Találatok a következő kifejezésre: Mi a a katolikus, (231 db)

A Hit Gyülisek mit gondolnak a Katolikus egyházról?

Legjobb válasz: A Hit Gyülisek szerint a Katolikusok bálványimádók. A Katolikusok szerint a Hit Gyüli szekta...(adok-kapok)

A Hit Gyülisek szerint a Katolikusok bálványimádók. A Katolikusok szerint a Hit Gyüli szekta...(adok-kapok)
Azt, amit a legtöbb Bibliát alapul vevõ felekezet... leginkább a bálványimádást és a Mária tiszteletet kritizálják. A HGY-t a többiek meg általában szektának, vagy elmeháborodottak gyülekezetének szokták titulálni, de már a sátáni jelzõt is hallottam rájuk. A magáét mindenki megpróbálja védeni, még akkor is, ha mélyen legbelül van egy-két dolog, amivel nem ért egyet. Az utolsó kommentedre annyi, hogy akárki akármilyen felekezet tagja, a gyerekét biztos abban a szellemben fogja nevelni. A Katolikusok, Reformátusok megkeresztelik a csecsemõket, anélkül, hogy megkérdeznék, a Baptisták, Adventisták, és hasonló gyülekezetek csak "bemutatják", de hordják a gyülekezetbe, így ebben nõnek fel. Hozzátenném gyorsan, hogy ez a más vallásokra (Buddhizmus, Hinduizmus, Iszlám, Krisna, stb). és az ateistákra is igaz. A gyerekekért a szülõk felelõsek amíg nagykorúak nem lesznek, és ehhez hozzátartozik a világnézet is. Felnõtt korban aztán az ember vagy megmarada a szülei által hozott vonalnál vagy nem.
Így valahogy. Amennyire én megismertem a Hit Gyülit, kicsit szekta jelleggel bír némely kis csoportjuk. Ismerek olyanokat akiknek minden más vallással kapcsolatos dolgot ki kellett vinni a lakásból csak a saját kiadványaikat tarthatták meg. Mereven elutasítanak mindent ami nem Hit Gyülekezetes. Függetlenül attól, hogy mirõl van szó.
Szekták: A hit gyülekezete... Ami a közvetlen eredetet illeti, magyar irányzatról van szó. A gyülekezet alapítója Németh Sándor. Elõbb katolikus volt, teológiát is tanult, majd a reformátusok között elmondása szerint megkapta a "Szentlélek keresztségét. 1978- ban újra felvette a vízkeresztséget. 1979-tõl önálló imacsoportot szervezett. A csoport tagjai eleinte az Isten gyülekezete elnevezésû közösségen belül tevékenykedtek, majd a nyíregyházi alapítású, metodista jellegû Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és külföldi szabadkeresztény közösségekkel kerestek kapcsolatot, végül 1989 májusában nyerték el a törvényes elismerést. Kiadványaikból kiderül, hogy a külföldi újpünkösdista mozgalommal állnak rokonságban. Elfogadják a Szentháromságot, az Ige örök létezését, s hogy a Szentlélek isteni személy, de utóbbit Szent Szellemnek nevezik. Németh szerint a Szent Szellem Máriában isteni magot helyezett el (vajon ezt a mítoszok elképzelései szerint kell érteni?!), amibõl az ember-Jézus született, épp ezért Mária nem volt istenszülõ, csak emberszülõ.A gyülekezet (babiloni eredetû) bálványimádásnak tekinti "Mária és kisjézuska" kultuszát, ugyanígy az eucharisztiát és a szentek tiszteletét is. A Szentírás központi jelentõségû náluk, azonban sajátos, szektás biblia- értelmezéssel dolgoznak. Nem az eredeti szövegre kiváncsiak, vagy arra, hogy mit is akart mondani az õsegyház, hanem azt keresik, személy szerint mit mond nekik az Írás.Mintha a tévedhetetlenség a hallgatóra, az értelmevonatkozna. Pedig a sugalmazás a szent írókra érvényes (vö. 2 Tim 3.16). Az egyéni átértelmezés már egyfajta új evangéliumot feltételez, ami szent Pál szerint lehetetlen (vö. Gal 1, 9), s az egyéni találgatások végeláthatatlan zsákutcájába viszi az igehirdetést. Mennyiben keresztények? Mível elfogadják a Szentháromságot, keresztény-félék. Ugyanakkor, bár meg van náluk a Szentháromság nevére történõ keresztség, ennek jelentõségét elhomályosítja náluk a Szent1élek keresztsége", az eucharisztiát pedig bálványimádásnak tekíntík, így még az a két szentség ís, amely megmaradt a reformáció közösségeiben, náluk az is háttérbe szorul, a pünkösdi elem hangsúlyozásával egyensúlyvesztés következík be. Mit mondanak a Katolikus Egyházról? A gyülekezet a maga létét a történelmi egyházak, fõ1eg a Katolikus Egyház elleni kritikával kívánja megalapozni, utóbbit a Jehowa Tanúi mintájára egyenesen Babilonnak, "a paráznák anyjának" titulálja. (Jel 17, 6-ra hivatkozva, ami a szentírási hely abszolút félreértelmezése). A gyülekezet saját tagjait prófétáknak és szenteknek, az iidvösség várományosainak tekinti, épp ezért van az, hogy nem hajlandó párbeszédet kezdeni más, úgymond bûnös közösségekkel, akiknek sorsa szerintük a kárhozat.Valójában lsten Szent Pál szerint "azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön" (1Tim. 2, 4), tehát egyetlen közösség sem zárhat ki másokat az üdvösségbõl. Nincs új a nap alatt. A nesztoriánus eretnekség a Kr.u. az V. században ugyanígy tagadta Mária istenszülõi méltóságát, és (bár elfogadta az Igét mint 2. isteni személyt) tagadta az Ige megtestesülését és Krisztus isteni mivoltát. Ez tér most vissza. Úgy látszik, ebben a kérdésben a gyülekezet számára már nem kiindulópont a Szentírás, pedig abban ezt olvassuk: "az Ige testté lett" (Jnl, 14). S mivel a Fiú, az Ige a megtestesülés után is Ige maradt, a kalcedoni zsinat (451) joggal mondta azt, hogy az Ige az isteni és az emberi természetet egyetlen személyi egységbe ölelte. Szót érdemel a Szent Szellem emlegetése is. Ez a szóváltoztatás ma, a "szellem-hit" (a spiritizmus) korában nem szerencsés: egyeseket könnyen vezethet a Szentlélek isteni személy voltának megkérdõjelezéséhez. De tegyük félre az elnevezés kérdését. Tévesen fogják fel a Szentlélek szerepét is. Vajon az Úr Jézus a Szentlelket nem azért adta a tanítványoknak, hogy alakítsák, gyógyítgassák, építsék a közösséget (vö. Jn 20, 22)'? A lelki adományok "egyediesítése", magánkiváltsággá formlálása semmiképp sem Krisztus elgondolása. Ami Máriát illeti, az Igének adott emberi testet (ha egyszer az Ige testesült meg), tehát az Efezusi Zsinat joggal nevezte Istenszülõnek. Egyébként már maga a rokona, Erzsébet is "Uramnak anyja"-ként emlegeti, az Ur kifejezés pedig Istennek jár ki a bibliában. Az Ur Jézus Jánossal együtt valamennyiünket Mária fiaivá tett. (vö. Jn 19, 26), joggal szeretjük és tiszteljük tehát.A Mária-tiszteletnek lehetnek túlzásai, de a Katolikus Egyház Szûzanyát sohasem tekintette istennõnek és soha sem imádta. Az egyház ugyanígy sohasem imádta a szenteket sem, még kevésbé képeiket. A szentek példaképeink az üdvösség felé vezetõ úton.Szent Pál szerint a szeretet az örökéletben is megmarad. (vö. 1Kor 13, 8), ez érteti meg, hogy az üdvözültek sorsközösségben