Találatok a következő kifejezésre: Miért válik annyi (83 db)

Az amerikai-stílusú neoprotestáns egyházak hívei miért imádják annyira Izraelt, nemcsak vallási dolgokban (ilyen értelemben a hagyományos egyházak is támogatják) hanem politikai, katonai dolgokban is, pl. a Palesztin területekre való betelepülést is?

Pl. amikor a Hit Gyülekezete Izraelt élteti az énekein, meg a múltkor volt valami gyûlésük, ahol Izraeli politikusok is megjelentek, akik az izraeli hadseregrõl, a rakétákról meg ilyenekrõl tartottak elõadást, tehát egyáltalán nem vallási dolgokról és arra is éljeneztek.

Legjobb válasz:
Annyit tudok róluk, hogy õk úgy gondolják, hogy Izrael még mindig Isten választott népe (én ezzel nem értek egyet). Ezután hallottam még érveket, de ezeknek a hitelességét és pontosságát nem mondom 100%-ra, hogy mindegyikük így gondolja, tehát javítsanak ki, ha tévedek. Azt hallottam az ilyen keresztényektõl, arra hivatkoznak, akik áldják Izraelt, azok maguk is áldást kapnak. Következésképp akik átkozzák, azok átkot. Ha ez igaz, akkor ezt bizonyára az (1Móz 12,3)-ra alapozzák. Továbbá azt olvastam még, hogy hálásak a zsidóknak, mert õk rajtuk jutott el hozzánk a Biblia. Természetesen van ebben valami, csak azt felejtik el, hogy a zsidók nem önmaguk kezdtek el irogatni, hanem Isten volt az, aki - a prófétákat - írásra indította. Ettõl függetlenül valóban hálásak lehetünk Izraelnek, amiért megõrizték a szent iratokat, de azzal, hogy Izraeli zászlót lengetnek, és átveszik a beszédstílusuklat, és énekelnek nekik, már átmennek valóban egyfajta "zsidóimádatba", és elfelejtneznek arról, hogy Isten hatlam ihlette, és õrizte a szent iratokat, Izrael ebben csak egy eszköz volt. Arról nem is beszélve, hogy Lukács nem volt zsidó, hanem pogány-keresztény volt, tehát két bibliai irat szerzõje nem zsidó ember volt, és hogy az újszövetségi iratok már a keresztény egyház körében keletkeztek, és keresztények õrizték meg õket, nem pedig zsidó emberek.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Annyit tudok róluk, hogy õk úgy gondolják, hogy Izrael még mindig Isten választott népe (én ezzel nem értek egyet). Ezután hallottam még érveket, de ezeknek a hitelességét és pontosságát nem mondom 100%-ra, hogy mindegyikük így gondolja, tehát javítsanak ki, ha tévedek. Azt hallottam az ilyen keresztényektõl, arra hivatkoznak, akik áldják Izraelt, azok maguk is áldást kapnak. Következésképp akik átkozzák, azok átkot. Ha ez igaz, akkor ezt bizonyára az (1Móz 12, 3)-ra alapozzák. Továbbá azt olvastam még, hogy hálásak a zsidóknak, mert õk rajtuk jutott el hozzánk a Biblia. Természetesen van ebben valami, csak azt felejtik el, hogy a zsidók nem önmaguk kezdtek el irogatni, hanem Isten volt az, aki - a prófétákat - írásra indította. Ettõl függetlenül valóban hálásak lehetünk Izraelnek, amiért megõrizték a szent iratokat, de azzal, hogy Izraeli zászlót lengetnek, és átveszik a beszédstílusuklat, és énekelnek nekik, már átmennek valóban egyfajta "zsidóimádatba", és elfelejtneznek arról, hogy Isten hatlam ihlette, és õrizte a szent iratokat, Izrael ebben csak egy eszköz volt. Arról nem is beszélve, hogy Lukács nem volt zsidó, hanem pogány-keresztény volt, tehát két bibliai irat szerzõje nem zsidó ember volt, és hogy az újszövetségi iratok már a keresztény egyház körében keletkeztek, és keresztények õrizték meg õket, nem pedig zsidó emberek.
Tisztelt nneddudgi! Ha nem zavar, akkor reagálnék bizonyos kijelentéseidre. Moishe ben Maimun-al tökéletesen egyetértek abban, ami a kereszténység eredetét illeti. Mármint hogy azért született meg, mert Izráel nem teljesítette a küldetését. Abban viszont már nem, hogy a kereszténység szenvedést hozott volna valakire is. A negyedik századtól megoszlott a kereszténység, és míg egyik része a római hatalommal szövetkezett, a másik része, akik a Bibliához ragaszkodtak, üldözésnek lettek kitéve. Inkább elõbbi volt az, amely szenvedést hozott a világra. Azok azonban csak névleges keresztények voltak, mert kereszténynek lenni annyit jelent, hogy Jézus Krisztust követni. Tehát nem voltak keresztények, mert avval amit tettek, azt bizonyították, hogy nekik nem a Megváltó a mesterük. Továbbá ezt mondod: "Ezt a butaságot honnan veszed? Hisz ez lehetetlenség! A próféciákból világos, hogy a Messiás nem hal meg. Amikor azt mondod, megölték a Messiást, majdnem annyi, mintha azr mondanád, megölték I-tent - aki áldott. " A próféciák - gondolok itt Dániel próféta könyve 9. - fejezetére egyértelmûvé teszik a Messiás eljövetelének és halálának idejét is. Marokkói Sámuel zsidó rabbi is, Jézus Krisztusra értelmezte Dániel könyve 9. fejezetének próféciáját. Ez kitûnik az 1075-ben - tíz évvel azelõtt, hogy keresztény hitre tért volna - rabbi Izsáknak írt levelébõl. Ennek az exegézisnek tehát több évszázados hagyománya van, nem az újkor találmánya.
Sõt, javítom magam: Kizárólag a névleges kereszténység volt az, amely szenvedést hozott a világra, és ma is a névleges keresztények járatják le Isten munkáját.
Hol egy Jeh*va tanúja ilyenkor? :-D "Amikor azt mondod, megölték a Messiást, majdnem annyi, mintha azr mondanád, megölték I-tent - aki áldott" Tisztelt Neddudgi! Ne haragudjék meg, de szeretném megkérdezni, hogy a Dániel 9:26-ot, hogy értelmezik? Nem fogok vitatkozni, csak tényleg érdekelne. :-)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Visszatérve az eredeti kérdésre, azért támogatják ( és nem imádják, Isten az akit imádni kell) mert-mint ahogy egyik válaszoló helyesen mondta-, Jézus akkor tud visszajönni, ha Izraelt a választott nép birtokolja. Amit az ellen szeretne minél jobban feltartani. Jézus Krisztus megjövendölte Izrael elvettetését: "elvétetik tõletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét." (Mát 21, 43). Igen így igaz. Viszont Ezékiel próféta a 11, 16-17 versében ezt írta: 16 Ezokáért mondjad: így szól az Úr Isten: Mivelhogy távol vetettem õket a pogányok közé, és szétszórtam õket a tartományokba, tehát én leszek nékik templomul rövid idõre a tartományokban, a melyekbe mentek. 17 Ennekokáért mondjad: Így szól az Úr Isten: Egybegyûjtelek titeket a népek közül és együvé hozlak titeket a tartományokból, a melyekben szétszórattatok, és adom néktek Izráel földjét. 18 És bemennek oda és eltávolítják minden õ fertelmességeit és minden útálatosságait õ belõle. 19 És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kõszívet az õ testökbõl, és adok nékik hússzívet; 20 Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megõrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik Istenök. Izrael Isten választott népe, ezen nem változtatott. De megtisztítja a Õket, és lesznek neki a népe.
Tisztelt 17:51! Az általad idézett ezékieli szöveg már réges régen beteljesedett. Ezékiel Próféta i.e. 597-ben prédikált az elhurcolt zsidóknak, akiknek a hazáját porig rombolta II. Nabukdonozor, babiloni király. Izráel így tényleg szétszóródott, hiszen egy részüket elhurcolták Babilonba (Jer 24, 5), mások Egyiptomba mentek (8. vers), és ki tudja, hogy talán hová szóródtak még szét. A próféta jövendölése egybecseng a jeremiási és ésaiási próféciákkal, miszerint egy idõ után - pontosabban 70 év múlva - egybe fogja gyûjteni a zsidókat, és felépítik a lerombolt várost, ráadásul a visszatérést egy megújulás fogja kísérni. Ezsdrás és Nehémiás könyvébõl pedig értesülünk róla, hogy valóban egy megtért, reformáción átesett zsidó nép tért vissza a fogságból. A prófécia tehát Círusz perzsa király idejében már beteljesedett. Ez tehát nem bizonyíték arra, hogy Izráel lenne még a választott nép. Talán még annyit megjegyeznék, hogy a teológusok Ésaiás könyve 55-66 fejezetét a "vígasztalások könyvének" is nevezik, ugyanuis a fogságba hurcolt népnek szüksége volt a vígasztalásra, hogy Isten nem hagyta õket cserbe. Ezek a próféciák tehát elsõdlegesen az ókori Izráelre vonatkoznak, nem lehet önkényesen kiemelni õket, és a mai korra magyarázni.
Az elsõdleges jelentése az amit te leírtál, viszont másodlagos jelentése is van a legtöbb próféciának.
"Az elsõdleges jelentése az amit te leírtál, viszont másodlagos jelentése is van a legtöbb próféciának." Ezékiel könyvében semmi bizonyíték nincs arra, hogy a babiloni fogságra vonatkozó próféciák kiterjednének a modern Izraelre is. Ez már egy egyéni magyarázat, úgy, ahogy a másik topikban a Dániel könyve 11. fejezetébe belemagyarázzák az USA-t, és Oroszországot. A szöveg semmit nem mondd ezekrõl a dolgokról, ezek egyéni elképzelések. Ezékiel könyvében a hazatérésrõl szóló jövendölések a fogságban szóló zsidóknak szólnak. Nincs arról tudomásom, hogy a zsidó hagyomány (Rasi, Ibn Ezra stb...), vagy az apostoli/egyházatyák (Antiochiai Szent Ignác, Római Kelemen, Jeromos stb) futurista értelmezést tulajdonított volna ezeknek a próféciáknak, és ezt bizonyítékkal alátámasztották volna. Csak a pünkösdi-karizmatikus mozgalom részérõl hallom ezeket a speciális értelmezéseket.
