Találatok a következő kifejezésre: Mennyi az jelenleg (118 db)

A jelenlegi "nehézkes" magyar gazdasági helyzetért mennyiben felelős a jelenlegi kormány, mennyiben az előző kormány (ok), és mennyiben a nemzetközi gazdasági helyzet?

De még arra is kíváncsi lennék, hogy gazdaságilag mennyire vagyunk "önállóak", és mennyire függünk a külföldi eseményekt?l?

Legjobb válasz: Látom, sokan bedõlnek itt még annak a számomra átlátszó kormánypropagandának, hogy hát Európa, meg a válság, meg az elmúltnyolcév. Két éve tart ez a kormányzás. Megoldottak ez alatt valamit? Elindultunk egyáltalán elõre? Nem, hanem nõtt az infláció, mélyponton a forint árfolyama, kirívóan és finanszírozhatatlanul magas az államadósság kamata, nõnek az adók, csökkennek a reálbérek, felélték a tartalékokat (magánnyugdíjvagyon), de ennek ellenére nem csökkent az államadósság, Magyarországot a 60-as évek óta nem látott bizalmatlanság övezi, megszûnt a jogbiztonság, nincs növekedés, sõt recesszióba fordult a gazdaság, nincsenek beruházások és hitelezés sem, ami évtizedekre elvágja a növekedés lehetõségét, és végül nem javult a foglalkoztatás, pedig 1 millió új munkahelyet ígértek. Igaz, 10 év alatt, de akkor hol az idõarányos 200 ezer új munkahely? Szóval én azt hiszem, hogy ezekbõl a tényszámokból kiolvasható, hogy ki és a mi a fõ felelõs. Németország és a környezõ országok is növekednek, akkor mi miért nem? Biztos, hogy az õ válságuk a felelõs a mi nyomorunkért? És az igaz, hogy a szocialista kormányok is felelõtlen gazdaságpolitikát folytattak sokáig, csak nem ennyire katasztrofálisat, és ha folytatódott volna a Bajnai-vonal, lett volna esélyünk a korrekcióra. Így meg megállíthatatlanul csúszunk le.

