Találatok a következő kifejezésre: Melyik napon az (524 db)

Melyik a 7. nap? Azaz melyik nap az Úrnak napja, amit meg kellene szentelnünk?

Legjobb válasz: a vallástól függ, zsidóknál a szombat, katolikusoknál, reformátusoknál a vasárnap. ( többit nem tudom )

a vallástól függ, zsidóknál a szombat, katolikusoknál, reformátusoknál a vasárnap. ( többit nem tudom )
Az iszlámban péntek, a zsidóknál szombat a kereszténységben vasárnap(az Úr feltámadásának napja)
A kérdező hozzászólása: Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a hozzászólásait. Jó látni, hogy Istennek más "akolban" is vannak tiszta szivû hívei. Én azonban megmaradok az eredeti szombat nap megünneplése mellett. - Egyetlen napnak sem lett neve a teremtéskor, csak a 7.-nek. - A nyugalomnapot Ádám-Évának adta és nem a zsidóknak. - Isten elkülönítette és megszentelte a 7. napot. - Ésaiás könyvében azt olvassuk, hogy az újjáteremtett földön is meg fogjuk ünnepelni a 7. napot. - Jézus nem eltörölte, hanem betöltötte a tv-t. ... és szokása szerint "szombatnapon" tanított. - Én hiszek abban, hogy nem olyan az Istenünk, hogy egyszer ezt mond, egyszer azt. Tehát, ha a Teremtés könyvében azt mondja "nekem", hogy szenteljem meg a 7. napot, akkor én megteszem - szeretetbõl, hálából, amit értem tett - pedig én csak a lelki Izráelhez tartozom. - A 7. nap számomra a teremtés emlékünnepe.
A kérdező hozzászólása: János evangéliumban úgy van írva, hogy a hét elsõ napján vasárnap.... támadt fel Jézus. Tehát a vasárnap semmiképpen nem lehet biblikus. A másik, valamelyikõtök említette, hogy a szombatot a zsidók ünnepelték. Ennek csak egy hátulütõje van. Isten 6 napon át teremtett, a 7. napon megpihent, ez volt az elsõ nyugalom napja - az Édenben. ... de az elsõ emberpár nem volt zsidó... tehát a szombatot az embereknek adta Isten és nem a zsidóknak... ... ha nem jól gondolom, cáfoljatok meg..
"Konstantin rendelte el, hogy vasárnap legyen" Erre volt válasz, hogy mit írtak le az elsõ keresztények Konstantin uralkodása elõtt pár száz évvel.
A kérdező hozzászólása: Azt tudjátok, hogy a IV.szd.-ban Nagy Constantinus császár rendelte el a vasárnap ünneplést. A vasárnap szó, ha megnézzük más nyelveken (Sun day) a "nap napját" jelenti. Constantin napistenhívõ - Mithras kultusz követõ volt. Tehát a napistenének a napját adta a megalkuvó keresztényeknek.
Errõl felekezettõl függõen eltérõek a vélemények. Itt találsz egy összefoglalót róla nagy vonalakban: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyugalomnap
Ha a hét a hétfõvel kezdõdik, szerinted melyik nap a hetedik? Melyik az a nap amikor nem dolgozol?Lehet, hogy a vasárnap?
Tehát a Biblia szerint: Milyen pihenésük van a keresztényeknek? Noha a keresztények nem kötelesek megtartani egy hetenkénti pihenõnapot, mégis meghívást kapnak arra, hogy egy másikfajta pihenõt tartsanak meg. Pál elmagyarázza ezt a zsidóból lett keresztény társai számára, amikor így szól: „Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének . . . Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba” (Zsidók 4:4–11). Ezek a zsidók, mielõtt keresztényekké lettek a Mózesi Törvényt követték, mégpedig a lehetõ leglelkiismeretesebb módon. Pál már nem arra buzdította õket, hogy cselekedetek révén keressék a megmentést, hanem inkább a holt cselekedeteiktõl való megszabadulás révén találjanak „nyugalmat”. Ez idõtõl kezdve Jézus áldozatában kellett hitet gyakorolniuk, ez volt az egyedüli eszköz arra, hogy az emberi faj igazságos lehessen Isten szemében. Hangsúlyozom, ez a Biblia álláspontja! Ha ez egyes vallások szokásaival ütközik, az nem a Biblia hibája.
