Találatok a következő kifejezésre: Mi a a Szent (549 db)

Mi az a Szent háromság?

Érdekelne, hogy mi a különbség a Katolikusok és Jehova tanui véleménye között.Mind a két tábor beszél róla és elismeri.

Legjobb válasz: Szia! Bár én hiszek a Szent háromságban mégsem tartom ezt a kifejezést túl szerencsésnek, ugyanis a Biblia nem használja, szerencsésebbnek tartom a három isteni személy elnevezést. Szerintem vitán felül áll az, hogy egyetlen Isten létezik az egész világmindenség fölött, a teremtõ–fenntartó, örökkévaló Isten. Az egy Isten létezésének az állítása mindig összekapcsolódik azzal a másik alapvetõ állítással, hogy Õ a mindenség teremtõje és fenntartója. Ez az isten-fogalom tartalma: Isten azért isten, mert Õ teremtett mindent, és Õ is tart fenn mindent. Ebbõl következik, hogy övé a legteljesebb bölcsesség és a legfelsõbb hatalom az egész világmindenségben. Ezen az egyetlen Istenen kívül csak ál-istenek, ember alkotta bálványok, vagy ahogy Pál apostol mondja, csak "úgynevezett istenek" léteznek. Isten az "egyedül igaz Isten" velük szemben, az "élõ Isten", aki szól és cselekszik. Az "élõ Isten" fontos fogalom volt Izraelben, a bálványoktól megkülönböztetõ elnevezésként használták. "Él az Úr" formulával vezettek be fontos, ünnepélyes állításokat. Mintha csak azt mondták volna, hogy olyan bizonyos az adott kijelentés, mint az, hogy "él az Úr", avagy: "él az Úr" a mindentudó és mindenütt jelenvaló Isten, Õelõtte mondom, aki megvizsgálja az igazmondásomat, és ha hamisat állítanék, felelõsségre vonna az ítéletben. Az is tény - legalábbis a Biblia alapján - hogy Isten személy, akinek tudata, lelkivilága van, aki személyes szülõ-gyermeki kapcsolatot, beszélgetõ viszonyt kíván ápolni értelmes teremtményeivel. Az embert a maga "képére és hasonlatosságára", önmagával rokon lénynek teremtette, ezért - bizonyos értelemben és mértékig – a saját lényünkbõl kiindulva alkalmazhatjuk a személy fogalmát Istenre. Az egy Isten, közelebbrõl három, egymással tökéletes egységet alkotó és együtt-munkálkodó isteni személyt jelent, akiket együttesen Háromságnak, vagy Szentháromságnak neveznek a kereszténység területén. A három isteni személy - az Atya, a Fiú és a Szentlélek - tökéletesen egy jellemében, szándékában és minden munkájában. Az isteni tulajdonságokban és a hatalomban is egyenlõek. Az isteni személyek közötti egység önmagában is hirdeti, hogy Isten a szeretet. Egységük, egymáshoz való viszonyuk a szeretet teljességének bemutatása, követendõ minta minden értelmes teremtmény számára. Jehova tanúi istenképe azért különleges, mert õk nem tartják a Szent Lelket személynek, és Jézust is angyalként titulálják. Való igaz, hogy a Biblia többször beszél Jézusról, mint angyalról, itt azonban az angyal kifejezés minden esetben szó szerint értendõ, vagyis küldöttet jelent, az Atya küldöttjét. Máshol mint anygalfejeledelem jelenik meg (lásd. pl. Mihály) itt azonban mint az angyalok vezetõjeként, a seregek Uraként láthatjuk. Én úgy gondolom érdemes azt tisztázni, hogy a Tanúk istenképe nem azonos a keresztények istenképével, vagyis a tanúk egyetelen személyt hajlandók csak Istenként elfogadni, noha az Isten kifejezés bárkire érthetõ, aki teljesti az Istenséghez való tulajdonságokat, röviden az Örökkévalóságot, a Mindenhatóságot. Jézus Krisztus és a Szent Lélek teljesíti ezeket. Üdv. Péter

