Találatok a következő kifejezésre: Miért evés lehet (243 db)

Miért nem lehet sehol sem olvasni arról, hogy Jézus hol volt 33 éves koráig?

Találtam már könyvet melynek címe Jézus élete, vagy ilyesmi volt. Jó vastag is volt, de nem mondanám életrajzi regénynek mert nem volt benne semmi adat az életér?l, gyerekkorától 33 éves koráig. A többi meg ismert.

Legjobb válasz: A Bibliából azt tudhatjuk, hogy Jézus zsidó gyermek volt, aki egyértelmûen megkapta az akkori zsidó gyerekeknek kijáró vallási neveltetést, tanitották a Tórából, ószövetségi irásokat ismerõ ember volt gyermekkorától kezdve, és ácsként dolgozott kb. 30 éves koráig, amikor beállt a szolgálatba, amit körülbelül 3 éven keresztül végzett. Az evangéliumok többnyire ezt a 3 éves szolgálatot foglalják össze, tehát Jézus Jordánban való megkeresztelésétõl kezdve egészen a halálán és feltámadásán át a megdicsõüléséig. Elõtte feltehetõen teljesen átlagos életet élt zsidóként, annyiban volt különbözõ a honfitársaitól, hogy soha egyetlen bûnt nem követett el, de különben gyakorlatilag 30 éves koráig átlagosan élte az életét, mint bármelyik akkori zsidó ember.