A vasárnapi munkát világi hatóságok támogatásával nemsokára szerte a kereszténység országaiban betiltották. A hatodik századtól kezdõdõen e törvény megszegõit megbírságolták vagy megkorbácsolták, a marhaállományukat pedig lefoglalhatták. Idõnként a megátalkodott bûnösöket szolgaságra foghatták. A vasárnapokon nem kifogásolható munkát elõíró törvények bizonyos értelemben pontosan annyira bonyolultak voltak, mint a zsidó Sabbathot szabályozó hagyományok. A Dictionnaire de théologie catholique hosszadalmas magyarázatot ad az egyházi álokoskodás fejlõdésérõl és kitér a tiltott dolgokra, közöttük megemlítve a szolgai munkát, a gazdasági munkát, a jogi eljárásokat, a piaci árusítást, valamint a vadászatot. Ellentmondást keltõ módon ezen tilalmak igazolásaképpen a zsidó Sabbathra hivatkoztak. A New Catholic Encyclopedia megemlíti Nagy Károly császár vasárnapokra vonatkozó törvényeit: „A Sabbath megtartásának elvét, amelyet Szt. Jeromos kifejezetten elutasított, az 538-ban megtartott Orleans-i Zsinat pedig mint zsidó és nem keresztény elvet elítélt, Nagy Károly világosan megfogalmazta 789-ben kiadott dekrétumában, amely, mint [a Tízparancsolat] megszegését, mindenféle munkát megtiltott vasárnap.” Ily módon az egyháznak ugyan tetszett, hogy a polgári hatóságok vasárnapra pihenõnapot írtak elõ, mégis hozzájárult, hogy e megszorításokat ezen hivatali szervek olyan jogi alapon indokolják meg, amelyet maga az egyház is elvetett, nevezetesen, a Sabbath-tal kapcsolatos Mózesi Törvény alapján.
Csak nem a kánon részei! Errõl viszont sok nem katolikusnak megvan a maga véleménye, így nem jutunk elõrébb. Én is idézhetnék mindenféle szedett-vedett, a bibliával sok mindenben nem egyezõ, nem ihletett szövegeket és állíthatnám, hogy 'de, azok teljesen hitelesek, és aki nem ért egyet, máglyára vele', de ettõl eltekintenék. Maradok a tiszta forrásnál, ami viszont megcáfolja a sabbat zsidó ünnepének keresztényi megtartását, nem pusztán nem beszél róla. Figyelni kellene a Krisztusi váltságáldozat eltörlõ értékére, mellyel kapcsolatban pontosan és félreérthetetlenül fogalmaz a Szentirás. Idéztem világos verseket, ahol igenis kitérnek arra, hogy a tízparancsolat is mindenestõl eltöröltetett. Hogy a törvényi és a szertartási részeket Jézus minden jel szerint NEM választotta külön, hanem "fára szegezte". Igaz, hogy így fogalmaz a Biblia? Mit jelenhet mindez, tán azt, hogy mindent ugyanúgy meg kell tartani? Nem! Onnantól nem az ünnepek, a törvény paragrafusszerû megtartása, vagy napok megtartásától kell megtisztulást várnunk, hanem Jézus áldozatába való hit által, melyeket nyilván cselekedetek követnek. Mégegyszer: valójában mindenki örülhet, hogy most nem vagyunk a törvény alatt, mert ott meg kellet kövezni minden sabbat-szegõt! Így van, vagy nincs így? Most akkor a törvény alatt vagyunk, vagy nem? Ugye, hogy nem?!
"Pár kommenttel feljebb már leírtam, hogy Konstantin uralkodása elõtt több száz évvel már vasárnap ünnepeltek a keresztények szombat helyett. Legalábbis az elsõ keresztények írásai errõl árulkodnak." Bocs, de finomítsunk! Sok minden történt az alatt az idõ alatt, amíg eljutunk ahhoz az idõponthoz, amirõl te beszélsz. Az "elsõ" keresztények már rég halttak voltak! Az elsõ sz.-i keresztények valójában nem írtak olyat, amit késõbb vasárnapra kellett módosítani. Pedig a késõbbi korok vallásvezetõinek az írásai nem kerültek az ihletett Iratok közé, akkor miért nem a valóban ihletet Bibliát tartsuk mérvadónak?
Ok, ismétlem, nem Konstantin találta ki a vasárnapot. Ez tény. Több száz évvel uralkodása elõtt gyakorlattá vált keresztény körökben.
"Konstantin rendelte el, hogy vasárnap legyen" Pár kommenttel feljebb már leírtam, hogy Konstantin uralkodása elõtt több száz évvel már vasárnap ünnepeltek a keresztények szombat helyett. Legalábbis az elsõ keresztények írásai errõl árulkodnak.