Szia! Bár én hiszek a Szent háromságban mégsem tartom ezt a kifejezést túl szerencsésnek, ugyanis a Biblia nem használja, szerencsésebbnek tartom a három isteni személy elnevezést. Szerintem vitán felül áll az, hogy egyetlen Isten létezik az egész világmindenség fölött, a teremtõ–fenntartó, örökkévaló Isten. Az egy Isten létezésének az állítása mindig összekapcsolódik azzal a másik alapvetõ állítással, hogy Õ a mindenség teremtõje és fenntartója. Ez az isten-fogalom tartalma: Isten azért isten, mert Õ teremtett mindent, és Õ is tart fenn mindent. Ebbõl következik, hogy övé a legteljesebb bölcsesség és a legfelsõbb hatalom az egész világmindenségben. Ezen az egyetlen Istenen kívül csak ál-istenek, ember alkotta bálványok, vagy ahogy Pál apostol mondja, csak "úgynevezett istenek" léteznek. Isten az "egyedül igaz Isten" velük szemben, az "élõ Isten", aki szól és cselekszik. Az "élõ Isten" fontos fogalom volt Izraelben, a bálványoktól megkülönböztetõ elnevezésként használták. "Él az Úr" formulával vezettek be fontos, ünnepélyes állításokat. Mintha csak azt mondták volna, hogy olyan bizonyos az adott kijelentés, mint az, hogy "él az Úr", avagy: "él az Úr" a mindentudó és mindenütt jelenvaló Isten, Õelõtte mondom, aki megvizsgálja az igazmondásomat, és ha hamisat állítanék, felelõsségre vonna az ítéletben. Az is tény - legalábbis a Biblia alapján - hogy Isten személy, akinek tudata, lelkivilága van, aki személyes szülõ-gyermeki kapcsolatot, beszélgetõ viszonyt kíván ápolni értelmes teremtményeivel. Az embert a maga "képére és hasonlatosságára", önmagával rokon lénynek teremtette, ezért - bizonyos értelemben és mértékig – a saját lényünkbõl kiindulva alkalmazhatjuk a személy fogalmát Istenre. Az egy Isten, közelebbrõl három, egymással tökéletes egységet alkotó és együtt-munkálkodó isteni személyt jelent, akiket együttesen Háromságnak, vagy Szentháromságnak neveznek a kereszténység területén. A három isteni személy - az Atya, a Fiú és a Szentlélek - tökéletesen egy jellemében, szándékában és minden munkájában. Az isteni tulajdonságokban és a hatalomban is egyenlõek. Az isteni személyek közötti egység önmagában is hirdeti, hogy Isten a szeretet. Egységük, egymáshoz való viszonyuk a szeretet teljességének bemutatása, követendõ minta minden értelmes teremtmény számára. Jehova tanúi istenképe azért különleges, mert õk nem tartják a Szent Lelket személynek, és Jézust is angyalként titulálják. Való igaz, hogy a Biblia többször beszél Jézusról, mint angyalról, itt azonban az angyal kifejezés minden esetben szó szerint értendõ, vagyis küldöttet jelent, az Atya küldöttjét. Máshol mint anygalfejeledelem jelenik meg (lásd. pl. Mihály) itt azonban mint az angyalok vezetõjeként, a seregek Uraként láthatjuk. Én úgy gondolom érdemes azt tisztázni, hogy a Tanúk istenképe nem azonos a keresztények istenképével, vagyis a tanúk egyetelen személyt hajlandók csak Istenként elfogadni, noha az Isten kifejezés bárkire érthetõ, aki teljesti az Istenséghez való tulajdonságokat, röviden az Örökkévalóságot, a Mindenhatóságot. Jézus Krisztus és a Szent Lélek teljesíti ezeket. Üdv. Péter
nem! a jehovások csak az Atyát tartják istennek a Fiú szerintük teremtmény, azonos Mihály angyallal a Szentlélekrõl tanítják azt, hogy az csak egy személytelen erõ
van, végig
AZ ISTENI HÁROMSÁG IGAZOLÁSA A SZENTÍRÁS ÉS A JÓZAN ÉSZ ALAPJÁN A Szentháromság sola Scriptura igazolásához elsõ körben Krisztus Istenségét kell igazolni, mégpedig azért, mert ha Krisztus Istensége bizonyítva van, már igazolva van, hogy az egyetlen Isten több személy. A FIÚ ISTENSÉGÉNEK SZENTÍRÁSI BIZONYÍTÉKAI: A Biblia Istennek nevezi Jézus Krisztust. Az Ószövetségben is olvasható, hogy a Messiás Isten lesz: „Mert gyermek születik, Fiú adatik nekünk, s az Õ vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erõs Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme” (Iz 9, 5). Az Újszövetség tanúsága azonban már kifejezett. Jézus elfogadja, hogy Isten Fiának nevezzék: „Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élõ Isten Fia” (Mt 16, 16). Sõt maga is Isten Fiának nevezi magát, aki mint Isten dicsõül meg: „Ennek hallatára Jézus azt mondta: »Ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsõségére lesz, hogy megdicsõüljön általa az Isten Fia«” (Jn 11, 4). Ezeken a zsidók megbotránkoznak: „A fõpap folytatta: »Esküvel kényszerítlek az élõ Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten Fia?« »Magad mondtad – felelte Jézus. – De mondom nektek, mostantól látni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhõin.« A fõpap erre megszaggatta ruháját s felkiáltott: »Káromkodott! Mi szükségünk van még tanúkra? Magatok is hallottátok a káromkodást«” (Mt 26, 63). A fõpap és a zsidók ui. pontosan értették, mit jelentenek ezek a szavak, hiszen a zsidó szokásban a fiú örökölte apja nevét, címét és társadalmi pozícióját: „Emiatt a zsidók még inkább az életére törtek, hisz nemcsak hogy megszegte a szombatot, hanem az Istent is Atyjának nevezte, s így egyenlõvé tette magát az Istennel” (Jn 5, 18). Ha Jézus örökölte az Atya hatalmát, jogait és fõleg a nevét, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus maga a mindenható Isten. Jézus ezt meg is erõsítette. Az isteni hatalmát a csodákkal: „Lám, ma és holnap ördögöt ûzök, és gyógyítok, csak harmadnap fejezem be” (Lk 13, 32). Az isteni jogot a bûnök megbocsátásával és az isteni törvények módosításával: „Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bûnök megbocsátására” (Mk 2, 10). „Megmondatott a régieknek (…) Én pedig azt mondom nektek: (…)” (Mt 5, 33). Az isteni nevet pedig azzal, hogy sokszor nevezi magát azon a néven, ahogyan Isten bemutatkozott Mózesnek a Hóreb hegyénél (Vagyok): „Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bûnötökben” (Jn 8, 24). „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielõtt Ábrahám lett, én vagyok” (Jn 8, 58). Krisztus ezzel örökkévalóságát is tanítja, mert azt mondja, hogy Ábrahám keletkezett, és idõhöz kötött, Õ azonban, mint Isten, független az idõtõl: „Van.” Jézus egynek nevezi magát az Atyával: „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10, 30). – A görögben és a latinban még világosabb az ebszurdítás: ego kai hó pater ev eszmen – ego et pater unum summus. Szt. Ágoston hozzáfûzi: „Aki azt mondja, »egy«, megszabadít Áriusztól, aki azt mondja, »vagyunk«, megszabadít Szabelliusztól” (August. Trinit. I.4, 4). Ez a vers tehát mind a 2 háromság tagadást elmetszi: azt is amelyik kisebbé teszi a Fiút, és azt is, amelyik személyileg egyenlõvé teszi az Atyával Szt. Pál is kimondja, hogy Jézus Isten: „Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten, Amen” (Róm 9, 5). Vagy máshol: „Õ Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlõséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell” (Fil 2, 6). Ismét máshol: „Õ a láthatatlan Isten képmása” (Kol 1, 16). Szt. János apostol költõi ihletettséggel tanít az Isten megtestesülésérõl: „És Isten volt az Ige. (…) És az Ige testté lett” (Jn 1, 1) . Ugyanennek a himnusznak a végén a görög eredeti „egyszülött Istenrõl” beszél. Némely szentháromság-tagadó felekezet (pl. ariánusok, unitáriusok, Jehova tanúi) azzal vádolja a Katolikus Egyházat, hogy tévesen fordítja a görög szöveget. Cáfolatképpen álljon itt az eredeti szöveg magyar átírásban is. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, mert Isten volt az Ige… És az Ige testté lett, és miköztünk lakott”: „En árkhé én hó lógosz, kái hó lógosz én prósz tóv theón, kai theósz én hó lógosz… Kái hó lógosz szarksz éggénneto kái eszkénoszen én emín” Szó szerint fordítva: hó lógosz (az ige /itt: Krisztus/) – én (volt) – prósz tón theón (az Istennél) – kái (és) – hó theósz (az Isten) – én (volt) – hó lógosz (az Ige). Tehát az Ige (Jézus) más személy, mint az Isten (Atya), és ugyanakkor mégis Isten. Hiszen az Isten szó bizonyosan a mennyei Atyát jelenti; az Ige pedig biztosan Krisztust, hiszen csak Õ testesült meg, amint a szent szöveg néhány sorral lentebb, tehát még ugyanabban a szövegösszefüggésben tanítja: Kái hó lógosz (és az Ige) – szarksz éggéneto (hússá lett, azaz megtestesült). A hagyomány tekintetében érdemes hozzáfûzni, hogy már az elsõ századok kereszténységen kívüli forrásai is alátámasztják, hogy a keresztények Istennek tartják az Üdvözítõt. Phlíniusz megemlíti, hogy a keresztények Jézusnak mint Istennek himnuszt énekelnek. Szt. Jusztínusz szerint a zsidók botránkozva emlegetik, hogy a keresztények Istene szenvedõ Isten (Deus patiens). Az eretnek Celsus szerint a pogányok méltán gúnyolják a keresztényeket, hogy egy halott istent imádnak. A vértanúakták is arról tanúskodnak, hogy a keresztény mártírok azért haltak meg, mert Jézuson kívül más istent nem ismertek el. A legõsibb keresztény dokumentumok is így szólnak. (A Barnabás levél szerint Isten a Fiának mondta: „Teremtsünk embert”. A Diogenétoszhoz írt levél szerzõje állítja, hogy Jézus a mindenség teremtõje.) Attól sem kell zavarba jönni, ha a Biblia világos utalásokat tesz arra, hogy Jézus ember. Ezt ui. az Egyház is vallja. Jézus Isten és ember: Istenember. Ezért a két természet logikus következménye, Jézus ui. mindig úgy beszél és úgy cselekszik, mint aki egyetlen személy, egyetlen valóság, mégis mindkét, egyébként összeegyeztethetetlen természet sajátságait hordozza, és mindkét természet szerint cselekszik (meghal – feltámad) és beszél (kérdez - kinyilatkoztat). A Biblia tehát ugyanarról az egyetlen személyrõl állít hol isteni, hol emberi tulajdonságokat. A hagyományos zsidó betûsor mássalhangzóit meg lehet feleltetni magánhangzóknak. Így: Y = I H = A/E V = U/O H = A/E Ez pedig Jézus nevének héber/arameus magánhangzóit adja ki. A "láthatatlan Isten" így vált láthatóvá Jézusban. Az isteni Logos megtestesült. Jn 1, 1 – „Isten volt az Ige” Jn 1, 14 – „Láttuk dicsõségét, az Atya Egyszülöttének dicsõségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” Jn 5, 23 – „mindenki úgy tisztelje a Fiút is, ahogy az Atyát tiszteli.” Jn 8, 19 – „Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek.” Jn 8, 58-59 – „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielõtt Ábrahám lett, én vagyok.” Jn 10, 30 – „én és az Atya egy vagyunk.” (vö. Kiv 3, 14; 20, 7; Lev 19, 12; 24, 14-16) Jn 10, 38 – „az Atya bennem van s én az Atyában vagyok.” Jn 12, 45 – „aki lát, azt látja, aki küldött.” Jn 14, 8-12 – Aki Jézust látta, az az Atyát látta. Jn 20, 28-29 – Jézus