Látom, sokan bedõlnek itt még annak a számomra átlátszó kormánypropagandának, hogy hát Európa, meg a válság, meg az elmúltnyolcév. Két éve tart ez a kormányzás. Megoldottak ez alatt valamit? Elindultunk egyáltalán elõre? Nem, hanem nõtt az infláció, mélyponton a forint árfolyama, kirívóan és finanszírozhatatlanul magas az államadósság kamata, nõnek az adók, csökkennek a reálbérek, felélték a tartalékokat (magánnyugdíjvagyon), de ennek ellenére nem csökkent az államadósság, Magyarországot a 60-as évek óta nem látott bizalmatlanság övezi, megszûnt a jogbiztonság, nincs növekedés, sõt recesszióba fordult a gazdaság, nincsenek beruházások és hitelezés sem, ami évtizedekre elvágja a növekedés lehetõségét, és végül nem javult a foglalkoztatás, pedig 1 millió új munkahelyet ígértek. Igaz, 10 év alatt, de akkor hol az idõarányos 200 ezer új munkahely? Szóval én azt hiszem, hogy ezekbõl a tényszámokból kiolvasható, hogy ki és a mi a fõ felelõs. Németország és a környezõ országok is növekednek, akkor mi miért nem? Biztos, hogy az õ válságuk a felelõs a mi nyomorunkért? És az igaz, hogy a szocialista kormányok is felelõtlen gazdaságpolitikát folytattak sokáig, csak nem ennyire katasztrofálisat, és ha folytatódott volna a Bajnai-vonal, lett volna esélyünk a korrekcióra. Így meg megállíthatatlanul csúszunk le.
Az elsõnek nincs igaza. A Fidesz legalább 60 %-ban hibás.az elõzõ 20 év kormányai (nem csak az elmúlt 8 év) pedig a többiben. A nemzetközi gazdasági helyzet kevésbbé.
2010-re az ország elvesztette teljes gazdasági önállóságát, hogy ezért ki felelõs, döntse el ki-ki maga. Véleményem szerint a politika kb 2008 óta kényszerpályán mozog, szinte teljes tehetetlenségben. Az önállósági próbálkozásokat pedig a nemzetközi pénzvilág megtorolja. Így 2008 óta a magyar gazdasági helyzetet a nemzetközi gazdasági folyamatok határozzák meg. A Fidesz egy szerencsétlen idealista, de esélyük sincs, és nem is volt bármit is tenni.
A nemzetközi helyzet a leginkább. Kb ahogy az elsõ írta. Kényszerpályán vagyunk, Orbánéknak 10%a sincs talán...
Nem akarok hosszas okfejtésbe kezdeni, ezért százalékban írom le a véleményemet: kormány 10% volt kormány 20% nemzetközi pénzügyi maffia: 70% Asszem ezzel megválaszoltam azt a kérdést is, hogy mennyire vagyunk önállóak. A fidesz nem azért kapott 10%-ot, mert nagy rajongójuk lennék, nagyképû, álszent gyülekezetnek tartom õket.
Egy kis adalék az elõzõ bejegyzéshez... "Nem csodálkozhatunk tehát, ha a magyar városokat, s ben-nük a polgári osztályt a nyugati államokhoz képest elmaradt helyzetben találjuk. Magyarország lakossága, Erdéllyel együtt, 1840-ben 12, 880.000 fre rúgott, ebbl az erdélyi másfél milliót leszámítva marad Magyarországra 11, 367.000. Nemes volt ugyan-ebbl 544.372 lélek, városi lakos több: 575.518 lélek. Ez utóbbi szám azonban csak külsleg kedvez. A valóságban ezen városi lakosság nagy részét nem számíthatjuk a szó nyugati értelmében polgári elemnek, még kevésbé olyannak, mely a nemzeti élet átalakításánál szerepet játszhatott. Levonandók itt elsõsorban azon városi lakosok, kik idegen anyanyelvek lévén, idegen kultúr-körbe tartoztak. Ilyen volt pl. Pozsonyban szinte az egész, 30.000 lakosból álló polgárság, melyrõl egykorú statisztikus jegyzi meg: , Nyelvekre nagyobb részint németek, de rendesen tudnak vala-mit mag>'arul és tótul is, minthogy gyermekeiket magyar vagy tót faluba szokták adni cserében." A majdnem hatszázezernyi városi lakosságnak tehát éppen vagyonosabb, mûveltebb felét nem tekinthetjük nemzeti osztálynak, melybl egy nemzeti regeneráció kiindulhatna: a felvidéki, bánsági, bácskai és nyugatmagyarországi városokat elíkor még többnyire német nyelv polgárság lakta, mely éppen az új nemzeti mozgalom során volt megmagyaroso-dandó. Maradna tehát a Duna-Tisza-vidék és a Dunántúl szín-magyar városi eleme, amennyiben ez is nem most lépett csak a magyarosodás útjára, mint pl. Székesfejérvárnak eredetileg német és szerb lakossága. De a nagy magyar síkság és a dunai dombos vidék városai inkább õstermeléssel, semmint speciálisan polgári : ipari, kereskedelmi és szabad kereseti ágakkal foglalkoztak. Magyar városaink akkor még inkább, mint ma, paraszt városok voltak, lakosaik