Találatok a következő kifejezésre: Miért zavarja az, (239 db)

Miért zavarja az embereket, ha valaki a szombat napot tartja meg az ("Úrért"), a nyugalom napjaként, és az miért nem zavarja az embereket ha valaki vasárnapot (vasárnap megy misére)?

Nem vagyok adventista, és Krisztus sem "parancsolta meg, hogy a vasárnapot tarsuk meg a nyugalom napjaként. Viszon azt mondta, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. Érdekes, hogy a szombat megtartása zavarja az embereket (már akit...), a vasárnap az "természetesebb". Miért?

Legjobb válasz: Kedves izidorkata! Akiknek a vasárnap a hét ünnepnapja, azok pedig azt kéne elfogadják, hogy ez nem az Isten rendelése szerinti ünnep, hanem, ahogy írod is "szokás", emberi kigondolás, önkényes kitaláció, amirõl a Krisztus Jézus így beszélt, Ézsaiást idézve: ""Pedig HIÁBA tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai."" Gondolom, õ is intoleráns volt nagyon...

Kedves izidorkata! Akiknek a vasárnap a hét ünnepnapja, azok pedig azt kéne elfogadják, hogy ez nem az Isten rendelése szerinti ünnep, hanem, ahogy írod is "szokás", emberi kigondolás, önkényes kitaláció, amirõl a Krisztus Jézus így beszélt, Ézsaiást idézve: ""Pedig HIÁBA tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai."" Gondolom, õ is intoleráns volt nagyon...
Ugyan már, ki a csodát zavar az hogy valaki megünnepli szombatot? Engem az zavar ha valakit ez zavar. Remélem azok akik a szombatot tartják, szintén elfogadják azt hogy másoknak vasárnap a hét ünnepnapja. Meg kell tanulni azt hogy mások szokásait ne csak megtûrjük, hanem tiszteljük is. Ne akarjuk gyõzögetni a másikat arról hogy a mi nézetünk a helyes. Az a jó ha az ember szombaton adventista, vasárnap baptista(õk vasárnap ünneplik Jézus feltámadását), hétfõn meg katolkikus (egy katolikus barátom hétfõnként alig dolgozik, mert azt mondja hogy náluk a hétfõ is ünnep)
Mert ha kilógsz a sorból visszahúznak
A kérdező hozzászólása: Abban az esetben, ha elfogadjuk Ez. 44-et, mint az 1000 év alatti nem megváltottak földi életét, ahogyan itt élnek a földön. De ez szerintem csalfa következtetés. Én úgy gondolom, hogy Ezékiel 44 egyáltalán nem az 1000 évrõl szól. Ha viszont azt feltételezem, hogy nem, akkor bukott a millenium alatti áldozati rendszer, mely amúgy eltöröltetett: Dán9 "26. A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következõ fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. 27. És egy héten át sokakkal megerõsíti a szövetséget, de a hét felén VÉGET VET A VÉRES ÁLDOZATNAK ÉS AZ ÉTELÁLDOZATNAK, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad. " Az igaz áldozat megáldoztatott. Éppúgy, aki a körûlmetélkesést választja, Krisztus nem használ néki semmit, és a törvényeket az utolsó pontig be kell tartania. Aki az áldozati rendszert választja, annak Krisztus nem használ semmit.
A kérdező hozzászólása: Az 1Kor 7, 19-et viszont idézhetted volna egy kicsit tágabban is. Mert akkor már magad ellen szóltál volna: "18. Körülmetélten hivatott el valaki? ne fedezze el azt; körülmetéletlenül hivatott el valaki? me metélkedjék körül. 19. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása. 20. Kiki a mely hivatásban hívatott el, abban maradjon. " Ugye, hogy másképp hangzik? Vagy mit gondoltál, nem fogok utánnanézni az egysoros idézetednek? Nem értem az ilyet!
A kérdező hozzászólása: A körûlmetélkedésnél nincs markánsan szétválasztva a saját és a gyermek körûlmetélkedése. Házad népét és gyermekeidet. Egy olyan nemzetségben, melyben minden férfi körûl volt metélkedve, nyílván csak a gyermekek jöhettek szóba. Amit a születés utáni nyolcadik napon kellett végrehajtani. Aki körbemetélteti a gyermekét, az tartson be minden törvényt. Az ötvenedik évben ne vegyen semmit a boltba, melyet azon az évben szedtek le, a bûnért vigyen áldozatot, stb. Nem használ semmit annak Krisztus, ahogy Pál is megmondta. Vallom a parancsolatokat, de aki nem látja át Krisztus tanításában a törvény és a parancsolatok közötti határozott kettévágást, annak még egy kicsit olvasgatnia, elemezgetnie kellene. (Nem mintha nekem nem)
Érdekes, kérdezõ, hogy te számon kéred munyamunya-t a körülmetélésérõl, holott azt sem láttad meg, hogy õ nem a saját, hanem a gyermekének a körülmetélésérõl beszélt, ami a parancsolat, az Ábrahám hite szerint (ugyanis nem Mózes kapta a körülmetélést, hanem az atyák, erre Krisztus is hivatkozik), úgy ahogy írva van, Ábrahámról: "mert tudom róla, hogy megparancsolja az õ fiainak és az õ házanépének õ utánna, hogy megõrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén" Mi is Ábrahám fiai vagyunk, csak nem test szerint, hanem a hit vonalán, mert nekünk Krisztusban Isten a szívünk elõbõrét metélte körül, hogy cselekedhessük parancsolatait törvényét a Szellem által, a gyermekeink viszont még nem születtek újonnan, de benne vannak a szövetségbe általunk, akiknek Isten a szívét metélte körül. A gyermekek is szentek lettek, szent nép, aminek pecsétje a körülmetélkedés fizikai jegye. Úgy látom, te nem látod a kettõ között a különbséget, (a parancs ugyanis a gyerekekre vonatkozik, és a hívõ Ábrahám felnõttkorában hitének pecsétjéül kapta azt, de a parancsolatokat a gyerekeire vonatkozva, mint ahogy mi is Ábrahám hitét követjük és lépünk be a szövetségbe) Aki hisz, azt az Isten körülmetéli szívében, nincs szüksége testben való körülmetélésre, de a szövetségben születõ gyermekeinek igen. (és az Ábrahám Magvában, Jézus Krisztusban ránk, pogányokból lettekre is kiterjedt a szövetség, és annak feltételei, így már nem idegenek, hanem polgártársai vagyunk a szenteknek) Ez az egyik, a másik pedig, ha te úgy vélekedsz, hogy a körülmetélkedés kizár a Krisztusból, akkor bizony szegény Titus-t is kizártad, aki görög létére körülvetélkedett, Krisztusban hívõ létére. (Pál ugyan nem kényszerítette) Egészen más a helyzet, ha valaki nem az üdvösség feltételeként veszi a körülmetélkedést (mint ami ellen Pál nagyon érvel a galata levélben), hanem megértve Isten akaratát, parancsolatait cselekszi (ami parancs ugye a gyermekekre vonatkozik), mert hisz a Fiában, akiben az Ábrahám szövetsége, az ígéret kiterjedt a népekre. Mellesleg ugye magáról a testben való körülmetélésrõl ezt is írja a Pál: 1Kor 7, 19 A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása. Csak az a kérdés mi Isten parancsolata. Szerintem nem csak annyi hogy szeressük egymást gyerekek.