A Bibliából azt tudhatjuk, hogy Jézus zsidó gyermek volt, aki egyértelmûen megkapta az akkori zsidó gyerekeknek kijáró vallási neveltetést, tanitották a Tórából, ószövetségi irásokat ismerõ ember volt gyermekkorától kezdve, és ácsként dolgozott kb. 30 éves koráig, amikor beállt a szolgálatba, amit körülbelül 3 éven keresztül végzett. Az evangéliumok többnyire ezt a 3 éves szolgálatot foglalják össze, tehát Jézus Jordánban való megkeresztelésétõl kezdve egészen a halálán és feltámadásán át a megdicsõüléséig. Elõtte feltehetõen teljesen átlagos életet élt zsidóként, annyiban volt különbözõ a honfitársaitól, hogy soha egyetlen bûnt nem követett el, de különben gyakorlatilag 30 éves koráig átlagosan élte az életét, mint bármelyik akkori zsidó ember.
Azért, mert egy teljesen átlagos zsidó ember életét élte addig, amíg rá nem szállt a Szent Szellem, Aki által a csodáit tette!
Szia! Én úgy gondolom, hogy tudjuk, ami tudható. A Bibliában is találunk leírást Jézus gyermekkoráról, és a "vastag" Jézus élete könyv is 3 fejezetet szentel ennek a témának: 7. fejezet - Jézus gyermeksége 8. fejezet - A húsvéti látogatás 9. fejezet - Küzdelmes napok Ha valakit érdekel elolvasható itt: http://adventista.hu/egwhite/honlap/je/toc.htm Üdv. Péter
Ez engem is érdekelne!
Volt egy mûsor a mi pont ezzel foglalkozott. ott azt mondták, hogy Jézus a húszas éveiben egy zsidó templomban verekedést provokált, mert nem tetszett neki, hogy sokan a templomban vagy az udvarán a mise közben árultak vagy épp beszélgettek.
Hát persze, nem is akárhol, a mennyei Atyánál, a legjobb tanítónál.
A kérdező hozzászólása: Alapvetõen elég egyszerû kérdést tettem fel szerintem, kaptam válaszokat bár a legtöbb sajnos mintha egy másik feltett kérdésre íródott volna elég bõven kifejtve. Köszönet azoknak akik megválaszolták. :) Valószínüleg nem ezen a fórumon tudom megválaszoltatni ezt a kérdést, mivel valóban nem tudja senki a hívõk közül csak valahogy elképzelésük van Jézus átlagos életérõl ami nekem teljesen nem reális, hogy valaki hipp-hopp 30 év hallgatás után ekkora változást az az emberek életébe. Szerintem õ valahol tanulhatott egy-két dolgot.
Azért nem írták meg az apostolok, mert nem tartották említésre érdemesnek. Csak az volt a fontos, amit a megváltás érdekében vitt végbe.
Barsi Balázs atya tollából: Jézus gyermekévei Úr Jézus, élõ Isten szent Fia, mi most hozzád jöttünk. Nem a magunk elhatározásából, hanem hitbõl, mert az Atya vonz bennünket hozzád. Ez a vonzás maga a hit. Van-e nagyobb kegyelme földi életünknek, mint ennek az órának a kegyelme, amikor szent igédet szomjas lélekkel akarjuk befogadni és életünket szerinte alakítani? Te magad mondottad: , , Senki sem jöhet hozzám, csak akit az Atya vonz, aki engem küldött. Én feltámasztom õt az utolsó napon.'' (Jn 6, 44) Minket a te szent Atyád vonz hozzád vasárnapról vasárnapra. Bízhatunk abban, hogy fel fogunk támadni az utolsó napon, hiszen igéddel már elkezdted bennünk a feltámadás húsvéti mûvét. Te magad mondottad, Urunk: , , Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon.'' (Jn 6, 39) Micsoda nap lesz az az utolsó nap, amikor mi, akik most együtt vagyunk Isten egyházában, felkelünk a porból, amelybõl egykor vétettünk, és odaállhatunk eléd, örök Ige, ki kezdetben voltál és ki testet öltöttél értünk, és úgy láthatunk téged, amint vagy, és hallhatjuk szavadat: , , Jertek, Atyám áldottai, és vegyétek az országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetétõl'' (Mt 25, 34)! Ámen. Három nap múlva ráakadtak a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette õket... Anyja így szólt akkor hozzá: , , Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk.'' , , Miért kerestetek? -- kérdezte. Nem tudtátok, hogy abban kell lennem, ami az én Atyámé?'' De õk nem értették, hogy mit akar ezzel mondani. (Lk 2, 46. 48-50) Egy tizenkét éves fiú abban az idõben vallási szempontból felnõttnek számított, ezért rá is vonatkozott az elõírás, hogy évente háromszor: Húsvétkor, Pünkösdkor és a Sátoros ünnepen fel kell zarándokolnia Jeruzsálembe. Valószínûleg ez az elsõ alkalom -- hiszen Jézus éppen tizenkét éves -- , hogy szüleivel õ is Jeruzsálembe megy. Mielõtt belegondolnánk szavaiba, nézni kell ezt az eseményt. Tudjuk már, hogy aki Húsvét fényébõl visszatekint a keresztre, és hittel néz fel rá, az üdvözül. Minden vallástörténeti, valláspszichológiai, szociológiai stúdium nélkül, illetve azokon túl, azokat megrendültségben tökéletesen elfeledve hittel nézzük végig Jézus életét. Õ most tizenkét éves, serdülõ. Zsidó fiú; ruhája, mint a korabeli fiúk ruhája, arámul beszél, tájszólásban, anyjára hasonlít. Eddig Názáret határát talán át sem lépte. Neki Jeruzsálem olyan lehet, mint hasonló esetben egy magyar gyereknek Budapest vagy egy amerikainak New York. Tágra nyílt szemmel jár-kel, de képtelen csak a felületet nézni. Ezek a drága, ragyogó, ártatlan szemek! Ezek a nárdusolajban úszó barna szemek mindig látják azt a mélységet, amit mi csak nagyon ritkán sejtünk meg: a létezést, a teremtett létezést, a dolgok boldog lubickolását Isten teremtõ szeretetében. Most lát elõször római katonát, görög zarándokot és annyi-annyi új arcot a roppant nagy tömegben: lányokat, fiúkat, felnõtteket, aggastyánokat, más ruhákat, más szokásokat. Hall új nyelveket. Ahogyan õ néz, úgy mi is nézhetnénk (ha nem is abban a mélységben), mert van hitünk; hisszük, hogy Isten teremtette az eget és a földet. Látja a fõvárost. Azért neki ez nem Budapest és nem New York, ez Isten városa, az ígéretek hordozója, talán olyan, mint amikor egy keresztény hívõ fiú tizenkét évesen egy búcsújáró helyre megy. Látja a tizenkét éves Jézus a Koponyák hegyét is. Látja a városkaput, látja a farizeusokat, amint beszélgetnek, papokat, fõpapokat, templomi istentiszteletet, és hallja meg énekli a zsoltárokat. Mit érezhetett Jézus, mikor Isten nevét hallotta? Mit gondolhatott akkor, amikor énekelték: Adonáj, örökkévaló Isten, Király az Úr, ékességbe öltözött (Zsolt 92, 1), Siont választotta magának lakóhelyül (Zsolt 132, 13)? Most könnyen veszélyes területre tévedhetnénk, mert itt az , , érzés'' szó félrevezetõ lehet, itt a pszichologizálás mocsár, kátyú, kárhozatos tudálékosság lenne. Itt megszakad minden gondolat, érzés és megsejtés. Itt nem tudom lelke mozgásait tovább követni. Most leborulok az unio hypostatica (a személyes egység) titka elõtt. Leborulok elõtted, Jézus, és látom poros lábadat; sarudat, melynek szíját megoldani én sem vagyok méltó. És szeretnék sírni, mint Péter, és kiáltani: Menj ki tõlem, Uram, mert bûnös ember vagyok! (Lk 5, 8) Leborulok tested, pszichéd, lelked, emberséged, istenséged elõtt: teelõtted, örök egyszülött Fiú, ki most emberségedben csak tizenkét éves vagy, bár tiéd az idõ és az örökkévalóság. Azért borulok le, mert nem tudom követni lelked hullámzásait, értelmed felismeréseit, szíved érzelmeit. Mert itt egy mélységes szakadék támadt, ám ha eddig nem jöttem volna el, akkor ezt a szakadékot sem pillantottam volna meg. Ez valóban szakadék, a te bensõ világod, ahol a mélység a mélységet hívja (Zsolt 42, 9). Ezt tudományok nem lábolják át. Ez a szakadék tüzes kemence, hiszen a mélyben te és az Atya egy vagy Istenséged titkában. Te, aki emberséged szerint mint tizenkét éves izraelita fiú állsz elõttem. Ez a lebomlás az én megmenekülésem, üdvösségem, újjászületésem. Prédikációim gejzírjei innét törnek fel, bûneim innét nyernek bocsánatot, és egy összedõléssel, beszakadással fenyegetõ élet itt kap levegõt. A Szentlélek minden értelmet meghaladó vigasztalása innét fakad fel fülledt, önmagam miatt unalmas napjaim pusztaságában. Az elõbb, amint az evangélium szövegét olvasva megpillantottalak, láttalak és most is látlak: ott ülsz a tanítók között, hallgatod és kérdezgeted õket. Elámulnak értelmességeden és feleleteiden. Én nem elámulok, hanem megszédülök, mert tudom, amit hallgatóid nem tudnak, hogy te vagy az élõ Isten Fia. Mikor õket hallgatod Istenrõl, és amikor te szólsz Istenrõl, ezek a tanítók olyan helyzetbe kerülnek, amely soha nem volt és nem lesz a földön: egy hittanórán, ahol a teremtõ Istenrõl beszélnek, jelen van egy fiú, egy hittanos, aki a teremtõ Isten egyszülött Fia, ki minden idõk elõtt, egy örökkévalóságon át Istennél van, aki majd két évtized múlva így szól: Mielõtt Ábrahám lett volna, én vagyok. (Jn 8, 58) Õk elámulnak, én szédülök, sajátos jólesõ szédüléssel. A hit józan mámora ez; de ha idáig nem megyek, akkor mit ér a szentírásolvasás, mit az introdukció, az exegézis, a tanulmányok?! Üdvösségemet nem segítik elõ! Nem tudom, mit érzel, mit gondolsz, mit határozol el. Ami téged itt elér, az nem vallási élmény. Ez rossz kifejezés. Ez a krisztológia elpszichologizálása lenne, amelyet ma sokan mûvelnek, hogy ezáltal felmentsék magukat a radikális Krisztus-követés alól. Ha neked csupán vallási élményed van, mint egy prófétának, és nem te vagy a megtestesült Isten, akkor élhetem az életemet úgy, ahogy akarom. Nem tudom, mi történt veled, Jézus, míg engem ez a szédülés ért, de hallom a hangodat. Aggódó és elõtted értetlenül álló édesanyádnak szólsz: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy abban kell lennem, ami az én Atyámé? Harminc év csöndjét egyetlenegyszer töri meg Jézus. Egyre jobban vonz engem annak a harminc évnek egészen sajátos csöndje, mely személyesen rám is tartozik. Semmi biztos kapaszkodónk nem lenne, ahonnét tévedésmentes módon belehallgathatnánk ebbe a názáreti csöndbe, ebbe a minket megváltó csöndbe, ha ezt a mondatot nem mondta volna. Ezt a mondatot hívjuk segítségül. Nyissa meg fülünket a hallásra, amikor tiszteletteljes érintkezésbe lépünk a Jézus bensejében végbemenõ hatalmas történéssel anélkül, hogy azt ki tudnánk fejezni. Nem is kifejteni kell, hanem befogadni. Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy abban kell lennem, ami az én Atyámé? Ezt a mondatot Mária emlékezete õrizte meg. Lukács tõle hallotta, mert õ mindennek elejétõl fogva gondosan a végére járt, s az Úr gyermekkorának történetét kutatva Mária szíve szolgált számára hiteles forrásul. Anyja szívébe véste ezeket a dolgokat. (Lk 2, 51) Minden egyes emlék, amelyet Mária megõrzött, nem csak egy sajátos, túlvilágból jövõ fénnyel van átitatva, hanem sajátos fájdalommal és egyfajta értetlenséggel is. Mária volt Jézus gyermekségének tanúja, de nem csak õ, hanem a sugalmazó Szentlélek is. Ezt ma a tudósok sokszor elfelejtik. A Szûzanya a Magnificatot valószínûleg nem énekelte el úgy, ahogyan benne van a Szentírásban. De ha Lukács evangélista az ajkára adja, akkor a Szentlélek kinyilatkoztatja, hogy ezek a sorok Máriára jellemzõbbek, mint az összes szó, amit valaha is mondott életében. Engedjük már meg a Szentléleknek, aki ismeri Máriát és mûködik az õ memóriájában is, hogy nem akármit emelt ki Jézus történetébõl, eseményeibõl és szavaiból, hanem a lényeget! És hogy Lukácsot is õ vezette, akirõl maga az Úr mondotta, hogy amikor eljön, elvezet a teljes igazságra (vö. Jn 16, 13). Míg Lukács írta az evangéliumát, a teljes igazságra vezetõ Lélek munkálkodott általa. És ha van mondat az õ evangéliumában, amelybõl ez bizonyosan látható, akkor éppen ez az a mondat. Ez mindent átfog, ebben minden benne van. Elõször is ez a gyermek Jézus egyetlen fennmaradt mondata, épp mikor átlépi a felnõttkor küszöbét. És így szavainak értelme visszasugárzik egész gyermekségére. Ugyanakkor ez a felnõtté serdülõ Jézus elsõ és egyetlen kijelentése, amelyre ezután majdnem két évtized csöndje borul. És azt akarja a Szentlélek, hogy semmit se tudjunk meg szavaiból, amelyeket tizennyolc éven át mondott, csak ezt. És ez az a szó, amely a nagy és végsõ jeruzsálemi tartózkodásakor, a kereszthalálban és a dicsõséges feltámadásban újra felhangzik és beteljesül, hiszen a kereszten utolsó kiáltása Lukács szerint: Abba, Atyám! És az Emmauszba igyekvõ bús tanítványok mellé társulva ugyanezen mondat lényegét, azt a megdöbbentõ igét mondja, hogy , , kell'', , , kellett'': Ó, ti balgatagok, milyen nehezen hiszitek azt, amit a próféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemenjen az õ dicsõségébe? (Lk 24, 25-26) És ugyanaz a csodálkozás és megdöbbenés mutatkozik Jézus részérõl, mint tizenkét éves korában: Hát nem értitek? Miért kerestetek? Nem tudtátok? Miért vagytok szomorúak? Hát nem tudjátok, hogy mindig Atyáméiban kell lennem? Guardini írja: , , Mindkét szó ugyanabból a mélységbõl tör elõ. Mind a kettõt ugyanaz a magától érthetõség veszi körül, mégpedig oly nagy, hogy csodálkozni kell, ha más nem érti. Amit ettõl a szívtõl, Jézus szívétõl kívánnak, az egyúttal az, amire lényének minden gyökerébõl vágyakozik s amiben legtisztább beteljesülése rejlik.'' Miért? Egy nap majd azt mondja: Az én eledelem az, hogy Atyám akaratát tegyem, aki engem küldött s hogy elvégezzem mûvét (Jn 4, 34). A , , kell'' az Atya akaratát jelenti. Ez az akarat Jézus számára eleven élet. Ha ez az akarat teljesül, akkor Jézus jóllakik, mert ebbõl él! Ez Jézus legszemélyesebb titka: az Atya akaratának teljesítése. De menjünk most még vissza az elõbbi gondolathoz, éppen ennek a felfedezésnek a fényében. A gyermek Jézussal történnek az események: a nyolcadik napon körülmetélik, azaz testébe vésik a szövetség jelét és a Jézus nevet adják neki, negyven nap múlva bemutatják a templomban és mintegy visszaváltják az elsõszülöttet Istentõl az emberi törzs számára, meglátogatják õt a három királyok, Heródes elõl szülei Egyiptomba menekülnek vele, és õ nyilvánvalóan a csecsemõ szótlanságával éli át mindezeket. Elsõ szavai, amelyekrõl tudunk, éppen azok, melyekrõl most szó van. Miért? Mert ezek foglalják össze az õ igazi és belsõ történetét, gyermekségének belsõ valóságát. Õ mindig az Atya dolgaiban van. Mi nem vagyunk mindig abban, ami az Atyáé, mert bûneinkkel elszakadtunk a Teremtõtõl. Még akkor is, ha megkeresztelkedtünk és hiszünk, bennünk van a bûn okozta egyensúlyvesztés. Emlékeztek a két világról szóló elmélkedésre? Van egy világ, amit az Isten teremtett, az anyagi; de Isten azt akarta, hogy mûveljük a földet, vagyis hogy szabadon egy új világot teremtsünk, ahol szintén õ az Isten, vagyis végtelen szeretet, ahol testvérként élünk és szeretjük egymást. Csakhogy mi, emberek elszakadtunk Istentõl, s olyan kultúrát, vallásokat, civilizációt, és olyan emberi kapcsolatrendszereket, gazdaságot, politikai rezsimeket építettünk, amelyek félelmetesen mérgezettek! Ahol háborúk vannak, állandó gyilkosságok, testi, szellemi és lelki értelemben egyaránt. Ebbõl a világból mi az, amit ma is akar az Isten? A törekvést, a fáradozást magát, hogy felépüljön az új világ, de olyan, amelynek õ az Istene. Jézus mindig abban van, ami az Atyáé. A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége nem az Atyától van (vö. 1Jn 2, 16). A mi gyermekségünk története nem bájos történet. Mi bûneinkkel kiléptünk abból, ami az Atyától van, még az úgynevezett kis bûneinkkel is, és beléptünk abba a világba, ami nem az Atyáé. Vagy részben benne is maradtunk, részben ki is léptünk, és két úrnak szolgálunk. Nem mindenestül abban vagyunk, ami az Atyáé. Jézus gyermekségének története abból állt, hogy õ mindig abban volt, ami az Atyáé és abban növekedett. Mária, az ártatlan teremtés talán nem is azon a kijelentésen lepõdik meg, hogy abban kell lennem, ami az én Atyámé, hanem hogy azt mondja Istenrõl: Abba, Atyácska. így szólítja meg Istent. Jézus életének annyira az a lényege, hogy abban van, ami az Atyáé, hogy nem meglepõ, amikor a Zsidókhoz írt levél a megtestesülés pillanatában az örök Ige ajkára adja a zsoltárt: Nem kellett neked véres és ételáldozat, embertestet alkottál nekem. Íme eljöttem, Uram, hogy megtegyem a te akaratodat. (Zsolt 40, 7-9) Honnét tudta a Zsidókhoz írt levél szerzõje, hogy Jézus létének elsõ pillanatától kezdve az Atya akaratát akarja megtenni? Ebbõl a kijelentésbõl, amit tizenkét éves korában tett! De mi is az Atya akarata? Elsõsorban nem törvény, hanem gyönyörûséges élet, Isten és ember szeretetre épülõ kapcsolata, ahol a Teremtõ a semmibõl létre hívott teremtményt magát is a teremtésben való részvételre biztatja. Ez az Isten akarata, és csak a bûnös ember számára lesz Tízparancsolat és kívülrõl rá erõltetett szabály. Jézus számára az Atya akarata egyben az õ legbensõbb hajlama. Azonban olyan világba születik bele, ahol Isten akaratát, vagyis szeretetét visszautasították az emberek, és éppen erre a visszautasításra építik fel életüket. Ezért a világ õt majd elítéli, leköpdösi, keresztre feszíti és megöli, mert nem tudja befogadni azt az eredeti, tiszta világot, amely maga Jézus, aki Istentõl van. Õ az Atya akarata a világ számára, a tiszta szeretet, az új teremtés, amit nekünk kellene vele és benne megalkotnunk.
Ez egy érdekes dolog. Javítsatok ki ha tévedek, nincs kedvem, se idõm utánanézni. Induljunk ki a Bibliából. A Biblia nem egy önálló könyv amit valaki megírt, hanem egy válogatás a régi történetekbõl. És hogy mi kerüljön bele azt ha jól tudom anno egy egyházi zsinaton, vagy min döntötték el. R-go, akkor és ott eldöntötték hogy ez és ez, így meg így történt (persze csak ami az egyháznak tetszett vagy érdeke volt), a többirõl meg nem beszélünk vagy egyenesen letagadjuk. Tehát vagy nincs róla adat, vagy nem áll érdekükben nyilvánosságra hozni, ezeket tartom valószínûnek.
Sztem azok a dolgok, amiket tett, amiket pl a Bibliában olvasol, nem egy év leforgása alatt történtek, hanem sok év alatt.... ergo ott az élete, bár az tény h a gyerekkoráról semmi nincs szinte, de említések vannak arról is
Christopher Moore - Biff evangéliuma