Azért, mert ezek a vallások valójában nem istenrõl szólnak, hanem politikáról és érdekekrõl. Ma már bárki lehet zsidó.Ez egy teljesen meghatározhatatlan és hamis identitás.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Palesztin területekre való betelepülést" Ez meg mi a szösz? Hol vannak "palesztin területek"? Mert a mai Izrael határai csaknem pontosan azok, amiket Mózes negyedik könyve, 34. fejezet, 3 - 12. vers leír, vagyis amit az ÚR - áldott Õ - rendelt. Mi az, hogy "palesztin területek"? [link] "Izraelt azért választotta ki Isten, hogy misszionárius nép legyen, hogy áldására legyen a pogányoknak azáltal, hogy a sok bálványimádó nép között képviseli a tiszta vallást, és megismertesse másokkal Isten szavát. Izrael azonban nem teljesítette ezt a küldetést" Ez igaz. Amikor Maimonidesz ( Moishe ben Maimun ) 1135 - 1204, a legnagyobb középkori zsidó filozófus azt a kérdést vizsgálta, hogyan engedhette I-ten - áldott Õ - a kereszénységet, ami annyi szenvedést hozott választott népére ( mert már akkorig is eleget ), valóban azt a választ találta, hogy azért, mert Izrael nem teljesítette ezt a küldetést, erre kellett a kereszténység. ( Fõleg persze a Saulból lett Pál ötlete, hogy nem kell zsidóvá lenni ahhoz, hogy kereszténnyé legyen, mert addig a körülmetélés riasztotta azokat, akiket téríteni akart. ) "megölte a Messiást" Ezt a butaságot honnan veszed? Hisz ez lehetetlenség! A próféciákból világos, hogy a Messiás nem hal meg. Amikor azt mondod, megölték a Messiást, majdnem annyi, mintha azr mondanád, megölték I-tent - aki áldott. "Krisztus megjövendölte " ??? Krisztus ( latin ) = Chrystos ( görög ) = Moshiach ( héber ) = Felkent. Mármint az ÚR Felkentje. Csakhogy Ô még nem járt itt. Ha nem hiszed, majd megkérdezzük Tõle, amikor eljön. Hogy halandó ember mit mondott, nincs jelentõsége. Mégegyszer: az ÚR Felkentje NEM HAL MEG. Olyan ember, aki meghalt, nem lehetett az ÚR Felkentje.
Gyönyörû dicséretre méltó, ésszerû választ írtál, de nem értek mindenben egyet vele. :-D "Pál azonban a római levélben figyelmezteti a keresztényeket, hogy Isten nem vetette el Izraelt (Róm 11, 1). Magyarul azok a zsidók, akik elfogadják Krisztust, juthatnak üdvösségre, de mint néppel Istennek már nincsenek tervei. " Tkp. az Igét elõször mismásolod mert nem szó szerint idézed, majd azzal ellentétes dolgot állítottál: Róm 11:2 Nem vetette el Isten az õ népét... "A missziót visszautasították, ezért a kereszténység kapta azt a munkát, amit Izrael visszautasított." Mint nép kispadra kerültek, de majd megtisztulnak, és a törzsük szent mag lesz. ;-)
Ez egy jó kérdés. Van néhány hites ismerõsöm, az egyikkel többször vitáztam ilyen kérdésekben. Azt mondta, ha megtehetné, az összes palesztint kiírtaná, és az araboknak sem kímélne. Az iszlámmal a világot károsítják (mellesleg annyit "tud" az iszlámról, hogy "valami füves pasas prófétának képzelte magát"), ráadásul Izrael ellen vannak. Emellett tele van izraeli zászlókkal, ruhadarabokkal. Ez utóbbi az összes hites ismerõsömre igaz... Ok, hogy Jézus zsidó volt, vannak velük kapcsolatban próféciák. Ezért nem utálják a zsidókat. Legyen. A rasszizmus szerintem az ember szegénységi bizonyítványa, tehát ne is tegyék. De õk már a ló túlsó oldalán vannak... Bár én nem vagyok keresztény, de ezt akkor sem fogom soha felfogni...
Elõször tisztázni kellene, hogy mi az imádat. Az imádatnak a Bibliában minden esetben van külsõ kifejezési formája, ami valami (tárgy vagy személy) elõtt való leborulás. A tízparancsolat tiltja pl. bármilyen kép-szobor-tárgy elõtt való leborulást, ami kimeríti bálványimádás tilalmát. Ennélfogva szó sincs semmiféle Izrael-imádásról, ezt csak az antiszemita iráni propagandát és iszlamizmust terjesztõ bizniszpárt híreszteli. :-)
@20:21 Lehet lelki bálványt is csinálni, a képek elõtt leborulás a bálványimádásnak csak egy klasszikus formája, akinek például mindene a pénz, és akörül forog minden, az a pénzbõl csinál bálványistent, és azt imádja. A pünkösdi-karizmatikusok izraeli zászlót lengetnek az összejöveteleken, zsidó szövegeket mondanak, zsidó énekeket énekelnek, és a teológiájuk központjában is a zsidó nép áll. Elég csak megnézni egy karizmatikus jellegû próféciamagyarázatot. Ezt azért már úgy gondolom a világban is "rajongásnak" nevezik, ami vallásos nyelven egyenlõ az imádattal.
"A pünkösdi-karizmatikusok izraeli zászlót lengetnek az összejöveteleken, " Ez így rágalmazás ami elég csúnya dolog. Elõfordult ilyen, mégpedig az újkori Izrael állam megalakulásának a születésnapján, de nem minden egyes összejövetelen. Az állam újkori létrjötte a bizonyítéka a Biblia szavahihetõségének, ugyanis a feltámadt és megdicsõült Messiás Izraelbe fog visszajönni, az olajfák hegyére, az ott élõ saját népéhez, mégpedig viszontagságos idõkben. Elhiszem, hogy ennek a világnak a szelleme ideges Izrael létezése miatt. "zsidó szövegeket mondanak, " A Bibliára gondolsz? Ezt nem tudom másképp értelmezni, mivel ilyenrõl nem tudok. "zsidó énekeket énekelnek, " Ilyen, hogy zsidó énekünk, nincs. Nem tudok róla. "és a teológiájuk központjában is a zsidó nép áll. " Ez is álnok beszéd. Nem tudod, hogy milyen szavakat fonsz össze. A teológia Istenrõl való beszédet jelent. :-)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); @21:17: A kikerült hitgyülis felvételeken aztán rendesen lengetik az izraeli zászlót, és énekelnek a zsidókat dicsõítõ énekeket. Nem, nem a bibliai énekekre gondolok, hanem kifejezetten azokra, amikkel a zsidó népet dicsõítik. "Elhiszem, hogy ennek a világnak a szelleme ideges Izrael létezése miatt." Na látod, pont errõl beszéltem, amikor azt mondtam, hogy a karizmatikus teológiának a középpontjában Izrael áll. Állandóan csak Izrael, mindig Izrael. Hogy izraeli lesz az antikrisztus, Izrael így, Izrael úgy, meg jó sok "shalom". Egy hitgyülist a beszédérõl is meg lehet ismerni, mert állandóan Izraellel kapcsolatos dícséretekrõl, vagy izraeli eszkatologikus dolgokról beszél. A hagyományos keresztény teológiában Izraelnek nincs már szerepe, következésképpen az iraeli próféciák a lelki izraelre, vagyis a keresztény egyházra vonatkoznak. Csak a neo-protestáns karizmatikus keresztények teológiája forog Izrael körül, de pl a reformáció idejében, vagy még korábban, máshogy volt.
"A kikerült hitgyülis felvételeken aztán rendesen lengetik az izraeli zászlót" Aki magyar zászlót lenget az meg magyar-imádó? "Nem, nem a bibliai énekekre gondolok, hanem kifejezetten azokra, amikkel a zsidó népet dicsõítik." Róm 2:10 Dicsõség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedõnek, zsidónak elõször meg görögnek: "A hagyományos keresztény teológiában Izraelnek nincs már szerepe, következésképpen az iraeli próféciák a lelki izraelre, vagyis a keresztény egyházra vonatkoznak. Csak a neo-protestáns karizmatikus keresztények teológiája forog Izrael körül, de pl a reformáció idejében, vagy még korábban, máshogy volt." Az Újszövetség elsõsorban a zsidóké. (Jer 31:31) Fel ne fuvalkodj, hanem félj! :-) Róm 1:16 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívõnek üdvösségére, zsidónak elõször meg görögnek.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); @21:44 "Aki magyar zászlót lenget az meg magyar-imádó?" Nem önmagában a zászló lengetéssel van baj, hanem avval, hogy amennyi hitgyülis videót láttam, majdnem mindig ki voltak téve az izraeli zászlók. Tegyük hozzá, hogy ez inkább a rejtett felvételekre a jellemzõ, mert nyilvánosan nem csinálják. Amúgy természetesen az õ dolguk mit csinálnak, csak ahogy másnak is feltûnt túlzásba viszik Izrael dícséretét, és szinte az köti le az egész gondolkodásukat. Vagy szerinted véletlen, hogy a karizmatikus kereszténységrõl az embereknek mindig Izrael és a nyelveken szólás jut az eszébe? Az egész teológiájukat ez a két dolog köti ki, ekörül forog minden. Na persze, õk tudják mit csinálnak, a kérdés arról szólt, hogy miért nyomják ennyire a zsidókat. Erre kell válaszolni. "Róm 2:10 Dicsõség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedõnek, zsidónak elõször meg görögnek:" De a Róma 2, 10 a görögöket is dicséri. A pünkösdi-karizmatikus keresztények valahogy elfelejtenek más nemzeteket dícsérni, ahogy Pál teszi a fent idézett sorban. A hitgyüli tehát nem az apostol példáját követi, mert csak Izraellel foglalkozik, de pl a görögökkel, vagy más nemzetekkel nem. "Az Újszövetség elsõsorban a zsidóké. (Jer 31:31)" Nem, nem elsõsorban. Ha elolvasod a jeremiási szakaszt, akkor világosan kitûnik, hogy az Újszövetség abban az esetben >>csak<< Izraellel foglalkozik. A probléma azonban az, hogy a karizmatikus teológusok elfelejtik, hogy Isten ígéretei feltételhez kötöttek (5Móz 28, 1-2;). Izraelt azért választotta ki Isten, hogy misszionárius nép legyen, hogy áldására legyen a pogányoknak azáltal, hogy a sok bálványimádó nép között képviseli a tiszta vallást, és megismertesse másokkal Isten szavát (1Móz 12, 3 vö Ésa 42, 6; Jón 1, 1-2). Izrael azonban nem teljesítette ezt a küldetést, ráadásul megölte a Messiást is. Jézus Krisztus megjövendölte Izrael elvettetését: "elvétetik tõletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét." (Mát 21, 43). A prófécia teljesedett, és ez a nép, amelyrõl a Megváltó beszélt, a keresztény egyház lett. Péter apostol a keresztényeknek úgy ír, mint akik "választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép "(1Pét 2, 9). A keresztény egyház Izraelnek lett a jogutódja. Ezért is mondja azt Pál apostol a galata gyülekezetnek, hogy "Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok" (Gal 3, 29) - vagyis zsidók. A keresztény egyház lett a lelki Izrael, így a jeremiási szöveg, és a többi ószövetségi izrael prófécia a keresztényekre vonatkozik! Pál azonban a római levélben figyelmezteti a keresztényeket, hogy Isten nem vetette el Izraelt (Róm 11, 1). Magyarul azok a zsidók, akik elfogadják Krisztust, juthatnak üdvösségre, de mint néppel Istennek már nincsenek tervei. A missziót visszautasították, ezért a kereszténység kapta azt a munkát, amit Izrael visszautasított.
Valamikor nagyon régen ez egy (valódi) elitet jelentett, ma már bárkit jelenthet. A mennyiség a minõség rovására ment.