ha így gondolod, akkor méltó módon ünnepeld meg a szombatot. példát lehet venni azokról a keresztényekrõl akik vasárnap gyülekezetbe mennek, istentiszteletre, pihennek, az egész napjuk Isten csendes ünneplésébe telik. fölösleges egymást piszkálni. régi római mondás hogy ízlésrõl nem érdemes vitatkozni. Ha igazán hiszel magadba, akkor nem mérgelõdsz, és nem boszankodsz azon hogy nem mindenki akar a a te biblia értelmezésed szerint ünnepelni. Elég baj lenne hogyha a biblia értelmét csak filológusok, nyelvszakértõk, teológusok, meg farizeusok értenék.
A kérdező hozzászólása: izidorkata! A teremtés leírásánál a יוֹם (jôm) szó 24 órás napot jelent. Isten hat valós nap alatt teremtett mindent. És igen, a szombat a legszentebb nap a hét napjai között. Erre adott parancsot Isten is. Ha csak árnyalatnyit is igazad lenne, Krisztus helyre tette volna ezt is. De nem tette. A szombat napjának nyugalom napja valós nap, mely szombaton van, mely nap értünk adatott.
Ha valóban hat nap alatt teremtette volna Isten a világmindenséget, és a hetedik nap a szombat lett volna, akkor valóban a szombat lenne a hét legszentebb napja. De a biblia sehol sem írja hogy a teremtés hat 24 órás nap alatt zajlott volna le. Ez csupán a Teremtés-himnuszának a helytelen magyarázata.
A kérdező hozzászólása: munyamunya! "Ami a körülmetélést illeti, ha nekem fiam lesz, biztosan körülmetéltetem, és a testvérünk házasságában is így tettek a szülõk." Róm 2, 25-29 "Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az õ körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdoníttatik-é néki? És a természettõl fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, a ki a betû és körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy. Mert nem az a zsidó, a ki külsõképen az; sem nem az a körülmetélés, a mi a testen külsõképen van: Hanem az a zsidó, a ki belsõképen az; és a szívnek lélekben, nem betû szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; a melynek dícsérete nem emberektõl, hanem Istentõl van." Róm4, 9-12 "Ez a boldogság tehát a zsidónak, vagy a pogánynak is tulajdoníttatik-é? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdoníttaték igazságul. Miképen tulajdoníttaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanusított hite igazságának pecsétjéül nyerte: hogy atyja legyen mindazoknak, a kik körülmetéletlen létökre hisznek, hogy azoknak is tulajdoníttassék az igazság; És hogy atyja legyen a körülmetélteknek is, azoknak, a kik nemcsak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanusított hitének nyomdokait." Ki vagy te munyamunya? Nem Krisztust vallod? "Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelembõl kiestetek. Mert mi a Lélek által, hitbõl várjuk az igazság reménységét."
A vasárnapi összejövetelrõl. Az a hét elsõ napjának sötét részében volt, és mivel akkor a napokat napnyugtától napnyugtáig számították, az egy szombat esti összejövetel volt. Azért gyûltek össze, mert Pál elment másnap, ez egy búcsúösszejövetel volt. Amiért megemlíti a Biblia, mert gy csodálatos gyógyulás történt akkor. Következõ reggel Pál elindult, és elutazott gyalog egy másik messzi városba, amit nem tett volna meg vasárnap, ha azt szentnek tartja
Ez érdekes, mert azt olvastam az apcselben, hogy a nemzsidó hívõknek csak a bálványáldozati hústól, paráznaságtól, vértõl, megfulladt állattól kellett tartózkodniuk. Sõt mg zsinatot/tanácskozást is csináltak Jeruzsálemben. Viszont aki a törvényt megtartja mindent meg kell tartani, elõzõ, a ti gyülekezetetek mind a 613 parancsolatot megtartja? Mivel templom sincs Jeruzsálemben, mi a helyzet az áldozatokkal?
különben mindentiszteletet megérdemelnek azok akik szépen megünneplik a szombatot. Ez sem önkényes emberi kitaláció, hanem szent hagyomány. A biblia meg Isten és ember közös mûve, és nem emberi kitaláció. Azoké az embereké akik meghalottak a Szentszellem sugallatát, és ezt közvetíteni is tudták a nép felé. az is hülyeség ha valaki csak kitalációnak tartja a bibliát, de az is ha valaki farizeus módjára mechanikusan értelmezi, és a szellemét képtelen felfogni.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, azért a vasárnapot tartjuk, mert a Bibliában benne van, hogy a korai keresztények a hét elsõ napján gyûltek össze a kenyértörésre. Viszont a korai zsidó származású keresztények szerintem ugyan úgy tartották a sabbath-ot is. Sõt az etióp ortodox egyház is tartja a sabbath-ot. Persze semmi nem tiltja a sabbath megtartását, illene megemlékezni a nyugalom napjáról, pihenni egy kicsit. Én személy szerint nem tartom furcsának a sabbath megtartását, ugyanakkor a kereszténység elvált a zsidó vallástól és talán ez is benne lehet, hogy sokakat zavarhat a zsidó szokás megtartása.
A kérdező hozzászólása: Pillanatnyi zárszó: Mk 12, 33 "És szeretni õt teljes szívbõl, teljes elmébõl, teljes lélekbõl és teljes erõbõl, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égõáldozatnál és véres áldozatnál. " Ez igaz ma is, tegnap is és holnap is.

Miert zavar az nemelyeket hogy egyes allatok meghalni szulettek?

Mit gondolnak egyesek mibol van a szalami, vagy honnan kerul maj a kedvenc cicajuk eledelebe, vagy mi lesz a mar oreg tehenekkel/lovakkal?

