Találatok a következő kifejezésre: Igaz, hogy Jehova tanúi vallást (8 db)

Igaz, hogy aki Jehova tanúi vallást gyakorolják, azoknak tilos a vérátömlesztés? Ha igen miért?

Legjobb válasz: Nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy ne legyünk fanatikusak. Az elõzõ válaszok már bõven kifejtették azt, amit én is gondolok ebben a kérdésben. Nekem annyi hozzáfûzni valóm van, hogy ha egy Jehova Tanúját visznek a baleseti sebészetre, és vérre lenne szüksége két eset állhat fent. 1. ha eszméleténél van, és döntõképes, el tudja magyarázni az álláspontját az orvosnak (persze okosan, értelmesen, és nem fanatikusan), és együtt dönthetnek egy esetleges alternatív lehetõségrõl. Mivel én traumatológián dolgozom, tudom, hogy nagyon ritkán adnak vért a betegnek, csak igazán indokolt esetben. 2. Ha egy Jehova Tanúja teljesen eszméletlen, és döntésképtelen, õt képviselhetik a családtagjai, de adott esetben az orvos is. Ha az orvos ott, akkor, abban az esetben indokoltnak látja a vérátömlesztést, be fogja adni a betegnek minden további nélkül (legalább is Magyarországon így volt) hiszen az az állásába is kerülhet. A lényeg az, hogy egy Jehova Tanúja tegyen meg minden tõle telhetõt azért, hogy ne kapjon vért, de ha mégis kap, mert eszméletlen, az már nem az õ döntése, hanem az orvosé.

Nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy ne legyünk fanatikusak. Az elõzõ válaszok már bõven kifejtették azt, amit én is gondolok ebben a kérdésben. Nekem annyi hozzáfûzni valóm van, hogy ha egy Jehova Tanúját visznek a baleseti sebészetre, és vérre lenne szüksége két eset állhat fent. 1. ha eszméleténél van, és döntõképes, el tudja magyarázni az álláspontját az orvosnak (persze okosan, értelmesen, és nem fanatikusan), és együtt dönthetnek egy esetleges alternatív lehetõségrõl. Mivel én traumatológián dolgozom, tudom, hogy nagyon ritkán adnak vért a betegnek, csak igazán indokolt esetben. 2. Ha egy Jehova Tanúja teljesen eszméletlen, és döntésképtelen, õt képviselhetik a családtagjai, de adott esetben az orvos is. Ha az orvos ott, akkor, abban az esetben indokoltnak látja a vérátömlesztést, be fogja adni a betegnek minden további nélkül (legalább is Magyarországon így volt) hiszen az az állásába is kerülhet. A lényeg az, hogy egy Jehova Tanúja tegyen meg minden tõle telhetõt azért, hogy ne kapjon vért, de ha mégis kap, mert eszméletlen, az már nem az õ döntése, hanem az orvosé.
Ez mind szép és jó, ha tervezett mûtétekrõl van szó, bár ott is lehetnek nem várt vérzések. Viszont egy balesetnél könnyen belehalhatsz egyszerûen a vérveszteségbe is és ott nem segít a fizsó sem. Egyébként engem eddig négyszer mûtöttek és még sohasem kaptam vért, tehát az orvosok nem kapkodják el a dolgot amúgy sem.
Most már engedélyezték. Utána megbánhatják a bûnüket, és vezekelhetnek. Szörnyû....
Nem esett szó még az okokról: Mind a Héber, mind a Ker. Görög Íratokban tiltva van a fogyasztása. Csel 15:28,  29 1Móz 9:3,  4
Egyébként az elsõ válaszolót tévesen tájékoztatták! Az orvosok elismerik, hogy a Tanúknál semmivel sem nagyobb a mortalitás, sõt vannak, akik kissebb halálozási arányról beszélnek, a teljes vér, és a 4 fõ alkotóelem elutasításával. Mondjuk ez nem véletlen!
Csak annyit szeretnék hozzáfûzni az egészhez, hogy a vértérfogatpótló ólcsóbb, mint a vér.
Az a jó, hogy legalább így is csökken ennek a szektának a létszáma.
Kedves Utolsó Hozzászóló! Inkább nem minõsíteném ezt a hozzászólást!Inkább lepontozom. :)
Csak , hogy tisztában legyetek vele.A mi társadalom biztosításunk is ugyanannyit ér mint azoké akik nem tanúk.Mégis sokkal olcsóbb a vérnélküli kezelésünk mint a ti vérrel kezelésetek.Akkor feltenném a kérdést:kivel is kéne kifizettetni a kezelést??????