elfogadja Tamás hitvallását: „Én Uram, és Istenem!” Kol 2, 9 – „benne lakik testi formában az istenség egész teljessége” ApCsel 20, 28 – „igazgassátok az Isten egyházát, amelyet a tulajdon vére árán szerzett meg magának.” Ef 1, 7-8 – „Õbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bûneink bocsánatát bõséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk.” 1Jn 1, 7 – „Fiának, Jézusnak a vére minden bûnt lemos rólunk.” Róm 9, 5 – „Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten, Amen.” Zsid 1:8 „A Fiához ellenben e szavakkal fordul: Isten, trónod áll örökre, királyi pálcád igazságosság vesszõje.” Tit 2:13 „…várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítõnk, Jézus Krisztus dicsõséges eljövetelét” 1Jn 5:20 „De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az õ Fiában, a Jézus Krisztusban. Õ az igaz Isten és az örök élet.” 2Pét 1:1 „Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és Üdvözítõnk, Jézus Krisztus igazsága által” A SZENTLÉLEK ISTENSÉGÉNEK SZENTÍRÁSI BIZONYÍTÉKAI: Szt. Pál apostol írja: „A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is.” (1 Kor 2, 10). Ez kétszeresen igazolja a Szentlélek istenségét. Egyrészt mindent csak Isten láthat át; másrészt Istent csak Isten érheti el. Az Õ „mélysége” ui. végtelen. Jézus a Szentháromság nevében küld misszióba, és a három személyt egy szintre helyezi: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg õket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére” (Mt 28, 19). Itt is jelezve van a három egysége: „nevére”, és nem neveire. Bár egyesek nem ismerik el a az alábbi igehelyet, bár nehéz eldönteni, hogy mi alapján válogatnak a számtalan kézirat közül, ha nem ismernek el felsõbb tekintélyt, mely ebben eligazít, ide kell venni a 300-as évekbõl származó, de szóbeli apostoli hagyományt rögzítõ, és a megelõzõ verset magyarázó ún. Comma Johanneum-ot is. Szt. János levelében ui. így tanít: „Hárman tesznek tanúságot a mennyben: az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy” (1 Jn 5, 7). Ugyanakkor az „és ez a három egy” minden felekezet szerint része a Szentírásnak, csak nem a személyekre, hanem a Lélekre, a vízre és a vérre. Ez gyakorlatilag mindegy, hiszen azt bizonyítja, hogy az Apostol és az elsõ keresztény század ismeri a misztériumot: Három is Egy is. A Szentlélek istensége Mt 12, 31 – „minden bûnre és káromlásra elnyerik az emberek a bocsánatot, de a Lélek káromlása nem nyer bocsánatot.” Mt 28, 19 – „Kereszteljétek meg õket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére.” ApCsel 5, 3-4.9. – „hogy csábíthatta el szívedet a sátán, hogy be akard csapni a Szentlelket… Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek! … próbára teszitek az Úr Lelkét?” 1Kor 2, 10 – „A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is.” 1Kor 12, 4-6.11 – „A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten… ugyanaz… Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek mûveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. 1Kor 6, 19-20 – Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma…? … Dicsõítsétek meg tehát Istent testetekben! 1Jn 5, 6-9 – „a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság… Ha az emberek tanúságát is elfogadjuk, az Isten tanúsága többet jelent.” A Szentlélek személy, és nem egy „isteni erõ” Lk 2, 26 – A Szentlélek kinyilatkoztatást ad (vö. Jn 16, 13; 1Kor 2, 10) Lk 3, 22 – A Szentlélek testet ölthet. Jn 15, 26 - „Õ”-ként (görögül: ekeinosz) van utalva rá, ami hímnemû személyes névmás, pedig a "pneuma" ( = Lélek) semlegesnemû. (vö. Jn 14, 26; 16, 8.13) Róm 8, 26-27 – „A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthetõ sóhajtozásokkal.” A „Paraklétosz”, vagy hagyományosan fordítva „Vígasztaló” szó szerinti értelme: „Közbenjáró”. 1Kor 2, 10-13 – „Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által. A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember bensõ dolgait, ha nem a benne lakó emberi lélek? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten Lelke.” 1 Kor 12, 11 – A Szentléleknek saját akarata van (vö. ApCsel 15, 28). Ef 4, 30 – A Szentlélek megbántható (vö. Iz 63, 10). Lk 1, 35 – „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged” A Szentlélek és az Isten ereje nem ugyanaz. ApCsel 10, 38 – „miképpen kente föl Isten Szentlélekkel és erõvel” A Szentlélek és az Isten ereje nem ugyanaz. 1 Kor 2, 4 – „Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyõzõ szavaiból állt, hanem a Lélek és az erõ bizonyságából” Szentlélek és az Isten ereje nem ugyanaz. 1 Tessz 1, 5 – „Mi ugyanis az evangéliumot nem csak szóval hirdettük nálatok, hanem erõvel és Szentlélekkel is”. Szentlélek és az Isten ereje nem ugyanaz. Zak 4, 6 – „Nem erõvel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.” (KÁR) A Szentlélek tehát nem erõ. A SZENTHÁROMSÁG ÓSZÖVETSÉGI GYÖKEREI A Szentháromság szó nem található a Bibliában, mert a kifejezés csak az elsõ keresztény századok teológiai fejlõdésének eredménye, viszont maga a tanítás világosan benne van. Már az Ószövetségnek is van szentháromságtana, noha még csak halvány körvonalakban: A Teremtés könyvében Isten Tsz/1. személyben szól: „Isten újra szólt: »Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá.«” (Ter 1, 26). „Teremtsünk”, vagyis nem egyedül, márpedig a teremtés csakis isteni képesség, sõt „teremtmény a teremtésnek még eszközévé sem tehetõ” (Suarez. Disp. Metaph. 20. 2, 11). Isten ui. egyedülálló módon forrása a teremtésnek, mert Isten semmilyen eszközzel, társsal vagy anyaggal nem mûködik közre a teremtés mûvében. Isten teremtõi tevékenysége kizárólagos. Úgy, ahogyan Isten létesít, senki és semmi nem képes. Isten teremtõi képessége a teremtmény számára közölhetetlen tulajdonság. Ahhoz, hogy valaki teremteni tudjon, vagyis ahhoz, hogy létezõt hívjon elõ a nemlétezõbõl, Istennek kell lenni. A szeráfok háromszor nevezik szentnek az Istent: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsõsége betölti az egész földet” (Iz 6, 3). Olykor mintha keresztény imádságot olvasnánk: „Atyáim Istene, irgalomnak Ura, aki Igéddel teremtettél mindent, (…) add meg nekem a bölcsességet, trónod osztályosát, és ne zárj ki engem gyermekeid közül. (…) Nálad a bölcsesség, ismeri mûveidet, jelen volt, amikor a világot teremtetted, és tudja, mi kedves a szemedben és mi helyes a parancsaid szerint. Küldd le szent egedbõl, dicsõséged trónjától” (Bölcs 9).
Elõzõ oldalon, 10-25 06:08-ban található linkeket nézzétek meg, légy szíves!
az elsõt végigolvastam, nagyon jó.
Jézus említi az Urat akkor, amikor a tanítványoknak beszél az utolsó napok jelérõl. "És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, nem részesülne megmentésben egyetlen test sem." Általában az Úr szóval helyettesítik a fordításokban a JHVH-t. Ebben a versben Jézus nem magáról beszél, tehát miért ne lehetne visszaállítani Isten nevét? Miért is ne mondhatta volna ki Isten nevét, amikor Isten Fia? Miért tartotta volna be azt az emberi hagyományt, hogy Isten nevét nem ejtik ki, nehogy méltatlanul tegye? Ezt a hagyományt õrzi tovább nagyon sok fordítás.
A válasz egyszerû. Azért, mert akkor az okból akarták volna halálra kövezni (mégpedig azonnal meg is tették volna) de az õ ellene felhozott vád SOHA nem az volt, hogy használta az Úr nevét hanem hogy egyenlõvé tette magát vele. Azon kívül az a név, amelyet Jézus megismertetett az emberekkel nem a Jehova volt, amit ismertek, hanem az Atya, így hívta az Urat (Abba)és elõtte nem igazán merték a zsidók Jahvét atyának szólítani. De õ megmutatta ezáltal azt a kapcsolatot, amit mis is élvezhetünk a Mindenhatóval. Végezetül: Jézus a kereszten így kiáltott fel: Éli, Éli, lama shabaktani? Én Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Nem Jehovához imádkozott, hanem Istenhez.
jehova tanui : a szentháromság nem létezik ! és sokan azt hisszik hogy a szentháromság az egy isten ppedig tévednek mert jézus nem azonos istenel mert neki nincs akkora hatalma mint istenek és ezért nem lehetnek egyforma istenek és sokan azt hisszik hogy jézus is isten pedig nem mert nem azonos az istenel !!!!
intelligens hozzászólást olvashattunk... :)
ha olvastad a vitákat tudod a jehovások épp hogy tagadják am. vsz. csak provokálni akarsz egy "jó kis" vitát...
III. A Szentháromság a hit tanításában Az Egyház a maga szentháromságos hitét úgy fejezi ki, hogy az egy Istent három személyben vallja: Atyában, Fiúban és Szentlélekben. A három isteni Személy egy Isten, mert mindegyikük azonos az egyetlen és oszthatatlan isteni természet teljességével. Valóságosan különböznek egymástól a relációk révén, melyekkel kapcsolatban vannak egymással: az Atya nemzi a Fiút, a Fiú születik az Atyától, a Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól származik. A SZENTHÁROMSÁG DOGMÁJÁNAK MEGFOGALMAZÁSA A Szentháromság kinyilatkoztatott igazsága -- elsõsorban a keresztség révén -- kezdettõl fogva az Egyház élõ hitének alapja. Kifejezést nyer a keresztségi hitvallás hitszabályában, mely az Egyház igehirdetésében, katekézisében és imádságában fogalmazódott meg. Ilyen formulákat találunk már az apostolok írásaiban, mint például az Eucharisztia ünneplésébe átvett köszöntés: "A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal" (2Kor 13, 13) [Vö. 1Kor 12, 4--6; Ef 4, 4--6.]