földmûvelõ, állattenyésztõ, szõlõmûvelõ õstermelõk, kikre tehát a tiers état fogalma nem alkalmazható. A 32.000 lakossal bíró, 160.000 holdnyi határra kiterjedt Szeged városa szinte teljesen õstermelésbõl él, s ami kereskedése van, gabona, dohány, gyapjú, szappan elszállítására és a Törökország és Ausztria közti tranzito-kereskedelemre szorítkozik, mely utóbbi, mint tudjuk, idegenek : rácok, macedónok és törökök kezén volt. „Lakosai sok és szép szarvasmarhát, jeles lovakat, igen sok juhot és sertést tartanak, szõlõskerteket mûveinek, a dohánytermesztést nagyban ûzik és fuvaroznak. Továbbá számos és mindenféle kézmûves találtatik itt, így szinte egy szódagyár, könyvnyomtatómûhely, s mintegy 80 malom a Tiszán \ — tehát ez egykorú leírás is mutatja, hogy az ú. n. városi lakosság nagy többsége õstermelõ, s aki nem az, az pedig az õstermelõ parasztság ipari igényeit kielégít kézmûves és iparos. Ahol magyar városokban kereskedelem van, az szinte kizárólag zsidó. Így Nagyváradon, hol a „lakosok nagyobb része kézmûvességbõl és kereskedésbõl él, mely utolsó nem felette élénk ugyan, de a várad-velencei zsidók mégis szilvával és gabonapálinkával, gubaccsal, nyers-bõrökkel, borral, gabonával nem megvetendõ kereskedést folytatnak''. Mindebbõl kétséget nem tûrõen kiderül, hogy alföldi és dunántúli városaink lakossága bár anyagi tekintetben megütötte a tiers état-hoz szükséges mértéket, de nem szellemi mûveltség, független gondolkodásmód dolgában. A nagy parasztvárosok lakói konzervatív tömeget alkottak, mely magára hagyva terméketlen sziklaként zárkózott volna el a liberalizmus idesodort magjai elõl. Városokban nem találván középrendet, kénytelenek vagyunk, az egyes foglalkozási ágakat sorra venni. Elõször a kereskedõ- és iparos-osztályt. Az elsõrõl köztudomású, hogy a rendi Magyar-országon magyar ember nem foglalkozott kereskedéssel. Átengedte azt idegeneknek : zsidóknak, cincároknak, görögöknek, örményeknek, rácoknak. A legjövedelmezõbb ágak: gabona-, gyapjú- és bõrkereskedés teljesen a zsidóság kezén volt, mely nemcsak az alkotmány sáncain, de a magyar nemzetiség keretein is kívül állván, az új irány hordozójává nem válhatott. Viszont az ipar-z lakosság száma 1805-ben 88.000, 1840-ben 125.000 fõ volt, amit összevetve az egész népességgel, nálunk csak minden 89 egyénre esett egy iparos, míg Ausztria német tartományaiban minden 13—15 személyre, Lombardiában nyolcra, sõt még az elmaradt Galíciában is minden 80-ra? Nálunk tehát Oroszországot és a Balkánt leszámítva, európai országok közt a legcsekélyebb számú iparos élt. Ha még tekintetbe vesszük a céhrend-szer uralmát is, úgy az iparos-osztályt bátran kizárhatjuk a magyar tiers état körébõl. Maradnak most már csak az ú. n. értelmiségi osztályok. Az állami — magyar királyi — kormányhivatalokban, hozzájuk számítva az állami iskolákat, 1840-ben összesen 4300 hivatalnokot és szolgát találunk, kik közül rögtön le kell számítanunk körül-belül 1700-at, mint akik Bécsben, vagy a tengerparton, vagy az udvari kamarának alárendelt bánya-, só- és harmincad-igazgatásban szolgálván, német anyanyelvek voltak, vagy ha magyarok is, a nemzeti élettel nem állottak kapcsolatban. A megmaradt 2600-nak is fele szolga, más része, mint hivatalnok, annyira függ az abszolutizmusra hajló kormánytól, hogy az új ideák terjesztésére semmiképen nem alkalmas. Vármegyei hivatalnok volt ugyanekkor 2458 — a hajdúkat és szolgákat már leszámítva, — ügyvéd és urasági fiskális körülbelül 5000, orvos, sebész, gyógyszerész 2500. Gazdatiszt megint nem jön számba, mivel a kenyéradók, egyházi és világi fõurak nem tûrték volna, hogy kasznárjaik és ispánjaik az új ideák szerin az ö adómentességük és elõjogaik ellen izgassanak. Mindent összevéve, még a katholikus és protestáns oktató és egyházi személyzetet is, széles Magyarországon 10.000-nél több független anyagi és szellemi viszonyokban élõ embert nem találunk a harmadik rendbe sorozható osztályok között, pedig még ezeknek tekintélyes része is : ügyvédek, vármegyei és állami hivatalnokok, a második rendbõl, az elõjogos nemességbõl származik. És ami fontos: ez a 10.000 ember többnyire szûk anyagi viszonyokban él értelmiség, melynek sem a politikai életre, sem a nép tömegeire nincs nagyobb befolyása. És ezek alapján ki is mondhatjuk, hogy nálunk még a tizenkilencedik század negyvenes éveiben sem létezett olyan polgári osztály, mely anyagi és szellemi jólét birtokában vállalkozhatott volna az országnak nyugati mintára átalakítására.