A vérevés és vértranszfúzió tilalmának állítólagos bibliai alapja Elõször is angolul tudóknak ajánlanám Jehova Tanúi Vezetõ Testületének volt tagjának írását a kérdésrõl: http://www.commentarypress.net/[…]/Search-Eng-Chap%209.. - Blood and Life, Law and Love A keresztény ember számára csak az Ószövetség erkölcsi parancsolatai kötelezõek (hiszen azok nem változhatnak), de a különbözõ liturgikus, szociális, és egyéb ún. kazuisztikus törvény már nem kötelezi õket. Így az étkezési szokások sem, pl. sertéshús-tilalom, vagy zsír tilalom, de ugyanide tartozik a vér-tilalom is. Jézus is ezt mondta: Mt 15, 11 Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a szájába, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert.« Mk 7, 15-19 Semmi, ami kívülrõl megy be az emberbe, nem teheti õt tisztátalanná, hanem ami az emberbõl kijön, az szennyezi be az embert. Akinek füle van a hallásra, hallja meg.« Amikor bement a házba a tömeg elõl, megkérdezték õt tanítványai a példabeszéd értelmérõl. Így válaszolt nekik: »Hát ti is ilyen értetlenek vagytok? Nem látjátok be, hogy mindaz, ami kívülrõl megy be az emberbe, nem szennyezheti be õt, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, aztán pedig a félreesõ helyre kerül?« Ezzel megtisztított minden ételt. Isten megismétli: Csel 11, 7-9 Szózatot is hallottam, amely felszólított: „Kelj föl Péter, öld meg és edd!” Én azonban azt mondtam: „Távol legyen tõlem, Uram, mert közönséges vagy tisztátalan sohasem jutott a számba!” Erre másodszor is megszólalt a szózat az égbõl: „Amit Isten tisztává tett, azt te ne mondd közönségesnek.” Pál ugyancsak: 1 Tim 4, 3-5 Akik azt mondják, hogy tilos a házasság, hogy tartózkodni kell egyes ételektõl, holott azokat azért teremtette Isten, hogy hálát adva élvezzék õket a hívek, azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendõ, amit hálaadással vesz magához az ember, mert szentté lesz Isten igéje és az imádság által. A JT-k azt mondják, hogy igen, de az Apostolok cselekedeteiben (15. f.) is meg van tiltva a vér, a bálványhús és a fulladt állat evése, azaz az Újszövetség ezt továbbra is tiltja. A katolikusok számára ezt a kérdést a Firenzei zsinat eldöntötte, ui. kijelentette, hogy ez az apostoli rendelkezés csak ideiglenes intézkedés volt, hogy megkönnyítsék a zsidók és a pogányok közötti egyetértést a korai Egyházban. Tehát a rendelkezés csak az adott körülmények között volt kötelezõ. Úgy is mondhatnánk, hogy egyházfegyelmi kérdés volt. Ugyanezt a Biblia is megerõsíti, és megadja arra a választ, hogy miért is hozták ezt a döntést az apostolok. Pál kétszer is beszél errõl: Róm 14, 1 Karoljátok fel szeretettel azt, aki gyönge a hitben, de anélkül, hogy vitatkoznátok az eltérõ felfogásokról. (2) Van, aki hiszi, hogy mindent szabad ennie; aki pedig gyönge, az növényekkel táplálkozik. (3) Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Hiszen Isten magáévá fogadta õt… (6) Aki megtartja a napot, az Úrért tartja meg; s aki eszik, az Úrra való tekintettel eszik, mert hálát ad Istennek; és aki nem eszik, az Úrra való tekintetbõl nem eszik -- s õ is hálát ad Istennek. … (13) Ezért ne ítéljük el többé egymást, hanem inkább arra határozzátok el magatokat, hogy ne okozzatok a testvérnek megütközést vagy megbotránkozást. (14) Tudom, és meggyõzõdésem az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában; csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. (15) De ha a testvéred elszomorodik az ételed miatt, akkor már nem a szeretetnek megfelelõen jársz el. Ne veszítsd el ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. (16) Ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. (17) Isten országa ugyanis nem étel és nem