. Az elsõ évszázadokban az Egyház törekedett arra, hogy szentháromságos hitét pontosabban megfogalmazza, részben azért, hogy a hit megértését elmélyítse, részben, hogy a torzító tévedésektõl megvédje. Ez volt az elsõ zsinatok mûve, melyet az egyházatyák teológiai munkája alapozott meg és a keresztény nép hitérzéke támogatott. A Szentháromság dogmájának megfogalmazásához az Egyháznak a filozófiából merített fogalmak -- substantia, persona/hüposztaszisz, relatio -- segítségével saját terminológiát kellett kifejlesztenie. Ezáltal nem rendelte alá a hitet emberi bölcsességnek, hanem ezeknek a fogalmaknak új, korábban ismeretlen értelmet adott, hogy alkalmasak legyenek a kimondhatatlan misztérium kifejezésére, mely végtelenül fölülmúl mindent, amit mi emberi módon megértünk. Az Egyház a "substantia" szót (amit néha "essentia" vagy "natura" szóval is fordítanak) az isteni Lét jelölésére használja a maga egységében; a "persona" vagy "hüposztaszisz" szót az Atya, a Fiú és a Szentlélek jelölésére használja, egymásközti valós különbségeik kifejezésére; a "relatio" szót annak kifejezésére használja, hogy a személyek különbözõsége kölcsönös kapcsolataikban áll. A SZENTHÁROMSÁG DOGMÁJA A Szentháromság egy. Mi nem három istent vallunk, hanem egy Istent három személyben: egylényegû Háromságot. Az isteni személyek nem osztják meg egymás között az egyetlen istenséget, hanem mindegyik teljes egészében Isten: Az Atya egészében az, ami a Fiú, a Fiú egészében az, ami az Atya, az Atya és a Fiú egészében az, ami a Szentlélek: azaz egyetlen Isten a természetet illetõen. A három Személy bármelyike az a valóság, tudniillik isteni substantia, essentia, vagyis natura. Az isteni személyek valóságosan különböznek egymástól. Tiszteljük és megvalljuk az egy Istent, nem úgy, mintha magányos lenne. Az "Atya", a "Fiú" és a "Szentlélek" nem egyszerûen az isteni "Lét" módozatainak nevei, mert valóságosan különböznek egymástól: Az Atya nem ugyanaz, mint a Fiú, sem a Fiú nem ugyanaz, mint az Atya, sem a Szentlélek nem ugyanaz, mint az Atya vagy a Fiú. Eredési relációik által különböznek egymástól: Az Atya az, aki nemz, a Fiú az, aki születik, a Szentlélek az, aki származik. Az isteni Egység Háromság. A három isteni személy vonatkozásban (relatio) van egymással. Az isteni személyek közötti valóságos különbség, mivelhogy ez nem osztja meg az isteni egységet, kizárólag azokban a vonatkozásokban van, amelyek az egyik személynek a másik kettõhöz való viszonyát adják. A személyek vonatkozást kifejezõ neveiben az Atya vonatkozásban van a Fiúval, a Fiú az Atyával, a Szentlélek mindkettõvel; amikor errõl a három személyrõl beszélünk, a vonatkozásokra vagyunk tekintettel, ugyanakkor egy természetben vagy lényegben hiszünk. Közöttük tehát "minden egy, ahol a relatio szembenállása nincs jelen. Ezen egység folytán az Atya egészen a Fiúban és egészen a Szentlélekben van; a Fiú egészen az Atyában és egészen a Szentlélekben van; a Szentlélek egészen az Atyában és egészen a Fiúban van. Nazianzi Szent Gergely, akit "teológusnak" is neveznek, a konstantinápolyi katekumenoknak a Szentháromságos hit ezen összefoglalását adja: "Mindenekelõtt kérlek, õrizd a jó letéteményt, amelynek élek és amelyért harcolok, mely bárcsak ez életbõl távozóban kísérne engem, mellyel az élet minden nehézségét elviselem, és minden gyönyörûséget megvetek és semminek tartok; a hitet, mondom, és a hitvallást az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Ezt bízom rád a mai napon, amikor elmerítelek a tisztító vízben, és a magasba emellek. Egész életed kísérõjéül és oltalmazójául adom neked az egy Istenséget és hatalmat, mely a Háromban együtt van, és a Három különbözõt magában foglalja, mely nem különbözik bennük sem állagban vagy természetben, sem alá- vagy fölérendeltség nem növeli vagy csökkenti (...); a Három végtelen végtelen egységét [adom neked], a Három egyformán Istent, ha külön-külön nézzük (...) ismét Háromságos Istent, ha együtt gondoljuk (...). Alig kezdek gondolkodni az Egyrõl, azonnal körülragyog a Háromság. Alig kezdem megkülönböztetni a Hármat, visszajutok az Egyhez. Összefoglalva: A katolikus hit pedig abban áll, hogy az egy Istent a Háromságban és a Háromságot az egységben tiszteljük, sem a Személyeket össze nem zavarván, sem a természetet meg nem osztván: mert más az Atya személye, más a Fiúé, más a Szentléleké; de az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek egy az istensége, egyenlõ a dicsõsége, és egyképpen örök a fölsége. IV. Az isteni mûvekrõl és a szentháromságos küldésekrõl A három isteni Személy elválaszthatatlan a lényegben, ugyanígy elválaszthatatlanok a tevékenységben is: a Szentháromság tevékenysége egy és ugyanaz. Azonban az egyetlen isteni tevékenységben mindegyik személy azon a módon van jelen, ami a Szentháromságban sajátja. „Ó, Istenem, imádott Szentháromság, (…) békéltesd meg a lelkemet; alakítsd át mennyországoddá, kedves lakóhelyeddé és nyughelyeddé. Bárcsak soha ne hagynálak magadra, bárcsak mindig ott lennék veled, egész valómmal virrasztván a hitben, és egészen átadva magam az imádásban a te teremtõ tevékenységednek.” (Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet) Ó fény, boldog Háromság és fenséges Egység! Isten örök boldogság, halhatatlan élet, el nem halványuló fény. Isten a Szeretet: Atya, Fiú és Szentlélek. Isten szabad akaratból közölni akarja boldog életének dicsõségét. Ez az Õ "jóságos terve" (Ef 1, 9), melyet szeretett Fiában már a világ teremtése elõtt eltervezett. "Eleve arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által fiai legyünk" (Ef 1, 4--5), azaz hogy "Fiának képmását öltsük magunkra" (Róm 8, 29), a "fogadott fiúság Lelkének" kegyelmébõl (Róm 8, 15). Ez a terv "kegyelem, melyet örök idõk óta nekünk ajándékozott" (2Tim 1, 9--10), és közvetlenül a szentháromságos szeretetbõl fakad. Ez bontakozik ki a teremtés mûvében, az egész üdvtörténetben a bûnbeesés után, a Fiú és a Szentlélek küldésében, melyeket az Egyház küldetése folytat. Az egész isteni üdvrend a három isteni személy közös mûve. Miként a Szentháromságnak egy és ugyanazon természete van, úgy a tevékenysége is egy és ugyanaz. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek a teremtésnek nem három, hanem egy principiuma. És mégis mindegyik isteni Személy a közös mûvet személyes sajátságainak megfelelõen végzi. Az Újszövetséghez kapcsolódva vallja az Egyház: "Egy az Isten és Atya, akitõl minden, egy az Úr Jézus Krisztus, aki által minden, és egy a Szentlélek, akiben minden van. Fõként a megtestesülés és a Szentlélek kiárasztásának isteni küldései mutatják meg az isteni személyek sajátosságait. Az egész isteni üdvrend, mint egyszerre közös és személyes mû, megismerteti az isteni személyek sajátosságait és egyetlen természetüket. Ezért az egész keresztény élet közösségben van mindegyik isteni Személlyel, anélkül, hogy bármilyen formában megosztaná õket. Aki az Atyát dicsõíti, azt a Fiú által a Szentlélekben teszi; aki Krisztust követi, azért teszi, mert az Atya vonzza [Vö. Jn 6, 44.] és a Szentlélek készteti [Vö. Róm 8, 14.]. Az egész isteni üdvrend végsõ célja az, hogy a teremtmények belépjenek a boldog Háromság tökéletes egységébe [Vö. Jn 17, 21--23.]. De már most arra vagyunk hivatva, hogy a Szentháromság lakóhelye legyünk. Az Úr mondja: "Aki szeret engem, megtartja szavamat, és Atyám is szeretni fogja õt, elmegyünk Hozzá és lakást veszünk nála" (Jn 14, 23). "Ó Istenem, imádott Szentháromság, segíts, hogy teljesen megfeledkezzem magamról, azért, hogy Benned mozdulatlan és nyugodt legyek, mintha a lelkem már az örökkévalóságban lenne; semmi ne zavarhassa meg a békémet, semmi ki ne vonjon Belõled, én Változatlanom, hanem minden pillanat vigyen beljebb misztériumaid mélységébe! Békéltesd meg a lelkemet; alakítsd át mennyországoddá, kedves lakóhelyeddé és nyughelyeddé. Bárcsak soha magadra ne hagynálak, magam is mindig Veled lennék egész valómmal virrasztván hitemben, imádva Téged, egészen átadva magam a te teremtõ tevékenységednek." (Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet) Összefoglalva: Az isteni Személyek elválaszthatatlanok az istenségben, és elválaszthatatlanok a tevékenységben is. De az egyetlen isteni tevékenységben mindegyik Személy kinyilvánítja azt, ami a Háromságban neki sajátja, fõként a Fiú megtestesülésének és a Szentlélek ajándékának isteni küldéseiben.
Én nem hagyatkoznék olyanra amit innen idéztél: Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet Ez nem bibliai idézet!
tudom, errõl beszélek én is.
Az isteni JHVH-"név" nem csak az Atyát jelöli, hanem az istenséget, akiben három személy van: Atya, Fiú, Szentlélek. Így olyanról beszélni, hogy "Jehova és Jézus" értelmetlen, mint az is, hogy "én és a kezem". Ja, és az Újszövetségben semmiféle "Jehova" nincs, ezt az Õrtorony társaság hamisította oda.
Jézus a Szent háromság tana szerint lényegében azonos Istennel. A Jehova Tanúi Mihály Arkangyallal azonosítják, csakhogy az angyalokat nem imádjuk és nem beléjük vetjük a reménységünket. Egy keresztény, amikor Jézusba veti reménységét ("a Jézusba vetett hit reményt ad") akkor Ábrahám, Izsák és Jákob Istenébe, az élõ Istenbe veti a hitét. Akinek a neve JHVH. Egy Jehova Taúja Jehovába veti a reménységét, és nem Jézusba. Pont.
A kérdező hozzászólása: Bocs. Nem akartam provokálni. Valóban érdekel. Most olvasgatom a többi errõl folyó vitát. Kezdem érteni mi a kükönbség. Katolikus azt mondja három személy Jehova tanúja azt, hogy két személy meg egy tevékeny erõ. Azt azonban még nem tudom melyik tábor mire alapozza az állítását. Felesleges vizát nem szeretnék. Értelmes vitában benne vagyok. Kezemben a Károli meg az új világ fordítás. Próbálok kiigazodni.
A kérdező hozzászólása: OK, újvilág fordításban egyértelmûen ott van a tevékeny erõ (1Mózes 1:2) Ami a Károliban Isten Lelke-nek van nevezve. A Karoliban van konkrétan személyként említve a Szentlélek?
Kedves Péter! A kérdezõ pontosabban fogalmaz a kérdésében, mint te a válaszodban. A KATOLIKUSOK és JEHOVA TANÚI véleményének különbsége érdekli, te pedig azt mondod, hogy a TANÚK istenképe nem azonos a KERESZTÉNYEK istenképével.
mivel semmi különbség nincs a KATOLIKUSOK és a KERESZTÉNYEK istenképe közt, (tekintve, hogy a katolikusok keresztények), ezért Péter válasza teljesen helytálló
Nem, ez az állítása azt jelenti, hogy Jehova tanúi nem keresztények, ez pedig nem igaz. A Tanúk keresztények.
Péter állítása helyes, a tanúk soha nem voltak keresztények, és ma sem azok.
A keresztény egy mûszó nálunk. Minden más nyelveben Krisztus nevébõl ered. Azokra az emberekre mondták, akik Krisztuséi. Aki szerint Krisztus Mihály arkangyal, az nyilván nem Krisztusé, hanem Jehováé (hiszen az õ tanúja)Már az elnevezés is mutatja hogy valaki Krisztusi (Christ-ian) vagy sem. Meg kell kérdezni: kibe helyzeted a reményedet? A válasz megmutatja, hogy keresztények-e. Sértési szándék nélkül.
Érdekes azt olvasni, hogy vagy Krisztusba helyezem a reményemet, vagy Jehovába, amikor az alap kérdés a szent háromságról szól. Akkor mégsem ugyanarról a személyrõl van szó? Egyébként Jézus kinek a hûséges tanúja volt? Istené, akinek a neve Jehova (vagy Jahve). 2Kor 4:13, 14: "Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amirõl írva van: > Hittem, azért beszéltem <, mi is hiszünk, s azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít."
Az "Atya, fiú szentlélek egy" nincs is benne eredetileg a Bibliában. Ezt úgy toldották bele a katolikusok. Jel 22, 18: "Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra" Úgyhogy erre tuti nem lehet hivatkozni, hogy ezért lennének egyek.