^ A nemzeti feladat ilyen körülmények között azon osztály vállaira hárult, mely az si magyar térségeken az adott idpontban egyedül rendelkezett vagyoni jólléttel, anyagi és szellemi függetlenséggel, egységes és egyenletes mveltséggel. És ez az osztály a köznemesi rend. Magyar nemes családfõ volt 1840 körül 136.000, a nemesség teljes lélekszáma öt és félszázezer (550.000). Összevetve az ország tizenegy-milliónyi népességével, minden húsz "NEMNEMES" jut egy nemes. Ilyen nagy arányszám pedig Európa egyetlen országában sem található. A szintén hatalmas múlttal bíró cseh nemesség száma csak 2252, Csehországban eszerint minden 828 egyénre esik egy nemes, Ausztria német tartományaiban minden 350-re, Lombardiában és Velencében 300-ra. Legtöbb nemes van Magyarországon kívül lengyel területen, de itt sem érik el hazánkat, pld. Galíciá-ban csak minden hatvannyolcadik ember volt nemes. Ezen kis összeállítást tudomásul véve, óvakodni fogunk a magyar nemességrõl modern demokrata frazeológiával mint törpe minoritásról, oligarchikus töredékrõl, feudális rablólovagokról beszélni. A rendi alkotmánynak élvezi már saját érdekükben is kénytelenek voltak századok folyamán nyitva tartani a kaput mindenki számára, ki az országban munka, szerencse, tehetség által pozícióra, befolyásra tett szert. Innen a nemesítések folyton növekvõ száma, majd a tömeges nemesítések, melyek, mint valami primitív szelekció által az ország mozgékony és tehetséges elemei, mind bejutottak a kiváltságos rendbe. A magyar nemesség ilyen évszázados szelekció terméke, melyet csak az nézhet le joggal, ki a szelekció kérdését jobban tudná a gyakorlatban megoldani. Ez a kiváltságos rend, vér a magyarság vérébõl, a tizenkilencedik század elején már politikai jogok dolgában is inkább tarthatá magát az egész népesség törvényes képviseljének, mint a nyugati demokráciák nem egy képviseltestülete. A magyar alsóház tagjait a rendi alkotmány értelmében a tizenegy milliónyi lakos nevében 136.000 nemes választá, míg a liberális Franciaország demokrata kamarájába 1830 eltt a 30 milliónyi lakos közül csak 94.000-nek, 1-31 után, a júliusi forradalom vívmányaként pedig 188.000-nek volt joga képviselt küldeni. A francia demokrácia tehát sokkal kevesebb ember kezébe tette le a politikai jogokat, mint a magyar rendi alkotmány. Ez a nemesség szinte egészében magyar eredetû és anyanyelvû volt. Az ötödfélszázezer nemesbõl összesen csak 58.000 volt német, 21.666 oláh, a többi 464.000 magyar. A nemzeti származás tehát a nemességet egészében képesíti a nemzeti átalakulás munkájára. Nem így a tiers état-ra jellemzõ többi ismertetõ jel, melyeknek kutatásánál különbséget kell tennünk a köznemesség vagyonosabb és szegényebb rétegei közt. Ez utóbbiakhoz tartoznak az egytelkes vagy szûkebb értelemben vett bocskoros nemesek, kiknek, mint tudjuk, csak egy jobbágytelkük volt, melyet maguk, saját kezük munkájával mûveltek, s ennélfogva életmódjukban nem különböztek a parasztoktól. Kölcsey Ferenc nyilatkozata szerint a „nemesi sok ezer háznépek hasonlatlanul nagyobb része szegénysége s mveletlensége miatt a jobbágy néphez igen közel áll, s igen nagy szám jobbágytelkekre szorulván, s az újonalkotott törvény által adózásra köteleztetvén, a néppel éppen összevegyült." A nemzeti regeneráció mûvében ezekre tehát nem számíthatunk. De az ú. n. bocskoros nemesség szélesebb rétegeire sem, melyek ugyan a vagyonosságnak nagyobb mértékével dicsekedhettek, de mégsem annyival, hogy a földtõl szabadon, a parasztétól eltérõ életmódot folytathattak volna. Mint a köztörténetbõl tudjuk, a falusi kisbirtokosok, a bocskoros nemesség éhes és szomjas tömegei, sõt még a komposszeszorok egy része is a Nem adózunk jelige alatt hû támogatói valának a bécsi kormánytörekvéseknek. Á nemesi rendet ezek szerint két részre kell bontanunk : kis- és középnemességre, s az elb-bit a polgári osztályhoz hasonlóan jelen érdeklõdésünk körébõl kizárni."
A kérdező hozzászólása: hûûûûûûha:-)