ital, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben… (20) Ne rontsd le az étel miatt Isten mûvét. Minden tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak az embernek, aki botránkozással eszi. (21) Jobb, ha nem eszel húst és nem iszol bort, sem egyebet nem teszel, ami miatt testvéred megütközik. (22) A meggyõzõdésed maradjon a tied Isten elõtt. Boldog, aki nem ítéli el magát azzal, amire elhatározza magát. (23) Akinek azonban kétségei vannak, és mégis eszik, ítéletet von magára, mert cselekvése nem származik meggyõzõdésbõl. Bûn tehát mindaz, ami nem történik hitbõl eredõ meggyõzõdésbõl. 1 Kor 10, 25 Mindent, ami a húspiacon eladásra kerül, egyetek meg, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kérdeznétek. (26) Mert az Úré a föld és annak teljessége. (27) Ha valaki a hitetlenek közül meghív titeket és el akartok menni, mindent egyetek meg, amit elétek tesznek, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kérdeznétek. (28) De ha valaki azt mondja nektek: »Ez a bálványok áldozatából való«, ne egyétek meg amiatt, aki szóvá tette, és a lelkiismeret miatt; (29) nem a te lelkiismeretedet értem ezen, hanem a másikét. Miért ítélje meg az én szabadságomat másnak a lelkiismerete? (30) Ha én hálaadással étkezem, miért káromoljon engem valaki azért, amiért hálát adok? (31) Tehát akár esztek, akár isztok, és bármi mást tesztek, mindent Isten dicsõségére tegyetek. (32) Ne adjatok okot a botránkozásra se zsidóknak, se görögöknek, se Isten egyházának… Tehát azért tiltották meg a vér evését az apostolok, hogy „ne adjanak okot a botránkozásra” s hogy „ne káromolják azt a jót”, amiben részesültünk, s hogy ne veszítsük el egy étel miatt azt, akiért Krisztus meghalt. Mindezt a tiltó rész is megerõsíti, hiszen megadja az okot, hogy miért kell tartózkodni a vértõl: „Mert Mózesnek õsi nemzedékek óta hirdetõi vannak a városokban” (ApCsel 15, 21). Általában az apostoli zsinat (Kr.u. 50 körül) egyes végzéseivel jönnek. Azonban az apostoli zsinat pasztorális és nem doktrinális végzését idézik, amely bármikor, a körülményekhez mérten megváltoztatható. Az apostoli zsinat leszögezte azt az örökérvényû dogmatikai igazságot, hogy egyedül Jézus Krisztus húsvétja által van üdvössége minden embernek a Földön, az Ószövetség csak elõkép volt, amely beteljesedett. Ezért egyetemleges (katholikos) az Egyház, minden kor és minden hely emberéhez szól a "királyi decretum", vagyis az "Euvangelion". Az apostoli zsinat ezenkívül pasztorális, diszciplináris döntvényt is hozott. A zsidók tisztán pasztorális szempontból megtarthatják (nem kötelezõ jelleggel) az Ószövetség rituális és fegyelmi szabályait (alapja a 613 elõírás a Tórában), míg a betérõ "sokaságnak" (goyim) kötelessége a "békesség kedvéért" megtartania a 7 db noachida törvényt, amelyet a nem zsidóvá önként "betért" pogányok, hanem a már Krisztus elõtt meglévõ "noachida" pogánymisszió által ún. "prozelitává" lett pogányok kötelesek voltak megtartani Izrael messiásváró adventjában. Ezek között található például a vérevés tilalma. Azonban ne felejtsük el, hogy az apostoli zsinat a Zerubábeli-Heródesi Templom lerombolása (Kr.u. 70) elõtt volt, s az ószövetségi "halakha" ennek lerombolása után gyakorlatilag megtarthatatlan. A farizeusi-rabbinikus judaizmus kétezer éves erõfeszítése ellenére, mély hiány és sóvárgás él minden jámbor zsidóban, mert érzi, hogy bármely talmudparafrázis ellenére valami mélységes seb van belül... A kõszív, a kõtemplom kivésetett, azonban a hússzív, melyrõl a próféta jövendölt, a "vízzel meghintés" által adatik meg, az Eucharisztia válik új hústemplommá az ember centrumában. A mózesi Törvényben leírt ún. tisztátalan állatok elfogyasztásának tilalma az egészségügyi