maradnak velünk, s ezt fejezzük ki azzal, hogy megszólítjuk õket, szeretetüket, közbenjárásukat kérjük. Németh Sándor azt írja: "Üdvözítõ Egyház nincs. Az üdvösség a Jézus Krisztussal a Szentlélek által megvalósuló személyes kapcsolat gyümölcse". (Új Exodus 1/33) Azonnal felvetõdik a kérdés: ha nincs szükség az egyházra, mint közvetítõ eszközre, akkor miért alapított Krisztus egyházat, (vö.Mt.16, 18), miért adott nekik lelki hatalmat? A katolikus egyház és Babilon azonosítása tévedésen alapszik, hiszen a Jelenések könyve a pogány római birodalmat illette efféle jelzõkkel. A 2000 éves egyház tagjainak lehettek, voltak is hibái, ebbõl azonban nem következik, hogy az egyház egésze bûnös. Krisztus megígérte egyházának, hogy vele marad a világ végezetéig. (vö.Mt.28, 20), s hogy a "pokol kapui sem vesznek erõt rajta" (Mt.16, 18), vagyis az egyház sohasem válhat nem egyházzá, ahogy azt a gyülekezet feltételezi.Krisztusnak ezt az ígéretét épp olyan komolyan kell vennünk, mint mondjuk világvége-elõrejelzéseit. Emellett persze örökös feladat marad számunkra a bûnbánat és a megújulás. A gyülekezet öntömjénezése nem új a nap alatt. A farizeizmus visszatérése, másrészt a katarista mozgalmak felújítása (a katharosz, tiszta görög szóból). Pedig Jézus világosan megmondta: "Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák". (Mt.23, 12). A gyülekezet új keresztény életstílust: örömöt, bõvelkedést, sikert, gazdagságot hirdet, ezért is vet be minden élménykeltõ eszközt: éneket, zenét, táncot, extázist. Az evangélium tényleg örömhír, helye lehet az élménykeresés új, akár modern formáinak is. A keresztény istentisztelet központjának azonban mégis a szentmisének kell maradnia, hiszen Krisztus önmagát adta tiszta áldozatul Istennek. (Zsid. 9, 14). A rendkívüli adományoknak (karizmáknak) fontos szerepe lehet a keresztény életben, mégsem feledhetjük: Szent Pál szerint a legfõbb adomány a szeretet (1 Kor 12, 31 amihez a napi élet prózai terheinek a felvállalása is hozzá tartozik. A gyülekezet önmaga igazolására látványos gyógyításokra, ördögûzésekre hivatkozik. Pedig egy-egy jel még nem bizonyítek, az evangélium szerint az álkrisztusok is "jeleket visznek végbe" (Mt 13, 22). Mindenesetre, a jeleket követelõk (Mt 12, 39) elfeledkeznek arról, hogy Krisztusnál a gyógyítás nem öncél, hanem Isten szeretetének és uralmának jele (Lk. 11, 20), amely nem választható el a keresztény élet egészétõl. A gyülekezet a betegséget Isten büntetésének, a gyógyulást a Szentlélek jelének tekinti. Pedig a betegség elfogadása is benne van Isten terveiben. Egészség (vagy akár mindenféle evilági bõvelkedés) és áldás ill. betegség és bûn azonosítása ószövetségi felfogást tükröz. Jézus elveti ezt az egyenlõségjelet (vö. azt mondja a vakonszületettrõl: "Nem vétkezett, sem õ, sem pedig szülei", Jn 9, 2), a javakban bõvelkedést pedig egyenesen evangelium-ellenesnek tekinti (vö. Lk 12, 21 ). Magyar szektáról lévén szó, csak a hazai létszámról találgathatunk, mivel õk akarattal nagyobbra taksálják magukat, ezért a szakirodalom öt és harmincezer közöttire teszi a számukat. Térítési módszerük az, hogy iskolákon, kollégiumokban leszólítják a fiatalokat. A "jó ügy" érdekében a "hitgyülis" fiatalok nem riadnak vissza egy kis flörtöléstõl sem. A nagy egyházak, fõleg a Katolikus Egyház tagjaira vetik ki hálójukat, legfõbb módszerük annak lejáratása, s valamiféle feltételeket nem követõ hit lehetõségének felvillantása Magyar Bertalan a következõket írja róluk az Új Magyarország 1997. VII. 12-i számában: A gyülekezet vezetõ lelkésze "A nyelv hatalma" címû sorozatban oly körmönfont bõbeszédûséggel fejti ki elvakult Róma-ellenességét, hogy írásait, noha a belõlük áradó gyûlölet szinte perzseli az olvasót, érdemes komoly teológiai háttérrel elemezni. Még ennél is figyelemre méltóbb azok a passzusok, amelyekben a nagyívû teológiai fejtegetés hirtelen nyílt és aktuális politikai propagandává csap át. Dienes Erzsébet 1997 július 23-án ugyancsak az Új Magyarországban írja: A keresztény vallásokkal és általában a magyarsággal szemben oly mértékû gyûlölettel szembesültem náluk, amit a Göncz-törvény paragrafusai alapján hivatalosan is számon kellene kérni. Ha csak a Hit Gyülekezete által kiadott, és Hack Péter által lektorált, Pat Robertson: Az új világrend címû könyvük került volna a kezembe, magam is elhinném, hogy a felekezet "Jézus Krisztus evangéliumát" hirdeti. Ennek ellenére meggyõzódésem, hogy a parlamentbe került "hívek" pontosan a könyvben leírt Isten és emberellenes világrend megvalósításának érdekében munkálkodnak. A fentiekbõl is látható, hogy mennyire egyoldalú, politikai célzatú alapítás ez a gyülekezet, amelynek mûködése és megítélése nagyon sok gondot és problémát vet fel, de az tisztán látszik, hogy elüt a szektáktól, azt is mondhatni, hogy még a szektáknál is szektásabb, semmi köze se Jézushoz se a Szentlélekhez, se Istenhez, se a hithez, hanem nagyon is evilági célok mozgatják õket.
Mi? Hogy nem engedélyezett a szexualitás? Mért van az h majdnem minden HGyis házasnak 3 gyereke van legalább?
azt hogy hülyeség, misének semmi értelmesenki se szereti csak egy unalmas dolog, nincs jelen a szentlélek:SEMMI ÉRTELME!!!!
A kérdező hozzászólása: Ez azt jelenti hogy õk nem is járnak strandra? :) )
"Egyszer mutattam egy Hit Gyülisnek szentképeket. Vészjóslóan felkiáltott hogy ez bálvány, ez bûn." Csodálkozol? Ha mutatsz nekik egy fürdõruhát, felkiáltanak, hogy parázna. Elég furcsa a gondolkodásuk.
A kérdező hozzászólása: egyszer voltam szeánszukon, de elég furcsák
A kérdező hozzászólása: Az egyik mondta nekem hogy Mária halott személy. És mellesleg kérdezem, mikor rángatóznak, elsírják magukat stb, azt direkt csinálják vagy tényleg úgy van ahogy õk mondják?
A kérdező hozzászólása: A kommentem utolsó mondata csak tipp.
A kérdező hozzászólása: Azt vettem észre! A szexualitást házasságon kívül teljesen elitélik, de van aki házasságon belül sem engedi párjának. Ha választani kell a gyülekezet és a család között egyszerûen a gyülekezetet választja és ha ott van gyerek, akkor azt is "berángatja".
A kérdező hozzászólása: Egyszer mutattam egy Hit Gyülisnek szentképeket. Vészjóslóan felkiáltott hogy ez bálvány, ez bûn.
És hol ovastatok olyat a Bibliában és fogá magát Pál és letérdelé a szobor elé és imádkozott? Mária csak egy hívõ volt, Jézus földi világra hozója! Érdekes módon a kat.okok hozzá imádkoznak nem Jézushoz? Szent Szüz Mária! <--- na ilyen nincs! Jézusnak testvérei voltak!