Igen a szombat a pihenés napja, Isten megszentelt napja. Úgy van, ahogy a kérdezõ is írta a kommentben, Konstantin rendelte el, hogy vasárnap legyen az, ezzel megkülönbözteti a keresztényeket a zsidóktól. És úgymond Jézus feltámadásának napja, tehát ezért választja ezt. Akár milyen okból tette, szerintem is ellentmondott ezzel az Úr parancsának.
Mivel a sabbat a tízparancsolatnak is a része, sokan hiszik, hogy ez is kötelezö a keresztényeknek. Felosztható-e a Mózesi Törvény „szertartási” és „erkölcsi” részre, és kötelezõ-e a keresztényeknek az „erkölcsi törvény” (tízparancsolat) betartása? Úgy utal Jézus a Törvényre, mintha az két részre lenne felosztva? Máté 5:17,  21,  23,  27,  31, 38: „Ne gondoljátok, hogy megsemmisíteni jöttem a Törvényt vagy a Prófétákat. Nem megsemmisíteni jöttem, hanem betölteni.” És most figyeljük meg, hogy Jézus mit foglalt bele a további mondanivalójába: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: »Ne gyilkolj [2Móz 20:13; a hatodik parancsolat]« . . . Ha tehát ajándékodat az oltárhoz viszed [5Móz 16:16,  17; nem része a tízparancsolatnak] . . . Hallottátok, hogy megmondatott: »Ne kövess el házasságtörést [2Móz 20:14; a hetedik parancsolat].« Ezenkívül megmondatott: »Aki elválik feleségétõl, adjon neki válólevelet [5Móz 24:1; nem része a tízparancsolatnak].« Hallottátok, hogy megmondatott: »Szemet szemért és fogat fogért [2Móz 21:23–25; nem része a tízparancsolatnak].«” (Jézus tehát felváltva hivatkozott a tízparancsolatra és a Törvény többi részére, anélkül hogy különbséget tett volna köztük. Nekünk másként kellene tennünk?) Különválasztotta-e Jézus a tízparancsolatot, amikor ezt kérdezték tõle: „Tanító, melyik a legnagyobb parancsolat a Törvényben?” Nem. Ehelyett ezt mondta: „»Szeresd Jehovát/Jahvét, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel.« Ez a legnagyobb és elsõ parancsolat. A második ehhez hasonló: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.« Ezen a két parancsolaton alapul az egész Törvény és a Próféták” (Máté 22:35–40). Ha egyesek ragaszkodnak a tízparancsolat megtartásához (5Móz 5:6–21), mondván, hogy a Törvény többi részével ellentétben ezeket kötelesek betartani a keresztények, valójában nem éppen azt vetik el, amit Jézus a két legnagyobb parancsolatnak nevezett (az 5Mózes 6:5-öt és a 3Mózes 19:18-at idézve)? Amikor a Mózesi Törvény megszûnésérõl van szó, utal-e a Biblia közvetlenül arra, hogy a tízparancsolat (és benne a sabbat törvénye!) is beleértendõ abba, ami megszûnt? Róma 7:6, 7: „Most azonban fel lettünk oldva a Törvény alól, mivel meghaltunk annak, ami fogva tartott minket . . . Mit mondjunk tehát? A Törvény bûn? Soha ne legyen úgy! Valójában nem ismertem volna meg a bûnt, ha nem lett volna a Törvény; és például nem ismertem volna a mohó kívánságot, ha a Törvény nem mondta volna: »Ne kívánj mohón.«” (Milyen példára utalt itt Pál közvetlenül azután, hogy megírta, hogy a zsidó származású keresztények ’fel lettek oldva a Törvény alól’? A tizedik parancsolatra, s ezzel rámutatott, hogy ez hozzátartozott ahhoz a Törvényhez, amely alól fel lettek oldva.) Szerintem világos. 2Kor 3:7–11: „ha a halállal szolgáló és betûkkel kövekbe vésett törvénygyûjtemény dicsõségben jött létre, úgyhogy Izrael fiai nem tudtak kitartóan Mózes arcára nézni az õ arcának dicsõsége miatt, amely megszüntetendõ dicsõség volt, hogyan ne övezné sokkal inkább dicsõség a szellem szolgálatát? . . . Mert ha a megszüntetendõt dicsõséggel vezették be, sokkal inkább dicsõségnek kell öveznie a megmaradót.” (Itt „betûkkel kövekbe vésett” törvénygyûjteményrõl van szó, és azt olvassuk, hogy „Izrael fiai nem tudtak kitartóan Mózes arcára nézni”, amikor azt átnyújtotta nekik. Minek a leírása ez? A 2Mózes 34:1, 28–30-ból megtudjuk, hogy ez a tízparancsolat átnyújtása; ezek voltak a kövekbe vésett parancsolatok. Nyilvánvaló, hogy ezek is ahhoz tartoznak, amirõl a bibliavers kijelenti, hogy ’megszüntetendõ’.)