óvintézkedéseken túl a zsidóság elkülönülés-tudatát is hivatott volt erõsíteni, amely során a mindennapokba is bekerült a különbségtétel, a megkülönböztetés vélelme a zsidó (szent) és a pogány (tisztátalan) dolgok között. Ez Krisztus egyetemes küldetése után megszûnt, és így megszûntek a tisztátalan dolgok megkülönböztetései is, és ezért az Újszövetség feloldotta ezeket a tilalmakat (vö. ApCsel 11, 7-9; Róm 14, 14.20; 1Kor 10, 23-33; 1Tim 4, 3-5). Ugyanez vonatkozik a vérre is: „Semmi, ami kívülrõl megy be az emberbe, nem teheti õt tisztátalanná, hanem ami az emberbõl kijön, az szennyezi be az embert.” (Mk 7, 15) Az ApCsel 15, 20.29-ben található tilalom csak elsõ látásra tûnik a régi törvény megerõsítésének. Itt ugyanis az apostolok az Izrael földjén lévõ idegenekre vonatkozó törvényt idézik (Lev 17, 8-9.10-12.15; 18, 6-18), azaz egyrészrõl a megtért pogányok (illetve a keresztények általában) bebocsátást nyertek „Izrael földjére”, viszont megbotránkozást nem akartak a régi „földiek” között (vö. 1Kor 10, 28-33). A XVII. Egyetemes Zsinat Firenzében egyértelmûen állást foglalt a vérevés tilalmával kapcsolatban, mikor is a jakobiták számára dekrétumban a következõket jelentette ki: "[A mi Urunk és Üdvözítõnk szavára alapozott Szentséges római Egyház] erõsen hiszi, vallja és hirdeti, hogy Istennek minden teremtménye jó, és "semmi sem elvetendõ, amit hálaadással vesz magához az ember" [1Tim 4, 4], mivel, az Úr szava szerint, "nem az szennyezi be az embert, ami a szájába bemegy" [Mt 15, 11]; és a mózesi Törvénynek a tiszta és tisztátalan ételekre vonatkozó megkülönböztetését a szertartási törvényekhez tartozónak állítja, amelyek az evangélium keletkezése után túlhaladottnak és hatásukra nézve megszûntek. Még az apostolok ama tilalmát is, hogy "tartózkodjanak a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértõl és a fojtott állattól" [ApCsel 15, 29] úgy ítéli meg, hogy az az akkori helyzetnek felelt meg, mikor az annak elõtte különféle szertartások és szokások szerint élõ zsidókból és a pogányokból egy Egyház keletkezett, hogy a pogányok is megtartsanak valamit a zsidókkal együtt, és hogy alkalom adódjék az Isten egyetlen tiszteletében és hitében való megegyezésre, és hogy az egyenetlenkedés okát megszüntessék, minthogy a zsidók számára a régi szokás alapján a vér, a fojtott állat utálatosnak látszott, és az áldozatokból való evés miatt a pogányokról azt lehetett volna gondolni, hogy vissza fognak térni a bálványimádáshoz. Mihelyt azonban a krisztusi vallás annyira elterjedt, hogy test szerint származó zsidó már nem volt benne, hanem mindenki, aki az Egyházba lépett, megegyezett az evangélium ugyanazon szabályaiban és szertartásaiban, hittel elfogadva, hogy a "tisztáknak minden tiszta" [Tit 1, 15]: ekkor, mivel megszûnt az említett apostoli tilalom oka, megszûnt az érvénye is. Nem jelenti ki tehát elítélendõnek semmilyen olyan eledelnek a természetét, amelyet az emberi társadalom elfogad; és nem tesz különbséget az állatok között, akár férfi, akár nõ által, és akármilyen halálnemmel is pusztulnak el; ámbár a test egészsége szempontjából, az erény gyakorlása végett, az egyházi szabályok és fegyelem érdekében lehetséges, és szóükséges is, hogy sok olyan dolgot mellõzzünk, ami nem tilos, mivel az Apostol szerint "minden szabad nekem, csakhogy nem minden használ" [1Kor 6, 12; 10, 23]." In these prohibitions, the Church indulged the particular feelings of the Jews, that the bond of union between them and the Gentiles might be more closely united; the latter in these two instances giving way to the prejudices of the former, who in their turn gave up much, by submitting to the abolition of the ceremonial law of Moses. This prohibition was of course only temporary, and to cease with the reasons, which gave rise to it. --- The Jews had such a horror of blood, that they considered those who eat it as defiled, and violators of the law of nature. The Lord had in effect from the beginning forbidden the use of blood to Noe [Noah], (Genesis ix. 4.) which he likewise reported in the strongest terms in Leviticus viii. 26.