikre? Nincs ezzel semmilyen célom, csak tudni akarom. :I

Legjobb válasz: Nézz videót, amiben szétlõnek egy vizes lufit.

Nézz videót, amiben szétlõnek egy vizes lufit.

Másoknak is feltűnt már hogy a Kárpát Medencében háború zajlik a magyarság ellen? Mikor lesznek elég intelligensek az emberek hogy felálljanak a TV elől és felébredjenek?

Legjobb válasz: Ó igen, minden (zsidók, cigányok, az EU stb...) csakis a magyarokat akarja kiirtani, semmi más céljuk nincs a világon, csak ennek a szent népnek az elpusztítása...

Ó igen, minden (zsidók, cigányok, az EU stb...) csakis a magyarokat akarja kiirtani, semmi más céljuk nincs a világon, csak ennek a szent népnek az elpusztítása...
Ha háború nem is , de erõs kettõs mérce , még az EU-ban is. Az Eu nagy hévvel magyaráz a kisebbség védelemrõl meg a kisebbségek jogairól , amikor a kívülre szakadt magyarok jogai nem érvényesülnek és elvannak nyomva. Ezzel viszont nem foglalkozik az EU csak a kedvenc cigányaival. Ezt valami EU hívõ magyarázza el.
Jövõre majd a Jobbik megoldja ezt a gondot. Szebb Jövõt!
"Ó igen, minden (zsidók, cigányok, az EU stb...) csakis a magyarokat akarja kiirtani, semmi más céljuk nincs a világon, csak ennek a szent népnek az elpusztítása..." Ezt soha senki nem mondta, de hát tényleg az van, hogy a magyarok ellen elkövetett atrocitásokat, jogsértéseket az EU nem figyeli, van nekik egy kiskedvenc kisebbségük, és ebbe mi nem vagyunk benne, csak a cigányok és a zsidók, és csak rájuk "vigyáznak" a többi nem érdekli õket.
Akinek ez feltûnik az meg lesz bélyegezve mint: hungarista, fasiszta, antiszemita oder rasszista. Mint ahogyan ezt egy korábbi válaszolótól láthattuk.
Valóban fura, h a cigányság állandóan porondon van, õket állandóan bántják, õket mindenhonnan kirekesztik. Ezzel szemben a határon túli magyarok biztos már megint trógerek, már megint velük van a baj, már megint rosszak. Ki érti ezt?
Azért nem lép az EU, mert mi sem lépünk semmit. Ennyi.
"csak a cigányok és a zsidók, és csak rájuk "vigyáznak" a többi nem érdekli õket." Nem tudom, észrevetted-e, de a zsidózókra és a rasszistákra is ugyanúgy tesz nagy ívben az EU és az igazságszolgáltatás, csak a médiában néhány "jogvédõ" politikus ugat mindig, hogy "fúj, rasszisták, fúj antiszemiták". De ez érdemben nem befolyásol bírósági ítéleteket. Továbbá kizárólag azért, mert rasszista, még senkit nem ítéltek el.

Hogy zajlik a 2 napos zumba instruktor képzés? Miket vigyen magával az ember? Magyarul vagy csak angolul történik az oktatás?

Legjobb válasz: Nem is tudtam, hogy 2 napos a képzés...még jobban megerõsödik bennem, hogy micsoda komoly sport(?) ez. :)

Nem is tudtam, hogy 2 napos a képzés...még jobban megerõsödik bennem, hogy micsoda komoly sport(?) ez. :)

Mi zajlik le az ember szervezetében amikor elájul?

Legjobb válasz: Nem jut elég oxigén dús vér az agyba. A nagyon gyors szívverés is okozhat ájulást, ilyenkor ugyanis a vér a tüdõkben nem telítõdhet kellõképpen oxigénnel.Ha valaki kapkodja a levegõt, az elhasznált levegõnek nincs ideje kicserélõdni, ezért a tüdõbe (és így a vérbe) nem jut elég oxigén.

Nem jut elég oxigén dús vér az agyba. A nagyon gyors szívverés is okozhat ájulást, ilyenkor ugyanis a vér a tüdõkben nem telítõdhet kellõképpen oxigénnel.Ha valaki kapkodja a levegõt, az elhasznált levegõnek nincs ideje kicserélõdni, ezért a tüdõbe (és így a vérbe) nem jut elég oxigén.

A beöntés hogy működik mi a menete? Fáj? Utána wc-re engedik az embert és ott tudja kiadni vagy hogyan zajlik?

Legjobb válasz: Nem fáj.:-) Lefekszel az oldaladra, bevezetnek hátulra egy csövet, víz be. Aztán picit tartani kell, utána wc. Nem olyan vészes,mint amilyennek tûnik.

Nem fáj.:-) Lefekszel az oldaladra, bevezetnek hátulra egy csövet, víz be. Aztán picit tartani kell, utána wc. Nem olyan vészes, mint amilyennek tûnik.
Egy vékony csövet dugnak a popsiba, azon keresztül meleg vizet engednek be, és azt kell bent tartani kb fél percen keresztül, hogy rendesen feloldja a dolgokat, és minden kijöjjön, ne csak a víz. Fájni nem fáj, talán kellemetlen kicsit, meg elég furi érzés. :) Inkább visszatartani nagyon nehéz. :) ) Ahogy megkaptad a beöntést, egybõl mehetsz a wc-be! Nálunk egybõl a kezelõbõl nyílt, nem kellett messzire menni hála az égnek. :) )
Amikor én kaptam akkor így zajlott. Fel kellett feküdnöm a vizsgálóasztalra. Jött egy nõvérke aki leborotvált, majd egy csövet vezetett be a végbél nyíláshoz.Ez nem fáj, csak egy kicsit fura.nekem inkább kellemetlen érzés volt, hogy egy nõvér csinálta..(szóval hogy idegen)Pár perc után úgy éreztem mint akinek csikar a hasa.Olyan érzés mint amikor sietnél a klotyója mert érzed, hogy menni fog a hasad...De nem kelhetek fel, nem mehetek wc-re.A felhelyezett csövet a nõvér egy tartályba vezeti, oda megy minden.Amikor úgy látja, hogy eléggé kitisztultál akkor vége van a beöntésnek... nekem szülés elõtt csinálták, így amikor készen voltunk , át kellett mennem a szülõszobába, és ott is ágyra kellett feküdnöm várni a szülést..
Nálam is úgy zajlott ahogy az utolsó válaszoló írta. 13:31-nek elég kellemetlen lehetett, nem is hallottam még róla, hogy így is szokták ezt csinálni.
bocsi az offért! tuti, h kiérünk majd a wc-re??? úgy, h közbeen tartjuk bent a vizet... (ha jól értem...)
Én nem kaptam beöntést, mert a szülésznõ azt mondta, hogyha voltam legalább kétszer magamtól wc-n akkor felesleges a beöntés.És igy is volt, nem kaptam, nem is jött ki semmi a tolófájásoknál.3* wc-tem elõtte:) Sõt, mikor otthon már elfolyt a magzatvíz, már akkor utána ment a hasam.Sokan mondják, hogy mikor megindul a szülés, hasmenés is jön:) nálam is igy lett:) ))
Nekem le se kellett feküdnöm, csak elõre hajoltam, be a cucc és kész.
13.31-es vagyok.. Én még 1992-ben szültem, és az orvosom szerint túlságosan nyitva volt a méhszájam.Sajnos nekem nem engedték, hogy wc-re menjek.Emlékszem a beöntés után amikor a szülõszobán feküdtem nagyon kellett pisilnem, de amikor menni akartam wc-re, akkor sem engedték csak a kacsát rakták alám..(ezen jót nevettem, mert eszembe jutott, hogy mit szólt volna a nõvérke arra, hogy megkérdezte, hogy hozzam a kacsát? És azt mondtam volna hogy igen, de jó ropogós legyen, és nem baj a sós úgy szeretem :) )egyébként beöntés után alig 15 perc múlva megszületett a fiam..(nemsokára 18 éve, hogy szültem, de pontosan emlékszem mindenre...)
Annyival egészíteném ki, hogy én háromszor zuhanyoztam... Ugyanis wc, zuhanyzás, hûûûûha, megint futnom kell, és ez háromszor... Az volt a pocsék, hogy miután úgy éreztem, végre tényleg végeztem, feltették a katétert (császár volt), azt hittem lesz még egy kör, de szerencsére elmúlt.
A kérdező hozzászólása: huu oké:) hát jobban örülnék ha mehetnék wc-re mint ott engedik ki:) köszi csajok
Nálunk 2 m-re volt a wc onnan ahol a beöntés adták, úgyhogy addig nem volt gáz. De sztem akik kórházba dolgoznak már láttak mindent, nem akadnak fennt ilyen kis baleseteken, ha valaki mégse bírná a wc-ig.

Milyen mikor az ember először megy nőgyógyászhoz? Pontosan hogy zajlik egy ilyen?

Legjobb válasz: Hát attól függ miért mész. Én gyógyszert íratni mentem anno elõször. Megvizsgált. Felfeküdtem az ágyra, láb szét, benézett oda, megtapogatta a melleimet, hogy minden rendben van-e, kérdezett a gyógyszer miatt egy-két dolgot, és felírta. Kb. ennyi.

Hát attól függ miért mész. Én gyógyszert íratni mentem anno elõször. Megvizsgált. Felfeküdtem az ágyra, láb szét, benézett oda, megtapogatta a melleimet, hogy minden rendben van-e, kérdezett a gyógyszer miatt egy-két dolgot, és felírta. Kb. ennyi.
nõgyógyászati vizsgálat A rendszeres nõgyógyászati ellenõrzés minden nõ életének elengedhetetlen része. Meg kell barátkozni a gondolattal, hogy szervezetünk legnagyobb elzártságban nevelkedõ részei, ha elveszítik mögöttes tartalmukat, csupán ugyanúgy sejtek, szövetek, mint a lenézett régiók. A vizsgálat minden esetben egy tájékozódó, de egyben feloldó beszélgetéssel kezdõdik. A legvalószínûbben elhangzó kérdések: Elsõ menzesz hány éves korban zajlott le? Szabályosak-e a ciklusok? Mikor volt az utolsó menzesz? Terhesség, szülés volt-e az elõzményben? Van-e valami általános, belgyógyászati jellegû betegség? Gyógyszerszedés, gyógyszerallergia, mûtét? Volt-e már szexuális kapcsolat, van-e most, fogamzásgátlás? A rövid beszélgetés a páciensben nõtt feszültség levezetését is szolgálja, amely végén a most meglévõ panaszokról értesül az orvos. A vizsgálat következõ lépése, gyakorlatilag elkerülhetetlenül, a külsõ nemi szervek megtekintése. Már ennek kapcsán számos betegség: pl. szeméremtesti daganat, méhelõesés, hólyagsérv, fejlõdési rendellenességek, gyulladások, túl tág hüvely felismerhetõ. Az orvos elõször - a nevét is errõl kapta - a kacsa csõrére emlékeztetõ steril eszközt óvatosan a hüvelybe vezetve (fájdalommentes) tájékozódik a hüvelyfal, a méhszáj és a hüvelyi váladék állapotáról. Ennek révén láthatóvá válik a hüvely belsõ felülete és a méh hüvelyi része, a méhnyak, és annak külsõ része, a méhszáj. Nyomban felismerhetõkké válnak - többek között - különbözõ gyulladásos folyamatok, ha azok szabad szemmel is látható elváltozást okoznak. Ha látható gyulladásos jelek nincsenek, viszont a betegnek ilyen jellegû panaszai vannak, kis teszt papírcsíkkal vizsgálhatjuk a hüvely és a méhnyak váladékát, valamint vattatampon segítségével kenetet vehetünk hüvelytisztasági vizsgálatra. A papírcsík elszínezõdése a váladék vegyhatásának megváltozása révén utal fertõzésre. A kenet laboratóriumi vizsgálata után lehetõvé válik az esetleges gyulladások célzott (a kórokozót név szerint célzó) kezelése. A hüvelyi feltáró vizsgálat következõ része a méhnyak vizsgálata. Ehhez fényforrással ellátott nagyító készüléket, úgynevezett kolposzkópot használunk, mely mûszer segítségével a méhszájat és annak környezetét nagyító alatt vizsgáljuk. Majd a a "rákszûrés" következik, ami a méhszájról, egy mûanyag pálcával a legfelsõ, könnyen leváló sejtréteg lesodrását jelenti. Ezek között a sejtek között próbál a kórszövettanász daganatos, daganatra gyanús sejteket találni. A lelet értékelése: P0: értékelhetetlen P1: éretlen sejtek, negatív lelet P2: érett sejtek, negatív lelet P3: gyulladásos vagy daganatra gyanús sejtek P4: rák gyanúja P5: rák A méhnyak vizsgálatának befejezõ részeként, azt ecetsavas és jódos oldattal beecseteljük, mert így festve, egyes kóros sejtelváltozások felismerhetõkké válnak. A feltárás után következik a kismedencei szervek tapintásos vizsgálata. A nõgyógyász egyik kezének mutatóujját a hüvelybe vezeti (szüzeknél ez lehet a végbélnyílás is), és így a másik kézzel az alhast áttapintja. A két kéz között érezhetõ a méh (mérete, helyzete, tömöttsége), a petefészkek (ciszta, daganat, gyulladás, méhen kívüli terhesség) és mindkettõ környezete. Így különbözõ kismedencei gyulladásos, illetve jó- és rosszindulatú daganatos betegségek kórismézésére nyílik lehetõség. Ezt kiegészítve az ultrahang vizsgálattal felismerhetõvé válnak az olyan elváltozások, melyek egyébként nem, vagy csak igen nehezen kimutathatóak. Így például a méh falában elhelyezkedõ izomdaganatok, a méhbelhártya változásai vagy a petefészkek betegségei. Ezután az emlõk vizsgálata jön a sorban. Ahogy az havonta otthon javasolt, minden ciklus elején (5-7. nap), önvizsgálatként, a rendelõben az orvos is végigtapintja az emlõket, megtanítva azt a technikát még nem ismerõ páciensnek. A kezelõorvos javaslatára - elsõsorban a 40 év felettiek esetén - mammográfiai vizsgálat is szükséges lehet az emlõk egészségének ellenõrzésére.
Baj van vele? :S ÉS most mit vársz tõlünk?
uh.. keress rá: egészséges [email protected]
A kérdező hozzászólása: én szerintem az én nemiszervemmel baj van, mivel nem tom , de valami kiáll, mintha a bõröm nyúlott lenne vagy nem tudom, milyen egy egésszéges nemiszerv?
Az elsõ nõgyógyászati vizsgálat mikor javasolt? Az elsõ nõgyógyászati vizsgálat végzésének javaslatai: Nõgyógyászati panasz esetén (pl. hüvelyi folyás, vérzészavar...). Az elsõ szexuális aktus megelõzõen. A felmerülõ kérdések -pl. fogamzásgátlás- megbeszélése, tanácsadás. Ez elsõ szexuális aktust követõen egy év múlva, majd évente rendszeresen. Ekkor méhnyakrák-szûrés végzése (is) javasolt
Miért ne kellenne menni?Csak akkor fenyegetnek a nõgyógyászati betegségek ha már élsz szexuális életet?!?!? Pedig elkellene menni már 16 évesen is! A vizsgáalt függ attól is hogy szûz vagy vagy nem, és a doktor nem azt nézi majd mennyi szõröd van ott lent, ne izgulj!!
Minek?Minek? azért mert az olyan nagylányos ;)
"mármint szörösen undi oda állítani nem?" hülyeség, az undi szó meg bicskanyitó "tudjátok én 15 vagyok, és állítólag 16 évesen kell elõször menni." szintén hülyeség, nem tudom honnan vetted mindkét dolgot.. Általában akkor szoktak elmenni a lányok, amikor már szexuális életet élnek. Akkor érdemes évente szûrésre járni, megnézetni magad. Meg ugye ha gyógyszert akarsz felíratni. De ha nincs semmi probléma, és fiúd sincs, akkor minek?
Azért mert a pornófilmekben mindenkinek borotvált, még nem elvárás a nõgyógyásznál.
Már miért kellene borotválni?
A kérdező hozzászólása: am hogyan vizsgál meg? tudjátok én 15 vagyok, és állítólag 16 évesen kell elõször menni. És mindent szeretni tudnék
A kérdező hozzászólása: mármint szörösen undi oda állítani nem?
A kérdező hozzászólása: és elõtte kell borotválni?
Nem a kisajkaid nyúlnak túl a nagyajkakon? Ha igen, akkor az nem baj.

Hogy zajlik a 6 hetes kontroll szülés után? Leírná valaki részletesen, hogy mit csinálnak ilyenkor az emberrel?

Legjobb válasz: Meg nézik,h rendesen bezárult-e a méhszáj,és rendes méretûre visszahúzódott-e a méhed.

Meg nézik, h rendesen bezárult-e a méhszáj, és rendes méretûre visszahúzódott-e a méhed.
Szia, Rutin nõgyógyászati vizsgálat, ahogy az elõzõ válaszoló is elmondta.+Az esetleges hegeket(császár, gát)ellenõrzi és megkérdezi, hogy van-e panaszod.Megbeszéli veled a szükséges fogamzásgátlást is.(legalábbis az enyém mindent elmondott)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!