A kérdező hozzászólása: http://www.hetedra.org/Egyeb/profecia/A%20legregebbi%20.pdf Egész jó kis írás - tükrözi az én véleményemet is.
Már volt ez itt téma, ugyanezekkel a "konstantini" vádakkal. Ott elhangoztak a válaszok is a tévedésekre. Pár dolgot érdemes figyelembe venni: A sabbath nem szombatot jelent, hanem pihenõnapot. Erre példák: Lev 23, 24-25 Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: A hetedik hónap elsõ napja legyen pihenõnap (= sabbath; szombat) számotokra, harsonazengéssel és ünnepi összejövetellel. Ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, és mutassatok be áldozatot az Úrnak. Lev 23, 39 A hetedik hónap tizenötödik napján, amikor már betakarítottátok a föld termését, üljetek hétnapos ünnepet az Úrnak. Az elsõ és a nyolcadik napon legyen teljes nyugalom (= sabbath; szombat). Az újszövetség is utal a vasárnapra: ApCsel 20, 7 A hét elsõ napján összegyûltünk kenyértörésre. Pál másnap el akart utazni, ezért beszélt hozzájuk, egész éjfélig kinyújtotta a beszédét. Kol 2, 16-17 Senki se ítélkezzék fölöttetek étel-ital miatt, vagy ünnepre, újholdra és szombatra vonatkozó dolgokban. Hiszen ezek csak árnyékai a jövendõnek; a valóság Krisztusban van. De az elsõ keresztények egyértelmûen tanúskodnak a vasárnap mellett, ami definisztikusan az Újszövetségben ugyan nincs leírva, de õk leírták, amit szóban rájuk hagyományozott az egyház, és Pál tanítása szerint ehhez ragaszkodtak is: 2Tessz 2, 15 Legyetek hát állhatatosak, testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tõlünk élõszóban vagy levélben kaptatok. Barnabás-levél, 15, 8-9. (Kr. u. 74) Ezt mondja még nekik: "Újholdjaitokat és szombatjaitokat ki nem állhatom" (vö. Iz 1, 13). Látjátok, hogyan beszél: nekem nem a mostani szombatjaitok kedvesek, hanem az, melyet alkottam, melyen mindentõl megpihenve, a nyolcadik nap kezdetét hozom létre, azaz egy másik világ kezdetét. Ünnepeljük ezért örömmel a nyolcadik napot, melyen Jézus is feltámadt halottaiból, és megjelent és felment a mennyekbe. Didakhé, 14. (Kr. u. 90) Az Úr napján gyûljetek egybe, törjétek meg a kenyeret és adjatok hálát, elõtte tegyetek bûnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok. Antióchiai Szent Ignác: Levél a magnésziaiakhoz, 9, 1. (Kr. u. 110) Ha tehát azok, akik a régi életrendben nevelkedtek, eljutottak a remény újdonságára, ne a szombatot tartsák, hanem éljenek az Úr napja szerint, mely napon felkélt életünk és halála által, amit egyesek tagadnak, mely misztérium által nyertük el a hitet, és ezért tartunk ki, hogy Jézus Krisztus, egyetlen tanítónk tanítványainak találtassunk. Konstantin pár száz évvel késõbb uralkodott, neki ennek kialakulásához semmi köze nem volt.
Szerintem ez csak addig volt így, míg Jézus megnem született. Szóval azoknak az embereknek szólt akik Jézus elõtt éltek. És erre az igerészre hivatkozom: "Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia." (Mt. 12, 8) "Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura." (Mk. 2, 28) "És monda nékik: Az embernek Fia ura a szombatnak is." (Lk. 6, 5)
A kérdezõ nagyon jól látja, a hét hetedik napja a szombat! Isten az Édenben adta a tízparancsolatot az elsõ emberpárnak. A vasárnap megtartása nem biblikus!Az úr Jézus nem azért jött, hogy megváltoztassa a törvényt, hanem , hogy betöltse. Õ maga mnodta, hogy a Törvénybõl egy pont, egy jóta nem változik meg amíg a Föld és az ég el nem múlik.Az Adventisták ünneplik a Biliai szombatot ha ez érdekli a kérdezõt.