[vii. 26.?] By this we see the great authority of God's Church, and Councils which may make permanent or temporary decrees, such as are fitting for the state of the times or peoples, without any express Scripture at all, and by this authoritative exaction, things become of strict obligation, which previous to it, were in themselves indifferent. The use of these things, though of their own nature indifferent, were here prohibited, to bring the Jews more easily to admit of the society of the Gentiles; and to exercise the latter in obedience. But this prohibition was but temporary, and has long since ceased to oblige; more especially in the western churches. http://www.exjt.hu/wtandnet_hu.html "...Drámai bizonyíték vált nyilvánvalóvá erre 1998-ban, a bulgáriai vér-csatával. Az Õrtorony Társulat 1994 óta viaskodott Bulgária kormányzatával. A téma a vérátömlesztés és a katonai szolgálat volt. A kormányzat úgy vélte, hogy a Tanúk vér-ellenessége veszélyezteti a közegészségügyet. A Tanúk úgy vélték, hogy a kormányzat vonakodása, hogy felmentse õket a katonai szolgálat alól, a szabadság egyik szabálytalansága volt. Az egyik dolog vezetett a másikhoz, és az Õrtorony Társulat Az Emberi Jogok Európai Bizottsága elé állíttatta Bulgáriát. A tárgyalások folytatódtak és 1998 március elején a jogi vita békés véget ért. Bulgária beleegezett, hogy megadja a Tanúknak a lelkiismereti szolgálatmegtagadás jogát, és az Õrtorony Társulat beleegyezett, hogy elvet "mindenféle ellenõrzést vagy büntetést" a Tanúkkal kapcsolatban, akik elfogadják a vérátömlesztést. Bárki, aki elolvassa az egyezményt, megállapítja, hogy a vér-tilalmat feloldották, legalábbis a bolgárok számára. A múltban egyetlen ilyen rendkívüli változás sem keltett ekkora hullámokat a Társulat nemzetközi szervezetében, mivel azokat soha nem közölték a nyilvánossággal. Az 1960-as és 1970-es években a Tanúknak Mexikóban megengedet volt, hogy kivonják magukat a katonai szolgálat alól, megvéve egy kis kártyát mely azt igazolta, hogy "szolgáltak", miközben Malawiban a Tanúk, akik semmit nem tudtak a mexikói eseményekrõl, borzalmas üldözést szenvedtek el, mert visszautasították egy kis kártya megvásárlását, mely azt igazolta, hogy õk az uralkodó politikai párt "tagjai". Az Internet megtörte a Tanúk elszigetelését az igazságtól. 1998. április 20-án az eltitkolt bulgáriaia egyezményt felfedezték az Európai Bizottság eldugott honlapján és egy hozzászóló által postázva lett a H2O-ra. Úgy tûnik, ez volt az elsõ hír, amit az Õrtorony világ (és beleértbe szinte minden Õrtorony fõhivatal) kapott errõl. A hír reményt és gyanakvást keltett egyszerre. Egy hitehagyott trükk, vagy az Õrtorony reformjának jele? Az elektronikus kutatás igazolta, hogy a hír hiteles: a Társulat kompromisszumot kötött a vérkérdésben. A Tanú társadalomban ez az egyik legelképzelhetetlenebb eseménynek számított. "Negyven éve kitartó tanúként" írja az egyik H2O üzenet "soha nem gondoltam, hogy ezt fogom megélni". De mit jelent ez? A Társulat vonakodva alkalmazkodott az új, jóval nyitottabb világhoz? Felismertek valami új igazságot a vérrel kapcsolatban? El fogják ismerni, hogy az igazságról vallott régi elméletük hamis? Elismerve ezt, most már mindenki akinek van számítógépe láthatja, mi történt? Európából és Amerikából származó információk azt sugallják, hogy a Társulat ideges volt és felkészületlen a gyors és ellenõrizetlen nyilvánosságrahozatal kihívására. De az Internetet figyelve még egy lassú, nehézkes hatalom sem habozhat sokáig. Amikor a Társulat lépett, válasza nem az igazság kimondása, hanem a zavar elfojtása volt a neten. 