Mi a római katolikus és görög katolikus jellemzői?

Legjobb válasz: Google a barátod!

Google a barátod!
A kérdező hozzászólása: akkor vmi link? mert nem találtam meg...
A kérdező hozzászólása: Mellesleg a google a te barátod is és ezáltal tudtál volna segíteni és nem egy semmilyen commentet írni.
homokosnak lenni vétek. benne van a bibliában
Isten szolgájaként nem tisztem más felett ítélkezni, így a homokosokat sem ítélem el, jogegyenlõségüket fontos dolognak tartom. Benne van a Bibliában, hogy ezt kell tennem.
Már megint rád jött?


Mit mond a katolikus vallás az öngyilkosságról és azokról akik túlélték azt?

Legjobb válasz: "Az öngyilkosság ellenkezik az emberi lénynek azzal a természetes törekvésével, hogy megõrizze és továbbadja az életet. Súlyosan ellenkezik a helyes önszeretettel is. Ugyanakkor sérti a felebaráti szeretetet is, mert jogtalanul megszakítja a szolidaritás kapcsolatát a családi, nemzeti és emberi közösségekkel, melyekkel szemben kötelességeink vannak. Az öngyilkosság ellenkezik az élõ Isten szeretetével. /…/ Súlyos pszichés zavarok, a megpróbáltatástól, szenvedéstõl vagy kínzástól való súlyos szorongás vagy félelem csökkenthetik az öngyilkos erkölcsi felelõsségét. Nem kell elveszítenünk a reményt az öngyilkosok örök üdvösségének kérdésében. Isten olyan utakon, melyeket csak Õ ismer, alkalmat adhat nekik az üdvösséges bûnbánatra. Az Egyház imádkozik azokért, akik öngyilkosságot követtek el." (A katolikus egyház katekizmusából)