Mennyibe kerül jelenleg az Aldi-s 10 L-es macskaalom, és meddig elég 1 cicának?

Ugyanez esetleg Spárban,Lidlben?

Legjobb válasz: Ha a Shah-ra gondolsz, az 800 Ft körül van, nálam két maccs van, egy zsák 2-3 hétig elég, attól függ, éppen mennyit pisilnek :))A Lidl-s is hasonló árban, de én túl porosnak találtam. A Sparost nem ismerem.

Ha a Shah-ra gondolsz, az 800 Ft körül van, nálam két maccs van, egy zsák 2-3 hétig elég, attól függ, éppen mennyit pisilnek :) )A Lidl-s is hasonló árban, de én túl porosnak találtam. A Sparost nem ismerem.
Az Aldis Shah 750 ft, de nekünk nem vált be, nem csomósodott eléggé.Nemrég váltottunk a Lidl Coshida nevû almára.Ugyanannyiba kerül, de sokkal jobb.A pisi jól összeáll, könnyû kivenni.Nekünk több cicánk van, nekik 2-3 hétig elég.
Aldis almot soha többet nem veszek. Nem csomósodott, igazából úgy nézett ki mintha sár lenne az alomtálcában :)
A kérdező hozzászólása: Köszíí :)
A Spar-ban 5 kg-os alom van, és 350 ft körül van. Mi azt használjuk, mert nincs szaga (mint az auchanosnak vagy van valami... midi vagy nem tudom milyen nevû alom), és nagyon jól csomósodik.
750Ft Aldiban a 10L, de a Lidl-s is ugyanennyibe kerül. Szinte ugyanaz a minõség. Mindegyik jól csomósodik, de az Aldi-s egy icipicit jobb. :) 1 cicámnak 1, 5-2 hónapig is elég, mert nem pisil sokat. :)

Jelenleg (a nyári idõszámítás szerint) Anglia és Magyarország között mennyi az idõeltolódás?

Legjobb válasz: Ugyanannyi, mint a téli idõszámítás szerint: vagyis 1 óra. Amikor Angliában déli 12 óra van, akkor nálunk 13.