SOS! Miért érdekel annyira, hogy miközben várt rám, kevert-e, esetleg bepróbálkozott-e más lányoknál? Illetve ha ennyire szerelmes típus, hogy képes nagyon hamar beleszeretni valakibe akkor vajon elfelejtette-e már az exeit?

Decemberben látott meg egy közös összejövetelen, utána elkezdett írogatni nekem és hónapig csak beszélgettünk. Én féltem a találkozástól, pedig már a 2.beszélgetéskor elhívott. Egészen márciusig ment ez így, aztán végre egy házibuliban találkoztunk. Még ma is minden egyes pillanatát fel tudom idézni annak az estének, és most már tudom nagyon is sokat jelentett. Akkor hülye voltam, összezavarodtam, féltem, mert rendkívül zárkózott a természetem és még soha nem volt barátom, ezért megmondtam neki, hogy legyünk csak barátok. Most egy ideje újra kedveli a képeimet, de nem ír. Egy ideje, nagyon hiányzik, visszaolvasom a beszélgetéseket, és rájöttem, hogy azt várja, ha akarok még tőle valami komolyabbat nekem kell lépnem. Õ már rengeteget próbálkozott, így úgy döntött, hogy vár. Erre tegnap jöttem rá. Mostanában nagyon sokat gondolok rá, álmomban írt nekem, hogy hiányzom neki. De már máskor is megjelent az álmaimban. Tegnap megtettem valamit, de nagyon sok bátorság kellett hozzá. Remegtem, rázott a hideg, miközben a kedvenc dalomat hallgattam és folyton azt mondogattam magamnak képes vagy rá, gyerünk, meg tudod tenni. Nagy nehezen kedveltem egy képét, és lám rögtön rámírt, ami annyit jelent hónapok után sem lépett túl rajtam és ezek szerint akkor nagyon szerethet. De újra rámjött a félelem és nem tudok neki írni, mert félek, hogy felhozza a találkozást, amitől rettegek. Még soha nem mentem el vele kettesben sehova és a szüleimnek sem tudom mit mondjak. Amúgy is tudják nem szoktam kimozdulni itthonról. Meg mi lenne ha be kellene mutatnom nekik? Vajon elfogadnák, megkedvelnék? Legnehezebben nekem a felvállalás megy, mivel még soha nem volt kapcsolatom.

Legjobb válasz: Ja még annyit, hogy úgy érzem õ valahol érezi, hogy én nem gondoltam komolyan azt, amikor azt mondtam neki legyünk csak barátok. Mikor azon az estén megcsókolt azt mondta úgy érezte én is szeretem. Lehet azért vár még mindig, mert tudja, hogy nekünk közünk van egymáshoz az életben.

A kérdező hozzászólása: Ja még annyit, hogy úgy érzem õ valahol érezi, hogy én nem gondoltam komolyan azt, amikor azt mondtam neki legyünk csak barátok. Mikor azon az estén megcsókolt azt mondta úgy érezte én is szeretem. Lehet azért vár még mindig, mert tudja, hogy nekünk közünk van egymáshoz az életben.
Normális a félelmed az izgulásod de ha nem veszel magadon erõt és leszel bátor sosem lesz barátod és mindig csak egy álom lesz... Valószinüleg õ is eléggé izgul de merne veled találkozni probáld meg nem lesz olyan szörnyü de ha meg sem próbálod bánhatod...
Nos a csók megvolt akkor miért félsz annyira egy találkozótól szerintem meg kellene próbálnotok..
Tök jó, hogy ennyire komolyan veszed a párkapcsolatokat, de szerintem nagyon elõre gondolkodsz és hülyeségeken parázol. Szerintem, ha egy pasas képes ennyit várni rád és rájönni, hogy össze vagy zavarodva, félsz és azért nem közeledsz felé , azzal már megéri foglalkozni. Nem kell a randitól sem parázni. Én általában félig ismeretlen emberkékkel teázni/kávézni/forró csokizni szoktam menni, viszonylag népszerû helyekre, mert 1.) emberek között vagyunk, de mégis tudtok kettesben beszélgetni 2.) ha nem jól alakulna, rövidre lehet fogni a dolgot. A szüleidnek leginkább az igazat érdemes mondani. A parázós szülõket általában megnyugtatja az, ha tudják hol van a kicsi lányuk, kivel, meddig és mikor érkezik haza (vagy ha késel vagy maradnál még, akkor szólj nekik). Valószínûleg ezért nem leszek népszerû, de amíg csak VELED van, csak TÉGED szeret, csak VELED foglalkozik nem érdemes azon agyalnod ki, mi, hogyan volt elõtted. Pasi. Máshogy látja a világot, máshogy látja a párkapcsolatokat stb. Azon se lehetne csodálkozni, ha próbálkozott volna másnál is, nem érdemes belõle problémát csinálni.

Miért zavarja annyira az embereket, ha valaki más, mint ők?

Miért utáljuk annyira a homoszexuálisokat, a más vallásúakat, a másként gondolkodókat?

Legjobb válasz: Bocs én most nem fogom megfogalmazni a saját gondolataimat ide, mert igazából több válasz is lehetséges(meg különben is nem mindenki ugyanazért gyûlöl szívat stb bizonyos csoportokat), de pont most olvasok egy könyvet amiben volt ilyen idézet: "A másik emberrel általában a világon semmi más bajunk nincs, csak az, hogy õ a másik. Neki is látunk többnyire, hogy ezen változtassunk. Megpróbáljuk saját képünkre formálni, ami már az istennek sem sikerült, de abból azért annyi baj nem származott, mint a ki hasonló kísérleteinkbõl. Ehhez a mûvelethez ugyanis éles faragószerszámok kellenek, kegyetlen csonkítások és protézisek. Tudom, hogy lehetetlen, de van egy parancsolat, amelynek betartását nem tartanám utolsó dolognak. Az pedig így hangzana: "Ne állítsd magadat bálványként mások elé, s ne kívánd, hogy elõtted hódoljanak!" "