Legjobb válasz: Nem értem, hogy mire gondolsz pontosan. Azokat akiket zavar, nyilván azért, mert nagyon szeretik az állatokat és értékesebbnek tartja azt, hogy éljen egy tehén vagy egy ló, minthogy egyen szalámit. Szerintem nincs ezzel semmi baj, különbözõek vagyunk, van akit kevésbé zavar, van akit jobban, õk általában a vegetáriánusok (nem skatulyázás). Egyébként jól érzem a megvetést picit a kérdésben?:)

Nem értem, hogy mire gondolsz pontosan. Azokat akiket zavar, nyilván azért, mert nagyon szeretik az állatokat és értékesebbnek tartja azt, hogy éljen egy tehén vagy egy ló, minthogy egyen szalámit. Szerintem nincs ezzel semmi baj, különbözõek vagyunk, van akit kevésbé zavar, van akit jobban, õk általában a vegetáriánusok (nem skatulyázás). Egyébként jól érzem a megvetést picit a kérdésben?:)
zavarja, hogy egy tehetetlen élõlényt lemészárolnak. ha szemtõl-szembe menne a dolog, a túlélésért, az más, de egy lényt megölni, úgy, hogy az védekezni se tud, az nem fair. hát, engem ezért zavar. 22/L
23L azzal viszont vitatkoznék hogy a szarkazmust érted-e
Miért, szerinted miért megy a dolog? Nyilván a túlélésért. Persze, nem tûnik fel, de elég nehezen élne meg a világ hús nélkül. Ebbõl a gondolatból viszont akár az is következhet, hogy szegény búzát milyen jogon aratják le ilyen kegyetlenül. Növények nélkül viszont már egészen biztosan éhen halnánk.
van akinek van szíve és nagyobb lelkiismerete és jobbam szereti az állatokat.ennyi
20:03 nagyon nagyon rosszul tudod, hogy azé a legfinomabb, amelyik sokat szenvedett! Éppen ellenkezõleg, a stresszmentesen leölt állat húsa sokkal szebb, és finomabb is, mint a stresszes állaté. És vitatkozni se próbálj, mert ezt tutira tudom.:) 23L
hát akkor legyen mindenki vega? na azt már nem! én szertem a HÚST! mellesleg ezeket épp azért tenyésztik
Az ilyeneknek szoktam mondani hogy én nem szeretem a húst csak azért eszem mert tudom hogy kegyetlenül legyilkoltak érte állatokat. Sõt, külön kérni szoktam a hentesnél hogy melyik szenvedett a legtöbbet, az a legfinomabb általában. Nem szokták értékelni a humort:D
A kérdező hozzászólása: Hat az hogy szerintuk nekik semmi kozuk az allatok levagasahoz, szerintem pedig nagyon is van.(sajat velemeny, de akkor is igazam van) Foleg azt utalom amikor az ilyenek beszolnak nemcsak nekem hanem barmilyen hentesnek, bollernek meg hogy ok nem lennenek kepesek ilyesmire aztan meg vesznek ket kilo hust.
de várjál akkor már én sem értelek amúgy! Azt írtad, vágod is és eszed is az állatot, akkor most mi a problémád a fogyasztókkal?
Akkor meg?
A kérdező hozzászólása: Normalisan eszem.
Ja és ha te nem eszed, akkor megváltod a világot? Szerinted a disznót miért tartják? meg a tyúkot.. inkább egyél normálisan, ne ilyen baromságokkal foglalkozzál...
Most ez hogy jön ide?
Magyarul, azokra gondolsz akik, azon szenvednek hogy ne vegyél húst, és akkor megmented az állatokat?
na most már értelek, és végül is nem is mondasz hülyeséget! Bár én is eszem hús, sõt a vállalkozásunk is a témához kapcsolódó, húsboltok..:P de ja így már, hogy megértettem mit is szeretnél mondani, van benne valami!
A kérdező hozzászólása: Utolsot nem ertem.
A kérdező hozzászólása: Bocs utolso elottit
A kérdező hozzászólása: Akkor lennel kepmutato szerintem ha azzal jonnel nekem hogy te 100% artatlan vagy , nem vagy hibas egy allat halalaert sem de attol meg minden nap eszel hust. Szerintem ha mondjuk egy ev alatt megeszel 10 csirket akkor az a tiz csirke miattad is halt meg.
Én is eszem húst, kifejezetten szeretem a sült husit. De nem tudnám megölni az állatot. Igen így is felelõs vagyok a haláláért, akár tetszik akár nem. A húsra szükség van. De ha valaki azt mondaná, hogy vagy én vágom le az állatott, vagy nem eszem, akkor inkább nem ennék húst.
ugy én se! hentes tanulókkal járok egy osztályba, utálom õket, mind tapló! 17/L
A kérdező hozzászólása: Azert hibas mert neki vagtak le. Nem szemely szerint hanem a fogyasztoknak. Szoval ha fogyaszto vagy akkor te is reszese vagy a halalaban.
A kérdező hozzászólása: Allattol meg helytol fugg, mert pl a birkakat nem fogjak(legelebbis nem szeretik) arammal elkabitani mert porkolodik. De tenyleg ez a legjobb mod, meg a fejbeloves. Inkabb a fejbeloves.
sõt, egy hozzáértõ meg is tudja mondani a húsból, hogy hogyan is ölték le az állatot. Halálra kínozták? Avagy a lehetõségekhez képest a legkíméletesebb eljárással.
A kérdező hozzászólása: Abbol a szempontbol hogy nem kedvelem hogy beszolnak ha levagok egy nyulat igen jol erzed, de nincs semmi bajom a vegakkal.
figyelj, annyi hülye ember van a világban, hogy már meg sem lepõdtem volna, ha komolyból írod...!
akkor az utolsó sort nem tudtad elolvasni vagy nem értetted az összefüggést?
õõõ általában az ilyen "humorozgatások" mögött, igen is komolyság áll. Csak úgy adják elõ az emberek, hogy poénnak tûnjön, mert amúgy mindenki tök hülyének nézné õket. Ezt nem rád értem, de sokat találkozni ilyennel!
Munka kapcsán voltam vágóhídon, utána 3 évig nem ettem húst. Azok a halálsikolyok!!!!!!BRrrrrrr Most is csak az egészségem megõrzése végett eszem, nagyon-nagyon kevés húst, 90 %-ban csirkét.
akkor egy gagyi igénytelen vágóhídon dolgoztál az fix. Ha le írnám, hogy normális EU-s vágóhidakon, hizlaldákban milyen helységben vannak pl. a sertések leölés elõtt és mik vannak nekik bent, kicsit meglepõdnétek
Ha megveszed ha nem akkor is levágják szóval inkább egyed. :)
Komolyan, miken nem tudtok vitázni...:) Vannak állatok amiket már évezredek óta megesznek, ha sajnálod, ha nem, ott van a boltban! Te nem eszed, meg nem veszed meg attol nem fog megmenekülni...ugyan úgy levágják...Húst meg mindenkinek enni kéne, mert nagyon fontos tápanyag!
A kérdező hozzászólása: Szerintem nem az a hibas aki levagja hanem aki megeszi En vagom is eszem is az allatokat Szerintem a legszarabb vagohidon is kimeletesebben olik meg mint ahogy a termeszet csinalna Halalsikoly akkor van ha nem vagjak at az allat torkat( vagyis csak az utoeret vagjak at) mig ha atvagjak az egesz nyakat torokkal eggyut az allat csendben hal meg, viszont fajdalmasabb. Szoval kevesbe faj neki ha sikit.
nem fáj neki kevésbé, ha sikít. Mint írtam jobb helyeken áramot kap leölés elõtt. Abban a pillanatban elkábul, és a szúrásból nem érez szinte semmit
Aki megeszi az miért hibás szerinted? Emberek többsége eszik húst...nem nyúl vagy, hogy leveleket rágcsáljál örökké! Ekkora baromságot..
A kérdező hozzászólása: En nem elvezem ha megolhetek egy allatot. Egyszeruen csak azert csinalom mert nincs mas aki megtenne. Aki szerint szorakoztato na az tenyleg taplo.