Miért nem lehet 1 éves kor alatt tejtermékeket adni a babának? És régen miért lehetett? Az oké, hogy most fejlettebb az orvostudomány és allergiát válthat ki, de régen sem volt annyi allaergiás gyerek, ember.

Legjobb válasz: 21.21. Nincs igazad. Akik a tejre allergiásak,azok mind fiatalok,és már tápszereken éltek. A tejben nem élteidegen anyag van,hanem D vitamin és kalcium,amire a szervezetnek szükksége van. Régen nem is hallottak allergiáról. Ha valkinek hasmenése volt,az egy-két napig koplalt,de után éppúgy étkezett,ahogy elõtte. Felénk sok 70-80 éves él,akik ma is mûvelik a kertjüket,és naponta megisznak -1 2 l tejet. Ez az egész csak propaganda,nem egyéb.

21:22-nak Gratulálok:-((((( Az én fiam nem volt tápszeres 821 hónapig ciczett), mégis 1 évesen 12, 2 kiló volt, alányom még ciczik, már 14 hónapos és õ most csak 11 kiló. ennek ellnére mind kettõ elindult 11 hónaposan. nem tápszertõl lesz kövér gyerek, hanemmert pl 7-8 hónaposan danoninoval, túró rudival, keksszel tömik
21.21. Nincs igazad. Akik a tejre allergiásak, azok mind fiatalok, és már tápszereken éltek. A tejben nem élteidegen anyag van, hanem D vitamin és kalcium, amire a szervezetnek szükksége van. Régen nem is hallottak allergiáról. Ha valkinek hasmenése volt, az egy-két napig koplalt, de után éppúgy étkezett, ahogy elõtte. Felénk sok 70-80 éves él, akik ma is mûvelik a kertjüket, és naponta megisznak -1 2 l tejet. Ez az egész csak propaganda, nem egyéb.
De régen a tej az tej volt.....nem volt ennyi mû dolog mindenben.
Mert fajidegen fehérje. Egyébként meg régen nem voltak ilyen felmérések, úgyhogy nem tudhatod, hogy mennyi allergiás volt. A mostanra felnõtt lakosság akik anno tejet kaptak megdöbbentõ mennyisége allergiás és majdnem mind érzékeny a tejre. Gondolj csak bele, hányan vannak akik megisznak másfél-2 dl tejet és 10 percen belül rohannak a WC-re mert hasmenésük van.
Osztom az elõttem szóló véleményét!
Komolyan annyira nem érdekel gyereketek egészsége, hogy legalább 1 éves korig ne adjatok neki tejet, ha mér nem szoptattok. DM-ben 1200 forint a tápszer.
Pff ugyan...akkor nagyon sok ember allergiás lenne minden 2. ez csak blabla.NA ismét le leszek pontozva de ez a véleményem! Amúgy valamire rákell fogni mindent!
21:22-es így igaz:) !!!Egyetértek!
Én adok neki!!!! Nem törõdök ezekkel a marhaságokkal! :)
Mert akkor a tápszergyáraknak kevesebb haszna lenne! Én is adtam mindhárom gyerekemnek, és most is a picinek. Egyik sem allergiás sem a tejre, sem más ételre. Viszont mindhárom erõs, egészséges gyerek. A pici most egyéves, mindent eszik, úgy szalad már, mint egy kisnyúl. A tápszeres ek kövérek, de gyönge az immunrednszerük és a csontozatuk is. Elég az itteni írásokat olvasni, sok még 8-9 hónaposan sem áll fel!
Miért marjátok egymást hetente kétszer emiatt a téma miatt? Gyanítom, hogy kevés hozzáértõ szakember van itt, mind laikusok vagyunk és lehetetlen állást foglalni amellett, hogy mi lenne a helyes. Egyik héten megjelenik egy cikk arról, hogy "gyerünk, adjatok 1 éves kor alatt tejet" aztán meg a következõ héten az, hogy "neeee, ne adjatok tejet 1 éves kor alatt". Teljes a káosz itt is, pedig csak észre kellene venni, hogy mind mások vagyunk és tudjuk megváltoztatni egymást. Te abban hiszel, hogy fehér, én meg abban, hogy fekete.-mg
Gratulálok, sikerült egymásnak esni!Fölösleges ilyen kérdésekre válaszolni, mert csak vita van belõle, a másik gyerekét lekövérezik, és mindenki h*lye, aki nem ért egyet velem! Nem itt kéne a fölös energiákat levezetni, hanem ki lehet menni a gyerekkel futkosni.(Persze tisztelet a kivételnek, mert azért itt is akad) Minddenki azt ad a gyerekének, amit akar. Biztos nem akar senki rosszat a babájának, saját maga megállapítása szerint a legjobbat adja neki. Ennyi!
Azért sok az allrgiás mertt a nép eszi azt sok gazdaségos tescos cuccot, nem mozognak, nem járnak kirándulni, ki a természetbe. Egyet köhintenek és rohanás a patikába a tv-ben látott gyógyszerért.
Senkinek nem kell, hogy valami baja legyen. Olyan gyerekesek vagytok. Mindenki más és másként reagál a szervezet a dolgokra. Lehet hogy valaki 1 éves kora után kap tejterméket, s mégis allergiás lesz.
Ennyi erõvel nekem is kéne, hogy legyen valami bajom.
Lehet 10 év múlva kiderül, hogy mégis lett valami baja:-(((
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat....én még nem olvastam errõl a témáról itt, de tényleg nem értem a sértegetések okát!!!! Mindenkinek a maga döntése, hogy hogyan táplálja neveli gyermekét, csak érveket és ellenérveket szerettem volna "hallani"...'no abból volt bõven...