Bocs én most nem fogom megfogalmazni a saját gondolataimat ide, mert igazából több válasz is lehetséges(meg különben is nem mindenki ugyanazért gyûlöl szívat stb bizonyos csoportokat), de pont most olvasok egy könyvet amiben volt ilyen idézet: "A másik emberrel általában a világon semmi más bajunk nincs, csak az, hogy õ a másik. Neki is látunk többnyire, hogy ezen változtassunk. Megpróbáljuk saját képünkre formálni, ami már az istennek sem sikerült, de abból azért annyi baj nem származott, mint a ki hasonló kísérleteinkbõl. Ehhez a mûvelethez ugyanis éles faragószerszámok kellenek, kegyetlen csonkítások és protézisek. Tudom, hogy lehetetlen, de van egy parancsolat, amelynek betartását nem tartanám utolsó dolognak. Az pedig így hangzana: "Ne állítsd magadat bálványként mások elé, s ne kívánd, hogy elõtted hódoljanak!" "
Felnõtt emberek ilyen és hasonló "kifogásokra" akkor szoktak hivatkozni, amikor más egyéb gondjuk van a másikkal, amit cikis felvállalniuk, túl átlátszó lenne, és ilyenkor le akarják járatni az illetõt, saját maguknak számára is be akarják bizonyítani, hogy jogos az "ellenszenvük".
Aha, mert ez a "divat", baj, ha ilyen vagy, baj, ha amolyan, baj, ha nõ vagy, baj, ha van gyereked, az is baj, ha nincs, az is baj, ha fiatal vagy, meg az is, ha elmúltál 40, baj, ha van autód, baj, ha nincs, ebben a nyavalyás országban semmi nem jó.
Alapvetõen az abból ered, hogy az ember társas élõlény, és mint ilyen, csoportokat alkot. A csoport nyilván csak akkor maradhat fenn, ha adott szabályokat alakot, vagyis meghatározza melyik viselkedés elfogadható a csoporton belül és melyik nem. Gond akkor van, ha olyan személy próbál a csoportba belépni, aki nem is kívánja betartani a szabályokat. Tehát pl egy olyan csoport, ami kategórikusan elítésli a homoszexualitást, ellenségesen fog a homoszexuális "szabályszegõvel" szemben viselkedni, és kiközösíti. Ez leginkább a gyerekeknél figyelhetõ meg jól, mivel õk még kevésbé hajlandóak tolerálni a másik kívülálló viselkedést, mitöbb, még a tesi vagy egyéb hibák miatt is könnyen kiközösítik a másikat. Msárészt az ellenkezõje is megfigyelhetõ, legyen valaki akármilyen jelentéktelen tagja a csoportnak, ha olyan személlyel konforntálódik, akit a csoport utál, akkor következetesen védeni fogja a tagot. Persze az emberi viselkedés a gyakorlatban bonyorultabb, árnyaltabb, tehát pl: megfigyelhetünk szélsõségesebb eseteket is, mikor valaki szándékosan üldöz pl egy homoszexuális embert... Tehát szíve joga valakienk másnak lenni, de nem szíve joga nyíltan szembeszállni annak csoportnak szabályaival, amibe tartozni akar, vagy elfogadására vágyik. Pontosabban joga van, csak lehetõsége nincs, mert ugye, hogy mihez van jogunk, és mit tehetünk meg az két külön dolog! Különben számolnia kell a következményekkel...
Engem azért utálnak ki a korombeli lányok többsége, mert nem sminkelek, nem törõdöm a hajammal, nincsenek mindig új ruháim, nem vagyok szexi, nem járok fiúzni, párommal is közel három éve vagyunk együtt, de még szex nem volt, és gondolok a tanulásra is. Nem szeretek alkoholizálni, nem cigizek, kedves vagyok a tanárokhoz és stréber vagyok. Nem ismerem a pletykákat, nem tetszenek a fiúk (csak a párom:D), stb. Nem járok bulizgatni, mindig idõre megyek haza (mondjuk ennek meg a még mindig tartó ártatlanságnak szülõi oka van, akik még rövid pórázon tartanak, én meg egyenlõre még morogva, de hagyom. Biztos jót akarnak). Emiatt folyton bunkóznak vele, szivatnak, elérik, hogy elhiggyem, hogy megváltoztak, megbízzak bennük, aztán hátbatámadnak azonnal. Gonosz pletykákat terjesztenek néha rólam. Folyton röhögnek rajtam, de ha kell a segítségem, máris a legaranyosabbak. Sosem fogom megérteni az ilyen lányok gondolkodásmódját, akiknek az a legfontosabb, hogy minél elõbb kerüljenek ágyba egy sráccal. Nem értem, miért kell engem bántaniuk, csak mert én jobb életet akarok, mint ami nekik lesz, ha nem kezdenek el sürgõsen tanulni. Homokosokkal, más vallásúakkal nincs bajom. Mondjuk vallásom nekem sincs, elvileg keresztény vagyok, de nem ûzöm: inkább deista vagyok:D Homokosok azért azok, mert más nemû az agyuk, mint a testük, egyedül a divat-homokosokat nem bírom. Azok szimplán hülyék, de hagyom, had csinálják, amit akarnak. Minek õket bántani?
Természetesen, az ilyen dolgok mindenki magánéletébe és csakis oda tartoznak. Namostmár ezzel szerintem nincs is semmi gond, és aki normálisan gondolkodik az belátja ezt. A másik, van ennek egy visszás oldala, ott kezdenek szerintem az emberek negatívan viszonyulni ezekhez a dolgokhoz mikor pl. homoszexuálisok valamilyen szinten visszaélnek a helyzetükkel, úgymond közszemlére tétetik magukat (lásd Gay Pride), ami szerintem már undoríó. Továbbá eltér attól amit normálisnak lehet nevezni. Az a helyzet h. vannak bizonyos emberek akik úgymond hátrányosabb helyzetükbõl (kisebbség) elõnyt akarnak kovácsolni. Parádéznak, felvonulnak, úgy állítják be magukat mintha különbek, különlegesek lennének. És itt kérdezem én, vajon az eredeti céljuk nem az volt, hogy ne különböztessék meg õket, normális emberként kezeljék? Akkor mégis mire jó ez? Szerintem leginkább ez dühíti a normálisan gondolkodó embereket. Mert ha valaki meglát egy meleg vagy leszbikus párt az utcán sétálni nem az az elsõ gondolata, hogy leköpje õket, már ha van sütnivalója.
Tévedsz, az emberek nagy részét nem érdekli, hogy valaki más.Egész addig...míg nem hányja le az kapujukat, nem a fiuk fenekét tapogatja, és nem szólja le a karácsonyt, mert hogy az hülyeség.
Homokosok mindig voltak, nem ez a baj. hanem az, hogy ez egy betegség, amit büszkén mutogatnak. Miért nem rendeznek bélrákosok felvonulását, ahol mindenki büszkén mutogathatja a belérõl készült ocsmány fotókat transzparenseken? Ezt a homokos betegséget ma divatként fogják fel, és egyszerûen követendõ példának tartják, de minimum normálisnak. Én nem tartom annak. Az én fiam 5 évesen ne lásson meztelen tangás férfifenekeket sehol, mert nyilván hatással lesz rá.
Sajnos ez egy õsi, az állatvilágból örökölt reakció. Aki más, az idegen, azt nem ismerjük, és félünk attól, amit nem ismerünk.
Egyetértek az elsõ válaszolóval.
A kérdező hozzászólása: A melegfelvonulásokat meg hasonlókat én is undorítónak találom, de ettõl még nem kéne minden homoszexuálist elítélni. Gyakoriak az olyanok, akik már azért meg akarnak verni (vagy meg is vernek) valakit mert kiderül, hogy homoszexuális. Még akkor is, ha nem tõle tudták meg, õ nem vág fel vele és nem is látszik rajta. csak úgy. Mert az. Ugyanez van a vallásosokkal. Sokszor hallottam már hogy valakit kiröhögtek, megszóltak, kigúnyoltak, csak azért mert megemlítette, hogy õ ilyen vagy olyan vallású. Vagy hogy ateista. Nem mondott semmi sértõt. Semmi olyat, ami ellentmondana más meggyõzõdéseinek, csak annyit, hogy én katolikus/református/evangélikus/görög katolikus/ortodox/muzulmán (vagy akármi más) vagyok. Most ezt miért kell? Értem én, hogy a társadalom szabályaival szembeszegülõket nem tûrik, de kérdem én, hol van megírva, hogy magyar ember csak ilyen vagy olyan vallású lehet? Vagy hol van megírva hogy magyar ember nem lehet homoszexuális?

Ha valaki országunk fasiszta megszállóival és azok kiszolgálóival lelki közösséget vállal, az miért van annyira felháborodva, ha lefasisztázzák?

Apropó:

Legjobb válasz: 19.59 "Goy", which literally means "a member of another nation" but practically means a "non-Jew" Mas nep tagja, vagyis nem zsido. http://en.wikipedia.org/wiki/Shabbos_goy