Mit csináljak a szénával? Többi lent

Szóval vettem 2,5 kg márkás szénát, ahogy kibontottam láttam,hogy inkább barnás szin?,mint zöld. A tengerimalacaim nem is eszik úgy,mint szokták. Mit csináljak? Drága is volt, és azért vettem ezt,mert azel?tt ugyanilyet vettem 1 kilósat,azt nagyon szerették. Ez igy ehetetlen? Vagy adjam nekik? Pénzkidobás volt 1500 ft-ért?

Legjobb válasz: Ha nem penészes a szénád, akkor legfeljebb kisebb a tápértéke, de ha nem eszik a malacok, akkor inkább használd el, mint az almot és vegyél nekik más fajtát. Jobban jártál volna egy kisbálás szénával, 500 Ft körül van és 15-20 kg.

Ha nem penészes a szénád, akkor legfeljebb kisebb a tápértéke, de ha nem eszik a malacok, akkor inkább használd el, mint az almot és vegyél nekik más fajtát. Jobban jártál volna egy kisbálás szénával, 500 Ft körül van és 15-20 kg.

Kollégiumi kérdés. Ha nincs egy választott (budapesti) gimnáziumnak kollégiuma, mi a teendő? (Szent László Gimnázium)

Személy szerint a Szent Lászlót néztem ki... kőbányai, elég neves iskola. :] Sajnos viszont nincs kollégiuma, én pedig Budapesttől olyan 140-150 km-re lakom. Hogyan oldható meg? Szent Lászlósok, írjatok, légyszives! Előre is köszi. :) Lilla, 13/L

Legjobb válasz: Az én volt kollégiumomban (Uzsoki Kollégium) voltak Szent Lászlósok. Ennyit tudok segíteni. Amúgy Pesten akármelyik koleszba felvételizhetsz. Én is azelõtt egy másik kollégiumban laktam. Az Uzsoki egyébként elég elit -és nagyon jó - kollégium, szóval, ha jól tanulsz, akkor hajrá.

Az én volt kollégiumomban (Uzsoki Kollégium) voltak Szent Lászlósok. Ennyit tudok segíteni. Amúgy Pesten akármelyik koleszba felvételizhetsz. Én is azelõtt egy másik kollégiumban laktam. Az Uzsoki egyébként elég elit -és nagyon jó - kollégium, szóval, ha jól tanulsz, akkor hajrá.
Szia! Nem tudom, hogy hol laksz, és ott milyen távolságok vannak, de ha jó iskolába tudsz járni és jó kollégiumban lakni, akkor az a félóra egyáltalán nem sok, hidd el nekem! Megéri. Inkább gyengébb iskola vagy rosszabb kolesz négy évig? Én olyan iskolába jártam, ahol az elsõ négy évben reggel is, este is fél órát utaztam, aztán mikor elköltöztünk, akkor reggel is, este is egy egész órát. Sose bántam meg! Megérte nagyon, és útközben sokat olvastam.
Én pesti vagyok és a szomszéd kerületbe jártam szaközépbe. 7:40 volt a tanítás kezdete és itthonról 6:10-kor indultam el. (Általában 6:25-30 között értem be) Biztos annyira sok az a 30 perc?
Én is negyed 8-kor indultam el mindig, hogy beérjek a sulimba onnan 8-ra (út közbe lehet tanulni még). Pesten szerintem mindenki így van ezzel. Engem egyáltalán nem zavart, de te tudod.
A kérdező hozzászólása: nagyon köszönöm a segítséged :) és szerintem még jó is lenne.. most böngésztem google map-ot, meg néztem villamos járatokat, hogy kb. mire számítsak :) ) SZLG-ben 8 25-kor kezdõdik a tanítás. Asszem. Úgyhogy kb. 7-kor kéne indulnom, hogy biztosan beérjek. Tanulás. Na, igen. :) ) Szerintem már csak az van hátra, hogy felvegyenek mindkét helyre (gimi, koli), és mehet a menet. Nem vagyok pesti, szóval.. egy majdhigynem faluban lakom, képzelheted, mennyi fogalmam van a tömegközlekedésrõl. :) Köszi. :]
Ha betelefonál Laciékhoz, biztos segítenek neked :) De a mi sulinkba is vannak más iskolák kollégiumaiba elhelyezett diákok, szóval szerintem meg lehet oldani :D
A kérdező hozzászólása: ja, és természetesen ment a zöld kéz :)
Akarom mondani 7:25-30.
A kérdező hozzászólása: köszi az infót, de a fél óra kicsit sok :/ bár elég jó hely :D megfontolandó. esetleg közelebbi?
A kérdező hozzászólása: Köszönöm. :-) Azt hiszem, a Kós Károly Kollégium tetszik. :) Ha jövõre nem változik az akaratom, és felvesznek, akkor a Kósba szeretnék menni. :) Mindenkinek megy a zöld kéz! :) )
Nekem van egy évfolyamtársam a Lászlóban, õ is az Uzsoki Kollégiumban van. Egyáltalán nincs messze a Lászlótól, egy villamossal kell menni.
Amúgy az Uzsokiban az a jó, hogy ott (hagynak tanulni) nincsenek kötelezõ foglalkozások - mint a legtöbb nagyobb kollégiumban -, cserébe persze elvárják, hogy jól tanulj. Mondjuk egyéniség kérdése. Ha te a nyüzsgõbb, koedukált életet szereted válassz nagyobb kolit, ha viszont kisebb, barátságosabb, otthonos közvetlenebb környezetet szeretnél, akkor az Uzsokit ajánlom.
Darren Shan könyveit tudom ajánlani. Bár azok "kicsit" mások, mit a szent johanna gimi, de nekem nagyon tetszettek.
Adrien Mole naplóját ajánlom! 30éves koromban is az egyik legkedvesebb könyvem! Sue Towsend írta. Azon garantáltan nem fogsz unatkozni:)
A neveletlen hercegnõ naplója könyvsorozat Meg Cabottól. Amikor fiatalabb voltam, imádtam olvasni.
MEG CABOT könyvek (pl.: TINIBÁLVÁNY, Locsifecsi Királynõ, Egy igazi amerikai lány) de magyar szerzõktõl is jó könyveket lehet olvasni (pl.:Nógrádi könyvek, Leiner Laura, Sohonyai Edit) DE NEKEM AZ SZJG A KEDVENCEM!! =D
A kérdező hozzászólása: Köszi az ajánlásokat, majd megnézem a könyveket. Egyébként a Neveletlen hercegnõ naplóját is próbáltam már, nekem nem nagyon jött be.
A kérdező hozzászólása: Ja, viszont az egyik Disney filmet láttam a neveletlen hercegnõ naplójából, az viszont kifejezetten tetszett.

Mi az a szent szellem?

Legjobb válasz: Sõt, már a kérdés, azon túl, hogy kisbetûs "szent szellem"-ezik már sugallja az Õrtorony ideológiát ugyanis így kezdõdik, hogy "Mi...", nem pedig úgy, hogy "Ki...".