"Az öngyilkosság ellenkezik az emberi lénynek azzal a természetes törekvésével, hogy megõrizze és továbbadja az életet. Súlyosan ellenkezik a helyes önszeretettel is. Ugyanakkor sérti a felebaráti szeretetet is, mert jogtalanul megszakítja a szolidaritás kapcsolatát a családi, nemzeti és emberi közösségekkel, melyekkel szemben kötelességeink vannak. Az öngyilkosság ellenkezik az élõ Isten szeretetével. /…/ Súlyos pszichés zavarok, a megpróbáltatástól, szenvedéstõl vagy kínzástól való súlyos szorongás vagy félelem csökkenthetik az öngyilkos erkölcsi felelõsségét. Nem kell elveszítenünk a reményt az öngyilkosok örök üdvösségének kérdésében. Isten olyan utakon, melyeket csak Õ ismer, alkalmat adhat nekik az üdvösséges bûnbánatra. Az Egyház imádkozik azokért, akik öngyilkosságot követtek el." (A katolikus egyház katekizmusából)
Dehogyis! Az igaz, hogy a katolikus egyház sokáig nagyon elutasítóan viselkedett az öngyilkosokkal szemben (pl. az öngyilkosok nem kaptak egyházi temetést), azonban ez a hozzáállás azóta egy kicsit megváltozott. Ne feledjük, hogy a katekizmus is ezt írja: "Nem kell elveszítenünk a reményt az öngyilkosok örök üdvösségének kérdésében. Isten olyan utakon, melyeket csak Õ ismer, alkalmat adhat nekik az üdvösséges bûnbánatra. Az Egyház imádkozik azokért, akik öngyilkosságot követtek el." Ráadásul Te nem is lettél öngyilkos, csak majdnem! Szóval biztos, hogy van rá bocsánat! Az egyetlen meg nem bocsátható bûn a Szentlélek elleni bûn, vagyis ha nem bízol Isten megbocsátó irgalmában. Szóval bánd meg õszintén és gyónd meg, és ott úgyis meg fogod tudni az erre vonatkozó penitenciát meg jóvátételt, és érezni fogod az óriási megkönnyebbülést a feloldozáskor, amikor megbocsáttatik a bûnöd. (Egyébként az öngyilkossági kísérlet során volt negatív túlvilági tapasztalatod?)
A kérdező hozzászólása: Kösz ez nagyon megnyugtató hogy nem leszek örökre beskatulázva a múltbéli hibámért.Ez egy olyan végsõ mentsvár volt, megijedtem és valamit tennem kellett mielõtt szakadékba zuhanok.Nem untatlak benneteket az élettörténetemmmel inkább válaszolok az utolsó kérdésre.Nem voltam magamnál és nem igazán emlészek semmire csak fényekre meg arra hogy nagyon agressziv voltam amikor goronbáskodtak velem az orvosok.Azt mondják annyira erõssen ki akartam szabadúlni valami alól hogy az orvos akit ellöktem magamtól úgy neki csapódott a falnak hogy megrepedt a koponyája.CSak azt nem értem hogy a lábamon sem tudtam megállni és mégis hogy tudtam ennyire erõssen ellökni magamtól?Nagyon sok kérdés van még hátra amire nem kaptam választ.
Az öngyilkosok pokolra jutnak a katolikusok szerint, mindegy hogy sikerült-e vagy csak kísérlet volt, de idõben megtalálták és megmentették az életét.
A kérdező hozzászólása: Szóval a pokol tûzére kerülök egyenest ahelyett hogy a tisztitótûzben égnék elõtte.De ha azóta már szigorúan vallásos vagyok és vezeklek emiatt akkor se nincs mentség?

Mi az a katolikus vallás? Bõvebben lent

Egy történethez kéne, de gõzöm sincs mi ez. Úgy értem miben nyilvánul meg hogy valaki katolikus? Hogy él? Mit csinál? Miben hisz?

Legjobb válasz: Na ne viccelj... Ha ennyit nem tudsz, inkább olvass elõbb, utána írj történetet.

Na ne viccelj... Ha ennyit nem tudsz, inkább olvass elõbb, utána írj történetet.
A kérdező hozzászólása: Túl nagy kérés lenne röviden leírni?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mókás vagy kérdezõ. Jó olvasást!!! [link] [link] [link] [link]
A kérdező hozzászólása: Nem értelek titeket :D

Ti mit gondoltok a katolikus emberekrol?

katolikus vagyok es nagyon sok tamadas ert az elmult idoben. cikiznek, kikozositenek. ti mot gondoltok a katolikusokrol meg a keresztenzekrol?

Legjobb válasz: Gondolom mindegyiknek saját személyisége van, ezért nincs róluk kollektív véleményem.

Gondolom mindegyiknek saját személyisége van, ezért nincs róluk kollektív véleményem.
Sajnálom, ami veled történt. Hol közösítenek ki?
Szeretem õket. :)
A katolikus emberek is ugyanolyan különbözõek mint bárki más, ott is vannak olyanok, akik tiszta szívvel hisznek, vannak vallásoskodóbbak, illetve akiket katolikusnak kereszteltek, de nem gyakorolja a hitét. Személyesen is ismerek olyan katolikus embereket akik példamutató életet élnek. Igaza van az elsõ válaszolónak, hitük számos ponton eltér a Bibliától. Azonban akik etért cikiznek és kikõzösítenet, azoknak sincs túl sok közük a keresztény tanításokhoz, helyette próbáljanak meg inkább téged szeretettel és finoman meggyõzni saját igazukról, és ha te ezt nem fogadod el, akkor semmi közük nincs ahhoz, hogy te miben hiszel, melyik egyház/felekezet tanítását fogadod el.
Emberileg semmi bajom velük. Tisztelem õket (legalábbis igyekszek tiszteletet adni mindenhol (beleértve itt a fórumon is)). Az más kérdés, hogy nagyon sok olyan tanításuk van, amiket nem tudnak bibliai bizonyítékot adni, és ezáltal teológiailag elfogadhatatlanok. Sajnos a katolikus teológiát ért támadások egyáltalán nem alaptalanok. Komoly - nagyon is komoly - érvelést lehet ellenük felállítani, és NEM szubjektívan. Tehát NEM egyéni ellenvélemény alapján, hanem maga a SzentÍrás mond nagyon sok esetben ellent ezeknek a tanoknak.
Semmit. Nem eszerint különböztetem meg az embereket. Ha sok támadás ért, az feltehetõen nem a hited miatt volt. Inkább két másik esetre gondolnék: vagy túlságosan ostoba közege mentél, vagy kihívó voltál a hiteddel, vagy valami mással.

Mi a legszentebb katolikus jelkép amit elsőáldozáskor kapnak? Ami a reformátusoknál a harang?

köszönöm a választ.

Legjobb válasz: Nem egységes. Lehet Jézus kép,vagy Szûz Mária. Általában egy áldozást mutató képet szoktad adni.