Miért zavarja az embereket ha valaki nem iszik alkoholt?

20 éves lány vagyok, nem arról van szó hogy nem járok bulikba (s?t, aktív társasági életet élek!), csak nem szeretem az alkoholt, sem a hatását, sem az ízét(tisztelet pár kivétel), meg nem hiszem, hogy szép egy lánytól, ha részegen tántorog, vagy összehány mindent. 2 alkoholmérgezésen vagyok túl (régebbr?l), nem tudom, miért baj ennyire ha valaki nem iszik. Persze, koccintásnál ilyeneknél iszom, a pezsg? finom, csak nem vagyok egy alkoholista, ez tényleg ennyire gáz a mai világban lány létemre?

Legjobb válasz: Azért zavarja õket, mert más vagy. Õk isznak mint az állat, Te nem. És az emberek nem szeretik a másságot, erre már nagyon sok példa volt. Én mindössze azért nem szeretek sokszor berúgni, mert az könnyíti az öregedést.

Azért zavarja õket, mert más vagy. Õk isznak mint az állat, Te nem. És az emberek nem szeretik a másságot, erre már nagyon sok példa volt. Én mindössze azért nem szeretek sokszor berúgni, mert az könnyíti az öregedést.
A kérdező hozzászólása: Na igen.. hát ez van. Még ha arról lenne szó, hogy akkor csöndben ülök egy sarokban, megérteném, de ugyanúgy benne vagyok mindenben, csak én alkohol nélkül. de hát ilyenek az emberek :)
Ez semmi! Ha valaki nem eszik húst se. Uhhú...
2 alkoholmérgezés? ezt még a gyakran ivó osztálytársnõim sem élték át. akkor nem vagy egy szent, tényleg nem tudom, mi a bajuk, de talán az amit az elsõ is irt, fura az embereknek ha valaki nem úgy cselekszik mint õk. én pld. 18 éves létemre egyszer sem voltam részeg és szerintem is elég suta látvány ha egy lányt támogatni kell, mert nem tud maga járni már és másnap nem emlékszik semmire. rám is furán néznek, de magasról leszarom, mert látom sajnos minden nap, h mit tesz az emberrel az alkohol és lehet, hogy a fiataloknak menõ a részegségrõl beszélni meg tudnak min röhögni ezáltal, de inkább ülök magamnak ugy, h nem tudok hozzászolni vagy élménybeszámolókat tartani, csak ne tegyem magamat egy roncsá. Mert aki otthon nem lát ilyet, nem tudja, h egy felnõtt ember családon belül hogy vislekedik, annak tán jó mulatás az egész. nekem nem.
ja, 18 L

Miért zavar az valakit, ha egy lány nem ad a hajára?

Engem speciel az zavar, ha a plázában fel le megy a mozgólépcs?n egy lány, és közben hátralökdösi a haját, ami 80 adag parfümmel be van fújva. Mért baj ha zsíros? Hátravan kötve.

Legjobb válasz: Engem nem zavar. De egy ápolatlan hajú lány nálam eleve elvágta magát:)