1998. április 27-én egy baráti honlapon, a noblood.com -on megjelentettek egy sajtónyilatkozatot. Ez a népbutítás egy mestermûve volt. Semmit nem szólt a Társulat morális megalkivásáról, csupán a "vallási szabadság" gyõzelmét ünnepelte. Kétségbeesett hazardírozást volt ez. A Társulat elhatározta, hogy beszáll az Internet megkövetelte nyilvános párbeszédbe, de csak saját játékát a szavakkal folytatta. Ez a stratégia arcátlanul posztmodern volt. Ez azt jelentette, hogy felszabadítja a Társulatot minden a szavak és a valóság közötti kötelék alól, minden várakozás alól, hogy meg kéne felelni az igazság elméletének. Természetesen az ilyenféle szabadságot csakúgy lehet elérni, ha az igazságot azonosítom egy intézményesített hatalommal. Ez egy ironikus válasz a posztmodern elméletekre a hatalommal és igazsággal kapcsolatban, de nem a Társulattal, mely mindig mindkettõvel azonosította magát. Megértve ezt az alapelvet, a lojális honlapok operátorai gyorsan kiseperték azokat, akik bármiféle kérdést vetettek fel a Társulat bejelentésével kapcsolatban. Az ellenséges honlapokra küldött lojalista üzenetek egészen odáig elmentek, hogy azt állítsák, a vértõl való tartózkodás soha nem volt elsõdleges kérdés, hogy mindig az egyén lelkiismeretére volt bízva, hogy döntsenek - még ha rossz döntésüknek elismerten meg is volt a kellemetlen intézményes következménye. Ez volt a Társulat új irányvonala: a vérátömlesztés teljesen rád tartozik - de ne tedd, ha tudod, mi a jó számodra."
A vér fogyasztása és a vérátömlesztés Jehova Tanúi nem csak a vér élvezetét kerülik (például a véreshurkát), hanem a vérátömlesztést is — akár életveszélyes helyzetekben. Konkrét esetben ez odáig mehet, hogy inkább hagynának meghalni egy embert, aki vérátömlesztéssel megmenthetõ lenne, mint hogy a véleményük szerint „bûnös" és „szellemileg tisztátalanná tévõ" idegen vér átvitelével kiragadják a halálból (az Õrtorony Társulat a saját vér alkalmazását is elutasítja, így K-D. Papé a szerzõnek 1996. február 15-én írott levelében). Jehova Tanúi szükség esetére írásos „meghatalmazást" hordanak maguknál: AZ ORVOS FIGYELMÉBE (aláírt dokumentum a belsõ részben) VÉR NÉLKÜL AZ ORVOS FIGYELMÉBE: NYILATKOZAT ORVOSI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN FELMENTÉS Én, ….., ezzel az elõzetes nyilatkozatta] határozott óhajomat akarom kifejezni. Az itt megadott kérésem szilárd döntésemet tükrözi. Kérem, hogy semmilyen körülmények között ne adjanak vérátömlesztést (teljes vért, vörösvértesteket, fehérvérsejteket, vérlemezkéket vagy vérplazmát) még akkor sem, ha az orvosok azt szükségesnek látják az életem vagy az egészségem megóvása érdekében. Viszont elfogadok vért nem tartalmazó térfogatpótlókat (úgymint dextránt, só- illetve Ringer-laktát oldatokat, Gelifundol vagy Hydroxyetilkeményítõ) és egyéb vér nélküli gyógykezelést. Ez a törvényes direktíva azon jogom gyakorlását képezi, hogy elfogadjak vagy visszautasítsak orvosi kezelést mélyen gyökerezõ értékítéletem és meggyõzõdésem szerint. Jehova Tanúja vagyok, és ezt a direktívát a bibliai parancs iránti engedelmességbõl adom, amely így szól: „Tartózkodjatok a vértõl" (Cselekedetek 15:28, 29). Ez a megingathatatlan vallásos álláspontom év óta. Éves vagyok. Azt is tudom, hogy a vérátömlesztés különféle veszélyekkel jár. Ezért elhatároztam, hogy elkerülöm az ilyen veszélyeket és inkább vállalok minden olyan kockázatot, amely úgy tûnik, velejárója