19.59 "Goy", which literally means "a member of another nation" but practically means a "non-Jew" Mas nep tagja, vagyis nem zsido. http://en.wikipedia.org/wiki/Shabbos_goy
nem zsidót jelent, idegent
A nácik mióta fasiszták?
Én meg azt szeretem, mikor a jobbikosokat rasszistának nevezik. Kérdem én ki a rosszabb: a zsidók, akik az összes nem zsidót utálják, vagy a jobbikosok, akik végre kimerik mondani a valóságot, nem félnek, nem adnak kétértelmû válaszokat, nem nyalnak be külföldi országoknak, és elsõsorban Mo. érdekeit veszik figyelembe? Azért rasszisták, mert a hazánkba beilleszkedni képtelen cigányokat (akik nem hajlandóak alkalmazkodni a magyar kultúránkhoz, akikre a törvények nem vonatkoznak) lemerik szólni, vagy mert megpróbálják megvédeni a magyarokat tõlük? Vagy azért rasszisták és hazaárulók, mert nem nézik jószemmel, h. az országot felvásárolják a zsidók, a médiából pedig ömlik a zsidó szemét? Miközben pedig a magyarok szépen összeroskadnak, az egészségügyet szétrombolják. Tény természetesen, h. vannak normális zsidók és cigányok, és szerencsére ezt saját tapasztalatból mondhatom el. De a magyar ember csak azt látja, amit leírtam, és ezért lázadnak fel, ami szerintem érthetõ. Én nagyon remélem, h. valamikor megoldódik ez a probléma, és cigány, magyar békében, félelem nélkül élhet majd egymás mellett. De addig is nem tartom indokoltnak a hazaáruló jelzõt a jobbikra. Egyébként szerintem a normális jobbikosok fejében meg sem szabadna fordulnia a népirtás kósza gondolatának sem, hiszen egy nép kiirtására senkinek soha semmilyen oka nem lehet.
Ja, ha lenácizod, nincs per? Ezt én sem értem. Ismerõseim, akik kétpofára cigányoztak, zsidóztak, kikérték maguknak, mikor lerasszistáztam õket. Valami nem smakkol ezekkel...
"tudod mit jelent a goy? " Ja, héber szó, jelentése nép. Több helyen is elõfordul az Ószövetségben is, mind a zsidó (nép), mind más népek jelzésére is, akár egy mondaton belül is. Mikor Isten Ábrahámnak azt mondja, hogy néppé teszlek, az is a goj szóval van leírva. Szóval én tudom mit jelent, de van egy olyan tippem, hogy most neked ezzel újat mondtam.
http://www.freepress-freespeech.com/holhome/kiscikk1/66kerdh.. Azért mert én ebben hiszek és tanultam olyan történelmet, amit iskolában nem tanítanak és nekem felnyílt a szemem, hogy a holokamu is csak jótt tett a zs*dóknak...végülis jól jött nekik a pár milliárdos kártérítés a holokamuért nem? Szóval nem tudom te milyen tömeggyilkosságról beszélsz. Szénné égetés nem Auschwitzban volt, hanem Drezdában, ahova ledobták a gyújtóbombákat, ott voltak szénné égetett német kis gyerekek, nem a "haláltáborokban.."-.-"
Én is történelemre jártam, én linkeltem be a 66kérdés és választ:) Furcsa, mert nálunk meg az volt a téma, tudod a mi tanárunk átlátott a dolgokon, sajnálom, hogy te ilyen zs*dóbérenc tanárt kaptál, aki csak a pénzért dolgozik de + történeltem nem tanult, csak ami elõre meg van írva, de legfõképp téged sajnállak, hogy történelem szakon ilyenen nevettek, elég értelmesek lehettek...
Nagyon unalmas már, ahogy egyesek a szavakon lovagolnak. "Elnézést, ne tessék minket nácinak hívni, mi nemzeti szocialisták vagyunk!" "Elnézést, ne tessék minket fasisztának hívni, mi meg a nácik vagyunk." Stb A kommunistákkal nem kellene kiegészíteni?
"Aki egy népirtást el akar hazudni a történelembõl ideológiai alapon, és az, aki politikai erõként ilyeneket is megtûr a soraiban vagy nem határolódik el tõlük egyértelmûen, az nem érdemel szimpátiát." Ezzel maximálisan egyetértek, pld meséld el a liberális férgek, vagy a maszop mikor határolódott el egyértelmûen a palesztin nép halomra gyilkolásától? Soha, tehát egyik sem érdemel semmilyen szimpátiát!
Szeretem, hogy ebben az országban mindenki átlát a dolgokon, ezt olyan megnyugtató dolog tudni:)
A kérdező hozzászólása: Tudom, mit jelent a gój. És elítélem azokat a zsidókat, akik lenézik a nem zsidókat. Viszont ez sem menti fel azokat, akik zsidókat üldöztek és gyilkoltak. Semmivel sem különbek.
Ha megengeded én egy új, érdekesebb kérdést vetnék fel: A zsidók, amcsik manapság mivel különbek mint anno a csúnya nácik voltak, hmm?
Azért figyelitek, ha vki szót emel a zsidók, cigányok ellen azt szépen lepontozzák XD
Teljesen egyet értek veled, kérdezõ! Nagyon unalmas már, ahogy egyesek a szavakon lovagolnak. "Elnézést, ne tessék minket nácinak hívni, mi nemzeti szocialisták vagyunk!" "Elnézést, ne tessék minket fasisztának hívni, mi meg a nácik vagyunk." Stb... Aki egy népirtást el akar hazudni a történelembõl ideológiai alapon, és az, aki politikai erõként ilyeneket is megtûr a soraiban vagy nem határolódik el tõlük egyértelmûen, az nem érdemel szimpátiát. A 66 kérdést meg ne idézzétek már be többet légyszi. Annyira komolytalan. Nálunk a történelem-tanszéken csak nevetnek az ilyeneken...
Általában aki nyakig merült a sz*rban az van legjobban felháborodva, hogyha közlik vele, hogy sz*ros.
A kérdező hozzászólása: "Már ugyan kik vállalnak közösséget a náci megszállókkal? A jobbik nem a szálasi meg sztójay döme, hanem Horty örökségét vallja magának." Olvasd el a fenti bevezetõt. Nem konkrétan a Jobbikról van szó, hanem mindazokról, akik hõsként emlékeznek a Magyarországot megszálló (és a kitöréskor elesett) németekre, ugyanakkor überhazafinak tartják magukat. Számomra a kettõ durván üti egymást. Vagy szereti valaki a hazáját, vagy siratja a megszállókat. Még egyszer megjegyzem: a jogtalanul és hazám kárára valaha itt tartózkodó összes hadsereget megvetem, a tatároktól a szovjetekig (most eltekintve a motivációban és elõzményekben fellelhetõ és erkölcsileg eltérõ színezetû különbségektõl).
és ugyanonnan "in Biblical Hebrew "goy" means simply "a nation". A héberben a jelentése nép, nemzet. Itt keverve van azzal, hogy az európai jiddis nyelvben késõbb valóban bejött egy olyan jelentése, ami kifejezetten a nem zsidókra vonatkozott. A beírás arra akart vonatkozni, hogy gyakorta szokás azzal jönni, hogy a gój valami szitokszó, lenézést tartalmazó szó (mint hogy állatot jelent, stb), és ezzel indokolni azt, hogy persze a zsidók mindenki mást lenéznek. A beírás hangneme, amire válaszul beírtam is arra mutatott, hogy a hozzászóló is ezt a tévhitet propagálja, és még a kérdezõnek kellett magyarázkodnia, hogy persze vannak ilyenek is, de.. Ezért jó tisztázni, hogy nem, a goj szó nem sértésbõl ered, mint próbálják belemagyarázni, és egyéb totális baromságok
Belemehetünk egy történelmi vitába, hogy hogy lett volna jobb nekünk, illetve melyik volt rosszabb. 4 év náci megszállás vagy 40 év orosz. A németektõl visszakaptunk valamennyi területet. Olyanról is hallottam, hogy azért vitték a zsidókat tborokba, hogy utána külön nemzetet csináljanak nekik. Nem tudom, mennyire igaz, nem is az én dolgom vitatni. Azzal már viszont kezd kilenni a tököm, hogy mindenhol egyenlõséget meg szabadságot hirdetnek, de egyesek mégis szabadabbak.
Már ugyan kik vállalnak közösséget a náci megszállókkal? A jobbik nem a szálasi meg sztójay döme, hanem Horty örökségét vallja magának.
A kérdező hozzászólása: Nyugodtan higgy azt, amit akarsz. Én annak hiszek, hogy az a sok százezer elhurcolt szerencsétlen (akit senkinek nem lett volna joga elhurcolni) soha nem tért vissza. Továbbá azoknak hiszek, akik valóban ott voltak és részt vettek ebben az õrületben: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/hoess_v.html
A kérdező hozzászólása: "A nácik mióta fasiszták?" Tudom, hogy a kettõ nem egészen ugyanaz. De itt most nem is ez a lényeg. Kérdezem: a nácik mióta különbek, mint a fasiszták?
Utolsó: Persze, de ez az életben is így van! Én töriórán feltettem a kérdést, hogy miért nem tanítanak nekünk semmit a GULAG-ról, délvidéki vérengzésekrõl? Miért kell mindig a zsidóságot siratni? Rossz dolog ami velük történt, de nekem Trianon fáj, nekem a gulag fáj, nekem az '56-os megtorlás fáj, nekem az aradi vértanúk kivégzése fáj, nekem az orosz megszállás fáj stb. Miért nem lehetne egyszer a saját népemmel foglalkozni? Erre le lettem nácizva, meg antiszemitázva. (örülhetek, hogy nem kaptam karót)

Aki nem akar fogamzásgátlót szedni, miért nem? Valaki annyira tiltakozik ellene. Miért van ez?

van hogy olvasom, hogy nem jöhet számításba, vagy a férfi nem akarja, hogy a n? szedjen stb. miért van ez?

Legjobb válasz: az a helyzet, hogy még mindig azoknak a gyógyszereknek a rémtörténete terjed amik 20-30 évvel ezelõtt voltak, persze, hogy félnek tõle, csak hogy manapság azért már sokkal fejlettebbek ezek is, mind a mellett, hogy egy tartós kapcsolatban a legkönnyebb és a legbiztonságosabb megoldás, és a legolcsóbb is.