Az nem lehet okos, kedves nõ, aki foglalkozik a hajával? De azért konkretizálhatnánk, hogy mit jelent nálad a zsíros haj. Mennyire zsíros? Fénylik a zsírtól? Látszik rajta?...
Engem nem zavar. De egy ápolatlan hajú lány nálam eleve elvágta magát:)
hát azért zsíros ne legyen már..néha az is elmegy, ha nem volt idõ hajatmosni, de az sem napokig.. ez fiúknál lányoknál egyaránt alapvetõ higiéniás dolog szerintem neked majd fenékig érõ:) ) a hajam, és nem fésülöm, mert behullámosodik magától, meg nem is lakkozom..de arra mindig figyelek hogy ne egy zsíroskenyérhez hasonlítsak már leginkább:D pedig hosszabb hajat nagyobb macera mosni is.. de arra, hogy variáljam, nem fordítok én se sok energiát..
legtöbb embert meg nem zavarja, csak igénytelennek fognak tartani..ha nem zavar, akkor meg no problemo:D
Ja, hogy az aki ad magár csak számító kis hülye liba lehet -.-'...Szerintem meg a pasik inkább választanak egy olyan lányt aki okos, kedves és nem tocsod a zsírtól a haja se.. mellesleg... ha te megmondod nekünk hogy ne zavarjon már minket az h vkinek zsíros a haja, akkor nem gondolod h kicsit hülyén jön ki h te meg kinyilvánítod hogy téged meg az zavar hogyha valaki "túlságosan" ad magára. Ja és engem nem zavar ha egy lánynak ocsmány zsíros a haja...nem az én bajom , max lesajnálom.
Én speciel nem bírom elviselni, ha zsíros a hajam, én hetente 3* is megmosom ha kell, ez szerintem alap kell hogy legyen egy igényes nõnél! Engem a párom még egyszer sem látott ápolatlanul, zsíros hajjal. Pedig már 4 éve vagyunk együtt! 21/L
Hallod, halál kedves egyetemista mások szerint is okosnak vallott évfolyam harmadik vagyok, de a hajam mindig ápolt sosem zsíros :S Miért kéne választani? Okos-kedves vagy ápolt? :D Nemár...
Egy korábbi válaszoló vagyok. Én is 2x samponozok, balzsamot és pakolást is használok. A pakolást 30 percig kell a hajon hagyni, így összessen kb. 45 perc alatt megvan a hajmosás. + Ha sietek és megszárítom a hajam, az 15-20 perc. Nehogy már 2x-i samponozás 45 percbe teljen..
Ne mondd már, h háromnegyed óra alatt 2x samponozod be... én is kétszer samponozok, sõt, még pakolást meg balzsamot is teszek rá, de megvagyok fél óra alatt. A zsíros haj igenis csúnya és igénytelen.
A kérdező hozzászólása: de am a lány igényes meg minden csak épp a feje tetejére nem néz rá :D
Egy óra sem sok érte... de gépezni van idõd. Mindegy, ne magyarázkodj, te sem hiheted el, hogy az ápolatlan haj nem csúnya.
A kérdező hozzászólása: Te figyelj fürdeni van idõ mert az a 10perc! viszont én 2szer teszek a hajamra sampont egy alkalomkor, szóval a hajmosas olyan 3negyed óra a szaritas olyan 15pec szoval az egesz minka egy óra
Ott a pont a 24-esnél... 'De gépezni van idõd' ;)...
engem az zavar hogyha valaki beképzelten viseli azt a hajat talán majd én szégyellem magam, amiért megmosom-.-'
Nem a hajmosás gyakorisága a lényeg, hanem az, hogy mennyire zsíros, ápolatlan stb. Valakinek elég heti 1-2x megmosni, valaki meg naponta mossa, mert, ha 2-3 napig nem mosná, akkor tocsogna a zsírban. Nálad is inkább az a kérdés, hogy mennyire zsíros? Nagyon feltûnõ? Hány éves vagy?
Még jó hogy büszke vagyok a hajamra , ha egyszer szép, fényes és illatos ráadásul hosszú egyenes. Mindenki megjegyzi hogy milyen szép ... 20L
Én is büszke vagyok az enyémre, mert sokan dicsérik. Göndör, loknis és jó hosszú már:) Én is megvagyok vele háromnegyed óra alatt, pedig én 3-szor samponozok, ugyanis olajos pakolást rajta hagyom egész nap vagy estére, és nehezebb kimosni. Erre sosem sajnálnám az idõt.
Ha ennyire nincs idõd hajat mosni, zavar, ha másnak szép haja van, de az is, ha téged lenéznek, van ám olyan frizura, ami magától megszárad 10 perc alatt. Emancipált világban élünk, nem kell mindenkinek a fenekéig növeszteni a hajat. Mindenkinek olyan legyen, amit gondozni tud. te nyilvánvalóan nem tudod a tiédet. Ördög Nóra is elvan a kisfiú frizurával.
5. válaszoló Nem macerásabb. Szerintem vállig érõt akkor már nehezebb. Tapasztalatból mondom. A fenekemig ért a hajam, egyszerû volt mosni. Most vállamig ér és kicsit nehezebb (számomra, neked lehet, hogy nem)
nyaranként hajnali 3kor kelek, este 7-re esek haza, utána még tanulok, pakolászok, mégis mindig van fél órám a hajamat megmosni. nem hiszem el hogy a nap 1/48-át nem tudod erre fordítani, ráadásul heti 2szer összesen. Igen, csúnya a zsíros haj...
Hagyjuk már...hajmosásra kell ogy idõ legyen. nekem derékig ér a hajam de szárítással együtt negyed óra alatt kész vagyok. Ne mond már nekem ogy annyira bevagy táblázva hogy 20 percet nem birsz erre szánni heti 3X... akkor ez azt jelenti hogy 1X zuhanyzol egy héten?
Én azzal barátkoznék, aki szimpatikusabb. Elsõ pár percben úgy sem tudom kiszûrni, hogy vajon okos-e az illetõ, vagy nem. És lehet, hogy aki neked csúnya, az szerintem átlagos vagy csinos. Tehát ez a kérdés butaság. Egyébként nem a végletekben kell gondolkodni. Nekem 4-5 naponta simán jó, ha hajat mosok, de van egy szárazsamponom, hogyha nem lenne idõm megmosni a hajam, akkor azt használom. Egy hajmosás nálam száradással együtt legalább 1, 5 óra, ezzel szemben a szárazsampont használni kb. 5 perc. Nagyon nem mindegy, ha siet az ember. Viszont így még egy napot simán ki lehet bírni. Az ápolt haj nem a parfümfelhõnél kezdõdik, hanem a rendszeres, a haj típusának megfelelõ ápolásnál. :) 17/L
A kérdező hozzászólása: egy héten 1szer, de van hogy 2szer mossa
A kérdező hozzászólása: de azt nem bírom felfogni, hogy te inkább becsajozol egy számító kis libát, mint egy okos, kedves nõt, csak éppen zssíros a haja?
A zsíros haj igénytelenséget, ápolatlanságot sugall. Az ember egybõl arra gondol, mi mást hanyagol még el. És nem utolsó sorban kényelmetlen is, én nagyon utálom, ha zsíros, kényelmetlenül érzem magam tõle. Esetleg próbáld ki a hajmosást, tudod elég szuper érzés a frissen mosott puha haj. Ja, és nem kell végletekben gondolkodni, nem csak a zsírosbödön és a parfümfelhõ létezik.
A kérdező hozzászólása: én nem azt mondtam, hogy az ápolt hajú lányok buták. Én csak azt kérdeztem, ha elétek állítanának egy gyönyörû buta lányt, és egy csúnya okos lányt, kit választanál, barátodnak, barátnõdnek?
Egyiket sem. Inkább egy gyönyörû okosat:)
A csúnya okos lány nem azt jelenti, hogy csúnya okos ÉS ápolatlan. Rossz a kérdésfeltevés.
Te nem ezt kérdezte, ne szépíts utólag. Burkoltan fogalmaztad meg, hogy zsíros haj=kedves lány, ápolt haj= számító lány. Ez nevetséges. Én magam büszkén viselem az ápolt, beállított, illatos hajamat (szerintem még életemben nem léptem ki zsíros hajjal utcára), és csak szánni tudom azokat, akinek erre nincs igénye. Az utóbbi kérdésre válaszolva: azzal barátkoznék, akivel jobban kijövök. Ha okos, de csúnya, akkor azzal. Viszont, aki csúnya, az nem szükségszerûen igénytelen (sõt!), úgyhogy nyugodtan lehet ápolt haja:)
A kérdező hozzászólása: figyu: nekem nem az a bajom, ha ápolt valakinek a haja. van, hogy nekem is ápolt, de a munkabeosztásom nem teszi lehetõvé, hogy egy héten akár 2szer mossam. engem az zavar hogyha valaki beképzelten viseli azt a hajat
Azzal barátkoznék akivel kijövök. A csúnyaság egyébként nem egyenlõ az ápolatlansággal. Szerintem ha 2 hajmosást valahogyan megpróbálsz beiktatni akkor minden rendben van. Mindenkinek arra van ideje amire akarja hogy legyen. Én sem bírom egyébként a plázacicákat akik már-már naponta hajat mosnak, vasalnak... de úgyse kell napközbe mit csinálniuk -.- Azért baj egyébként ha zsíros a haj (nem a picit zsírosról hanem a nagyon zsírosról van szó) mert esztétikailag nagyon negatív hatást kelt. Olyan gondolatokat ébreszthet másokban hogy vajon az élet más területein is ennyire hanyag? pl.: párkapcsolat, munka, takarítás stb...
A kérdező hozzászólása: de az nem lehet, hogy annyira sokat takarít vagy dolgozik hogy nem jut ideje a hajmosásra *-*
A kérdező hozzászólása: ????? bocs az elõzõ kommentbõl kihagytam a ?-et
Hát nem tudom... végülis tényleg visszataszító tud lenni. Viszont én hetente kb 3x mosok hajat, de úgy h a 3. napon már úgy néz ki mintha legalább 2 hete nem mostam volna :S Például holnap is úgy fogok kinézni suliba mint akinek a haja sampont még nem látott, de ha ilyen gyakran fogom mosni akkor elõbbutóbb elcseszem az egészet.

Fiúk! Titeket miért zavar az, ha egy olyan lány szerelmes belétek, aki iránt csak barátságot éreztek?

Semmi képen nem akartok vele összejönni. De ha nyomatékosan megkéri, hogy könyörgöm, maradjon meg a barátságunk, mint régen, és megígéri, hogy nem fog rád nyomulni, hanem megpróbál ? is simán barátként tekinteni rád, akkor te miért nem fogsz tudni? Csak az változtathatna a dolgon, ha te, vagy ? összeszed magának egy másik társat, minimum kiszemeltet. Nem értem, hogy miért érzitek kellemetlenül magatokat miatta, f?leg ha legtöbbetek azt is megengeditek, hogy a legjobb lány barátaitok beleüljenek az öletekbe. Ennyire sokat számít az a mondat, hogy "ne haragudj, de beléd zúgtam?" Bocsánat az általánosításért, de rengeteg helyen ezt olvastam, és velem is ez történt sajnos.

Legjobb válasz: Történetesen van ilyen barátnõm, aki bevallotta az érzelmeit, és amikor közöltem vele, hogy barátságnál több ne, azonnal könyörgött, hogy akkor legalább ez maradjon meg ami most van. Meg is maradt. Hetente 1-2szer összefutunk, beszélgetünk, strandolunk, esetleg 1-2 hétvégén elmegyek vele vásárolgatni, vagy elviszem moziba és ennyi. :) Engem amúgy nem zavar, rohadtjól érzem magam vele, de barátságnál többet nem akarok. 17F

Történetesen van ilyen barátnõm, aki bevallotta az érzelmeit, és amikor közöltem vele, hogy barátságnál több ne, azonnal könyörgött, hogy akkor legalább ez maradjon meg ami most van. Meg is maradt. Hetente 1-2szer összefutunk, beszélgetünk, strandolunk, esetleg 1-2 hétvégén elmegyek vele vásárolgatni, vagy elviszem moziba és ennyi. :) Engem amúgy nem zavar, rohadtjól érzem magam vele, de barátságnál többet nem akarok. 17F
"Összeszedtem a bátorságomat, elhívtam. Bunkón visszautasított, aztán még a legjobb barátjával is közölte, hogy milyen kellemetlenül érzi magát miattam, aki azonnal azzal jött, hogy szálljak le róla. =(" Akkor a probléma meg is van oldva. Hogy a kérdésre is válaszolja, engem egyáltalán nem zavar, csak ha kezd túlzásokba esni és próbája elérni, hogy mással se jöjjön össze a dolog. A csajokat sem érdekli, ha valaki szerelmes beléjük, de õ nem. Nemtõl függetlenül ezt nem lehet rákényszeríteni senkire. Ha egyszer nem érzek valaki iránt semmit, akkor ha fejre áll sem fog ez változni.
Én örülök, ha valaki szerelmes belém, ugyan akkor bánt is nagyon. Mindegy. A lényeg, hogy engem azért zavar, ha olyan szeret, akit én nem, mert tudom, hogy nem leszek vele, ha öngiylkos lesz sem és nem akarom ezzel bántani. Egyébként meg semmi bajom, barátok ettõl még seimán lehetünk.
Engem nem zavarna, de nálunk sajnos fordítva néznek ki a szerepek (legalábbis úgy gondolom).
Nálam is pont ez a helyzet, hogy szeretem a fiút, de õ barátként tekint rám...:S és õt ez a dolog nem zavarja, hogy szeretem, mert megérti, mivel ezelõtt jártunk is.. a többi fiút szerintem az zavarja ha az a csaj nagyon nyomul rá és nem érti meg, hogy a fiúnak ez nem tetszik...:/
A kérdező hozzászólása: Áhh, régebben mi is naponta beszélgettünk, sõt, õ is hiányolt, ha nem voltam fönt MSN-en, na de most jött egy hullámom, hogy nagyon hiányzott a társasága, és mit meg nem adtam volna azért, ha pl. elmentünk volna kettesben moziba. Összeszedtem a bátorságomat, elhívtam. Bunkón visszautasított, aztán még a legjobb barátjával is közölte, hogy milyen kellemetlenül érzi magát miattam, aki azonnal azzal jött, hogy szálljak le róla. =(
XD
De ha nyomatékosan megkéri, hogy könyörgöm, maradjon meg a barátságunk, mint régen, és megígéri, hogy nem fog rád nyomulni, hanem megpróbál õ is simán barátként tekinteni rád, akkor te miért nem fogsz tudni? MIVAN?! én itt elvesztettem a fonalat..most akkor..én ...vagyis õ..meg te....és akkor mit nem fogok tudni ha õ nem nyomul meg MIVAN?!
én is jártam így, ahogy te.. nekem akkor azt mondta h azért nem akarja megtartani annyira a barátságot, tehát olyan mélyen, mert olyan érzése lenne h kihasználna engem. megértettem, és nagyon hiányzott, egy darabig.... utána egyszer összevesztünk, majd egy hónapig nem is beszéltünk és utána eléggé megromlott a kapcsolatunk :SS töröltük egymást szinte mindenhonnan meg tiltottuk :SS én várom h bocsánatot kérjen, mert õ volt a hibás, de ez sosem fog megtörténni, így nekünk megszakadt ez a barátság. hibás voltam, mert õ könyörgött h ne legyünk olyan jóba mint régen, de nekem nagyon hiányzott :'(( akárhogy váltunk el jó srác, még ha haragszom is rá... ha azt mondta neked egy srác h ne legyetek barátok se inkább, minden bizonnyal arról van szó, h nem akar téged kihasználni.. :) ) ez kedves tõle.
igen, éppen most esett rám a vénusz
A világ nem dõl össze, de sok ilyen apró dolog miatt fog a szép magyar nyelv tönkremenni. Hát ezért zavar.
ha magyarok vagyunk akkor hívjuk D U G Á S-nak
Engem nem zavar, csak az illetõ írja le magát a szememben:D Nem tudom, akaratlanul is, nem tehetek róla, de ha nekem valaki így leírja, akkor egybõl egy iqlight embernek könyvelem el magamban. Tudom, hogy egy hülye p*csa vagyok, de evvan=)
Mert a sex sux ha csak disznósegget dux.
azért zavar mert rohadtul magyarok vagyunk A számítógépet sem Personal Computernek írjuk, a klaviatúrát sem keyboardnak, a maszturbációt se masturbationnak, a koktélt sem coctailnak..hát ezért!
Nem zavar, annak ellenére hogy tudom, a magyar helyesírás szerint szex-nek kell írni. Csak mivel maga a szó nemrég honosodott meg a nyelvünkben, ezért még él a köztudatban az s-sel írt változata is.
18.05-ös, ki használja egyáltalán a klaviatúra szót? Billentyûzet aztán kész, nem kell cifrázni.
hát zavar....a magyarban annyi szép szó van erre, keress már valami normálisabbat...(most helybõl 10-et tok felsorolni...)
Zavar, mert én se írok bizonyos szavakat angolul.:D Bár ha valaki legközelebb sexnek írja, esküszöm, csak angolul fogok vele onnantól kezdve kommunikálni. És különben is, mikor olvasok, szinte hallom a szöveget, és rohadtul kiábrándító s-sel olvasva.XD
Nem zavar.
Engem is zavar, mert magyarok vagyunk. De még elmegy... Viszont aki a suna vagy sunázás szót használja, annak kirugdosnám a összes fogát:)
15:33: Dehát miért?:D Rengeteg szlengszó van.:D Te egyet se használsz?:D
Engem zavar. Múltok így hívta a barátom és ránkesett egy ház.
Múltkor nem múltok sry.
Ha egyszer már magyarok vagyunk, akkor beszéljünk magyarul. Ezek szerint nincs túl nagy magyar identitásod...