Az év melyik napja az Apák Napja?

Legjobb válasz: Az apák napját a különbözõ országokban mindenhol máskor ünneplik. Sajnos Magyarországon még nem honosodott meg.

Az apák napját a különbözõ országokban mindenhol máskor ünneplik. Sajnos Magyarországon még nem honosodott meg.
Az apák napja egy világi ünnepnap, Magyarországon június harmadik vasárnapján ünneplik. (Vannak, akik - viccesen - május 19-ét, Ivók napját tartják apák napjának.) A 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülõi szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elõdre. Az apák napját világszerte számos különbözõ idõpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és ilyenkor a család általában együtt van.
Azt hiszem már nálunk is "hivatalos" a június 3.ik vasárnapja.
Ha a szülök megeszélnek egy idõ pontot akor aznap tartyák meg
Április 1!Együtt van a bolondok napjával!
Nahát kiborítóak számomra ezek az anyák napja, apák napja stb. Mindennap törõdjünk a szeretteinkkel! Becsülni tisztelni és szeretni kell õket! Nem koporsó leengedésekor kell sírnunk megbánással, hogy Úristen mennyi nap nem tettünk meg nekik azt amit megtehettünk volna!!!!!!És nemcsak üneppekkor kell körbeugrálnunk szüleink, hanem amikor segíthetünk nekik valamit, ha idõnk engedi, akkor nem kell gondolkodni.. legyen pl. máj 2-án meg május 10-én apáknapja!Megérdemelnek több napot is mint egy napot egy évben.. Nem??
Junius 17
Az apák napja nálunk Ausztriában június 10-e.
Mindegyik. Hiszen ha jól belegondolunk, minden nap õértük van, õértük szól (lásd: mit egyek? van kaja? van tiszta? stb.). Természetesen a gyerekeinken kívül.
anyák napja után 3 nappal :)
Nálunk itt Ungváron és Ukrajnában meg gondolom magyarországon is Junius 3-ik vasárnapján ünneplik!

Ha heti 6 edzésem van ( 6 izmocsoport ) akkor az mindegy melyik nap melyiket csinálom?

úgyértem hogy számít-e a soorend hogy pl: h- mell k-tricepsz sz- hát cs-váll p-bicespz sz-láb ( egyébként nem ez a sorrend csak példának hoztam )

Legjobb válasz: Mondjuk annyiban számíthat, hogy az olyan izomcsoportokat, amelyek egymás edzésénél járulékosan edzõdnek, esetleg ne tedd egymás után. Tehát pl. kart, vállat edzõ napot lehet nem volna jó közvetlen a mell elõttre betenni, mert fáradtan belezavarhatnak a mell edzésbe. Fordítva is igaz, bár nem ennyire, és így sokan simán megedzik másik nap a járulékosan edzõdött kis izmokat. (Mint a példádban, mell után jön a tricepsz, pedig elõzõ nap mellezésnél kapott az is.) Tapasztald ki, hogy neked hogy a jobb.

Mondjuk annyiban számíthat, hogy az olyan izomcsoportokat, amelyek egymás edzésénél járulékosan edzõdnek, esetleg ne tedd egymás után. Tehát pl. kart, vállat edzõ napot lehet nem volna jó közvetlen a mell elõttre betenni, mert fáradtan belezavarhatnak a mell edzésbe. Fordítva is igaz, bár nem ennyire, és így sokan simán megedzik másik nap a járulékosan edzõdött kis izmokat. (Mint a példádban, mell után jön a tricepsz, pedig elõzõ nap mellezésnél kapott az is.) Tapasztald ki, hogy neked hogy a jobb.
A kérdező hozzászólása: Rendben, köszönöm szépen.
Nem jó így. Nem kell tricepszre és bicepszre sem külön nap. Azt teheted egy napra. Így is bõven elég lesz heti 5 nap edzés. Has pedig mehet bárhová heti 2-3-szor is.
Ha ragaszkodsz a heti hat edzéshez, amit különben nem javaslok, akkor legalább jó felosztást kövess! Elõször is egyáltalán nem mindegy a sorrend. A te általad hozott példában nem jó, hogy a mell utáni napon tricepszezel, mert az már kapott másodlagos terhelést a mellnél a nyomások által. Az sem jó, hogy a kart bontod ketté, akkor már inkább a combot kellene. Állj már oda a tükör elé és nézd már meg, hogy melyik a nagyobb, a karod vagy a lábad!? Én az alábbi felosztást tudom elképzelni; Hétfõ: KAR +has Kedd: COMBFESZÍTÕ +vádli Szerda: HÁT +has Csütörtök: MELL Péntek: COMBHAJLÍTÓ +vádli Szombat: VÁLL +has Vasárnap: -

21 hetes kismamik! Hogy vagytok? Bármi panasz? Mennyit érzitek a babátokat mozogni? Hogy írnátok le az érzést? Mennyire változékony, hogy melyik nap mennyit mozog?

Köszi.