az a helyzet, hogy még mindig azoknak a gyógyszereknek a rémtörténete terjed amik 20-30 évvel ezelõtt voltak, persze, hogy félnek tõle, csak hogy manapság azért már sokkal fejlettebbek ezek is, mind a mellett, hogy egy tartós kapcsolatban a legkönnyebb és a legbiztonságosabb megoldás, és a legolcsóbb is.
Ne légy hülye kérdezõ! Ezek hormon alapúak! Kinek jó, ha hormonokkal tömik? Senkinek! Most jöttek ilyen nem hormon alapúak is, de nem ismerem még õket, és tényleg új a dolog. Nem lehet elvárni egy nõtõl sem hogy beszedjen hormon bogyókat. A nõk egy nagy részét érinti, hogy megkavarja a hormonháztartást. Mellékhatások tömkelege járhat vele, vagy akár meddõség, és rákkeltõ is hosszú távon, még ha nyíltan nem is beszélnek róla. Plusz! Nagyon lassan bomlik el! Ha hozol nekem egy pohár vizet a Tiszából, a Dunából, de akár a csapból is, (ha tisztított víz van nálatok és nem forráskút), elmegyünk laborba, és kimutatják neked, hogy van benne fogamzásgátló maradék! A gyógyszerek nagy része távozik a vizelettel és a széklettel. Nem beszélve arról, hogy tárolja a testünk is! Ezért támogatom a hamvasztást és nem a koporsós temetést! Idõvel talán azt is felszámolják!
"de a férfiakat nem olyan egyszerû rávenni, hogy rongálják a szervezetüket ilyen gyógyszerekkel." szerinted mi az egyszerûbb napi több millió ivar sejtet, likvidálni, vagy 28 naponta egyet?:D gondolkozz már picit
A kérdező hozzászólása: én nõ vagyok nem férfi./utolsó../ amiatt tettem fel ezt a kérdést, mert én is félek ezektõl a hatásoktól. mivel van egy komoly kapcsolatom és már esedékes is az aktus, emiatt anyám rábeszélt, hogy szedjek fogamzásgátlót, mert neki bevált és nem volt semmi baja közben, se amikor abba hagyta. én benne vagyok az óvszerrel való védekezésben, és nekem az lenne a helyén való, a páromnak is. csak picit tartok hogy kiszakad a gumi, vagy egyéb "véletlenül" becsúszott dolgoktól. emiatt rábólintottam a tabira. én eddig nem tapasztaltam különösebb mellékhatásokat, de nem jósolok sok jövõt ennek, mivel mindig hajtogatom, hogy abba fogom hagyni a szedését, mert nekem ez nem állapot ... csak kíváncsi voltam, hogy mások mit gondolnak errõl. köszi
"igazából õk sem nagyon támogatják a dolgot ha nem muszáj" A magándokik baromira támogatják, abból van a legnagyobb bevételük. 3 havonta mehetsz a receptért, ami ugye pénz. Aztán a gyógyszercégtõl is kap utána pénzt/egyéb juttatást... Abból, hogy gumit használsz, neki nem lesz pénze. Sajnos ez van. És ezt úgy mondom, hogy orvosira járok...
18-as válaszolóval értek egyet. A barátnõm tesója nõgyógyász. Õ is mondta, hogy nem hogy ellenezte, de kereken megtagadta tõle, hogy tablettát írjon fel neki. A saját családjukra a nõdokik is jobban vigyáznak :) Ne véletlenül tiltakozott a doki is, õ már csak tudna, ha nem lenne káros.
Azért azt hozzáteszem, hogy bár nem pártolom a tablettát, inkább az, mint havonta egy esemény utáni, vagy egy-két abortusz, mert nem hajlandóak felvenni az óvszert. De ha vki meg tudja oldani a védekezést hormonok nélkül is biztonságosan, akkor szerintem lényegesen jobb megoldás.
A tebleta leg biztonságosab a az ovszer nem 100 os lehet hibás vagy a sperma véletlen oda kerûl egy ujazástol vagy akármi . egy abortusz után is lehetsz mendõ. meg azért van enyi rém tõrténet mert (fõleg amerikában ahol eskutek dõntenek nem egy egyetemet végzet biro) sokat lehet perelni ha rá fogják kreálnak pár rém tõrténetet és orvosi diploma nélkul csak a zt lásák hogy sujos problémával lévõ nõ akinek szüksége lene kártéritésre. A dihidrogénoxid betiltásat 50 48 an aláirták egy nemtuta miaz azért nem irta alá amásik tuta hogy viz
Ez egy bogyó, egy gyógyszer roncsolja a mája tmint minden iylesmi...szóval akármilyen csodás kis orvostudományunk van ez nem egészséges...amúgy számtalan mellékhatása is lehet, hízás, testszõrzet erõsödés puffadás a ciklus felborulása....
Utolsó: Semmi sem 100%-os. Sem a gumi, sem a tabi. De a guminál legalább látod, ha kiszakad, és még mindig el tudsz menni esemény utániért, szemben a tabival, ahol csak azt veszed észre hogy terhes vagy. És hiába biztonságos, ha közben úgy elintézi a hormonrendszered, hogy utána akkor sem esel teherbe, mikor akarsz...
"Aki nem akar fogamzásgátlót szedni, miért nem? Valaki annyira tiltakozik ellene. Miért van ez?" Miért van ez? Mert például már megjárta vele. Ez a leggyakoribb ok. És az pedig a legnagyobb tévhit, hogy megfelelõ orvosi vizsgálattal TELJESEN kizárható az, hogy valakinek ne váljon be. Nem igaz. Az orvosi vizsgálat kell, rendkívül fontos, DE "csak" arra ad választ, hogy ki az, aki egyáltalán fokozottabb egészségügyi kockázat nélkül szedheti. Májfunkció, trombózishajlam... Viszont attól még, hogy szedheted, könnyedén elõfordulhat, hogy nem tolerálja jól a szervezeted. Nagyon gyakori, hogy a fogamzásgátló szedése mellett mellékhatások jelentkeznek. Gyakran halmozottan. Van, aki együtt él ezekkel. Van, akinek fogalma sincs, hogy a tabletta váltja ki a panaszait. Van, aki próbálkozik, és többször is gyógyszert vált. Van, akinek ez se használ. S persze van, aki mellékhatások nélkül viseli, s a tabletta letétele után se akad gondja. Van, akinek meg igen és egész életére "védettséget szerez" (=meddõ lesz).
A kérdező hozzászólása: köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Ezt úgy bírom, még a végén megmagyarázzátok, hogy orvosok által tesztelt, törvényesen árusított fogamzásgátlók AZONNALI HALÁLT okoznak....sok hisztis p.csa!!! Persze azt lesz.rjátok magasról, h egy pasinak milyen kényelmetlen és irritáló gumit húzni...nem baj, szenvedjen csak a pasi, még ha esetleg allergiás is rá...a szex meg ugye kell a nõnek, de tenni érte semmit ne kelljen....gratulálok az ilyen felfogáshoz...
Utolsó: Te akkora egy oltári nagy gyökér vagy, hogy már fáj. 1. Senki nem mondta, hogy azonnali halált okoz. De mellékesen mondom, hogy a 21 éves ismerõsöm nem azonnal, de 3 hónap után majdnem meghalt a tabletta miatt, egy mûtét mentette meg az életét, mert tüdõembóliát kapott. Talán el kellene olvasni azokat az írásokat, amiket belinkeltem. Persze, sok a hisztis p.csa mi? Ki a francot érdekel, ha beledöglik, nem kívánja a szexet, állandóan viszket a p.nája a gombától, meddõ lesz a tablettától, vagy hízik 20 kilót (ami miatt persze elhagyja a pasi..)? Az a lényeg, hogy neked jó legyen, mi? 2. Ki a büdös f.sz mondta neked, hogy csak óvszer létezik a tablettán kívül? Gondolkodjál , ár egy kisit, és nézzél szét, mielõtt idiótaságokat beszélsz.
a fogamzás gátló tabinak van jó és rossz oldala ezt el kell fogadni a pasik jóhogy emellet pártolnak hisz nekik így minden sokkal egyszerübb, persze a csajnak is jobb lehet..Tegnap voltam a nõgyógyásznál és õ is csak a fejét fogta hogy "muszáj"? Mondtam hogy a gumival nem egyszer volt gond ugyhogy jó lenne...igazából õk sem nagyon támogatják a dolgot ha nem muszáj
Az hogy nem annyira roncsolja attól még roncsolja...nem annyira? hát köszi...neked fel kel húznod egy gumit az tényleg enm roncsolja...
70%-os: Majd akkor mondd, hogy megérte, ha abbahagytad és akkor is minden rendben. Nem akarlak elkeseríteni, de 1. A menzeszedet nem rakta helyre, hanem a szarul mûködõ hormonrendszered kikapcsolta, és helyette csinált egy rendszeresen jelentkezõ megvonásos vérzést (ami csak azért van, mert 21 nap után szünetet tartasz). Ha abbahagyod, akkor vissza fog térni a régi probléma. És ha majd babát akarsz, akkor vszínûleg igen szép meló lesz helyrerakni a dolgot. Nem elkendõzni kell a problémát, hanem megoldani. 2. A szõrösödésen is ált. addig segít, amíg az ember szedi. Sok esetben (bár nem mindig), a szedés után visszatér a probléma, sokszor halmozottan.
Van aki késõbb ezek miatt lesz meddõ...
A kérdező hozzászólása: állítólag nem mindenkinél jelentkeznek ezek a tünetek
A kérdező hozzászólása: igen de manapság már van kis hormon tartalmú gyógyszer is, azok nem annyira készítik ki szerintem a szervezetet.
Az elsõvel értek egyet. Plusz, ha egy idõ után gyereket akarsz, nem biztos, hogy összejön. Ismerõsöm mondta, aki meddõségi rendelésen dolgozik, hogy 10-15 éve, még a harmincas-negyvenes ültek náluk sorban. Most azok a huszonévesek, akik tizenéves korukban elkezdték kapkodni a tablettákat. A szervezetnek nem véletlenül van egy hormonháztartása, nem kell azt felborítani. Egyébként nem véletlen, hogy a férfi fogamzásgátló tabletták nem törtek be a piacra. Évtizedek óta vannak, de a férfiakat nem olyan egyszerû rávenni, hogy rongálják a szervezetüket ilyen gyógyszerekkel.
mert többet árt, mint használ
Én szedtem fogamzásgátlót. Izzadtam tõle, semmilyen izzadásgátló nem bírt el vele. Híztam tõle, csúnya lett a bõröm, a libidóm lecsökkent a béka feneke alá. Mióta nem szedem, lassan fogytam 10 kilót, a libidóm újra az egekben (mondjuk barátom nincs, tehát bukta), izzadás, csúnya arcbõr elmúlt. Én ezért nem szedek. Nem is fogok soha többé. Nem fogom magam tömni mindenféle gyógyszerrel, jobb a kis lelkemnek is és a közérzetem is javult.
Esetleg ez hozhat javulást a nõk számára: Pharmatex és társai... Mondjuk ez érdekes is lehet, és örülök hogy van ilyen, a hír egy éves, szóval már piacra került valami: http://www.femina.hu/egeszseg/hormonmentes_fogamzasgatlo_tab..
Hagyományos fogamzásgátlók negatív hatásai: Fokozódó trombózishajlam. A mélyvénás trombózis 2x, a felületes 4x gyakoribb a fogamzásgátló tabletták hatására. Ezért a tabletta elkezdése elõtt egy APC rezisztencia vizsgálat (Leiden-mutáció vizsgálat) mindenképpen ajánlott. Ritkán a libidó csökkenése is megfigyelhetõ, tehát csökkentheti a nemi vágyat. Ilyenkor a két- vagy háromfázisú készítményekre való áttérés segíthet, mert a szervezetet kevésbé csapja be, kevésbé utánozza a terhességet. A szénhidrát anyagcsere megváltozása, a hormonbevitel miatti testsúlyváltozás. Ez különbözõ tablettáknál különbözõ mértékû lehet. A hüvelyi folyások krónikussá válása, az ezzel kapcsolatos panaszok illetve a hüvelyváladék megváltozása is sok esetben a tabletta nem kívánt mellékhatásai közé tartozik Kismértékben növeli a tablettaszedés a méhnyakrák kockázatát, amiben valószínûleg indirekt hatások is szerepelnek, mint pl. a gyakoribb hüvelyi folyás és gyulladás, szabadabb szexuális élet (több partner - HPV fertõzés)
Kovacsolas: Amiket felsoroltunk, azok nem a 30 evvel ezelõtti tabletták mellékhatásai. Amiket írtam, azok mind korszerû, mai, alacsony hormontartalmú tabik mellett történtek! A férfiaknak baromi egyszerû, nem nekik kell élvezni a mellékhatásait.
na akkor írok az elõnyeirõl is, mert azok is vannak neki. nekem pl. félévente volt menstruációm alapjáratban de akkor 3 hétig is tartott ami nagyon nem a normális kategória. Volt hogy el sem akart múlni, ezt a fogamzásgátló megszüntette és normális mennyiségû vért veszítek. alapjáraton lassabban alvad a vérem, ezt is rendbe hozta. mikor nem szedtem tiszta szõrös voltam, ez is elmúlt, lapos melleim voltak amik szépen megnõttek. szóval, valakinek kimondottan segít. nincsenek negatív mellékhatásai nálam és egy pasi sem tudna róla lebeszélni.
27-es válaszáról: Férfi vagyok, és én szégyellem magam, és kérek elnézést a 27-es helyett, nem csak a nõktõl de mindenkitõl! Mi a [email protected]ól beszélsz te barom? A férfiak elhanyagolható százaléka allergiás a szintetikus anyagból készült gumi óvszerre! Ennek a kis százaléknak (ha te is ilyen vagy, neked is szól), létezik alternatív nem szintetikus óvszer, ami biztosan nem okoz semmilyen allergiás tünetet! Ezzel lezártuk az általad felhozott negatív tulajdonságát az óvszereknek. A kényelemrõl: Nos én sem szeretem az óvszert, nagyon utálom, de tudom, hogy okoz problémákat a hormon alapú fogamzásgátlás a nõk körében. Sokkal nagyobb százalékban mint nálunk az óvszerallergia. A kettõ össze nem hasonlítható, mivel egy allergiának rettentõ súlyos lefolyást kell produkálnia ahhoz, hogy maradandó problémákat okozzon az emberi testben! Egy megborult hormonháztartás viszont, legyen az illetõ nõ avagy férfi, teljesen mindegy, olyan folyamatot indít el, ami egy lavinához hasonlít, sõt rosszabb, mert a lavina elvonul és kész, de ezek a problémák kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan módon jelentkeznek, és mindenkinél máshogy. Ráadásul nem csak a hormonháztartás megborulása jelenti a gondot, hanem ennek a következményei. A szervezet bármely részén okozhat gondot, szervi gondot is. A hormonháztartás zavart mûködése hathat a nõk mezeszére, hathat a libidójukra. Ezek csak "apró elhanyagolható" problémák, már ha lehet erre ezt mondani, de ha azt vesszük, mi jöhet még, akkor tényleg elhanyagolhatók, és jobb esetben helyreállnak ha abbamarad a kúra. Vannak nõk, akik fogamzásgátlótól méhnyakrákot kapnak, és mindenféle immunológiai betegség kirobbantója is lehet a hormon alapú készítmények tartós bevitele. Szív és érrendszeri problémák jelentkezhetnek, illetve meddõség is nagyon gyakori! Ezek nem eltitkolt dolgok, és nem is elhanyagolhatóak, és nem fújta fel ezt senki, ezt a nõgyógyász orvos is elmondja a hölgyeknek, mikor felír egy ilyen készítményt. Nem véletlenül, ez a dolguk, és felelõsségük is, és ha nem a pénz motiválja az adott orvost, akkor nyomatékosan el is mondja ezeket. Nem a reklámoknak kell hinni, azt nem orvosok készítik, és nem neked fognak hinni, mert te azt mondod, hogy jó az, senkinek nem lesz baja tõle stb. Te könnyen dumálsz, nem te mérgezed magad vele, hanem a nõk! Nem önzõség egy nõtõl a saját egészségének a féltése és védelme, és nem is róható fel senkinek ha nem hajlandó bogyókat szedni! Viszont te öregem, te nagyon önzõ, bunkó és buta férfi vagy, aki csak a maga szórakoztatásával akar foglalkozni és semmi mással!