Miért zavar az ha tetszem valakinek?

:)

Legjobb válasz: engem nem zavar

engem nem zavar
HÛHA! JUJJUJ! EJHA!
fiú/ lány vagy?:D általában a lányok zavarba jönnek ez ilyen természetes dolog:D nálam is volt ilyen.Ha fiú vagy passzolom:) bár fiúk körében is vannak szégyenlõsebbek:) konkrét dolog? mert ez a kérdés így nagyon tág:)
hát engem csak akkor zavar ha akinek tetszem az 1 kicsit nekem is tetszik csak nem merem elmondani.Ha meg nemtetszik akkor egyszerûen idegesít hogy mikor kop már le?

Miért zavarja az embereket, hogy teljesen tárgyilagosan beszélek a halálomról? Meg úgy általában a halálról is.

Legjobb válasz: Egyrészt, mert ez személyes dolog, nem olyan, mintha az idõjárásról tereferélnél. Ezért zavarba hozod azt, akinek témaként említed. Ha fiatal és egészséges vagy, direkt bosszantásnak, polgárpukasztásnak is tûnhet.

Egyrészt, mert ez személyes dolog, nem olyan, mintha az idõjárásról tereferélnél. Ezért zavarba hozod azt, akinek témaként említed. Ha fiatal és egészséges vagy, direkt bosszantásnak, polgárpukasztásnak is tûnhet.
A halál az élet része, mindenki tudja, hogy együtt jár a kettõ, mégis tabu téma. Félünk tõle, és szerintem ez a legtöbb emberben úgy mûködik, hogy ha nem beszélünk róla, akkor nincs is. Nem szeretünk róla beszélni, mert akkor valóságos lesz. Ha a halálodról beszélsz, akkor gyakorlatilag zavarba hozod a beszélgetõpartneredet. Amúgy nálunk is elõfordul az ilyesmi: anyukám (aki mellesleg teljesen egészséges) is szokott a haláláról beszélni. Nagyon rohadt egy érzés. Neki fel sem tûnik, nekem mégis fáj arra gondolni, hogy elveszíthetem õt. Ha valaki a saját haláláról beszél, akkor nekem a lemondás, és a reményvesztettség jut eszembe.
Egyet értek az elõzõvel. Tényleg egy nagyképû majom vagy, azt hiszed, most mekkora nagy szám vagy ettõl.
Mert nálunk nem illik beszélni a halálról, pedig az élet része. Sokan úgy tesznek, mntha õket elkerülné. Túl van misztifikálva ez a téma, pedig Polcz Alen és Jókai Anna is nagyon szépen írt errõl a támáról. Utóbbi "Ne féljetek" címmel.Én is dolgozom a végrendeletemen, pedig még szeretnék élni.
Egyáltalán nem nagyképû a kérdés kiírója mert az élet egyáltalán nem akkora nagy jelentõségû dolog mint sokan gondolják.Meghal mindenki és kész. Apám mondta hogy megfog halni rövidesen mert érzi pedig nem volt beteg 59 évesen és megbeszéltük.Másnap meghalt és tudomásul vettem bár a hiánya nagyon megviselt.Mivel sokat beszélgettünk errõl elõtte és filozofáltunk az életrõl én is máshogy viszonyulok az egészhez mint a legtöbb ember, pedig hihetetlen most is hogy nincs mikor pedig az elõtte eltelt egész 30 évemben szinte össze voltunk nõve mert a pénzt is együtt kerestük egymásra utalva. Ugyanakkor a saját halálomról is tárgyilagosan beszélek mert mikor depressziósan feküdtem egy éve sokat gondolkodtam öngyilkosságról és hiáb vagyok gyógyult most is ugyanúgy vélekedek az élet jelentõségérõl mint amikor majdnem öngyilkosságra adtam a fejem.
Azért, mert ahogy a kérdésedbõl is látszik, te ezt egy pozitív tulajdonságnak tekinted, és úgy érzed, ettõl te több vagy náluk. Pedig rohadtul csak egy magadra vett viselkedés, hogy másokat megbotránkoztass, és szánalmas vagy. Hagy abba, vagy csináld, de ne dicsekedj.
A kérdező hozzászólása: Gratulálok, mekkora következtetéseket tudtatok levonni két mondatból. :) Egyébként nem vagyok nagyképû. Sõt...

Miért zavarja az embereket az, hogy nincs pasim? Állandóan azt kérdezgetik, hogy miért nincs. Mit lehet ilyenkor válaszolni, hogy békén hagyjanak végre?

F?leg a n?k ilyen kíváncsiak, aztán amikor mondom, hogy nincs barátom kb. úgy néznek rám mint egy földönkívülire.

Legjobb válasz: És tényleg, miért nincs? :D

És tényleg, miért nincs? :D
én is ebben a cipõben vagyok mint te, nem képesek megérteni hogy jól érezm magam egyedül...
Engem is szoktak zaklatni ilyen kérdésekkel, aztán válaszolok hogy nincs õk meg folytatják hogy: hogyhogy nincs? olyan szép vagy! .. Már egy ideje úgy válaszolok a "van pasid?" kérdésre, hogy "valahol biztos van" - ezen megakadnak és nem folytatják :) )
Mert furán veszi ki magát még mindig ez az egyedül is jól érzem magam szöveg. Én sem értettem soha.
Semmi közük hozzá. Ne foglalkozz velük. Mondd azt, hogy te így érzed jól magad és jelenleg nem vágysz kapcsolatra. Amúgy hány éves vagy, ha megkérdezhetem?
Mondd nekik, hogy az IGAZI szerelemre vársz :) Ettõl nem fogják túl jól érezni magukat, mert az emberek többsége így vagy úgy, de megalkuszik a saját kapcsolatában.
Szerintem építsd le õket valami meghökkentõ válasszal, hogy "szeretõm van, mert a feleségétõl még nem vált el" vagy mondd azt, hogy te a szexben, és nem a párkapcsolatban hiszel. Egy idõ után megunják :D
A kérdező hozzászólása: A 9-es válaszolónak üzenem, hogy nem kéne általánosítani, az általad említett "férfi" típusokat messzire elkerülöm és szerencsére õk is engem, mert nem vagyok egy mindent kipakoló hülye cicababa.
Az a megszokott, hogy a 21 éves csajok már férjjelöltet keresnek maguknak, ha nem így teszel, azt nem képesek megérteni, hiszen ez lenne a 'normális'. Erre kell lennie valami válasznak, mint "most szakítottunk" és hasonlók, mert ha egy huszonéves csajnak nincs pasija és nem is vágyik rá, akkor az biztosan hülye. Így megy ez.
Azért, mert unatkoznak, és nincs jobb elfoglaltságuk, mint mások magánéletével foglalkozni! Volt olyan, hogy egy idõben engem is sokat piszkáltak ezzel, de én nem túl durván beszóltam, hogy "Ne haragudj már, de ez magánügy, nincs hozzá közöd!"
Mond azt nekik, hogy leszbikus vagy es a lanyos pasikat szwreted, akikben nincs semmi ferfiassag, babaarc, rozsaszon ing. Ami.igaz is, mert a mai lanyok 90%a leszbikus es a lanyos pasikat kedvelik, akik szortelenek.
A kérdező hozzászólása: Ezt a szöveget én is kipróbálom kedves utolsó válaszadó :) Köszönöm a válaszokat, jöhetnek még! Mindenkinek adtam zöld kezet.
Mondd, hogy most éled a szingli független éveidet és még ráérsz a komolyabb elkötelezõdésre...
A kérdező hozzászólása: 21 vagyok
Nem válaszolj, csak mosolyogj. Aztán majd gondolnak amit akarnak.

Miért zavarja az erőteljes, feltűnő stílus az embereket? Hogy lehetnék olyan, akin "elnézik"?

tény,hogy ami idegen azt máris rossznak lát sok ember. de miért nem próbálja megismerni? esetleg a dolog jó oldalát tekinteni?

Legjobb válasz: És miért nem teszed, miért foglalkozol mások véleményével? Azokat dicsérik akik felvállalják magukat és nem feszengenek az öltözékükben. Próbáld ki, mert ha nem teszed bánni fogod:-)

És miért nem teszed, miért foglalkozol mások véleményével? Azokat dicsérik akik felvállalják magukat és nem feszengenek az öltözékükben. Próbáld ki, mert ha nem teszed bánni fogod:-)
Fogadd el, hogy soha nem fogsz tetszeni az összes embernek. Ezzel mindenki így van.:) Egyébként, ha szereted a feltûnõ darabokat akkor vállald azt is, hogy az emberek elõbb észrevesznek és ítéletet hoznak, legyen az pozitív, vagy negatív. Elsõsorban neked kell jól érezni magad a bõrödben.:) Ne akarj a tucat embereknek megfelelni.
Ú, én nagyon szeretem a házilag átalakított ruhákat. *-* Próbálnék ellesni néhány fogást, ha ilyenben látnálak. :) Amúgy van egy nagyon jó angol kifejezés, a napokban ragadt meg igazán: Haters gonna hate. Magyarán tökmindegy, mit csinálsz, úgyis lesznek olyanok, akik utálni fognak, te csak érezd jól magad! :) http://tcpm.mrlazyinc.com/files/images/Funny%2022/haters_gon..
Konkrétan milyenek azok a ruhák?
sztem kezdj el így öltözni! lehet, hogy elõször megnéznek, vagy furi lesz, de egy idõ után úgyis hozzászoknak, és elfogadják, hogy ez vagy te! amúgy meg a magad által átalakított ruhákban nincs semmi gáz. sõt! én irigylem azokat akiknek van annyi kreativitásuk, meg tehetségük, hogy ilyeneket tudnak csinálni.. 21/L
Én is feltûnõ vagyok, ez csak eleinte fura az embereknek, kell idõ hogy megszokják, de utána már nem lesz bajuk vele. De ha te magad sem érzed jól magad a ruháidban akkor nem értem mit akarsz. Téged túlságosan érdekel mások mit gondolnak rólad. Ez nem jó, így sosem leszel önmagad, csak az amit mások látni akarnak.
Engem azért "zavar" mert rögtön az jut eszembe az ilyen emberekrõl, hogy valami ellen lázadni akarnak, vagy annyira különlegesnek, egyedinek hiszik magukat, vagy feltûnési viszketegségük van, szóval nem sok jó, de persze ez nem mindenkire igaz. Próbálok nem csak a ruha alapján ítélni, de általában elég sokat elárul azért egy adott emberrõl.
A kérdező hozzászólása: próbáltam, és bár saját magam voltam mégse éreztem jól magam..:/ õszintén, ti mit szólnátok ha máson ilyen ruhát látnátok?
A kérdező hozzászólása: például levágtam az ujját, varrtam rá textil anyagból készített virágot/virágokat, gombokat a közepére, beszûkítettem a túl bõ pólóm, stb... nem igénytelenül belenyisszantottam az éppen talált ruhámba:)
Nálunk most mindenki olyan szemüveget hord, fõleg a pi.csák.
Magyarul te is egy hipster lennél a sokból...? lényegében. Igazából, ha annyira te lennél az a stílus, akkor nem éreznéd magad rosszul benne. Ez mindig alapszabály. Ha ennyire befolyásol mások véleménye, mint ahogy, akkor nem neked való a feltûnõsködés. Valószínûleg ezért nevetnek ki, mert látszik, hogy nem illik hozzád igazán. Nekem legalábbis ez jött most le. Ha meg tényleg sajátodnak érzed a dolgot, akkor vállald már föl és ne érdekeljen ki mit szól hozzá!

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!