Miért foglalkozom ilyen nagy mértékben az evéssel? Lehet ebből komolyabb bajom?

Sajnálom, ha hosszú lesz, igyekszem rövidre fogni. Jelenleg 19 éves lány vagyok, Budapesten élek. Csonka családban nőttem fel, apám 10 évesen itt hagyott minket, anyukám azután teljesen összeomlott. Egy idegi roncsa gyakorlatilag, és az csak ront a helyzeten, hogy apámra hasonlítok mindenben (testalkatban is) és bennem folyton őt látja. Világéletemben a súlyom miatt piszkált, pedig valójában sosem voltam vészesen elhízva. Most 65 kiló vagyok 170 centihez, 76 volt a legmagasabb súlyom. Sokszor éheztünk, nem volt itthon semmi, amikor meg volt, akkor egyszerre megettem az egészet, és egy idő után kialakult nálam egy kezdeti bulimia, de abból mondhatni hamar kijöttem. Aztán minden általam elfogyasztott kajáért leszidott, és mindig azt mondta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Õ nevelőtanár, így a héten csak három éjszakát alszik itthon, nem hagy itthon soha semmi ételt, mostanság a párom szokott bevásárolni, hogy egyáltalán legyen mit ennem a héten. Régebben vagdostam magam (kb. négy évig) aztán a párom hatására leálltam, és akkor vált még fontosabbá a súlyom, illetve az, hogy mennyit eszem. Úgy érzem, hogy két énem küszködik egymással, egyik aki folyton koplalna, hányna, a másik aki meg folyton zabálna. Egész nap ezzel foglalkozom, hogy "nehogy többet egyek 500 kalóriánál" és "holnapra már ennyi és ennyi szeretnék lenni" Mindig megszegtem a fogyókúrát, meg az ígéreteimet, és ha bezabáltam vagy kitaláltam valamit, hogy felmentsem magam, vagy kemény büntetéssel toroltam meg a dolgot. Volt amikor beletettem a kezem a centrifugába, és az öklöm véresre súrolta, stb..de ebbe most nem megyek bele. Aztán nemrég egy olyan "szerződést" kreáltam magamnak, amit vérrel írtam alá, és azt sikerült megtartanom, tegnapig...Bezabáltam, bár nem úgy, hogy teljesen tele legyek. Annyira kikészültem, hogy a páromnak kellett átjönnie, hogy megnyugtasson. Megnyugtatott, de valahol ő is tehetetlen. Kérlek ne tartsatok nevetségesnek, bennem ezek nagyon komoly harcok, és meg fogok őrülni, ha ez így megy tovább. Pszichológushoz nem megyek. Mit tehetnék?

Legjobb válasz: Nehéz kérdés. Én is ilyenben voltam benne, csak én 9évesen kezdetm. Most 14 vagyok. Szakember nélkül NEM FOGOD TUDNI MEGOLDANI. Ez egy ördögi kör, nem lehet belöle kiszállni, csak segítséggel. Méghozzá komollyal. Evészavaros vagy, és amiket még elmeséltél, valószínüleg személyiségzavaros lehetsz. Nem lesz jó vége. Vagy nincs vége, vagy az a vége, hogy eldurran az agyad és kinyírod magad. Pszichológus szerintem itt már nem segít, pszichiáter kell. Kérd meg mondjuk a barátodat, hogy kísérjen el, segítsen, mert ö csak akkor tud segíteni, ha te is akarod a változást. (hidd el, nem csak egy hülye 14 éves csitri vagyok aki itt ugat, sok mindent átéltem, még ha ez elég közhelyesen hangzik a számból)

Nehéz kérdés. Én is ilyenben voltam benne, csak én 9évesen kezdetm. Most 14 vagyok. Szakember nélkül NEM FOGOD TUDNI MEGOLDANI. Ez egy ördögi kör, nem lehet belöle kiszállni, csak segítséggel. Méghozzá komollyal. Evészavaros vagy, és amiket még elmeséltél, valószínüleg személyiségzavaros lehetsz. Nem lesz jó vége. Vagy nincs vége, vagy az a vége, hogy eldurran az agyad és kinyírod magad. Pszichológus szerintem itt már nem segít, pszichiáter kell. Kérd meg mondjuk a barátodat, hogy kísérjen el, segítsen, mert ö csak akkor tud segíteni, ha te is akarod a változást. (hidd el, nem csak egy hülye 14 éves csitri vagyok aki itt ugat, sok mindent átéltem, még ha ez elég közhelyesen hangzik a számból)
*, , Sokszor éheztünk, nem volt itthon semmi, amikor meg volt, akkor egyszerre megettem az egészet, és egy idõ után kialakult nálam egy kezdeti bulimia, de abból mondhatni hamar kijöttem."* - ez nem bulimia hanem teljesen természetes dolog, hogyha mikor végre újra van otthon kaja akkor eszel. A kaja az nem lehet büntetõeszköz vagy jutalom. A kaja az kell mert létszükséglet.ennyi. , , , *Õ nevelõtanár, így a héten csak három éjszakát alszik itthon, nem hagy itthon soha semmi ételt, mostanság a párom szokott bevásárolni, hogy egyáltalán legyen mit ennem a héten."* - te miért nem vásárolsz magadnak ételt? Meg akarsz felelni a környezetednek! Kár. Félsz attól, hogy ha husisabb vagy már nem kellesz a párodnak. Elmondanán neked, hogyha a párodnak nem jönnek be a husilányok, akkor amíg vele maradsz kínozhatod magad a fogyókúráiddal. Kérdezd meg tõle, hogy tetszenél-e neki husisabban is! Ha igen a válasza akkor örülj:) Ha nem?! Akkor értéktelen ember, már ne is haragudj, egy embert a kinézete alapján megítélni!? Tanácsom tovább, hogy próbáld meg elhinni, hogy bár a média a kinézetet próbálja sugallni az eltorzított címlapfotós lányokkal , de az élet nem az alakról s nem az evésrõl szól. Próbálj meg olyat keresni magadnak ami kikapcsol, szórakoztat, amiben megélheted a kreatívitásod, s az legyen az életcélod! Én szurkolok nagyon neked! :)

2 éves kisfiam náthás, szívni kell az orrát, mert még nem tudja kifújni, de most az orrszívó köhögteti, szívás közben öklendezik, tegnap este egy kicsit hányt is, miért, mitől lehet, soha nem volt még ilyen?