Miert szereti annyi valaki a Bleachbol Grimmjow-t?

En eddig semmi erdekest nem talaltam benne,ami ugymond megfogott volna,ti ha igen mit??

Legjobb válasz: Hogy miért? Mert dögös, szexi, jóképõ, és imádnivalóan bunkó.De ha ez sem elég, nézz meg egy részt, amiben szerepel.

Hogy miért? Mert dögös, szexi, jóképõ, és imádnivalóan bunkó.De ha ez sem elég, nézz meg egy részt, amiben szerepel.
Áh, régi szép idõk... :D Grimmjow "badass punk" volt, menõ és kész. :D Kár, hogy már egy éve halott az egész espada. Grimmjow meg vagy már 3 éve... :D
mert kuwa jool néz ki és jó értelemben bunkó :D
Mint az elõbbi válaszokból is kiderült.. van akinek az ilyen Grimmjowhoz hasonló személyek jönnek be. Népszerû az ilyen rosszfiú karakter, ezt a rajzolója is tudta. Egyébként Ulquiorra 8 a kis emo) is nagyon menõ úgymond... De a 6os Espadát szeretik a legtöbben, mert egyszerûen õ a legvagányabb, és õ felel meg legjobban az õrült animések ideáljának. Részemrõl imádom... Az egyik legnagyobb kedvencem a Bleacbõl. Varga Gábor szinkronjával... Nagyon jó karakter lényeg ami lényeg, de igen, ha megnézel egy, pl a 139. részt, teis rájössz, hogy nagyon jól ki van találva.
Szerintem van benne egy kis jóság is mert mikor Orihimére rátámadtak akkor õ megvédte. Így olvasásra furcsának tûnik de az arckifejezését látni kellett volna. :) És szerintem is jóképü.
Nem halt meg.:) Nálam No.1/2, mert Ulquiorrával osztozik az elsõ helyen. Nem csodálom, hogy õk ketten a leginkább favorizáltak az espadaból. Én nagyon sajnálom, hogy Ulquiorra végleg halott... Akkor persze nem jutott volna eszébe Orihimének, hogy használja azt a rohadtul idegesítõ "EZT ÉN ELUTASÍTOOOM!" (-_-") technikáját, csak Kurosaki-kuuunt menti meg. Pusztulj! Pusztulj! Pusztulj! (Inoue Orihime a teljes neve. Betûzzem, Light?) És igen, mint már említették, az idegbeteg stílusa miatt és mert valahol, nagyon, de tényleg nagyon mélyem szorult bele egy kis jóság is, mint az a mangából kiderült. (Megölte az ellenséges Quincyt, bár lehet, hogy csak azért, hogy üzletelhessen kalapos barátunkkal...)
"Miért ti nem ezt csináltátok?"
akkor ne fogadtasd el velük..azzal jársz, akivel jól esik, ha már elmúltál 14, azzal szexelsz akivel jól esik.

A házi készítésű műpunci, és a kézzel való kielégítés között, miért van annyi különbség?

valamint az igazi között mennyi a különbség? kis változatosságot akartam belevinni, és csináltam egyet. próbáltam jó szűkre, valahogy a tágat annyira nem élveztem. namost amikor elélveztem, valami nagyon jó érzés volt. soha ekkorát nem élveztem. kb 10x összerándult a farkam. utána nem álltam le hanem csináltam tovább, és merev maradtam. ha kézzel csinálom és ejakuálok is akkor kicsit lelankadok de ezzel nem. viszont utána amikor csináltam tovább, bármeddig csináltam, bármilyen gyorsan nem élveztem el :( kézzel kellett mert azzal gyorsabban tudom. Szóval az probléma a lányoknak, ha én csak 1x tudok elélvezni úgy hogy sperma is jön? Ha nem engedem ki a spermám akkor bármennyiszer képes vagyok egymás után.

Legjobb válasz: Szerintem valami olyasmi oka lehet, hogy ha kézzel csinálod, akkor a kezeddel érzed hogy te csinálod, így viszont olyan érzés lehet mintha valaki más csinálná, és ettõl jobban beindulsz.

Szerintem valami olyasmi oka lehet, hogy ha kézzel csinálod, akkor a kezeddel érzed hogy te csinálod, így viszont olyan érzés lehet mintha valaki más csinálná, és ettõl jobban beindulsz.
Hogy csinaltal otthon mupinat?
engem is érdekelne
egyszerû és gyors mûpina készítés: fél rúd szoba hõmérsékletû parizer kell hozzá, ebbe késsel bele kell vágni egy rést. jó szûkre kell méretezni, mert használat közben sokat tágul! Bele nyomott majonézzel fokozható az élmény! Akció után kitûnõ kutya, vagy macska kaja!
Hm....undorító, mégis kreatív grat :D
Házilag egy egyszerû mód: Vajas párizsis zsömle na hát nem egyszerû? Elõtte közép oldalt harapd le a zsömlének...

Miert van annyi muveletlen ember? Illetve hogy lehet valaki ennyire tudatlan?

Sokszor hallani atv-ben, radioban, hogy egy MAGYAR emertol megkerdezik ki volt Petofi megvonja a vallat es tovabb megy, vagy nyokog mert azt sem tudja mi koze hozza...vagy Erdelyt valahol Azsiaban keresi, illetve elgondolkodik, hogy vajon milyen nyelvet beszelnek ott? ma egy turistacsoport "idegesitett" fel, BENEDEK ELEK szobra elott, szajt tatva a nagy tomeg "bajuszos urgenek" neveztek, majd felhaborodva tettek a megjegyzeseket, hogy miert kell ismeretlen embernek szobrot allitani?! ismeretlen embernek...azt hittem odarontok...szegyennek tartom...