Nem egységes. Lehet Jézus kép, vagy Szûz Mária. Általában egy áldozást mutató képet szoktad adni.
Szerintem a legszebb katolikus (keresztény) jelkép a kereszt, mely emlékeztet minket Isten végtelen szeretetére.
8-asnak: Itt egy link egy rövid leírással a hittan-keresztelõ-elsõáldozás témakörben. http://www.vamosplebania.hu/ugyintezes/elsoald_bermal_hittan.. Egyébként ha komolyan érdekel akkor ha tudok szívesen segítek privátban is.
Nem, nem kell érte fizetni. Elmegy az ember egy plébániára, beszél ott egy pappal, hogy nem volt még elsõáldozó és szeretne az lenni, mi a módja. Õ valószínûleg el fog beszélgetni (vagy akkor vagy egy megbeszélt idõpontban) az illetõvel, hogy miért szeretné, kicsoda, milyen hittanos, hitbeli elõismeretei vannak, hol keresztelték, stb. és aztán ezek alapján ajánl egy felnõtt felkészítõ csoportot vagy esetleg (bár ritkább) egyéni felkészülést. Ez helyzetfüggõ, hogy meddig tart, néhány hónaptól kb. 1-1, 5 évig. Ennek a végén szentgyónás majd egy szentmisén elsõáldozás. Ha nem katolikusnak keresztelték, akkor valamikor hitvallást is kell tennie (vagy aznap, vagy lehet függetlenül tõle elõbb). Esetleg elõfordulhat, hogy elsõáldozással együtt bérmálásra is felkészítenek, akkor hosszabb a felkészülési idõ. Ha nem, akkor is nem túl sokkal elsõáldozás után érdemes felnõttként bérmálásra is készülni.
És az elsõáldozásért kell fizetni?Illetve hogyan zajlik, kíváncsi vagyok!
Ha meg a harang "párját" keresed, leginkább a kereszt.
életkortól függõen nagyon szép és hasznos egy gyerekbiblia vagy egy Biblia, de legalábbis egy Újszövetség. Amúgy rózsafüzér, imakönyv, szentkép, keresztes medál, egy szép gyertya, bármilyen lelkiségi könyv, kis házi szenteltvíz-tartó... Kiadványoknál gyerek esetében javaslom a kifejezetten gyerekeknek szólót.
Kedves utolsó, bárki lehet elsõáldozó, aki meg van keresztelve, és még nem volt az. Egyeztetni kell egy pappal, közös/egyéni felkészítõre járni, és szentgyónás után máris lehet elsõáldozó.
utolsónak:igen, egy felnõtt is lehet elsõáldozó. elsõáldozáskor én kaptam egy szép képet, amin rajta állt, hogy mikor voltam elsõáldozó(ezt mindenki a templomban kapta), egy gyertyát, szintén a templomban, szoktak adni imakönyvet, keresztet, rózsafüzért.
Elsõáldozást csak gyerekként lehet "csinálni"? Pl.:egy 24 éves nõ is lehet elsõáldozó?
nincs legszentebb. Valami szépet kapnak
A legszentebb katolikus jelkép a kereszt, a rajta függõ Jézussal. Feszületnek hívják. Azt hiszem, kedves kérdezõ, hogy egy lényeges részben tévedésben vagy! Az elsõáldozás nem egyenlõ a református konfirmációval! Annak a megfelelõje a bérmállás! Az elsõáldozó megújítja a keresztelõjekor a keresztszülei által letett keresztségi fogadalmat. Keresztelõkor is, elsõáldozáskor is ezt egy égõ gyertyával teszik. Az elsõáldozáskor használt gyertyát pedig fel szokták díszíteni (mû)virággal, rózsafüzérrel, és ezt el szokás tenni az emléklappal (kvázi oklevéllel) együtt. És a rózsafüzéren is ott van feszület.

Mit szóltok a katolikus egyházban történő, a híradóban hallható botrányokhoz? Pl a pápa testvéréhez?