annak, hogy az alternatív, vér nélküli gyógykezelést választottam. Felmentem az orvosokat, aneszteziológusokat, kórházakat és azok személyzetét minden felelõsség alól, amely szakavatott kezelésük ellenére a vér elutasításából eredõ károsodásommal kapcsolatos. Felhatalmazom a túloldalon megnevezett személyt (személyeket), hogy gondoskodjon arról: jelen döntésemet tartsák be, és válaszoljon (válaszoljanak) minden olyan kérdésre, amely a vér részemrõl történõ teljes elutasításával kapcsolatos. Az ilyen vallási meggyõzõdések az önrendelkezési jogra hivatkozva konkrét esetekben lelkiismereti konfliktusokba taszíthatnak orvosokat és ápolókat. Az a kérdésük, hogy a vallásos meggyõzõdésnek vagy a beteg életének van-e elsõbbsége, és hogy ilyen esetben elõírhatják-e a kezelést (vagy inkább nem kezelést). A bécsi Orvosi Antropológiai és Bioetikai Intézet foglalkozott a „Jehova tanúja mint páciens" problémáival, és rámutatott az egyértelmû döntés nehézségeire. Enrique H. Prat, az intézet vezetõje két lehetõséget vesz számításba: „...etikai szempontból vészhelyzetben éppen az operáció alatt kétféle magatartás elfogadható: egyszer az orvosé, aki "bebiztosította magát” a mûtét elõtt, vagyis, hogy a páciens tudja, mire hagyatkozik, és ezért a szomorú végkifejletig vérkonzervek nélkül következetesen elvégzi a mûtétet. De éppenséggel annak az orvosnak a magatartását is méltányolni kell etikailag, aki - vészhelyzetben magára hagyva - vérkonzervek adása mellett dönt, mégpedig abból a mély antropológiai meggyõzõdésbõl, hogy a beteg a különben feltartóztathatatlan vég elõtt csak engedélyezné a vérkonzervek felhasználását" (Imago Hominis n/Nr 1, 1995, 66. o.). Az ilyen etikai megfontolásoktól eltekintve még mélyebb és gyakorlatibb kérdést kell feltennünk: Egyáltalán hogyan jutnak Jehova Tanúi erre a meggyõzõdésre? Az indoklásul felhozott igehelyek pedig valóban így értendõk? Nézeteik jó összefoglalását nyújtja a „vér" szócikk az Õrtorony Társulat lexikonában. Ebbõl idézem a legfontosabb állításokat: „Mivel a vér szoros kapcsolatban van az életfunkciókkal, Isten igéje, a Biblia azt mondja, hogy a lélek az életben van... Az élet szent. Ezért a vér, amelyben az élet lakik, szent, és nem szabad visszaélni vele. Jehova Noénak, minden élõ ember õsatyjának az özönvíz után megengedte a húsevést is, de szigorúan megtiltotta neki a vér élvezetét. Ugyanakkor megparancsolta neki, hogy tisztelje embertársainak életét (a vért) (lMóz 9:3-6)... Egyes régi pogány népeknél szokásban volt az állatvér ivása, és némely népek harcosai megitták a legyõzött ellenség vérét, mert azt hitték, hogy ezzel a magukévá teszik azok bátorságát és erejét is. A kannibalizmushoz hasonlóan vallásos jelentõséget is tulajdonítottak ennek a cselekménynek... Jehova azt kívánta, hogy Izrael mindennel, ami a vérrel kapcsolatos, a legnagyobb óvatosságot tanúsítsa. Egy nõ a menstruáció alatt 'tisztátalannak' számított... A mózesi törvény alatt a vérnek csak egy jogszerû használata volt: áldozati célokra. Az elsõ század keresztyén gyülekezeteinek látható vezetõ testülete, amelyhez az apostolok is tartoztak, a vér tekintetében a következõ döntést hozta: „A szent szellem és mi magunk jónak láttuk, hogy ne vessünk rátok további terheket ezeken a szükségeseken kívül. Tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértõl, a megfojtott állattól és a paráznaságtól. Ha ezektõl gondosan megtartjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek jó egészségben! (Cselekedetek 15:6.20.28.29; 21:25). Ez a tilalom arra a húsra is vonatkozott, amely még tartalmazta a vért ('megfojtott'). A szent szellem itt azzal a törvénnyel megegyezõen mûködött, amelyet Isten, a Mindenható évszázadokkal