Legjobb válasz: Valóban szégyen,Az iskolákban mindenfélét oktatnak,de semmit nem tanulnak meg alaposan a gyerekek.Felsõfokon pedig szakbarbárokat nevelnek.Ezt Amerikából importáltuk.Természetesen nem kell minden évszámot,egy távoli ország kisvárosát tudni,de a magyar történelmet,jeles embereinket,irodalmi értékeinket illene ismerni mindenkinek,aki mûveltnek tartja magát. Nem akarom az elmúlt rendszert dícsérni,de eszembe jutott egy vetélkedõ ,azt hiszem Ki-miben tudós volt a címe.Középiskolások versenye volt.A kérdés Arany János Ágnes asszony és a Welszi bárdok mûve volt.A diákok nem ismerték.Hetekig az oktatás hiányosságairól cikkezett az egész sajtó.Ma már az sem baj,ha egyetemet végzettek sem helyesen írni,sem helyesen beszélni nem tudnak.Néha rossz hallgatni õket a TV-ben.

Szerintem manapság sajnos nem divat mûveltnek lenni. Régebbi korokban is biztosan volt egy csomó tudatlan ember, csak akkor nem reklámozta, ma viszont nem ciki, ha mûveletlen vagy. Hogy miért nem égõ a köztudat szerint mûveletlennek lenni, azt nem tudom. Talán az emberek értelmetlennek tartják, kiábrándultak a tudásból, másban keresik a boldogságot. Vagy annyirra szabad a világ, s olyannyirra nincs semmi elnyomó rendszer, hogy az emberek nem keresnek oltalmat, vagy útmutatást a régi korok értékeiben, eszméiben, hõseiben. De ez csak az én véleményem..
Valóban szégyen, Az iskolákban mindenfélét oktatnak, de semmit nem tanulnak meg alaposan a gyerekek.Felsõfokon pedig szakbarbárokat nevelnek.Ezt Amerikából importáltuk.Természetesen nem kell minden évszámot, egy távoli ország kisvárosát tudni, de a magyar történelmet, jeles embereinket, irodalmi értékeinket illene ismerni mindenkinek, aki mûveltnek tartja magát. Nem akarom az elmúlt rendszert dícsérni, de eszembe jutott egy vetélkedõ , azt hiszem Ki-miben tudós volt a címe.Középiskolások versenye volt.A kérdés Arany János Ágnes asszony és a Welszi bárdok mûve volt.A diákok nem ismerték.Hetekig az oktatás hiányosságairól cikkezett az egész sajtó.Ma már az sem baj, ha egyetemet végzettek sem helyesen írni, sem helyesen beszélni nem tudnak.Néha rossz hallgatni õket a TV-ben.
Nagyban megy mostanában az emberek tudatos elbutítása, ennyi...
Tudatos népbutítás. Fõ okozója a média és az elqrt oktatásrendszer. Dicsõ liberalizmus... A hülyéket könnyebb irányítani. Nézz meg egy Maunika-saot vagy Józsibarátot. Ott tombolnak az iq-viharok.
Nem biztos, hogy annyi mûveletlen ember van és ez amúgy sem magyar sajátosság. Van ilyen is, olyan is. Van, aki semmihez sem ért, de az ritkább. Inkább az a jellemzõ, hogy egy valamit nagyon jól tud az illetõ, a többihez meg nem sokat tud hozzá szólni. Az sem jobb, mikor az egyetemen a három diplomás oktatóm nem tudta, hogy mi az a kétszersült, mert neki nincs ideje fõzni. Szerintem ez életben hasznos alap dolgokkal is fontos tisztában lenni és utána kellene jönnie a lexikális tudásnak, mert mit ér ha valaki tudja kívülrõl az összes évszámot, de nem tud még egy szendvicset sem készíteni magának? Ugyanis sok ilyen diplomás ember van. Lehet, hogy nagyszerû mérnök, de nem tud semmit az irodalomról...ettõl õ még hasznos a társadalomnak, mint kiváló mérnök ember, nem?
¦zerintem kétféle ember van. A mindenre nyitott, vagy a beszûkült gondolkodású.
köszönhetjük ezt az egészet az amcsi filmeknek...most lehet azt mondod h "jó, 1 film nincs nagy hatással az emberre"...csak változik a kép, ha beleszámitod h sok ilyen filmet nézel, szépen lassan ezzel lesz tele az agyad, fõleg a fiataloké...és ezekben a filmekben mit lát a fiatal? a legutolsó bunkó amcsi fõhös minél tudatlanabb, annál jópofább....elénk raknak egy ilyen képet, ahol a fiatalokba azt szuggerálják bele kiskoruktól fogva h "az a sztár, aki egy neveletlen primitiv barom, az a sikeres, aki szorozni sem tud, arra buknak a nõk, stb stb".....én így látom
A kérdést már meg is válaszoltad. ATV.
Nem lehet minden ember, egyforma mindenkit ugy kell elfogadni amilyen , mûveletlen vagy mûvelt.Okos vagy buta.Szegény vagy gazdag , fehér vagy fekete.Isten se személy válogato.
A kérdező hozzászólása: *szajat
A kérdező hozzászólása: koszi a valaszokat

Miért válik el annyi pár?

Nemrég házasodtam össze a férjemmel,és ah olvasom a kiírt kérdéseket,kicsit megijedek,hogy miért válnak el annyian.Mi változik meg,vagy akkor miért házasodnak az emberek?Régebben miért gondolták komolyan az emberek a holtomiglan-holtodiglant?

Legjobb válasz: Elég szomorú képet festettél le az egészrõl,de legalább adtál valami rálátást. Ismerek a faluban nem egy öreg párt,akik együtt élték le az életüket,a néni várta a bácsit a hadifogságból,a bácsi meséli,hogy az utca összes házának õ ácsolta a tetõszerkezetét,és ott élnek boldogan legalább 60 éve.Pedig õk is "kapkodtak" és hamar összeházasodtak. De jajj,hogy megijedtem mikor olyan válaszokat olvastam,hogy jobb ha fel sem veszem a férjem nevét,mert akkor majd ha elválunk megint utána kell járni.Mintha ma már mindent borítékba lehetne rakni,hogy aki házasodik el is válik... S ki tudja,talán az én lelekem túl gyerek...

A kérdező hozzászólása: Elég szomorú képet festettél le az egészrõl, de legalább adtál valami rálátást. Ismerek a faluban nem egy öreg párt, akik együtt élték le az életüket, a néni várta a bácsit a hadifogságból, a bácsi meséli, hogy az utca összes házának õ ácsolta a tetõszerkezetét, és ott élnek boldogan legalább 60 éve.Pedig õk is "kapkodtak" és hamar összeházasodtak. De jajj, hogy megijedtem mikor olyan válaszokat olvastam, hogy jobb ha fel sem veszem a férjem nevét, mert akkor majd ha elválunk megint utána kell járni.Mintha ma már mindent borítékba lehetne rakni, hogy aki házasodik el is válik... S ki tudja, talán az én lelekem túl gyerek...
Nagyjából egyetértek az elõttem szólóval. Még azt hozzátenném, hogy régebben azért sem volt annyi válás, mert az nagy szégyen volt, akkor inkább tûrtek, még ha nagyon rossz is volt a helyzet, de nem tették ki magukat az emberek a szóbeszédnek. Pl. régen, ha egy magas pozícióban lévõ férfi megcsalta a feleségét, akár az állásába is kerülhetett, vagy ha egy nõvel durván bánt a férje, csalta, ivott, akkor is inkább tûrte, merthogy egy asszonynak tûrni kell ezt, és mekkora szégyen lenne, ha nem tudná kielégíteni a férj igényeit.
Szerintem elveszett a jelentõsége. Mint ahogy a szûzességnek is... élõ példája , h pl ezen a lapon is hányan akarják felszakítani a szûzhártyájukat... Elég szomorú, de attól még ez van. Szerintem a többség ahhoz képest fiatalon megy férjhez, és nem is tartja ugyebár olyan nagy tragédiának, ha mégse jön össze, és el kell válni... Habár régebben se volt sokkal jobb a helyzet, akkor meg inkább maradtak az elromlott házasságba, és szenvedtek, akár. Mert azért mindannyian tudjuk, hogy vannak kisebb-nagyobb problémák, és hát vannak olyanok, amiket sajnos nem lehet megoldani, c sak azzal, ha az ember inkább elengedi a párját. (egy 16 éves válaszoló)
Én is hozzá fûznék ehhez valamit! Válás elõtt vagyok, egy 4.5 éves kislánnyal a karomon! Csupán annyiért, mert feleségül vettem egy olyan lányt akinek elhittem az érzéseit! 6 éve vagyunk együtt, abból 3 éve házasságban! Most a feleségem 3 hónapja megcsal, egy beosztottjával, aki nem mellesleg LÁNY!!! Tehát, hogy miért mennek bele az enberek a házasságba, majd miért válnak el? Egyszerû: aSZERELEM VAK! Soha nem gondoltam volna, hogy a feleségem, a gyermekem anyja leszbikus lesz! Az élet mindig változik, és soha nem tudod hol üt be a gebasz!
Ebben a nehéz kérdésben én az emancipált oldal vagyok.Szintén egyedülállóvá váltam pár hónapja, de azért kikérem magamnak/magunknak, hogy a nõ a mindig rossz.A tolerancia csökkenését és a nõi feladatok jócsán való megnövekedását tapasztaljuk! az emancipációt mondhatni ránkkényszeríti az élet és vissza mit is kapunk???Szívesebben venném ha lenne egy munkahelyem és más dolgom nem lenne, mint gyermekemmel és családommal foglalkozni, de mit kapok/kapunk cserébe?Próbáljuk már reálisabban megközelíteni ezta kérdést!!

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!