Legjobb válasz: Ezt a kérdést akár én is kiírhattam volna. :( Szintén 2 éves a kisfiam, és vasárnap mi is úgy jártunk, hogy hányt orrszívózás után. Mi úgy döntöttünk, nem kínozzuk az orrszívóval, mert Õ azért már tudja, hogyan kell kifújni, csak az orrszívást biztosabbnak gondoltam. Viszont most naponta többször fújok az orrába tengervizes orrsprayt, attól egész szépen megindul és mondtuk Neki, hogy fújja nagyon erõsen, mert akkor nem kell leszívatni. Mostanra oda jutottunk, hogy már Õ kéri, hogy fújjunk az orrába és kifújhassa a zsepibe. Ezt most élvezi, mert ez ismét a "nagyfiúság" érzését kelti benne. :))) Szóval, próbáljátok meg, hogy valahpgy kifújja. (Mondjuk nálunk most tõlünk is látja hogyan kell fújni, mert mi is megfáztunk. Lehet emiatt, de most nagyon ügyesen megy a dolog.)

Ezt a kérdést akár én is kiírhattam volna. :( Szintén 2 éves a kisfiam, és vasárnap mi is úgy jártunk, hogy hányt orrszívózás után. Mi úgy döntöttünk, nem kínozzuk az orrszívóval, mert Õ azért már tudja, hogyan kell kifújni, csak az orrszívást biztosabbnak gondoltam. Viszont most naponta többször fújok az orrába tengervizes orrsprayt, attól egész szépen megindul és mondtuk Neki, hogy fújja nagyon erõsen, mert akkor nem kell leszívatni. Mostanra oda jutottunk, hogy már Õ kéri, hogy fújjunk az orrába és kifújhassa a zsepibe. Ezt most élvezi, mert ez ismét a "nagyfiúság" érzését kelti benne. :) )) Szóval, próbáljátok meg, hogy valahpgy kifújja. (Mondjuk nálunk most tõlünk is látja hogyan kell fújni, mert mi is megfáztunk. Lehet emiatt, de most nagyon ügyesen megy a dolog.)
le van tapadva szegénynek, állati száraz a levegõ, cseppentés, és igyon is pár perccel a szívás elõtt, ha ez sem segít, akkor sztem elvinném dokihoz, akkor lehet kell vmi hurutoldó...jobbulást!
Ne egyen elõtte, akkor kisebb eséllyel fog öklendezni.
Szerintem megijedt!Gondolom sírt is , befújtál neki valamit az orrába mi elõtt kiszívtad volna?az erõs köhögés meg okozhat hányást.Én legtöbbször át mosom neki az órát sós oldattal (2dl forralt víz fél kávés kanál só felforralom, lehûtöm.)Én gyógyszertárban vettem ilyen kézi nyomót, pumpát( amilyet szülésnél használnak a kórházban), ezzel tisztítják ki a nyákot a járatokból pár száz forint volt. Ebbe töltöm bele ez vákumot is képez és vissza szívja és ha még mindig nagyon türtyök akkor szoktam csak kiszívatni.
Éppen hogy érintsd csak hozzá. Én már kipróbáltam, és én is majdnem öklendeztem tõle. Nem szabad sûrûn és sokat csinálni. Doki néni mondta. Vegyetek hagyományos vákumosat, a lényeget az is kiszívja, hiszen mi is élünk. Nagyban függ a kellemetlen érzés a porszívótól is. Nekünk gagyi nem állítható erõsségû van, és szinte azt éreztem, hogy kiszívja az agyam. De anyámék porszívójával meg kimondottan kellemes volt. Ki kellett próbálni, mert nem értettem, miért üvölt.

Egy 15 éves lányt miért nem lehet otthon hagyni egyedül? Ti otthon hagynátok? (lent)

Én vagyok a lány.Anyum holnap éjjel nem lesz itthon és át küld ismerősökhőz hogy ne legyek egyedül...Mindenben ilyen,pl a busszal 20 percre levő boltba is nehezen enged el,meg csak sétálni is(De azért oda elenged).Nem vagyok megbízhatatlan,sosem csináltam semmit amit ne engedett volna.Ha megkérdezem miért,azt mondja hogy mert kitudja mi történik ebben a mai világban,ráadásul éjjel stb...De szerintem ez már nagyon túlzás...

Legjobb válasz: Én 22 éves vagyok, de simán beparáznék egyedül. Ha már ketten vagyunk, én vagyok a bátrabb! :D

Én 22 éves vagyok, de simán beparáznék egyedül. Ha már ketten vagyunk, én vagyok a bátrabb! :D
Attól függ, hogy hol laktok, ha a közbiztonság nem jó, és félni lehet, hogy valaki bemegy a házba, és esetleg megtámad vagy kirabol, akkor érthetö, minden egyéb esetben nem.
Én nem szeretek egyedül otthon lenni, máshol pedig nem tudok aludni! :/ De vc-re nem merek ki menni ha egyedül vagyok. Pedig panelban lakunk nem kertes házban
ha így haladtok, te sose fogsz férjhez menni...
Azért én felnõtt fejjel átéltem, hogy éjjel míg otthon aludtunk a 2 kicsi gyerekem meg én meg a férjem betörtek hozzánk. Azóta akkor is rettegek ha mindenki itthon van! Fényes nappal talán nem kellene annyira paráznia de éjszaka sztem jogis a félelme. Egy napot meg te is kibírszl
Hát nézd, engem 10 éves koromban egyszer egyedül hagytak itthon, hiába könyörögtem, hogy ne, mert nagyon féltem (hogy miért, az most mellékes). Ott ültem az ebédlõben, közben betörtek és kirabolták a fél házat :) én nem vettem észre semmit, mert becsuktam minden ajtót és üvöltettem a TV-t, annyira féltem. Ha hallom, hogy matatnak a folyosón, akkor biztos, hogy kimegyek és megnézem ki az. Ki tudja mi történt volna... a közbiztonság nálunk jó, mondhatni , hogy kvázi luxus helyen lakunk, nincsenek cigányok, nincsenek hajléktalanok, csak csupa középosztálybeli ember. Én vmennyire megértem, hogy anyukád félt Téged. Jó az én esetem sem mindennapi az igaz, meg 15 évesen kislány sem vagy már, hogy ne tudj magadra vigyázni. Viszont anyukád is érthetõ.
Jajj azért ne ijesztgessétek már. :) Szerintem nagy baj nem lehet, nem vagy már pici. Mondd meg anyudnak, hogy mielõtt lefekszel többször megnézed, hogy zárva van-e az ajtó és, hogy felhívod ha bármi baj van. Engem itthon hagytak többször, de egyre emlékszem kifejezetten amikor 15 évesen 10 éves öcsémmel maradtam este. Apa közölte délután 5-kor, hogy megy horgászni, majd jön és lehetõleg mindketten legyünk életben mire hazaér. Mi történt: hajnali ötig gépeztünk és apa elküldött minket aludni. Ugye milyen rémisztõ? :)
én 20 vagyok, és ugyan ez van... sõt, egyedül még csak a lakásba sem mehetek be, ha a nagymamám visz haza sötétesés után... Könyörgöm, más ilyen korban már egyedül él, vagy a saját családjával! Nemrég töltöttem egyedül az elsõ éjszakámat, bár alig akarták megengedni... Na, ez a tulzás, a 15 éves kort még meg is értem...

CASCO felmondását miért éves szinten kezelik? Még a netet is fel lehet mondani hűségidő után.

Szóval azt nem értem,ha havi díjat fizet valaki,akkor miért nem havi szinten lehet felmondani.

Legjobb válasz: A hûségidõ sem havonta jár le. Sok helyen két év. A biztosítási szakma csak akkor megbízható, ha stabil. Különben - mivel elsõsorban az emberek hangulatától függ - akár pillanatok alatt összeomolhat. Nagy rendszereknek éves költségvetésük van. Ha havonta változna, kiszámíthatatlanná válna a likviditás. De persze benne van a biztosítók hatalmából eredõ szándék is. Õk így tartják jónak.

A hûségidõ sem havonta jár le. Sok helyen két év. A biztosítási szakma csak akkor megbízható, ha stabil. Különben - mivel elsõsorban az emberek hangulatától függ - akár pillanatok alatt összeomolhat. Nagy rendszereknek éves költségvetésük van. Ha havonta változna, kiszámíthatatlanná válna a likviditás. De persze benne van a biztosítók hatalmából eredõ szándék is. Õk így tartják jónak.

Már kezd idegesíteni? Miért hiszik sokan, hogy fogyni csak "nem evéssel" lehet?

8 hét alatt fogytam 7 kilót. 8 hete életmódot váltottam. Persze a fogyás érdekében (is), -felesleg max 10 kiló volt-. Tartós fogyást akartam. Most már jól érzem magam a bőrömben, de még szeretnék 2 kilót fogyni (de a kitűzött cél alá megy, még jobban örülök). Látványos azok körében akik ismernek (terhességek előtt-után), és már több helyről megkaptam "már ne fogyjak többet" meg "nem eszek semmi", "TUTI ÉHEZEM ÉS NEM ESZEM RENDESEN"....stb. Az életmód lényege, hogy mindent eszem rántott hústól a csokiig, csak nem mindegy mit. Sütiket, péksütit, csak nem a rendes bolti cukrozottat-fehérliszteset. Vagy én sütök (tegnap gofrit). A sütim vendégségben fél óra alatt elfogyott, pedig nem tudták hogy "ezt lehet enni nyugodtan". Mikor meg mondtam hogy mi van, csak pislogatak és szóhoz sem jutottak. De legalább magyarázkodnom nem kellett. De már nagyon unom, hogy a felszólításokat hogy "Ne fogyózzak" mire én "nem fogyózom", meg hogy biztos nem eszem rendesen, holott mindent eszem, csak az egészségesebb kivitelben... (persze tornázom is mellette....) Bocsi a kiborulásért, csak már nagyon ki kellett írnom magamból. Valaki hasonló helyzetben? Tök jól esik mikor azt mondják hogy "de látszik hogy fogytam", csak az rossz amikor azt feltételezik, hogy ez azért mert nem eszem.... :(

Legjobb válasz: Nem olvasom végig bocsi csak arra válaszolok ami a fõ kérdés: Azért hiszik az emberek, mert ugy gondolják, hogy ha keveset vagy nem esznek akkor majd a szervezet lebontja a zsírt csak ugy és minden jó lesz. A médiának is köszönhetõ ez a sok tévhit mindig mondják, hogy koplalás nélkül fogyhat. + hozzáraknak még vmi fogyasztószert is. Másik ilyen tévhit a 6 óra utáni evés. MUltkor olvasom vmelyik újságban, hogy Gáspár Evelin ujra fogyókúrázik este hat után már nem eszik semmit. Hát még jó h visszahízott. Na nyugodalmas jóéjszakát:)

Nem olvasom végig bocsi csak arra válaszolok ami a fõ kérdés: Azért hiszik az emberek, mert ugy gondolják, hogy ha keveset vagy nem esznek akkor majd a szervezet lebontja a zsírt csak ugy és minden jó lesz. A médiának is köszönhetõ ez a sok tévhit mindig mondják, hogy koplalás nélkül fogyhat. + hozzáraknak még vmi fogyasztószert is. Másik ilyen tévhit a 6 óra utáni evés. MUltkor olvasom vmelyik újságban, hogy Gáspár Evelin ujra fogyókúrázik este hat után már nem eszik semmit. Hát még jó h visszahízott. Na nyugodalmas jóéjszakát:)
Szerintem mert ez a legegyszerûbb összefüggés amit megtalál az agy: evés -> hízás (tapasztalat!) nincs evés -> nincs hízás -> fogyás ne törõdj a feltételezésekkel, csak mindig mondd el te hogyan csinálod, aztán lesz ahol gyökeret ver a gondolat, lesz ahol nem
Sok embernek a mozgás eszébe se jut, arról meg hogyha ha hanyagolod a szénhidrátokat legalábbis azokat amik gyorsan bomlanak és még pár összetevõt akkor is fogyhatsz, arról semmit nem tudnak.
Szia! Ugyanezeket kapom én is, kb olyan fogyásintenzitásra mint te. Már betegnek néznek, meg nehogy beteg legyél 3 gyerek mellett, meg mit eszek, tuti semmit, stb. Írhatok privit, tudnánk recepteket váltani?
A kérdező hozzászólása: Akkor jó, más is tapasztalta a fenti dolgokat. Köszönöm a válaszokat. Kedves utolsó, 3 gyermekes anyuka, írj nyugodtan privit, cserélhetünk recepteket! :)

Miért nem lehet a babona szerint 1 éves koráig levágni a gyerek haját?

Legjobb válasz: Mert állítólag akkor nem fog neki nõni...Na ez is olyan, mint a többi buta babona..semmi alapja nincs. Az én 2 nagyobbik gyerekem vállig érõ dús hajjal született. A fiamnak fél évesen akkora volt a haja, hogy fodrászhoz kellett vinni, mert már nem látott. A lányomnak is le kellett vágni a frufruját 6 hónaposan, mert az álláig ért és nem tudtam állandóan copfozni (fõleg éjjelre nem). Utána havonta vittem õket fodrászhoz...máig dús a hajuk, iszonyú gyorsan nõ..a fiamét még ritkítani is kell.