Sõt, már a kérdés, azon túl, hogy kisbetûs "szent szellem"-ezik már sugallja az Õrtorony ideológiát ugyanis így kezdõdik, hogy "Mi...", nem pedig úgy, hogy "Ki...".
A Szentlélek Isten 'tevékeny ereje'? Bármiféle a teremtésrõl Jehova Tanúival folytatott vita során biztos lehetsz benne, hogy beleütközöl a Szentlélekkel kapcsolatos elméletükbe. A legtöbb Bibliafordító a Teremtés 1:2-t valahogy úgy fordítja, mint a King James Version: '... Isten lelke lebegett a vizek felett...' (Ú.f.) De az Õrtorony szervezet nem hisz a Szentlélek személyes voltában, úgyhogy megváltoztatták ezt a szöveget a Bibliájukban erre: '... és Isten tevékeny ereje lebegett a vizek felett'.(Reply to a Letter to the Editor, Creation 10(4), September-November 1988, pp. 46-47) Az Õrtorony Társulat tagadja a Háromságot, úgyhogy azt tanítják követõiknek, hogy a Szentlélek egyszerûen Jehova Isten láthatatlan 'tevékeny ereje' (ahogy a fentiek szerint fordították a Teremtés 1:2-t saját Bibliájukban). Az Új Világ Fordításuk ezt az állítólag személytelen 'tevékeny erõt' 'szent szellemnek' fordítja kis betûkkel, és 'a' névelõ nélkül. Lehet-e pontos az Õrtorony fordítása a Teremtés 1:2-rõl? A Szentlélek valóban egy 'tevékeny erõ', nem pedig egy valóban személyes része a három-egy Istenségnek, ahogy a keresztények hiszik? Egyáltalán nem. A Biblia úgy utal a Szentlélekre, mint személyre. Õ beszél (Apcs 13:2, látja a jövõt a 13:4-ben), tanúskodik (János 15:26), bántalmat érez (Ézsaiás 63:10), ismer/tud (1 Kor 2:10, 11), akar (1 Kor 12:11), megsérthetõ (Héb 10:29) és így tovább. Jézus 'õ'-ként beszélt a Szentlélekrõl, nem 'az'-ként. A János 16:13-ban például Jézus azt mondja: 'amikor azonban eljön õ, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall és az eljövendõ dolgokat is kijelenti nektek.'(Ú.f.) Kérdezd meg a Tanúkat, maga Jézus miért nevezte 'õ'-nek, ha a Szentlélek csak 'az' ahogy az Õrtorony Társulat tanítja. És hogyan beszélhet, hallhat, tanúskodhat, érezhet bántást, irányíthat és mutathat dolgokat, ha Õ csak 'az'? Egy szakasz, mellyel Jehova Tanúi ritkán találkoznak a szervezett Biblia-tanulmányozásukon a Róma 8:26, 27. Ezek a versek egyszerûen nem férnek bele a Szentlélekrõl vallott elméletükbe. Ezek a versek azt mondják nekünk, hogy a Lélek 'közbenjár' értünk. Megteheti ezt egy 'erõ'? Azt mondja nekünk, hogy a Szellem értelmes. Lehet egy 'erõnek' értelme? Azt mondja nekünk, hogy a Lélek esedezik értünk. Képes egy 'erõ' esedezni értünk? Természetesen nem. A Szentlélek személyre jellemzõ tulajdonságokkal bír Jézus és más Bibliaversek szerint, mivel Õ az Istenség egy személye -- egy személyes kifejezõdése és formja az egy igaz Istennek. Az Õrtorony könyvecskéje, az Érveljünk az Írásokból!, melyet elsõsorban arra terveztek, hogy segítsen a Tanúknak megcáfolni a keresztények érveit, azt mondja a Tanúknak, hogy a fenti érvelésre feleljenek azzal, hogy nem szokatlan, hogy valamit megszemélyesít az Írás (például a bölcsességet). (A Szentírás Új Világ Fordítása (New World Translation of the Holy Scriptures, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Brooklyn, 1961 (Revised 1970; magyarul: 2003. július), Teremtés 1:2) De kérdezd meg a Tanúktól: 'Ha a Szentlélek valóban személy, hogyan kellene kifejeznie ezt a Biblia íróinak?' Emlékeztedt, hogy Jézus utalt a Szentlélekre mint 'õ'-re és nem mint 'az'-ra. (Jn 16:13). Jehova Tanúi néha rámutatnak az Apcs 2:4-re, mely elmondja, hogy a tanítványok 'betöltettek' Szentlélekkel. Azt kérdezik: 'Hogy lehetne a szellem személy, ha betöltött kábé 120 tanítványt egyidõben?' (Ref. 5, p. 380.) De maga Jézus, aki nyilvánvalóan személy, minden dolgot betölt (Ef 1:23). Cáfolja ez Jézus személy voltát? Kérd meg a Tanút, hogy olvassa el az Apcs 5:3, 4 verseket. Itt Anániást vádolják azzal, hogy hazudott a Szentléleknek. Miért és hogyan kéne zaklatni valakit, mert hazudott egy 'erõnek'? A következõ versben a Szentlélek mint Isten van azonosítva ('Nem embernek hazudtál, hanem Istennek' Apcs 5:4). Ezután kérd meg a Tanút, hogy olvassa el a 2 Kor 3:17 verset a saját Új Világ Fordításában hogy megmutasd, hogy Isten a Lélek -- nem csak az, aki kibocsájt egy 'tevékeny erõt'. Ebben a versben az Új Világ Fordítás azt mondja: 'Jehova pedig a Szellem'. Nem lehet kétséges: az Õrtorony fordítás a Teremtés 1:2-nél pontatlan. Sajnos a Szentírás más fontos részeit sem vették számításba tantételeik kialakításakor. Ahelyett, hogy a tanokat az írásokból alakították ki, a Teremtés 1:2 fordítását igazították tantételükhöz.
„Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsõítünk, mint az Atyát és a Fiút. õ szólt a próféták szavával.”
Hát én minden reggel szent szellemeket legyezek a hálóban. Néha poltergeist jelenség is van. Elröppen rólam a takaró is stb, vagy a szobába betévedõ párom láthatatlan akadályokba ütközik. Elég durva. Néha nevet is adok nekik.
Én pedig hiszek a jó bélmûködésben és hiszem hogy a hagymás húsos kukoricás tojásos babos és egyéb ételektõl a csernobil erejû megagiga atomszellenések egészségesek.
azt hittem, aki nagyot szellent
11:15 Sajnos a bibi az, hogy aki egy kicsit is képes önállóan gondolkozni az tudja, hogy Jehova tanúinak nem a gondolkodásra sarkallás a célja hanem az , hogy a hívõ gondolatai szinte kizárólag a bibliából, az õrtoronyból táplálkozzanak.nos, azt hiszem ezt mindennek lehet nevezni csak nem gondolkodásra sarkallásnak...ez inkább tudatszûkítés.aki tud és akar gondolkozni annak nem lesz szüksége manipulátorgépekre, aki meg nem az gondolkozzon csak egész nap a biblián.
Igen, tehát ez lenne a nagy érv, hogy mivel vannak megszemélyesítet fogalmak, ezért a Lélek is az. Aha. "A kocsi elsõ ülésén ülnek, TEHÁT a hátsón is." Érthetõ, ugye?
Az, hogy ennek apropóján belökhessék a gazdi szavát (Õrtorony), amivel gyarapíthatják a tagságot. :-)
Szt.István szelleme az hétszentség, hogy szent! amugy vki írja már le, hogy mit akarnak elérni a szektások ilyen állkérdésekkel? mi ebben a lényeg nekik?
Szia ! A Szent Szellem, az Isten szelleme, amit kiarasztott a foldre , amikor megteremtette a vilagot.Ezzel a szellemel olte meg Mozes idejeben a farao embereit, akik nem engedtek el a nepet Egyiptombol. Istennek is van szelleme, ugyanugy , mint az embereknek, ezzel a szellemel fogantatott Jezus, es ez a szellem vezette vegig, valamint gyogyitott, es ugyanezzel a szellemel tudsz ma te is szemelyes kapcsolatot letesiteni, es hasonlo dolgokat csinalni mint Jezus.Persze a Szent Szellemrol sokkal tobbet lehetne irni, de roviden tomoren ennyi :) Minden jot! remelem segithettem
nem szabad megérinteni
A Szentlélek régies megnevezése.
A Szentlélekrõl Manapság nagyon félre van értelmezve a Szentlélek. Egyesek elfelejtik Õt, nem értik, nem tudják, ki is tulajdonképpen. Az Atyát el tudjuk képzelni: édesapa, öregúr, megbízható, bölcs. A Fiút is, hiszen közénk jött: Õ maga Krisztus, az Isten fia, a Megváltó. De ki a Szentlélek? Galamb, fuvallat, tûz. Személytelen, holott igenis személy, a harmadik isteni Személy. Mások kihasználják, kizsigerelik, a mágikus energiák keresztény változataként ismerik. Közösségi találkozókor felugranak és mondanak valamit - ezt bizony a Szentlélek nyilatkoztatta ki nekik. Folyton Õt akarják, önzõen és alázat nélkül, mintha csak egy pörgetõ valami lenne, egy Red Bull ital, amit be lehet dobni, és máris minden jobban megy. Azt hiszem, valahol a két véglet között kell keresgélnünk az igazságot. Azonban egyértelmû, hogy ezt nem én tudom megadni, ezért mi mást tehetnék, minthogy segítségül hívjam az angyali doktort, Aquinói Szent Tamást. Az alábbiakban az õ gondolatai lesznek olvashatóak. Hiszek a Szentlélekben Az Apostoli Hitvallás vagyis a Hiszekegy kifejtése Amint mondtuk, az Isten Igéje az Isten Fia, amint az ember szava az értelem szülötte. De olykor az ember szava holt, tudniillik amikor az ember olyat gondol, amit meg kell tennie, de nincs meg benne a cselekvõ akarat; mint amikor az ember hisz és nem cselekszik, hitét holtnak mondjuk, ahogy a Jakab-levél 2. fejezetében olvassuk. Isten Igéje azonban élõ. „Mert eleven az Isten szava” (Zsid 4, 12); tehát Isten birtokában kell lennie az akaratnak és a szeretetnek is. Ezért mondja Szent Ágoston a Szent-háromságról szóló könyvében: „Az Ige, amelyet törekszünk megismerni, a szeretet révén válik ismeretessé.” Amint pedig Isten Igéje Isten Fia, úgy Isten szeretete a Szentlélek. Innen van, hogy akkor bírja az ember a Szentlelket, amikor szereti Istent. Az Apostol mondja: „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által, aki nekünk adatott.” (Róm 5, 5) Voltak olyanok, akik helytelenül vélekedtek a Szentlélekrõl, és azt tanították, hogy teremtmény volt, és hogy kisebb volt az Atyánál és a Fiúnál, és hogy szolga volt, Isten szolgája. Ezért a szentek, hogy ezeket a tévedéseket elhárítsák, más szimbólumban öt kifejezést csatoltak a Szentlélekrõl szóló részhez. Az elsõ az, hogy noha vannak más lelkek is, tudniillik az angyalok, ezek mégis Isten szolgái az Apostol ezen kijelentése szerint: „Õk mindnyájan szolgáló lelkek.” (Zsid 1, 14); de a Szentlélek Úr: „A Lélek Isten” (Jn 4, 24); vagy ahogy a Apostol mondja: „Mert az Úr a Lélek” (2 Kor 3, 17); ezért ahol az Úr Lelke, ott a szabadság, ahogy a 2. korinthusi levél (3. fej.) mondja. Ennek az az oka, hogy elõidézi a istenszeretetet és megszünteti a világ szeretetét. Ezért mondjuk: , , (Hiszek) a Szentlélekben, az Úrban.” A második, hogy mivel abban áll a lélek élete, hogy összeköttetésben van Istennel, minthogy maga Isten a lélek élete, mint ahogy a lélek a test élete. Istenhez azonban a Szentlélek köt bennünket a szeretet által, mivel õ Isten szeretete, és ezért éltet. „A szellem az, ami éltet.” (Jn 6;64) Ezért mondjuk: „És az éltetõben.” A harmadik, hogy a Szentlélek azonos lényegû az Atyával és a Fiúval, mivel miként a Fiú az Atya Igéje, úgy a Szent lélek az Atya és a Fiú szeretete, ezért mindkettõtõl származik; és amint Isten Igéje azonos lényegû az Atyával, úgy a szeretet is az Atyával és a Fiúval. Ezért mondjuk: „Aki az Atyától és a Fiútól származik.” Ebbõl és ezáltal nyilván való, hogy nem teremtmény. A negyedik, hogy egyenlõ az Atyával és a Fiúval a kultusz tekintetében. „Igaz imádói lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát.” (Jn 4, 23) „Tanítsatok minden népet megkeresztelvén õket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.” (Mt 27, 19) Ezért mondjuk: „Akit az Atyával és é Fiúval együtt imádunk.” Az ötödik, amely által kinyilvánul, hogy egyenlõ Istennel az hogy a szent próféták Istentõl indíttatva beszéltek. Nyilvánvaló, hogyha a Szentlélek nem lenne Isten, nem mondhatnánk, hogy a próféták a Lélek indíttatására beszéltek. Pedig Péter azt mondja, hogy „a Szentlélektõl sugalmazva szóltak az Isten szent emberei.” (2 Pét 1, 21) „Az Úr Isten és az õ Lelke küldött engem.” (Iz 48, 16) Ezért mondjuk itt: „Aki szólt a próféták által.” Ezáltal pedig eloszlik két tévedés, nevezetesen a manicheusok tévedése, akik azt állították, hogy az Ószövetség nem Istentõl van, ami tévedés, hiszen a próféták által a Szentlélek szólott. Ugyancsak eloszlik Priscilla és Montanus tévedése, akik azt állították, hogy a próféták nem a Szentlélektõl indíttatva, hanem mint tébolyultak beszéltek. A mi számunkra a Szentlélektõl többféle gyümölcs származik. Elõször az, hogy megtisztít a bûnöktõl. Ennek az a magyarázata, hogy annak a feladata a helyreállítás, akinek a feladata a létrehozás. De a lélek a Szentlélek által teremtetett, mivel mindent rajta keresztül hozott létre Isten. Isten ugyanis szeretetbõl, jóságával hozott létre mindent. „Szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál.” (Bölcs 11, 25) Dionysius írja Az isteni nevekrõl szóló könyvének 4. fejezetében: „Az isteni szeretet nem engedte, hogy sarj nélkül legyen.” Szükséges tehát, hogy az emberek bûn által megrontott szívét a Szentlélek meggyógyítsa. „Áraszd ki lelkedet, és fölélednek, és megújul a föld színe.” (Zsolt 103, 30) Nem csoda, hogy a Lélek tisztít, hiszen minden bûnt a szeretet töröl el. „Megbocsáttatott az õ sok bûne, mert nagyon szeretett.” (Lk 7, 47) „A szeretet fátyolt borít minden hibára” (Péld 10, 12); továbbá: „A szeretet befödi a bûnök sokaságát.” (1 Pét 4, 8) Másodszor, megvilágosítja az értelmet, mivel mindazt, amit tudunk, a Szentlélektõl tudjuk. „A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, kit az Atya az én nevemben küld, az majd megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondottam nektek.” (Jn 14, 26) Továbbá: „A kenet megtanít titeket mindenre.” (1 Jn 2, 27) Harmadszor, segít és valamiképpen késztet a parancsok meg tartására. Senki sem képes ugyanis Isten parancsainak a megtartására, csak ha szereti Istent. „Ha valaki szeret engem, az én beszédemet megtartja.” (Jn 14, 23) A Szentlélek pedig elõidézi az istenszeretetet, és ezzel segít. „Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekbõl a kõszívet és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek és szemetek elõtt tartsátok törvényeimet és hozzájuk igazodjatok.” (Ez 36, 26) Negyedszer, megerõsíti az örök élet reményét, mivel mintegy záloga ennek az örökségnek. Az Apostol írja: „Megkaptátok az ígéret Szentlelkének pecsétjét, aki foglaló örökségünkre.” (Ef 1, 13-14) Õ ugyanis mintegy az örök élet foglalója. Ennek az a magyarázata, hogy annyiban jár ki valakinek az örök élet, amennyiben Isten fiává válik, és ez azáltal valósul meg, hogy hasonlóvá válik Krisztushoz. Azáltal válik pedig valaki Krisztushoz hasonlóvá, hogy birtokolja Krisztus lelkét, aki a Szentlélek. Az Apostol szerint: „Nem vettétek ugyanis a szolgaság lelkét, hogy ismét csak féljetek, hanem vettétek a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk, Abba, Atyánk! Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt bizonyságot, hogy az Istennek a fiai vagyunk” (Róm 8, 15-16), és „Mivel pedig Isten fiai vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívetekbe, aki azt kiáltja, Abba, Atya.” (Gal 4, 6) Ötödször, tanácsot ad a kétségekben és megtanít minket arra, hogy mi az Isten akarata. „Akinek fülei vannak a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.” (Jel 2, 7) „Hallgatom õt mint tanítót.” (Iz 1, 4) *** Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Az apostolok, amíg meg nem kapták a lelket, nem mertek elmenni tanítani, hirdetni az igét. Úgy érezték, nem sikerülhet, nem elég jók hozzá. A Szentlélek adta meg a bátorítást és a képességet rá. Isten és ember iránti szeretetet kapták meg, azt, hogy minden nehézség ellenére is nekivágjanak a nagy útnak. A szeretet általi bizalom is kellett hozzá: akármilyen gyenge vagyok, meg tudom tenni, mert Isten segít benne, és Õ mûködik általam. Az apostolok a Szentlélek erejébõl megtették azt, amit a Szûzanya is. Õ sem mondta az angyalnak, hogy ugyan már, miért pont én lennék az, akire az Úristen rábízza a Fiút. Vagy épp azért sem panaszkodott, hogy de hát honnan tudná, mit kell tenni, õ még sosem nevelt Istenfiút. Egyszerûen csak azt mondta: ha engem választottál, Uram, ha rám bíztad Õt, akkor bizonyára segítesz majd abban, hogy ellássam a rám bízott feladatot. Isten sosem állít olyan kihívás elé, sosem rak olyan terhet a nyakunkra, ami alatt összeroskadnánk. Ha összeroskadunk, az csak azért van, mert kétségbeesünk gyengeségünkben, és nem merjük az Isten segítségét kérni: a Szentlelket. Gondoljunk bele, itt vannak az apostolok. Tulajdonképpen átlagos munkás emberek voltak a maguk felfoghatatlan igazságával: Isten emberré lett, itt járt közöttünk, tanított, megalapította az Egyházat, aztán csúfosan meghalt a kereszten, de feltámadt. Mit gondoltak, ki hinné ezt el a pogányok közül, ha még a zsidók sem fogadták el, pedig pontosan tudták, hogy egyszer ilyen lesz? Valóban nem tudták volna végrehajtani azt, amit végrehajtottak, ha nem jött volna el a Szentlélek, vagyis ha Isten nem segített volna nekik. Az Egyház sem állna fenn 2000 éve, ha nem munkálna benne a Szentlélek. Ne felejtsük el, hogy van egy gondoskodó Atyánk, vagy egy megváltó Fiúnk, aki nemcsak hogy megváltott, de el is küldte számunkra a Szentlelket, aki megsegít minket. Mert a mi feladatunk emberfeletti, hiszen a lelkekért való harcról van szó - a magunk lelkéért és mások lelkéért. Kérjük az Õ segítségét.