no komment

Legjobb válasz: no komment újabb liberális támadás az egyház ellen

no komment újabb liberális támadás az egyház ellen
legalább is rendkívül eltúlzottnak de a cél világos, szeretnék már koporsóban tudni Benedek pápát, aki egyértelmûen konzervatív nézeteket vall és az ilyen aljas eszközöktõl sem riadnak vissza
HOGYAN EGYEZTETHETÕ ÖSSZE AZ EGYHÁZ SZENTSÉGE A BENNE TAPASZTALHATÓ BOTRÁNYOKKAL? Válasz: Az Egyház szentségét nem csökkenti, ha egyes tagjai súlyos bûnösök. Az Egyház ui. Jézus Krisztus keresztáldozatának és a Szentlélek megszentelõ tevékenységének köszönheti szent mivoltát. Magyarázat: Az Egyház szent, mert a végtelen szent Isten alapította; szent, mert jegyese, Jézus Krisztus sugárzik át rajta, aki életét adta az Egyházért; és szent, mert a Szentlélek õrzi. Az Egyház szentsége természetesen nem jelenti tagjainak bûntelenségét. Az Egyház nem tagjaiban, hanem céljaiban és Fõjében szent. Azáltal szent, akihez tartozik és aki alapította, s nem azok által, akik hozzá tartoznak, annak ellenére, hogy nem ritkán egyes tagjaiban is felragyog az Egyház szentsége. Az atyák az Egyházat „bûnösökbõl álló bûntelennek" nevezték, sõt Clairvaux-i Szt. Bernát kifejezése még élesebb: Sancta Meretrix (Szent Szajha). A bûnös ember így az Egyház szentségét meg sem karcolhatja. Vagy azért, mert a bûnös tagnak olyan súlyos a vétke, hogy el is veszítette az Egyházhoz való tartozását, vagy azért, mert bûnbánata és Krisztus kiomló vére által megszentelõdik. Igazolás: Szt. Pál apostol tanítja, hogy Krisztus szentségessé tette Egyházát: „Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplõ, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplõtelen" (Ef 5, 27). Az Apostol szerint: „Isten temploma szent, ti vagytok az" (1 Kor 3, 17). Ezért mondjuk: Szent Egyház. Szt. Pál apostol is súlyos hibákat és bûnöket talál már a korai Egyházban is, de meg sem fordul a fejében, hogy az Egyház megszûnt volna Egyháznak és szentnek lenni. Kiközösítést követel és nem új alapítást: „Egyébként az a hír járja, hogy paráznaság fordul elõ köztetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok közt sincs, hogy tudniillik valaki apja feleségével él. S ti még kérkedtek, ahelyett, hogy bánkódnátok, és kizárnátok magatok közül, aki effélét mûvel" (1 Kor 5, 1). Júdás is bemocskolta személyét és apostoli hivatalát, de az a többi apostolt nem érintette. Bûne és következményei csak reá szállottak, nem az Egyházra: „Közénk számított, a mi szolgálatunk jutott neki is részül. Gonoszsága bérén telket szerzett magának, amikor pedig lezuhant, kettérepedt és kifordultak a belei" (ApCsel 1, 17). Szt. Péter is megtagadta Jézust, de bûnbánatát elfogadta Krisztus, és az Egyház vezetõje maradt, bár Jézus megkövetelte tõle a hitvallást: „Majd harmadszor is megkérdezte tõle: »Simon, János fia, szeretsz engem?« Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: »Szeretsz engem?« S így válaszolt: »Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.« Jézus ismét azt mondta: »Legeltesd juhaimat!«" (Jn 21, 17). Maga Jézus is megmondta, hogy a bûnök és a botrányok elkerülhetetlenek egy közösségben, ez azonban csak a személyre nézve jár következményekkel: „Lehetetlen, hogy botrányok elõ ne forduljanak. De jaj annak, aki okozza õket!" (Lk 17, 1). Sokan úgy gondolják, hogy a Római Egyház már rég megromlott s csak idõk kérdése, mikor omlik végleg össze. Ennek határozottan ellentmond Jézus csalhatatlan ígérete, hogy ü Egyházával marad „mindennap, a világ végezetéig" (Mt. 28, 20), s az a másik kijelentése is, hogy amíg az Egyház Szent Péter sziklatalapzatán áll, addig „a pokol kapui nem vesznek erõt rajta" (Mt. 16, 18).
Értem én, hogy miért tiltják, de nem látom értelmét... 11.42
Semmit nem szolok...ez osidok ota létezik, csak voltak korok amikor hallgatni jobb volt rola, vagy éppen nem volt tancsos ezzel foglalkozni..Valahol olvastam, hogy kozépkori apacazardak mellett egy feltaras soran rengeteg ujszulott csontvazat talaltak, sokszor talalkoztak a kutatok furcsa utalasokkal kulonfele feljegyzésekben ami a szerztesek és apacak életet erinti, szoval.. Nem mondok velemenyt a katolikus egyhazrol..mert majd még jonnek a szentfazekak és jol letamadnak :D :D
Engem elborzaszt. Mit érezhetnek a megrontott gyerekek szülei? Soha nem értettem, hogy mi a célja a cölibátusnak. Hiszen ha a katolikus papok is nõsülhetnének, vajon lehetne-e a születendõ gyermekeiknek jobb tanítójuk az apjuknál? Különben is pont az különbözeti meg az embert az állattól, hogy nemcsak a gyermeknemzés a cél, hanem tud szeretkezni is. Ezt lehet tagadni és tiltani, de attól még természetes ösztöne az emberi fajnak.
A kérdező hozzászólása: 100%-ig eggyetértek veled.
Bármi is történik a katolikus egyházban, ettõl még a jehova tanui nem lesznek igazak. A Jézusba vetett hit reményt ad.
A kérdező hozzászólása: bármi történik bárhol, a hit halott cselekedetek nélkül.
Ajánlok egy könyvet: Tomka Ferenc: Az egyház bûnei? (Mi igaz, mi nem igaz?) A könyv fennvan az interneten is, itt: http://www.ppek.hu/k338.htm
A kérdező hozzászólása: figyeljetek már. nem kell ehhez sem internet, sem könyv. nézzétek a naprakész híradásokat:miért nem arról számolnak be rendszeresen, hogy Jehova tanúiról kderült, hogy pedofilok? ha így lenne, nem hiszem, hogy lenne média, ami kihagyná ezt a szenzációs hírt. ellenben a katolikus papokról rendszeresen ez megy. nemrég 4 napja! a pápa testvérét is kihalgatták ezzel kapcsolatban.
Jehovás? Keresztény? Egyre megy, mindegyik csak a sajátját fújja. Amúgy a papok ezt nyomjak ezer éve. Ki kellene herélni õket, és akkor nem lenne para.
majd ha a jehovásoknak lesz annyi híve, mint a katolikus egyháznak, nyugodj meg, rájuk is rászáll a média addig nem érdekesek
Figyelj, a pápa tehet arról, milyen a testvére? Szerintem zavarja, de neki elsõsorban mással kell foglalkoznia, mert pápaként nem csak a szûk családjával vagy egy kis plébániával kell foglalkoznia, hanem az egész egyházzal nemzetközi szinten. Ha te és a testvéred különbözõek lennétek, és a tesód valamibe belekeveredne, az a te hibád lenne? Vannak hiteles és nem hiteles emberek az egyházban, vannak, akiknek a hit jelent is valamit, és vannak, akik csak divatból vagy érdekbõl tagok. Nagy Konstantin óta nem csak az tartozik az egyházhoz (akár egy egyszerû ember a padból, vagy egy elöljáró a szószékrõl), akinek a hit tartalmat is jelent. Majd megoldják, a jelenlegi médiáról és híradásokról meg megvan a véleményem, és inkább nem írom le, mert kimoderálnák.
A kérdező hozzászólása: tegnap esti hír a híradóból: a katolikus egyházból kilépõk száma évente megháromszorozódik. Jehova tanúi nem lennének büszkék arra, hogy tagjainak döntõ részét saját akaratukon kívûl megkeresztelt csecsemõk, vagy azokból felnövõ felnõttek teszik ki, akik semmilyen kapcsolatban sem állnak a vallással, de tény, hogy statisztikailag növelik a létszámot.
De ettõl még nem lesz igaz amit jehova tanui tanítanak. A Jézusba vetett hit reményt ad.
tehát a jehovások szerint nem az Isten a világ ura?
Bezzeg azt a papot kizárták aki beleszeretett egy nagykorú egyedül álló nöbe.Az ilyen mocskot meg takargatják!
Itt németországban napi téma, hogy az egyházi vezetök tudtával töbszörösen elitélt pedofilok továbbra is fojtathatták egyházi tevékenységüket.Ìgy továbbra is módjuk volt fiatalok megrontása. Azért ez már több a soknál.
A kérdező hozzászólása: vagyis hazugságnak tartod?
Nem nézek híradót.
A kérdező hozzászólása: a biblia ezt mondja a vég idején meglévõ hamis vallásokról pl: "ezek tíltják a házasságot"
szerintetek minden pedofilnak megtiltották a házasságot, azért lettek azzá? nem sok összefüggés van a 2 közt
Ha a papok úgysem élhetnek nemi életet egy operáció a mai modern világban megoldás lehet, ha az egyház tüzzel-vassal kitart-e mellett.
A kérdező hozzászólása: szerintem teljesen más sugárzik át rajta. szerintem a katolikus egyházat tényleg e világ istene alapította. szerintem bizony igenis minõsíti azt a közöséget az, hogy a tagjai hogyan viselkednek, ráadásul nem 1, 2, nem is 12, nem is 1-2 millió.
A kérdező hozzászólása: eunuchok?
Miért ne?
pontosan, Jézus Krisztus e világ istene is, és õ alapította az Egyházat
Kérdezõ, volt egy uralkodó (nem, nem magyar), aki érdekbõl államvallássá tette a kereszténységet, addig csak azok csatlakoztak, akik valóban komolyan is gondolták, utána hígult fel, és csatlakoztak azok is, akik csak érdekbõl léptek be.
A kérdező hozzászólása: 13:02 olvass bibliát 2korintusz 4:4 e világ istene sátán 1 jános 5:19 "az egész világ a gonosz hatalmában van" õszintén, szerinted így nézne ki a világ, ha Jézus lenne az uralkodó? azt írja a biblia errõl az idõszakról: "nem ölnek, és nem pusztítanak sehol szent hegyemen, mert telve lesz a föld Isten ismeretével" "sem betegség, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé" "a szelídek pedig öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak"
semmit nem szólok, mert mind emberek vagyunk, és egy akár jó célért harcoló csoportban is lehetnek pedofilok, álszentek, vagy gonosz emberek..amúgy igen, borzasztó, hogy egy egyházról beszélümk, és olyanok is vannak benne, mint akiket egy ördögi szekta is kihányna magából gonoszságuk miatt..de mégis hogy lehetne õket elkerülni, mikor telis tele van a világ velük?Egy szimpatikus pártban is ugyanúgy ott lehet a rosszakaró ember..A pápa testvérérõl még nem hallottam..
Mit jelent az amit a kommentek végén írtok:"A Jézusba vetett hit reményt ad."?

Mi a romai katolikus templomi eskuvonek a pontos menete? Csak Aldas (blessing) vagy teljes eskuvoi mise ( wedding mass)?

Legjobb válasz: Az esküvõ külön szertartás,nem mindig van szentmise,csak ha kérik a párok,vagy olyan helységben van,ahol ez szokás.

Az esküvõ külön szertartás, nem mindig van szentmise, csak ha kérik a párok, vagy olyan helységben van, ahol ez szokás.
Pontos szertartása van az esküvõi szertartásnak. A pár teljesen szabadon eldöntheti, hogy misét szeretne, vagy nem mise keretében szeretnének összeházasodni. Egyébként a teljes szertartás szövegét ismertetni fogja az esketõ atya, általában azt is meg szokta mondani, hogy mikor hova kell állni, mikor mit kell csinálni.

Mi a Római Katolikus Egyház álláspontja a reinkarnációról?

Legjobb válasz: Semmelyik kereszteny egyhaz/felekezet nem hisz a reinkarnacioban, igy tehat a romai katolikuks sem.

Semmelyik kereszteny egyhaz/felekezet nem hisz a reinkarnacioban, igy tehat a romai katolikuks sem.
Most valaki felhozhassa Lázár esetét.Az az eset azonban nem a reinkarnációt igazolja, hanem a feltámadás tényét. János 11:1-44.Az, hogy a korai Kereztények erõssen hittek a jövõbeni feltámadásban az alábbi párbeszéd is igazolja, ami Jézus és Márta között zajlott. János 11:23, 24....Jézus megnyugtatta: , , Feltámad a testvéred, , ...., , Tudom, hogy feltámad - mondta Márta - , majd a feltámadáskor, az utolsó napon, , .További kérdések:Ha a lélek nem hal meg, miért kell feltámasztani? Ha a test vétkezett, miért kell szenvednie a léleknek? Továbbá, az Egyház azt tanítja, hogy a halál, megváltás a test gyötrelmeitõl.Akkor most Jézus azzal, hogy feltámasztotta Lázárt, vajon büntette Lázárt, vagy megsegítette?És ez csak néhány kérdés a sok közül, amire ha hihetõ, ha nem, logikus magyarázat létezik.Ha valakit érdekel, csak írjon.Válaszolok.
A reinkarnáció tana függetlenül attól, hogy melyik vallási felekezet tanítja vagy hiszi, sokmindenben ellentmond a józan gondolkodásnak, és természetességnek.Az egész a hal-hatatlan lélek tanítása elvén alapszik.E tan pogány eredetû.Azt tanítja, hogy a lélek nem hal meg, sõt elpusztíthatattlan.A halál után egy másik életformában folytatja tovább az életet.A jövõbeni életforma attól függ, hogy a jelenlegi életben az ember, milyen életet élt.Ha jól viselkedett, újra emberként születik meg, ha azonban gonosz volt, alacsonyabb életformában kell vezekelnie , akár többször is, hogy újra ember lehessen...Megfigyeltük?...Ha gonosz volt, alacsonyabb életformában kell vezekelnie.Akkor miért van egyre több ember a földön?, ..ha a gonoszság egyre csak nõl?A tanítás, vagy elmélet szerint inkább kevesebb embernek kellene lennie, és egyre több alsóbbrendõ életformának.De ennek fordítotját mutatják a tények....Másodszor:Ennek a tanításnak az volna a rendeltetése, hogy az ember tanuljon a régen elkövetett hibáiból, bûneibõl.Erre azonban egyet-len ember sem emlékszik, hogy mi történt az elõzõ életében.Bûnhõdnie olyanért, amire nem is emlékszik?...Harmadszor:A lélekkel kapcsolatban egy teológiai könyv, megjegyzi:A lélek individuális, - vagyis minden lélek egyedülálló, ..nincs két egyforma.Majd hozzá teszi, hogy a lélek, magában hordozza a test individualitását.A test individualitása pedig visszatükrözi a lélek individualitását.A kettõ között annyira szoros a kötelék, hogy az egyik nem tud létezni a másik nélkül.Az az, a lélek nem más, mint, ....testbe zárt életerõ.Ha meghal a test, a lélek nem tud létezni tovább önnmagában.A további élethez testet kell öltenie.De hogyan?..Úgy, ahogy a lélek individualitása diktálja.Ezek szerint az elhunyt személynek újra olyan testet kellene felvennie, amivel azelõtt rendelkezett.Erre azonban egy példa sem létezik.
Hadd idézzek egy részletet Mária Julianna lelki naplójából (a reinkarnációról beszél benne Jézus): "Döntenetek kell: vagy Engem követtek a tiszta életszentségben, vagy elvesztek. Ti választjátok meg örök sorsotokat. Ez az élet hamar elmúlik. Lezárul a lehetõség a megtérésre. Aki a szakadék szélén tántorog, könnyen beleesik. Onnan pedig nem lehet többé kijönni. Vigyázzatok! Minden embernek csak egy élete van. A halál után lezárul az élet, és jön a számonkérés. Ezt senki sem kerülheti el. Olvassátok el Szent Pál levelét, és a dúsgazdag és a szegény Lázár történetét! “…az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része…” (Zsid. 9, 27.) “…a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messzirõl Ábrahámot és kebelén Lázárt.” (Lk. 16, 22-23. ill. 19-31.) Ne higgyetek az újraszületésben! Ez a sátán csalétke: “ráértek a megtéréssel, majd addig születtek újra, amíg elnyeritek a nirvánát.” Ez közönséges hazugság, tévtanítás, amely az ördögtõl származik. Ne higgyetek neki! Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én csodatetteimmel, kereszthalálommal és feltámadásommal bizonyítottam, hogy Isten Fia vagyok. Aki Bennem hisz, és tanításomat követi, az üdvözül. Aki nem, elkárhozik."
“…az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része…” (Zsid. 9, 27.) “
Az hogy a reinkarnáció egy veszélyes tévtanítás vagy ha úgy tetszik eretnekség. A reinkarnáció tana ellentétes a feltámadással.
Szia! A katolikus egyház nem ismeri el a reinkarnációt, mert ha elismerné nem tudná félelemben tartani a híveit! A hindu tanok szerint feladattal jöttünk, amit meg kell oldani.Amennyiben nem sikerül újraszületsz, de nem az elõzõ életedhez képest fejletlenebb lényként, hiszen ez nem szolgálná a fejlõdést!Az emlékezést egyébiránt Májá fátyla takarja!
A kérdező hozzászólása: Sziasztok! Köszönöm a hasznos válaszokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy én sem hiszek a reinkarnációban. Ha jól tudom, akkor sajnos vannak keresztények, akik viszont igen. Ezért kérdeztem meg, hogy Katolikus Egyháznak mi a véleménye a témáról, mert evvel nem voltam teljesen tisztában.
Jézus megváltó mûve miatt feleslegesnek tartja, tehát nem hisz benne. Sõt, károsnak tartja a benne való hitet, mivel azt állítja, hogy aki szenved, az megérdemelten szenved, és a rossz karmáját törleszti, ezért hiábavalónak tünteti fel a segítséget.
Hol található az apokrif iratokban említés a reinkarnációról?
Az apokrif iratokban viszont igenis van szó a reinkarnációról, szóval nem kellene annyira elvetni a dolgot. :)
idézem az álláspontot: NINCS!!!!
Én egyáltalán nem látom értelmét a reinkarnációnak, márha arra gondolsz, hogy ebben a világban születünk újra. Örülnék, ha valaki elmagyarázná. Akkor már osztom a legtöbb ateista véleményét, hogy halál után semmi nincs. De mi az, hogy újjá születek? Nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, aki régebbrõl jött. Persze a diliházban sokan képzelik kacsán magukat. Ha pedig tök más lények leszünk, tök más értelemmel, akkor miért mi születnénk újá? Mi alapján lennék az az új dolog? Vagy mi az élet értelme? Addig újászületni, amíg el nem érem a nagy semmit? Vagy mit? Tehát ha nem tetszik az életem, gyorsan végezzek magammal, mert lehet szöcske leszek késõbb és annak jobb?
magam is ugy vélem . ez inkább a keleti vallások valamelyikéhez tartozik. nem keresztény tanitás Jézus soha nem tanitotta, hogy a halál után más formában élnél tovább. jelenleg a feltámadásra várnak az elhunyt szeretteink.
Ha az embernek küldetése van, akkor miért is kellene reinkarnálódnia? Igaz, megölhetik, mielõtt befejezné, de hatöbb élete lenne, akkor életeken át halogathatná. Majd a következõ életemben elvégzem. A számokon alapuló érv nem állja meg a helyét. Egyrészt auz emberen belül is több szint lehet, másrészt nincs meghatározva, hogy mennyi idõnek kell eltelnie két újjászületés között. Jöhetnek egy másik világból. A dinoszauruszok újjászülethetnek ma emberként, és a ma , , alsóbb rendû", bûnös embere akár az emberiség kihalása után is újjászülethet állatként, majd egy másik létformaként egy másik világban. Ez az érv tehát elesik. Ha az elõzõ életet elfelejti az ember, akkor hogyan tanul az elõzõ élet hibáiból, hogyan lesz fejlettebb, meggondoltabb? Hiszen újra elkövetheti azokat a hibákat, mert nem emlékszik arra, hogyezt nem így kellene csinálni! Nem is lenne igazságos a bûnhõdés. Nem az elkövetõ bûnhõdne, hanem a lelki utóda, aki már nem hordozza az õ emlékeit és személyiségét. Másrészt õ is beleszól abba, hogy hogyan szülessen újjá, ezért a végtelenségig halogathatja a karmikus adóssága törlesztését.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!