Mert állítólag akkor nem fog neki nõni...Na ez is olyan, mint a többi buta babona..semmi alapja nincs. Az én 2 nagyobbik gyerekem vállig érõ dús hajjal született. A fiamnak fél évesen akkora volt a haja, hogy fodrászhoz kellett vinni, mert már nem látott. A lányomnak is le kellett vágni a frufruját 6 hónaposan, mert az álláig ért és nem tudtam állandóan copfozni (fõleg éjjelre nem). Utána havonta vittem õket fodrászhoz...máig dús a hajuk, iszonyú gyorsan nõ..a fiamét még ritkítani is kell.
Ez hülyeség, ne foglalkozzál vele.
5 hósan voltunk elöször fodrásznál azóta is nõl a gyerek aja mint a gomba
Erdekes, gondolom azok a babak akik kopaszon szuletnek no meg nagyon a hajuk fel eves korukra, az en kislanyom nagy fekete hajjal szuletett, mos fel eves es ugy kihullt hogy csak a feje bubjan van, korbe pedig mar no a kis szoke pihe.(mint az apjae).
Bocsi, a lenyeg kimaradt :ez csak babona mint a tobbi, pl. nalunk Erdelyben hat hetesen keresztelnek, hogy ha valami baj tortenik legyen megkeresztelve.stb.
Elsõ anyuka, ez a "fiam vállig érõ dús hajjal született" dolog ez komoly??? Nem tudom eldönteni, hogy ez most poén, vagy igaz! :) Ahogy elképzeltem egy újszülöttet vállig érõ dús hajjal, akkorát nevettem, hogy leestem a székrõl! :) Hatalmas volt! :) 9 hetes baba anyukája
Utolsónak üzenem.Az én lányom 12hetes.5cm-es, sûrû hajjal született.Azóta csak nõ neki, nem tudom kezelni lassan.
14.44-esnek! Nem írtam volna, ha nem így lett volna..az egész kórház csodájára járt, annyi haja volt. a lányom is dettó ilyen volt, neki 2 hónaposan "pálmafát" kellett a feje tetejére kötni a hajából, mert másképp a szemébe lógott az egész..ja! egyiknek se hullott ki a haja, csak észrevétlenül váltották át.

Miért nem lehet adni a babának tehéntejet 1 éves koráig amikor olvastam babareceptet amiben tej volt (4 hó)?

Legjobb válasz: Biztos tehen tejet olvastal?Altalaban anyatejet szoktak irni. Amugy van aki ad neki ilyen kicsi kortol...a baratnon csak 6 hetig tudott szoptatni,pedig mindent bevetett de elapadt a teje...aztan jott egyik tejpor a masik utan,draga es olcso is de a gyerek utalta;igy kiprobaltak a tehentejet semmi baja tole es gyonyoruen fejlodik,most 5 hos.Az en fiam mindjart 1 eves en megkostoltattam vele de nem szereti,sem a hazi tehen tejet sem a tejporosat.igy hebe hoba a tejpepbe bolti tejet veszek neki.az johet...tejberizsnek vagy barhogyan...

Biztos tehen tejet olvastal?Altalaban anyatejet szoktak irni. Amugy van aki ad neki ilyen kicsi kortol...a baratnon csak 6 hetig tudott szoptatni, pedig mindent bevetett de elapadt a teje...aztan jott egyik tejpor a masik utan, draga es olcso is de a gyerek utalta;igy kiprobaltak a tehentejet semmi baja tole es gyonyoruen fejlodik, most 5 hos.Az en fiam mindjart 1 eves en megkostoltattam vele de nem szereti, sem a hazi tehen tejet sem a tejporosat.igy hebe hoba a tejpepbe bolti tejet veszek neki.az johet...tejberizsnek vagy barhogyan...
én 4 hósan adtam elõször a lányomnak. 6 hósan jelentek meg az elsõ pöttyök. mindig a szúnyogokra fogtuk. aztán nem akart enni, mint kiderült a tehéntejet nem úgy dolgozza fel a kifejletlen csecsemõgyomor, ahogy azt kellene. egyre csúnyább lett az allergiája már az 1, 5 % tejtõl is. sokára tisztult ki a szervezetébõl, de most 3 évesen 1, 5 -ösbõl napi 4-6 dl megihat. 1 év alatt, ha lehet, ne adj neki.

2 éves kisfiam tartózkodó a gyerekekkel, de miért? Ki lehet nevelni belõle ezt az érzést? Bõvebben lent.

Nemrég a játszin meg akarta puszilni egy kislány,õ meg elhúzódott. De nem ez az elsõ eset,nemrég egy kisfiú megölelte és teljesen bepánikolt,látszott,hogy nagyon nem akarja a közelében tudni. Eljátszik más gyerekek mellett,de pl ha elvesznek tõle valamit,akkor csak néz,meg sem próbálja vissza szerezni,pedig itthon egy igazi kis diktátor,nagyon erõs akarattal. Ha mászik fel a csúszdához és véletlen fent van egy másik kisgyerek (mert mondjuk a másik oldalról õ közben felment),akkor lemered,megáll és bíztatni kell,hogy menjen nyugodtan tovább. Okozhat ez gondot majd késõbb? Minden másnap játszira megyünk,programozunk,találkozik gyerekekkel,mégis,mintha félne tõlük. Hogy segítsem õt át ezen? Nagyon nehéz anyaként ezt látni,mert tényleg azon vagyok,hogy jól érezze magát és ne csak velem. Most nagyrészt nekem kell játszanom vele a játszin is,hiába tus homokozni,hiába van rajta kívül 4-5 korabeli gyerek is a homokozóban,õ csak engem akar.

Legjobb válasz: Életkori sajátosság, miért kellene kinevelni belõle? Teljesen természetes dolog. Korai még neki, ennyi az egész.

Életkori sajátosság, miért kellene kinevelni belõle? Teljesen természetes dolog. Korai még neki, ennyi az egész.
A kérdező hozzászólása: Rosszul fogalmaztam, ne ilyen drasztikusan értsétek. Csak szeretnék segíteni neki, hogy könnyebben barátkozzon, merjen kezdeményezni a játékban, stb. Látok sok ilyen korú kisembert és a legtöbbjük nem ilyen kis félénk.
Az én kisfiam kb. két éves korától félt a vele egykorú gyerekektõl.(A csúszdázás, mászókázás szó szerint úgy zajlott, mint nálatok.) Ellenben a nagyobbakkal kiválóan eljátszogatott. Bölcsiben volt ez probléma, ahol ugye csak vele egykorúak voltak, ott a gondozónõk egyméteres körzetébõl nem volt hajlandó elmozdulni, és folyamatosan csacsogott nekik. Oviban változott a helyzet, az egyik kislánnyal "összeragadtak". Iskolát, osztályt is úgy választottunk, hogy együtt maradhassanak. Ma már vannak barátai, de a kislánnyal továbbra is elválaszthatatlanok.
Az én 2 évesen meg veri õket és igazi diktátor. Ha valamelyik gyerkõc nem azt csinálja amit az én fiam akar rgtön meg ütögeti! Na melyik a jobb? Én sem tudom egyenlõre kinevelni. Pedig már sok mindent megprobáltam.
Az én lányom szerintem ettõl rosszabb volt 2évesen.Azon kivül hogy néha biztattam meg elmagyaráztam neki dolgokat nem tettem semmit csak vártam.Most 4éves, közösségbe még nem jár(ovi)viszont mostmár probál barátkozni a sajátos modján.
Várj még 1-2 évet, és el fog indulni benne

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!