Ugyanannyi, mint a téli idõszámítás szerint: vagyis 1 óra. Amikor Angliában déli 12 óra van, akkor nálunk 13.
A kérdező hozzászólása: akkor ott is van óraátállítás?
Muszáj, hogy legyen. Ha az egyik állít, a másik is kell állítson - csak úgy marad meg ugyanaz a különbség...
A kérdező hozzászólása: csak mert nem mindenütt van...
Ahol óraátállítás szokott lenni, ott mindig van óraátállítás. Most itt kint Angliában este 7 óra van.
He-he... fõleg, hogy az angolok élharcosai az egésznek...

Mennyibe kerül jelenleg az elektronikus feltöltés a Telekom-nál?

Legjobb válasz: amennyit a bankod levon internetes vásárlásért

amennyit a bankod levon internetes vásárlásért
A kérdező hozzászólása: Nem voltam ezek szerint érthetõ... Mennyi a legkisebb összeg, amivel fel kell tölteni:1500-2000-3000Ft?
elsõ találat volt google-ben [link]

2 giga ram -nál mennyi az optimális beállitás, ajánlott:3019 MG, jelenleg lefoglalt:2109 MG, szabad terület pedig 5264 MG? ,

Legjobb válasz: Nem ajánlott a memóriamennyiségnél kevesebb, bár XP-nél lehet csökkenteni, ha nem használsz nagy memóriazabáló játékot vagy pl photoshop-ot. (ha nyitva hagyod, a Feladatkezelõben lehet követni a memória telítettségét)

Nem ajánlott a memóriamennyiségnél kevesebb, bár XP-nél lehet csökkenteni, ha nem használsz nagy memóriazabáló játékot vagy pl photoshop-ot. (ha nyitva hagyod, a Feladatkezelõben lehet követni a memória telítettségét)

Mennyibe kerül jelenleg egy Pécs-Budapest teljes árú busz vagy vonatjegy? Melyik az olcsóbb?

Nem találtam a volán oldalán a díjszabásokat.A vonat estén a retúr jegy ára érdekelne.

Legjobb válasz: Vonat: [link] kinézed, hogy IC vagy mivel akarsz jönni. Busz: [link] itt tudnod kell,hogy hol akarsz fel és leszállni.

Vonat: [link] kinézed, hogy IC vagy mivel akarsz jönni. Busz: [link] itt tudnod kell, hogy hol akarsz fel és leszállni.
Miért nem mész Oszkárral, olcsóbb és kényelmesebb, mint a tömegközlekedés.

Jelenleg mennyi az esélye annak, hogy felfedezzenek egy új (igen kicsi) földrészt? És hol van erre a legnagyobb esély?

Legjobb válasz: Nincs esély. Már a csöves is végignézheti az egész óceánt mûholdról az okostelójáról meg egy lopott wifirõl a google earth-el, te is bújhatod egész nap, de egyszerûen nincs már feltérképezetlen szárazföld (már sziget se, nemhogy földrész).