Legjobb válasz: 21 hetes vagyok pont, néha húzódik eléggé mindenféle dolog odalent, és már úgy mozgok, mint egy pingvin :) de egyébként jól bírom, igaz, én már itthon vagyok egy hete. akkor van nagy buli odabent, amikor a bal oldalamon nyugiban fekszek, de 1-1 rúgás más helyzetekben is. nem érzem még nagyon élesen, inkább ez a tompa püfölés megy egész nap :) olyan egyébként, mint egy jó nagy szívdobbanás. nagyon változó, melyik nap mennyit érzem, de valami most már napok óta van :)

21 hetes vagyok pont, néha húzódik eléggé mindenféle dolog odalent, és már úgy mozgok, mint egy pingvin :) de egyébként jól bírom, igaz, én már itthon vagyok egy hete. akkor van nagy buli odabent, amikor a bal oldalamon nyugiban fekszek, de 1-1 rúgás más helyzetekben is. nem érzem még nagyon élesen, inkább ez a tompa püfölés megy egész nap :) olyan egyébként, mint egy jó nagy szívdobbanás. nagyon változó, melyik nap mennyit érzem, de valami most már napok óta van :)
20 hetes terhes vagyok. Álltalában este-éjjel vagy d.u 6 körül. Jól vagyunk, két het voltam magzatviz vételen. Utánna kezdtem el határozottan érezni.Eredményt várom eddig nem voltam ideges de jövö heten lesz meg az eredmény.MOstmár kiakadtam a várakozástól :/

A mávnál ha online vásárolsz jegyet meg kell adni azt, hogy melyik nap utazol vele és melyik vonattal?

ha igen, miért, és ha nem az nap utazol mi történik?

Legjobb válasz: Természetesen meg kell adni, mert minden (vonat)jegy egy adott napon érvényes. Különben egyes élelmes emberek többször utaznának ugyanazzal a jeggyel, ha véletlen nem lett lekezelve. Ha más napon akarsz utazni, akkor elötte át lehet iratni másik dátumra, de csak a megadott nap elött. (Az indoklás ugyanaz, mint az elöbb)

Természetesen meg kell adni, mert minden (vonat)jegy egy adott napon érvényes. Különben egyes élelmes emberek többször utaznának ugyanazzal a jeggyel, ha véletlen nem lett lekezelve. Ha más napon akarsz utazni, akkor elötte át lehet iratni másik dátumra, de csak a megadott nap elött. (Az indoklás ugyanaz, mint az elöbb)
A kérdező hozzászólása: már megvan rendelve akkor hogy lehet átiratni?
Ilyen átíratás opció nincsen. Annyit tudsz, hogy ha korábban utsznál minthogy rendelted ( mondjuk 10.-ére rendelted és 9.-én mennél) akkor utazás elõtt a pénztárban le kell pecsételtetned aznapi dátummal. És akkor utazhatsz korábban. Késõbb nem!
A kérdező hozzászólása: A gépnél kell a kódot megadni, majd kiadja a jegyet amin a dátum is van.. és ha én 1 nappal késõbb szeretnék utazni? akkor mi a teendõ?
Késõbb NEM tudsz utazni azzal a jeggyel. Menj az online rendszerre és térítsd vissza a jegyed. -10% ugrik nemsokára arra a számlára visszautalják ahonnan fizetted. Te meg veszel egy új, jó jegyet.
Ha otthon nyomtatott jegyed van, akkor csak azon a napon és azzal a vonattal utazhatsz, ami rá van írva (kivéve ha a vasút hibájából csatlakozást mulasztasz, de ez most nem téma). Ha nem otthon, hanem átveszed, vagy eleve pénztárban veszed, akkor van érvényességi ideje. Ez egy kicsit összetettebb. Ha 100 km-nél rövidebb távra szól a jegy, akkor az utazást a rajta feltüntetett érvényességi idõ 1. napján meg kell kezdeni az utazást. Ha 100 km-nél hosszabbra, akkor a feltüntetett érvényességi idõn belül bármikor felhasználható. Az mindenféle jegyre igaz, hogy legalább 2 napig érvényes, gyakran többre is, ez megint csak a távolságtól függ, és hogy csak oda, vagy oda-vissza szól-e. Írd meg, milyen a jegy, és megmondom, hogyan érvényes.

Annának S pénzösszege van. Első nap elkölti az összeg egyötödét, második nap elkölti az összeg 30%-át, a 3adik nap elkölti az összeg 40%-át. A) Melyik nap költi Anna a legkevesebbet? B) a 3 nap után Annának marad 50ft-je. Mennyi az S pénzösszeg?

Legjobb válasz: Egy ötöd vagyis 20% elsõ nap, 30% második nap, 40% harmadik nap vagyis 90%-éát elköti a pénzének, marad 10% az 50Ft, 100% az 500Ft vagyis S=500Ft, elsõ nap elkölt 100Ft-ot, másnap elkölt 150Ft-ot, harmadik nap meg 200at. Vagyis elsõ nap költi el a legkevesebbet.