Mik ezek a szénában?

A Fressnapfban vettem Multifit szénét. Még ki sem bontottam, a zacskóból, hanem beraktam egy szekrénybe. Nem volt semmi más a szekrénybe. Aztán két nap múlva mikor kivettem, a zacskó alatt nagyon apró, szinte alig látható testszín? (világos szín?), hosszúkás alakú, kb. 1 mm-es kis valamik mászkáltak. A szánából jöttek ki? Akkor szerintetek dobjam ki a szénát? Amúgy a szánában nem láttam semmit, de hát akkor hogy kerültek oda azok a valamik?

Legjobb válasz: Még nem mertem adni a tengerimalacoknak belõle. Vegyek más fajtát? És ha abban is kis bogarak vagy mik lesznek? Vagy ti hogy tároljátok a szénát? Vegyem ki a zacskóból, hátha nem fülled be, és tartsam mondjuk papírdobozban? Valami tipp? Ti milyen márkát használtok?

A kérdező hozzászólása: Még nem mertem adni a tengerimalacoknak belõle. Vegyek más fajtát? És ha abban is kis bogarak vagy mik lesznek? Vagy ti hogy tároljátok a szénát? Vegyem ki a zacskóból, hátha nem fülled be, és tartsam mondjuk papírdobozban? Valami tipp? Ti milyen márkát használtok?
Bontsd ki és terítsd szét valahol.
Lehet, hogy marhaságot írok, de szerintem olyan kis rovarkák lehetnek, amiket régi könyvekben is találni. Ezek az elhalt növényi rostokat eszik, így a széna ideális kaja nekik. Nyugodtan nekik adhatod, feltéve, ha nem sajnálod a rovarokat. Én kiráznám a szénát a kertben. Egyébként a könyvben mászkálók az álskorpiók családjába tartoznak: http://mek.oszk.hu/03400/03408/html/2614.html
Nálam is ez történt mióta a családban van a malac és nem tudom honnan jönnek, nálam olyan mint a giliszta kicsi fehér a feje pedig barna és undi. Az féreg lenne? Lehet h a malacból mászott ki? Vigyem dokihoz a malit?
az molykukac lehet, akkor pedig a szénában került a hálójukból, nekem a csincsillám egyszer úgy betegedett meg h molyos nasit kapott, majdnem elpusztult. Kis testszínû kukacok, lehet eszik a szénát azért mentek bele, a megelõzés annyi h légmentesen zárható dobozban kell tartani a kaját.
Ó, köszi a választ, én is ezzel szenvedtem, és most köszi , ezt a választ, óriási kõ esett le a szívemrõl!!!!!!
A kérdező hozzászólása: Köszi az eddigi válaszokat. De ezek nem olyanok, hogy fejük van meg ilyenek, hanem nagyon kicsik kb 1mm-esek, szabad szemmel épphogy észrevehetõek! És egyszer már a hörcsögöm házában is voltak ilyenek, ugyanilyenek, az úgy volt, hogy ahova sarokba hordta a kajáját, a háza fala mindig kajás lett, ahogy odakenõdött. Persze mindig ki lett szedve tõle ami ott felhalmozódott, de a ház fala olyan maradt belülrõl, és ott is megjelentek, ugyanezek. Olyan mintha a semmibõl egyszer csak megjelennének. Mert például most a szénánál semmi más nem volt a szekrényben, csak beraktam a szénát. És két nap múlva ott szaladgáltak a zacskó alatt. Szerintetek kidobjam és vegyek egy másikat és kibontás után tároljam valami dobozban?
szia! Nem kell kidobni....tedd be a fagyasztóba egy napra és utánna nyugodtan odaadhatod neki, megeszik mint fehérje...szóval ne ess pánikba....én is jártam hasonló módon nem olyan rég és ezt a tanácsot kaptam...nekem a kajásdobozból mászott elõ rengeteg-rengeteg fekete apró bogár...másnap visszamentem a boltba ahol vettem a kaját és azt mondták, hogy gabona atka...de akárhol kerestem rá a neten semmit nem dobott ki. Egy ismerõsöm mondta hogy ez elõfordul dobozos kajáknál, ugyhogy fagyasszam le és kész.:D
Sziasztok! Mi is a Kis lányommal valami ilyesmivel találkoztunk! Nekünk a Gabonasiló terráriumán volt ilyen de én most a fertõtlenítés közepén tartok az alom kukoricacstka õrlemény volt üzletben kapható!

Mit jelent a szent németül?

A németben sokaszor lehet látni St.-t de tudom hogy a heilig a valódi kifejezés a szentre. Segítsetek!

Legjobb válasz: a St. személyneveknél van pl. St. Patrik, a heilig meg jelzõként szolgál pl. szent éj heilige Nacht

a St. személyneveknél van pl. St. Patrik, a heilig meg jelzõként szolgál pl. szent éj heilige Nacht
A kérdező hozzászólása: És azt az St.-t hogy ejtük?
Szia! Az utolsó kérdésedre válaszolva, a St. ( írásmódja: Saint), kiejtése pedig a magyar szent szóval azonos.
Németül Sankt-nak írjuk és uyganúgy szent , mint nálunk mondjuk Szent Péter, akit szentté avattak. de ha valami szent, akkor valóban a heilig szót használjuk.
A kérdező hozzászólása: Jó és melyik az igaz??
csak bemásolok egy mondatot...: Sankt Englmar Bayerischer Wald, ideal für den Urlaub.
és a heilig!?
A kérdező hozzászólása: Azt írtam, hogy neveknél, hogy kell ejteni az St.-ot és hogy inkább ezt írják hogy Sankt Fraíanz von Asissi, vagy Heiliger Franz von Asissi.

Mit szóltok, a Szent Imrében már nem lehet "csak szülésznőt" fogadni?

Az új osztályvezet? megváltoztatta a dolgokat, nehogy már az orvosok ne járjanak jól.

Legjobb válasz: Még annyit tennék hozzá,hogy az új osztályvezetõ a SOTE I-rõl jött,aminek fényévekre van a szemlélete a régi Szent Imrétõl,szóval,amikor már megtudtam én rosszat sejtettem

Még annyit tennék hozzá, hogy az új osztályvezetõ a SOTE I-rõl jött, aminek fényévekre van a szemlélete a régi Szent Imrétõl, szóval, amikor már megtudtam én rosszat sejtettem
Én úgy tudom már sehol nem lehet.
Ez elég pofátlan dolog, ha így van. Hivatalosan ugye nem kell senkit sem fogadni, ingyen van minden. Na, most tudjuk, milyen minõségi ellátást kap olykor az ember, így kénytelen fogadni vkit, akit Õ AKAR. Hogy még belepofázzanak, hogy kit és hogy lehet, abszurdum. Én is ott szültem 2011-ben, a másodikat nem ott fogom májusban...
Sajnos, az új fõorvos nagyon sok mindent megváltoztatott... Én két babát szültem ott, most várom a harmadikat(19.hét) és nagyon gondolkozom rajta, hogy máshol szüljek. A szülésznõm szerint nagyon rossz a hangulat az osztályon, nagyon próbálják õket korlátozni...
Én errõl nem hallottam, tudtommal csak a Dél PEstiben lehetett csak szülésznõvel szülni. Miket korlátoz az új vezetõ? Áprilisban jön a tesó és eddig úgy néz ki ott fogom megszülni, s kedden szerettem volna felkeresni a nagynál ügyeletes szülésznõt h elvállal-e...
Úgy értik a kérdezõ, hogy "csak szülésznõt" fogadni. Tehát a szülésednél az ügyeletes doki+fogadott szülésznõ van jelen, nem úgy, mint a Jahn-ban, hogy a doki nincs is ott. Tehát az elõbbi nem lehet csak úgy, hogy fogadott orvosod is van...Állítólag a természetes szülés preferálásából is sokat enged, elsõ szülésnél állítólag már osztályi szinten szabályozzák, hogy nagyon ajánlott a gátmetszés..javasolják, hogy a kitolási szakaszban feküdjön a kismama, nyugodtan legyen oxitocin stb..Természetesen nem leírva, csak erõsen ráutalva, ellenõrizgetve a szülésznõket/orvosokat...Magyarul pont a természetes-alternatív szülés van "visszafejlõdõben", amiért szerettük sokan az Imrét. Nem tudom mire jó ez, jól felkészültek az ottani szülésznõk, én nagyon meg voltam elégedve velük, még azzal is, akkor éppen ügyelt, nem fogadott volt. A szülésznõm azt mondta most többen is a felmondáson gondolkoznak, õ sem tudja, hogy ha így haladnak a dolgok 4-5 hónap múlva mikor szülni fogok ott lesz e. Úgyhogy szépen, lassan én is elkezdtem tegnap nézelõdni más kórházak után

Mi az a Szén-dioxid kibocsájtási jog? (lentebb több infó)

Most hallottam az RTL híradóban hallottam, hogy Magyarország eladja külfördi országoknak a Szén-dioxid kibocsájtási jogát és az abból jöv? pénz felhasznosítja másra!(hogy mire azt már nemtom

Legjobb válasz: Minden országnak van egy meghatározott káros anyag kibocsátási határértéke.Tegyük fel, hogy Magyarország Szén-dioxid kibocsájtási joga 150egység, de csak évi 50egység a kibocsátása,akkor a fenn maradó 100egységet értékesítheti, olyan országnak, akinél az ipar több károsanyagot termel, mint a számukra megengedett.

Minden országnak van egy meghatározott káros anyag kibocsátási határértéke.Tegyük fel, hogy Magyarország Szén-dioxid kibocsájtási joga 150egység, de csak évi 50egység a kibocsátása, akkor a fenn maradó 100egységet értékesítheti, olyan országnak, akinél az ipar több károsanyagot termel, mint a számukra megengedett.
A kérdező hozzászólása: thx!!! :)

Meg tudná mondani valaki, hogy mikor van a Szent Imre kórházban papás kismamatorna?

Valamelyik decemberi terhestorna papás szülésfelkészítő lesz. csak sajnos nem emlékszem melyik

Legjobb válasz: honlapjukon rajta van!

honlapjukon rajta van!

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!