Nincs esély. Már a csöves is végignézheti az egész óceánt mûholdról az okostelójáról meg egy lopott wifirõl a google earth-el, te is bújhatod egész nap, de egyszerûen nincs már feltérképezetlen szárazföld (már sziget se, nemhogy földrész).
Elgurult a gyógyszered?
Ja és most láttam meg a kulcsszavaidat, mégha találnál is egyet, nem alapíthatnál rajta saját országot, pár évszázad eltelt Kolombusz óta és kicsit megváltozott a társadalom, törvények, mint ahogy pl. már nem üldözünk boszikat Európában.
0%
A kérdező hozzászólása: Ötös válaszoló: Igen, a te gyógyszered.
5-osnek igaza van. xD Vagy nagyon fiatal vagy, van rohadtul nincs ralatasod a vilagra. Remelem az elso lehetoseg all fent az esetedben. Foldreszt (qrva nagy tektonikus lemezt) 0% esellyel fedeznek fel, mert mar mindet ismerik. Szarazfold - max. tenger alatti vulkankitores altal johetne letre egy uj sziget, mint anno pl. Surtsey. Amugy van egy ficko aki sajat allamot alapitott egy elhagyatott tengeri katonai nem is bazis, valami par megyzetmeter betonstegen, amit a brit hadsereg hagyott hatra :) lehet venni lovagi cimet tole es 9cm2 teruletekey is xD
vagy ha a tektonikus lemezek annyira osszegyurodnek, de az meg rohadt sok ido... azt nem eled meg.
0, 63%
Soha semminek se zárom ki a lehetõségét.
A regisztrált tagok és a föld lakosainak (mínusz egy aki te vagy de ezt elhanyagoljuk mert nagy számok vannak) aránya vagyis: 532513:7116500000=(kb.) 0, 007482793508044684887233893% Nagyon szívesen!
Neked semennyi.
Gondolj arra, hogy miket beszéltetek, ha ennyire megragadt akkor csak van ott más it, törd a fejed.
A fiú solarian írta kis betûvel a nevét, feltéve, ha volt lány felhasználó is ezzel a névvel. Sajnos rajtad kívül senki nem emlékszik lány solarion-ra
Ha azt az alap igazságot vesszük, hogy ha leszólítasz 100 lányt abból legalább 1-el össze tudsz jönni. Tehát ha van 532 514 emberünk annak a fele nõnemû. tehát van 266 257 nõnemû egyedünk. Abból levonjuk a nem heterokat. Legyen olyan 5000db. az 261 257 ebbõl még lejönnek a 30 felettiek ez kb 30 000 és a 20 alattiak ami viszont sokkal több olyan 100 000 db Marad 131 257 számodra ideális nõ. Ezt elosztjuk még 100-zal így a szám máris 1312-re csökken.Ja és ebbõl még levonhatunk olyan jó 500 db-t aki már nem használja ezt az oldalt. Marad 812. Egy gyors valószínûség számítással. tehát ha K= 812 N = 266 257 akkor A= K/N azaz 812/266257= 0.0030496% Tehát 0.0030496% esélyed van rá a legjobb esetben is, ja és még, arról nem is beszéltünk, ha ez a bizonyos csaj az életted szerelme lesz-e.
# 10 :s sAJNOS NEM Õ AZ. VAN EGY FIÚ ÉS EGY LÁNY IS EZEN A NÉVEN ITT...A LÁNY KIS BETÛVEL ÍRJA AZT, H SOLARIAN...MEG ASSZEM VAN MÉG VALAMI 01 UTÁNA. de azért köszi, hogy utánanéztél.
Egyébként, hogy a kérdésre is válaszoljak, szerintem nincs kevesebb esélye mint való életben, sõt.
Én már megtaláltam. Te vagy az kérdezõõ ♥
Azért én levonnék abból vagy 100000-et, mert vannak akiknek több neve volt már. Amúgy remélem, hogy sikerült :)
2 éve volt itt egy csaj......el szeretett volna jönni hozzám, nagyon szép lány volt...de féltem tõle...pontosabban a szépségétõl féltem...és inkább lemondtam az egészet!!!! azóta is bánom...keresem, kutatom, de sehol sincs. SOLARIAN...merre vagy?
ha magad is benne vagy az 532514-ben és túlteng a nárcisztikus jellem, akkor simán megtalálhatod a magadét. de ha a nemi identitásodat is nézed, kb felezõdik a halmaz.
és ez a szám csak nõ
A kérdező hozzászólása: 3-as detto :D
Nagyon minimális sajnos, pedig jó lenne találni valakit végre. :D
Elég csekély, de aztán ki tudja... Aki keres az talál, tartja a mondás.
A kérdező hozzászólása: Azta micsoda válasz áradatok :D Kösz, azért optimista vagyok hogy van minimális esély :D

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!