Egy ötöd vagyis 20% elsõ nap, 30% második nap, 40% harmadik nap vagyis 90%-éát elköti a pénzének, marad 10% az 50Ft, 100% az 500Ft vagyis S=500Ft, elsõ nap elkölt 100Ft-ot, másnap elkölt 150Ft-ot, harmadik nap meg 200at. Vagyis elsõ nap költi el a legkevesebbet.
B) Feltevõdik a kérdés, hogy ha elkölti az összeg egyötödét elsõ nap, akkor a második nap az eredeti pénzösszeg 30%-át költi el, vagy az elsõ nap után megmaradt összeg 30%-át?
Felvetõdne a kérdés, de ha bele gondolsz, akkor 3.napra marad X Ft-ja. Annak az XFt-nak ha elköltené a 40%át akkor megmaradna az X 60%-a. Ami azt jelentené, hogy 0, 6X=50Ft-al és ha elosztjuk 0, 6-al, akkor X= 250/3 vagyis nem egész, de mivel a pénz mindenképp egésznek kell lenni, mivel nincs tized forint, így valószínûsíthetõ, hogy az S pénzösszegrõl van szó.

Szerintetek melyik nap volt az ovulációm?

http://kepfeltoltes.hu/130315/P1100809_www.kepfeltoltes.hu_...

Legjobb válasz: Nem értem a feliratozást. A dpo azt jelenti, hogy az ovu utáni napok száma... mi az, hogy melyik nap volt ovud?

Nem értem a feliratozást. A dpo azt jelenti, hogy az ovu utáni napok száma... mi az, hogy melyik nap volt ovud?
A kérdező hozzászólása: Az írást ne vedd figyelembe:) A számok viszont jók, tehát a ciklus 14, 15, 16, 17. napján csináltam ovutesztet
Okés :) Szerintem 15. nap
A kérdező hozzászólása: De nem úgy van, hogy amikor pozi az ovuteszt (azaz ez esetben a 15. napon) akkor utána 24-36 órán belül van ovuláció? Azaz nem a 16. napon volt?
Én mindig úgy számoltam, hogy aznap, amikor a legerõsebb, mert kora reggel csináltam és ahhoz képest 24 óra az pont aznap van...
A kérdező hozzászólása: Az ovulációs teszteket nem szabad kora reggel csinálni, hanem délelõtt 10 és este 8 között, de a legideálisabb a délutáni órák. Én így tudom....
..Mert így is van. Reggeli vizeletbõl csak akkor tesztelnek ovu teszttel, ha jóstesztnek használja valaki..
szerintem a 15. naptól számított 24 órán belül volt, de a ovu teszt önmagában nem mindig ad pontos eredményt, mást is kell nézni.
Szia, ha délután tesztelsz általában (ahogy ajánlott), akkor szerintem a 16. ciklusnapon lehetett. :-)

Melyik nap kell új grafikont kezdeni? Melyik a ciklus első napja? Amikor az első piros vér jön igaz? Amikor még csak barna folt van az még nem az ugye?

Legjobb válasz: igen, akkor van az 1.nap, amikor piros vér jön. A barnázás még nem mensi, a dokim nekem is azt mondta, a rendes piros vérzéstõl kell számolnom.

igen, akkor van az 1.nap, amikor piros vér jön. A barnázás még nem mensi, a dokim nekem is azt mondta, a rendes piros vérzéstõl kell számolnom.

Melyik az első nap? Azt mondják, amikor megjön, a piros vértől számoljuk az első napot. (A barnát nem. ) Ha első nap piros volt, de csak nagyon kevés, és a második nap indult meg, akkor is az első az első nap?

Legjobb válasz: hát nekem is szokott olyan lenni, hogy már este érzem, de én mindig másnaptól számolok. amikor egész nap szenvedek tõle:P számomra az az elsõ nap:D jó mondjuk, ha délben jön meg, az már elsõ napnak számolható szerintem... na lehet h most le leszek pontozva?:D

hát nekem is szokott olyan lenni, hogy már este érzem, de én mindig másnaptól számolok. amikor egész nap szenvedek tõle:P számomra az az elsõ nap:D jó mondjuk, ha délben jön meg, az már elsõ napnak számolható szerintem... na lehet h most le leszek pontozva?:D
akkor kettõnket potoznak le, mert én is így gondolom.
Néha nekem is este vagy délután jön meg... ha este akkor másnaptól számolom, ha korábban akkor már az is egy nap. Nekem elõször pár órán keresztül rózsaszín majd piros. A rózsaszínt nem szoktam beleszámolni, de igazából szerintem mindegy. Én tudom, hogy ha az elsõ nap gyenge volt akkor valamivel tovább tart. De bonyolultan írtam le, ne haragudj :)
A kérdező hozzászólása: Köszömöm a segítséget.
Biológia órán azt mondta a tanárnõnk, hogy az elsõ csepp vértõl az utolsóig tart. Tehát a barnázást is bele kell számolni.