a törvény szövetségének megkötése elõtt adott Noénak (lMózes 9:4). Ez a törvény az egész emberiségre vonatkozik; minden korban érvényes volt, és ma is érvényes. A mózesi törvény fel lett oldva (Kolossé 2:14), az azt megelõzõ törvény azonban mégsem lett érvénytelen. Ez az évszázadokkal korábban kiadott törvény csupán fel lett véve a mózesi törvénybe, közelebbrõl meghatározva" (Segítség a Biblia megértéséhez, 212kk). Az Õrtorony Társulatnak ez az érvelése - meg kell állapítanunk -, valami helyeset tartalmaz, mégis hamis következtetésekhez vezet. Hogy miért, azt az alábbiakban próbálom indokolni: Mindenekelõtt igaz, hogy a vér az Ó- és az Újszövetség irataiban, de a világ sok vallásának könyveiben és szertartásaiban is fontos helyet foglal el. A vér az antik kultúrák, így Izrael számára is különösen szent elem. „Mivel az ember és az állat elvérezhet, a vérben éppen az élet anyagát látják; a lélek (nefes), amely az állatokat is élõlénnyé teszi, a vérben lakik (lMóz 9, 4; 3Móz 17, 11; 5Móz 12, 23)". A vallások és a kultuszok sokszor egymásnak ellentmondó képzetekkel társítják: szellemek hordozója vagy megvéd a démonoktól, tisztátalanná tesz vagy megtisztít, árt vagy használ. Mivel Izrael pogány környezetében a vér élvezete (állat- és embervér ivása) elterjedt és mágikus elképzelésekkel kapcsolatos volt (vagyis az illetõ állat vagy ember életerejét akarták megszerezni), az ilyen praktikák utálatosak voltak Isten és az õ népe számára: „A vér élvezete szigorúan tilos (lMóz 9, 4; 3Móz 3, 17; 7, 26; 17, 10-14; 19, 26; 5Móz 12.16.23; 15, 23; vö. lSám 14, 32-34; Ez 33, 25)", sõt halálbüntetés jár érte (3Móz 7, 27; 17, 10- 14). A zsidók ezért mindmáig betartják a szigorú levágási elõírásokat, amelyek az állat kivéreztetését biztosítják. „A korai keresztyénség - zsidó anyavallása nyomán - osztozik a vér fogyasztásának és a vérontásnak utálatában. „Mivel a zsidókeresztyének számára magától értetõdõ a félelem a pogányok által élvezett, le nem vágott húsban lévõ vértõl", az apostoli döntés (Csel 15, 20.29; 21, 25) szabályozza „a pogánykeresztyének által követelt engedményeket a ki nem véreztetett hús zsidókeresztyén elutasításával szemben". A négy követelménybõl három a vér elutasításával kapcsolatos: „Tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a megfojtott, azaz le nem vágott állattól és a vér(fogyasztás) tól!" (Theologische Realenzyklopadie [=Teológiai reállexikon] IV/1980, 729kk). Theodor Zahn is rámutat Cselekedetek 15 nyomán a zsidó- és pogánykeresztyének együttélése érdekében tett engedményekre: „Nem a mózesi törvényt kell... a pogánykeresztyén gyülekezetekre rákényszeríteni, hanem valami egészen mást, azaz a tartózkodást kell ajánlani nekik a Jakab megítélése szerint részben veszélyes, részben visszataszító dolgoktól... A kettõs formában, egy általános (haima) és egy különleges (pniktou) kifejezett óvásnak az állati vér élvezetétõl nem volt közvetlen kapcsolata a keresztyén hittel és a keresztyén erkölcsi tanítással abban a formában, ahogyan Jézus hirdette. Sokkal inkább a zsidókeresztyének örökölt és a mózesi törvény által beléjük nevelt utálatával a vér mindenfajta élvezetétõl, mivel azt pogány erkölcstelenségnek tartották" (Zahn 1919, 53 lk). Felmerül tehát a kérdés e vallástörténeti háttér nyomán: A Jehova Tanúi által manapság kárhoztatott véreshurkaevés valóban megfelel-e a „pogány erkölcstelenségnek"? Konkrétan: aki ma ilyen húsárut eszik, az az életerõ átköltözését várja-e, ahogyan a pogányok rituális vérfogyasztása (vagy mai sátánista közösségek) esetében volt és van? Vagy van-e olyan, aki vérátömlesztés esetén hasonlóval számolna? Úgy látom, hogy ma csak nagyon-nagyon keveseknek jutnak eszébe ilyen gondolatok. