Találatok a következő kifejezésre: Mi az szám, amelyik (77 db)

KERESZTÉNYKÉNT elég az ÚJSZÖVETSÉG számomra? Keresztényként mi dolgom lenne az Ószövetséggel (amely Isten és a zsidó nép között köttetett? )

Az Ószövetség Isten és a zsidó nép között köttetett, ha jól értelmezem. Majd jött Jézus, aki már nem leszármazás alapján, egy-egy adott néppel kötött szövetséget, hanem az EGYÉNnel, aki lehet zsidó is, arab is, magyar is stb. Tehát rám akkor az ÚJSZÖVETSÉGben írtak vonatkoznak, nem? Az az irányadó a KERESZTÉNYek számára, nem?

Legjobb válasz: A kifejtésben lévõ két kérdésedre a válasz igen: ha keresztény akarsz lenni, az irányadó számodra az Újszövetség, és mivel egy keresztény, amikor újjászületik (megkeresztelkedik), nem az ó, hanem az új szövetségbe lép be Istennel (mivel nem a Törvény alapján, hanem a Jézusban lévõ kegyelem alapján közeledik Istenhez). Az Újszövetségben lévõ tanítások alapján a keresztényeknek "csak" a királyi törvényt kell megtartaniuk, ami a következõképpen hangzik: "Máté 22:37 Jézus pedig monda neki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl. Máté 22:38 Ez az elsõ és nagy parancsolat. Máté 22:39 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Máté 22:40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." Ez akkor érvényes, ha az ember valóságosan újjászületik Jézus Krisztusban, és többé nem test szerint él, hanem "szellem szerint". A "szellem szerint való járásról" így ír Pál [Károlinál Lélek, eredetiben Szellem]: "Gal 5:16 Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Gal 5:17 Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Gal 5:18 Ha azonban a Lélektõl vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Gal 5:19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Gal 5:20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyûlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Gal 5:21 Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekrõl elõre mondom néktek, amiképpen már ezelõtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. Gal 5:22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, {KJV 5:23} szelídség, mértékletesség. Gal 5:23 Az ilyenek ellen nincs törvény. Gal 5:24 Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Gal 5:25 Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk." A "királyi törvény" megtartása (Jak. 2:8) tehát mindazt magában foglalja, hogy az újjászületett keresztény nem cselekszi a 19-21. versben leírt testi cselekedeteket sem, ezért tettem idézõjelbe föntebb a "csak"-ot. Továbbá gondolom, felmerülhet esetleg kérdésként, hogy ehetünk-e disznóhúst, mi a helyzet a többi étkezési és megtisztítási parancsolattal stb., amik a Tórában vannak. Ezzel kapcsolatban világos útmutatást ad az Apostolok Cselekedetei: "Apcs 15:28 Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, Apcs 15:29 Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértõl, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektõl ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!" E négy közül az elsõ három étkezési szabály, a paráznaság pedig jelenti a házasságtörést és általánosságban a szexuális bûnöket. A fõ kérdésre azonban nem tudok igennel válaszolni. Keresztényként is van dolga az embernek az Ószövetséggel, és az Ószövetségre nem lehet azt mondani, hogy az kizárólag Isten és a zsidó nép "magánügye" lenne. Azon felül, hogy a keresztény ember számára is rendkívül értékes zsoltárok, példabeszédek, történetek vannak az Ószövetségben, nagyon fontos az is, hogy megértse az ember a megváltás lényegét, azt, hogy miért pont Jézus Krisztus volt a Megváltó, ugyanaz a Messiás, akit Isten kezdettõl fogva *nem a zsidóknak*, hanem *az emberiségnek* megígért! Az Újszövetség tele van ószövetségi utalásokkal, ezért az Ószövetség teljes figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetne, hogy nem értenénk meg az Újszövetséget sem. Jézus maga is nagyon sokszor hangsúlyozta az Ószövetség jelentõségét, és többször elmagyarázta, hogy a Megváltóra vonatkozó próféciákat Õ töltötte be. (Ld. pl.: Luk. 24:13-32) Azt is mondta Jézus: "Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté 5:18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik." Hogy érthetnénk meg, hogyan "töltötte be" Jézus a Törvényt, ha nem is tudnánk, hogy mi van benne? S hogy mindezeken kívül, már csak úgy "mellékesen" még egy fõ okot mondjak, miért érdemes az Ószövetséget is olvasni, tanulmányozni: számos olyan prófécia is van az Ószövetségben, ami még nem teljesedett be Jézus elsõ eljövetelekor. Így például nagyon fontos Dániel, Ezékiel, Ézsaiás. Ezekben sok olyan kijelentés található, melyek még a mostani szemlélõ számára is a jövõben várnak beteljesedésre. És ha Jézus azt mondta, hogy ezekbõl "egyetlen pontocska" sem fog úgy elmúlni, hogy be ne teljesedne, akkor az elég ok arra, hogy nagyon is alaposan foglalkozzunk az Ószövetséggel keresztényként is. Tehát összefoglalóan: ha úgy értetted a kérdést, hogy "hogyan kell élnem", akkor igen, az Újszövetségben írtak szerint kell egy kereszténynek élnie, és nem kell a mózesi Törvény 613 parancsolatát megtartania. De nem azért, mert Isten eltörölte volna a Törvényt, hanem azért, mert Jézus vére eltörölte az ellenünk szóló vádiratot, és ezért: "Róm 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Róm 8:2 Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl." Én azt a módszert javasolnám, hogy miután az Újszövetség alapigazságaival rendesen megismerkedtél, ismerd meg az Ószövetség történeti részeivel, aztán fokozatosan a Törvénnyel és a prófétákkal is. Fontos megérteni, hogy a Biblia is úgy tanítja, hogy van "kiskorúaknak való eledel", amit a tejhez hasonlít, és van "érettkorúaknak" való eledel, amit "kemény eledelnek" nevez (Zsidókhoz írt levél 5:13-14). A "tej", amivel elõször jól fel kell táplálnia magát az embernek, mindenképpen a négy Evangélium: Jézus Krisztus élete és tanítása, keresztrefeszítése és feltámadása. Ahogy egyre érettebb keresztény lesz valaki (ahogy "kinõ a foga"), úgy térhet át fokozatosan (és lesz is rá igénye!) a "keményebb eledelre", ami szerintem az Újszövetségben az apostoli levelek, az Ószövetségben pedig a törvény és a próféták. Az Ószövetségben a puhább eledel Mózes elsõ és részben a második könyve, illetve Dávid és Salamon története (Sámuel 1-2. könyve), a Zsoltárok, a Példabeszédek - nem véletlen, hogy a gyerekek is ezeket a történeteket szeretik a Bibliából! Jó olvasást! :)

A kifejtésben lévõ két kérdésedre a válasz igen: ha keresztény akarsz lenni, az irányadó számodra az Újszövetség, és mivel egy keresztény, amikor újjászületik (megkeresztelkedik), nem az ó, hanem az új szövetségbe lép be Istennel (mivel nem a Törvény alapján, hanem a Jézusban lévõ kegyelem alapján közeledik Istenhez). Az Újszövetségben lévõ tanítások alapján a keresztényeknek "csak" a királyi törvényt kell megtartaniuk, ami a következõképpen hangzik: "Máté 22:37 Jézus pedig monda neki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl. Máté 22:38 Ez az elsõ és nagy parancsolat. Máté 22:39 A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Máté 22:40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." Ez akkor érvényes, ha az ember valóságosan újjászületik Jézus Krisztusban, és többé nem test szerint él, hanem "szellem szerint". A "szellem szerint való járásról" így ír Pál [Károlinál Lélek, eredetiben Szellem]: "Gal 5:16 Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Gal 5:17 Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Gal 5:18 Ha azonban a Lélektõl vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. Gal 5:19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Gal 5:20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyûlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Gal 5:21 Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekrõl elõre mondom néktek, amiképpen már ezelõtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. Gal 5:22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, {KJV 5:23} szelídség, mértékletesség. Gal 5:23 Az ilyenek ellen nincs törvény. Gal 5:24 Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Gal 5:25 Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk." A "királyi törvény" megtartása (Jak. 2:8) tehát mindazt magában foglalja, hogy az újjászületett keresztény nem cselekszi a 19-21. versben leírt testi cselekedeteket sem, ezért tettem idézõjelbe föntebb a "csak"-ot. Továbbá gondolom, felmerülhet esetleg kérdésként, hogy ehetünk-e disznóhúst, mi a helyzet a többi étkezési és megtisztítási parancsolattal stb., amik a Tórában vannak. Ezzel kapcsolatban világos útmutatást ad az Apostolok Cselekedetei: "Apcs 15:28 Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, Apcs 15:29 Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértõl, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektõl ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!" E négy közül az elsõ három étkezési szabály, a paráznaság pedig jelenti a házasságtörést és általánosságban a szexuális bûnöket. A fõ kérdésre azonban nem tudok igennel válaszolni. Keresztényként is van dolga az embernek az Ószövetséggel, és az Ószövetségre nem lehet azt mondani, hogy az kizárólag Isten és a zsidó nép "magánügye" lenne. Azon felül, hogy a keresztény ember számára is rendkívül értékes zsoltárok, példabeszédek, történetek vannak az Ószövetségben, nagyon fontos az is, hogy megértse az ember a megváltás lényegét, azt, hogy miért pont Jézus Krisztus volt a Megváltó, ugyanaz a Messiás, akit Isten kezdettõl fogva *nem a zsidóknak*, hanem *az emberiségnek* megígért! Az Újszövetség tele van ószövetségi utalásokkal, ezért az Ószövetség teljes figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetne, hogy nem értenénk meg az Újszövetséget sem. Jézus maga is nagyon sokszor hangsúlyozta az Ószövetség jelentõségét, és többször elmagyarázta, hogy a Megváltóra vonatkozó próféciákat Õ töltötte be. (Ld. pl.: Luk. 24:13-32) Azt is mondta Jézus: "Máté 5:17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté 5:18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik." Hogy érthetnénk meg, hogyan "töltötte be" Jézus a Törvényt, ha nem is tudnánk, hogy mi van benne? S hogy mindezeken kívül, már csak úgy "mellékesen" még egy fõ okot mondjak, miért érdemes az Ószövetséget is olvasni, tanulmányozni: számos olyan prófécia is van az Ószövetségben, ami még nem teljesedett be Jézus elsõ eljövetelekor. Így például nagyon fontos Dániel, Ezékiel, Ézsaiás. Ezekben sok olyan kijelentés található, melyek még a mostani szemlélõ számára is a jövõben várnak beteljesedésre. És ha Jézus azt mondta, hogy ezekbõl "egyetlen pontocska" sem fog úgy elmúlni, hogy be ne teljesedne, akkor az elég ok arra, hogy nagyon is alaposan foglalkozzunk az Ószövetséggel keresztényként is. Tehát összefoglalóan: ha úgy értetted a kérdést, hogy "hogyan kell élnem", akkor igen, az Újszövetségben írtak szerint kell egy kereszténynek élnie, és nem kell a mózesi Törvény 613 parancsolatát megtartania. De nem azért, mert Isten eltörölte volna a Törvényt, hanem azért, mert Jézus vére eltörölte az ellenünk szóló vádiratot, és ezért: "Róm 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Róm 8:2 Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl." Én azt a módszert javasolnám, hogy miután az Újszövetség alapigazságaival rendesen megismerkedtél, ismerd meg az Ószövetség történeti részeivel, aztán fokozatosan a Törvénnyel és a prófétákkal is. Fontos megérteni, hogy a Biblia is úgy tanítja, hogy van "kiskorúaknak való eledel", amit a tejhez hasonlít, és van "érettkorúaknak" való eledel, amit "kemény eledelnek" nevez (Zsidókhoz írt levél 5:13-14). A "tej", amivel elõször jól fel kell táplálnia magát az embernek, mindenképpen a négy Evangélium: Jézus Krisztus élete és tanítása, keresztrefeszítése és feltámadása. Ahogy egyre érettebb keresztény lesz valaki (ahogy "kinõ a foga"), úgy térhet át fokozatosan (és lesz is rá igénye!) a "keményebb eledelre", ami szerintem az Újszövetségben az apostoli levelek, az Ószövetségben pedig a törvény és a próféták. Az Ószövetségben a puhább eledel Mózes elsõ és részben a második könyve, illetve Dávid és Salamon története (Sámuel 1-2. könyve), a Zsoltárok, a Példabeszédek - nem véletlen, hogy a gyerekek is ezeket a történeteket szeretik a Bibliából! Jó olvasást! :)
Ezek szerint, úgy gondolod, hogy nem kell betartanod a Tízparancsolatot? "Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." Máté 5:17 Azért is nagyon fontos ismerned az Ószövetséget, mert abban van leírva az is pl. honnan tudhatjuk, hogy Jézus a Messiás, vagy számos jelkép, ami az Újszövetségben teljesedik be. "A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre" 2Tim 3:16
Fõként, elsõsorban az újszövetséget vedd alapul, de az ószövetséget sem kell eldobni, nagyon jó tanulságok vannak benne.
Mindenképpen kötelezõ mert az ószövetségbõl sokat merítenek az újszövetségben, és abban van leírva Jézus szülõjének és nevelõjének vérvonala. A másik, hogy Jézus zsidó származású volt.
Mint keresztény valóban rád az újszövetség vonatkozik de érdemes elolvasni az ószövetséget a történetek miatt is és hát ugye egy normális könyvnek se hagyod ki az elejét.
Így van. Azért az ószövetségben is vannak érdekes, tanulságos történetek, gondolatok. De nekem 1-2 helyen túl brutális. Viszont figyelni kell, mert nehezebb megérteni. Szerintem.
A kérdező hozzászólása: Az természetes, hogy ami utalások vannak az Újszövetségben, azt megnézem... De a KERESZTÉNYek számára az Újszövetség az irányadó, nem? Azért nem kell alapnak venni a teljes Ószövetséget, hanem az utalások azok, amelyekhez "köze van" a kereszténynek is... Például a zsidóknak írt törvények/szokások nem tartoznak rám, keresztényre...míg a Jézus származását taglaló rész (amire van utalás is) fontos. Köszönöm az eddigi válaszokat! :)
Szerbusz Az ószövetségbõl ugyanúgy tapasztalom, hogy szól nekem Isten, mint az újszövetségbõl. Sok áldást nyertem általa, és megnyilvánul benne Isten kegyelme. Pl.: Izrael eltért Istentõl. Õ a prófétái által nagyon hosszú ideig szólt a népéhez, és kínálta a lehetõséget a megtérésre. A fogságba menetel után sem hallgatott el. Egyedül Jézus születése elõtt volt egy 400 éves periódus, amikor nem nyilatkoztatott ki a próféták által semmit, és a 400 év leteltével megszületett Jézus a Messiás(szabadító). Ebbõl láthatja egy bûnös, hogy van szabadulás, mert Isten kész megbocsájtani. Azoknak pedig sokat jelent, hogy Izraelhez még akkor is szólt Isten, amikor fogségba kerültek, akik sorozatosan elbuknak a bûnökben, és azoknak súlyos következményei is vannak. Ez csak csekély része a sok mondanivalónak, annak, hogy Isten hogy viszonyul hozzánk. Az ó-és új szövetség odaszánt tanulmányozásával lehet igazán megismerni Istent. Egyébként: 38. Róm 1, 19 Mert ami megismerhetõ az Istenbõl, az nyilvánvaló elõttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. 39. Róm 1, 20 Ami ugyanis nem látható belõle: az õ örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétõl fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Isten áldjon meg, kedves barátom

Matek feladat, mi a megoldás? Határozzuk meg azokat a számokat, amelyek előállíthatók egymást követő természetes számok összegeként.

Legjobb válasz: Amik nem állíthatók elõ, azok a 2 hatványok. Ugyanis k darab egymást követõ szám összege k·"átlag": a) ha k páratlan, akkor k·[középsõ egész szám] b) ha k páros (2n), akkor 2n·["majdnemközépsõ"+0,5] ami = n·[2·"majdnemközépsõ"+1] Mindkét esetben a szorzat egyik tényezõje páratlan volt: a) esetben k b) esetben 2·"majdnemközépsõ"+1 Vagyis csak olyan szamot lehet elõállítani, aminek van páratlan osztója. A 2 hatványoknak pedig nincs. Azt még külön be kell bizonyítnai, hogy minden más szám elõállítható...

Amik nem állíthatók elõ, azok a 2 hatványok. Ugyanis k darab egymást követõ szám összege k·"átlag": a) ha k páratlan, akkor k·[középsõ egész szám] b) ha k páros (2n), akkor 2n·["majdnemközépsõ"+0, 5] ami = n·[2·"majdnemközépsõ"+1] Mindkét esetben a szorzat egyik tényezõje páratlan volt: a) esetben k b) esetben 2·"majdnemközépsõ"+1 Vagyis csak olyan szamot lehet elõállítani, aminek van páratlan osztója. A 2 hatványoknak pedig nincs. Azt még külön be kell bizonyítnai, hogy minden más szám elõállítható...
Minden páratlan prím elõállítható egyszerûen azért, mert páratlan: p = 2k+1 = k+(k+1) Vegyük az összetett számok legkisebb páratlan prím osztóját, ez a p. (Ha a szám nem 2 hatvány, akkor van neki ilyen.) A szám: N = p·n p-rõl csak azt használjuk ki, hogy páratlan: p=2k+1 N = (2k+1)·n Ez pedig egy olyan egymást követõ sorozat összege, ahol középen van az n szám, elõtte mögötte meg van k darab kisebb illetve nagyobb egymást követõ szám: (n-k) + (n-k+1) + ... + (n) + ... + (n+k-1) + (n+k) Még ott lehet gond, hogy n-k természetes szám-e... szóval még nem teljes a bizonyítás.
Ja, az elsõ (#2) válaszomat lehet egyszerûsíteni: Az n-nel kezdõdõ k darab egymást követõ szám összege egy számtani sor: k(2n+k−1)/2 - Ha k páros, akkor 2n+k-1 páratlan. k/2 bármi lehet, de a másik szorzó páratlan. - Ha k páratlan, akkor van páratlan szorzó. Tehát az összegnek van páratlan osztója, vagyis nem lehet négyzetszám.
Folytatom a #3-at: Szóval N = p·n, p = 2k+1 a legkisebb páratlan prímtényezõje N-nek. Ha k < n, akkor n−k pozitív, megvan a 2k+1 darab egymást követõ természetes szám, ahogy az elõbb írtam (n a középsõ szám). Ha k ≥ n, akkor p=2k+1 még nagyobb. Mivel p a legkisebb páratlan prímtényezõ, ezért a kisebb n-ben már nem lehet páratlan prímtényezõ, vagyis n=2^m. N = (2k+1)·2^m Csináljunk egy olyan sorozatot, ami 2·2^m számból áll, amiknek átlaga k+0, 5. A legelsõ szám k+1−2^m, a számok összege persze 2^m·(2k+1). Mivel k ≥ n = 2^m, ezért a legelsõ szám pozitív, vagyis természetes szám. Kész.
Jaj, #4 utolsó szavát elrontottam :( Ez a jó: Tehát az összegnek van páratlan osztója, vagyis nem lehet 2 hatvány (2^m).
A kérdező hozzászólása: köszönöm szépen

Melyik az a Foo fighters szám, amelyiknek az elején hangtorzítóba (nem tudom sajnos mi a neve) énekel?

Azt tudom, hogy körülbelül 2000-2001-es szám. Nagyon rég hallottam és a youtube on nem találom.

Legjobb válasz: Közben tök véletlenül megtaláltam :D A Generator c. szám az :)

A kérdező hozzászólása: Közben tök véletlenül megtaláltam :D A Generator c. szám az :)

Mi a címe és ki az előadója annak a számnak, amelyik az új - pöttyös - túró rudi (GURU) reklám alatt megy? (Guru a pöttyöstől, testet ölt a vágy)

Ha valaki tudja, ki az a srác benne, azt is írja meg :)

Legjobb válasz: a számot nem tudom, de a srác én vagyok, örülök hogy tetszek :) egyszer találkozhatnánk és megsunáznám a kíváncsi fosódat!

a számot nem tudom, de a srác én vagyok, örülök hogy tetszek :) egyszer találkozhatnánk és megsunáznám a kíváncsi fosódat!
xDD amúgy szám cím: Marlena Shaw - California soul Átdolgozva van a reklámban:)

Ki az eloadoja es mi a cime annak a szamnak amelyikkel a "Buffy a vampirok reme" kezdodik? (az 1. evad)

Elore is nagyon szepen koszonom.

Legjobb válasz: Nerf herder a zenekar, a szám címét most nem tudom. Majd utánanézek.

Nerf herder a zenekar, a szám címét most nem tudom. Majd utánanézek.
A kérdező hozzászólása: ok!koszike!!!
Buffy theme a neve:D

Mi az a szám, amelyik abban a korál jégkrém reklámban megy, ahol egy szőke nő teszi veszi magát?

Legjobb válasz: az egy cseh énekesnõ, és a saját száma, de nem ismeresm sajnos

az egy cseh énekesnõ, és a saját száma, de nem ismeresm sajnos

Mi határozza meg egy ünnep jelentőségét, mi az ünnepek varázsa, fontosak e számunkra a kitüntetett pillanatok? vannak e még olyan ünnepeink, amelyeket meghitt hangulatban vagyunk képesek eltölteni, megélni? ( karácsonyon kívül)

=/

Legjobb válasz: Az ünnep jelentõségét az határozza meg, hogy annak érzed, készülsz rá, fontos neked. Az ünnep varázsa az, amikor azok az emberek, akiket szeretsz, akikkel szívesen és boldogan vagy együtt éppen olyan fontosnak érzik azt az ünnepet, mint te. Vannak meghitt ünnepeink, de szerintem ezek egyre inkább családiasak, születésnapok, évfordulók. A társadalmi események a megosztottság miatt nem nevezhetõek meghittnek. Utolsó meghittnek mondható társadalmi esemény Nagy Imre és társai újratemetése volt, ekkor rengeteg magyar együtt volt lélekben és kedvesek voltunk egymáshoz, megkockáztatom: szerettük egymást, mint jó keresztények a felebarátaikat.

Az ünnep jelentõségét az határozza meg, hogy annak érzed, készülsz rá, fontos neked. Az ünnep varázsa az, amikor azok az emberek, akiket szeretsz, akikkel szívesen és boldogan vagy együtt éppen olyan fontosnak érzik azt az ünnepet, mint te. Vannak meghitt ünnepeink, de szerintem ezek egyre inkább családiasak, születésnapok, évfordulók. A társadalmi események a megosztottság miatt nem nevezhetõek meghittnek. Utolsó meghittnek mondható társadalmi esemény Nagy Imre és társai újratemetése volt, ekkor rengeteg magyar együtt volt lélekben és kedvesek voltunk egymáshoz, megkockáztatom: szerettük egymást, mint jó keresztények a felebarátaikat.

Létezik olyan program, aminek ha bedúdolom a dallamot, kitalálja, hogy mi a szám címe? Esetleg kiír több lehetõséget is, amelyik dalban megtalálható az a dallam?

Legjobb válasz: Igen létezik,határozottan emlékszem rá,hogy láttam már ilyet,találkoztam vele a neten!(Kiakadtam,mikor megláttam,de határozottan tetszik!)De hogy hol,ne kérdezd,sajnos nem tudok segíteni.Sajnos abban se tudok segíteni:Hogy keress rá a neten?

Igen létezik, határozottan emlékszem rá, hogy láttam már ilyet, találkoztam vele a neten!(Kiakadtam, mikor megláttam, de határozottan tetszik!)De hogy hol, ne kérdezd, sajnos nem tudok segíteni.Sajnos abban se tudok segíteni:Hogy keress rá a neten?
Nekem van is ilyen appom a mobilomon . Az a neve hogy sound hound. :) mindenféle telefonra le lehet tölteni , és felismeri amit ráénekelsz

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!