Melyik napra kell behúzni az ovulációt? Az utolsó pozitív LH-nap utáni napra? Vagy amikor leesik a hőmérséklet? Vagy amikor már emelkedésnek indul?

Legjobb válasz: Én december óta vezetem. Elõször hónaljban mértem, de azon szinte semmit sem láttam. Cikk-cakkos volt. Utána elkezdtem szájban mérni. Az nagyon jól kiadja a pé idejét. A ciklusod elsõ felében relatíve alacsony a hõd. Ez egyénenként változó. Nekem pl. 36,5 vagy az alatti. A pé elõtt fokozatosan csökken kb. két napig.(de ez nem mindenkinél van). Majd a pé után felugrik. Az én esetemben pl. 36,5-4 a ciklus elsõ felében. Majd a pé elõtt 36,3-2 re lecsökken. A pé követõ napon reggel pedig 36,8-9 re felugrik. Ebbõl tudom hogy az utolsó legalacsonyabb napon volt pém. Ezt elsõ hónapban csak utólag tudod meg, de ha méred hónapokig, nagyon jól rá fogsz érezni, hogy mikor vagy termékeny. Segítségképpen léteznek internetes oldalak is (ciklus.hu, babatervezõk...) ahol minden nap felírhatod az adott napi hõdet, menzeszedet stb. A program egy általa számított ovulációt fog neked megadni. Te pedig majd a saját hõd alapján tudod ezt korrigálni. Remélem tudtam segíteni

Én december óta vezetem. Elõször hónaljban mértem, de azon szinte semmit sem láttam. Cikk-cakkos volt. Utána elkezdtem szájban mérni. Az nagyon jól kiadja a pé idejét. A ciklusod elsõ felében relatíve alacsony a hõd. Ez egyénenként változó. Nekem pl. 36, 5 vagy az alatti. A pé elõtt fokozatosan csökken kb. két napig.(de ez nem mindenkinél van). Majd a pé után felugrik. Az én esetemben pl. 36, 5-4 a ciklus elsõ felében. Majd a pé elõtt 36, 3-2 re lecsökken. A pé követõ napon reggel pedig 36, 8-9 re felugrik. Ebbõl tudom hogy az utolsó legalacsonyabb napon volt pém. Ezt elsõ hónapban csak utólag tudod meg, de ha méred hónapokig, nagyon jól rá fogsz érezni, hogy mikor vagy termékeny. Segítségképpen léteznek internetes oldalak is (ciklus.hu, babatervezõk...) ahol minden nap felírhatod az adott napi hõdet, menzeszedet stb. A program egy általa számított ovulációt fog neked megadni. Te pedig majd a saját hõd alapján tudod ezt korrigálni. Remélem tudtam segíteni
A kérdező hozzászólása: Köszi. Nekem szépen alakult a hõgörbém. ez a második hónap, hogy vezetek ilyet. Az LH-tesztem 23 és 24-én volt pozi, és 23-án esett le a hõm, utána meg felugrott 24-én. Akkor szerinted 23-án volt ovu...kár, mert mi csak 25-én hajnalban tudtunk a párommal együtt lenni.
A kérdező hozzászólása: Bocs, ezek nem a naptári napok, hanem a ciklusnapok...23. nap= ápr.4....stb.
Igen az utolsó alacsony hõjû napodon volt péd. De az egy napra rá hajnali együttlét még simán belefér... Szorítok.
A kérdező hozzászólása: Kösz a gyors válaszokat...már van egy 3 és fél éves lányom, de a tesó nem akaródzik összejönni. Szia
Megint én vagyok. Ha a ciklus.hu-ra beírod az elmúlt 3 mensid és az átlagos ciklushosszod, akkor kidobja mikor vannak a legtermékenyebb napjaid. Nem olyan rémízstõ mint gondolnád, meg ahogy én is gondoltam. Nem annyira szigorú az egy vagy két napig vagy termékeny szöveg. Van az 6 nap is. Nézz utána. Hátha segít.
Akkor egy tapasztalt anyukának nem is kell mondjam. Gratula a picihez. és sok sikert ...
A kérdező hozzászólása: Akkor semmit nem figyeltem, mikor, mit, hogyan kellene csinálni...csak simán összejött. de most már olyan rég óta nem sikerült, hogy elkezdtem nézegetni. Kösz mégegyszer. Szia

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!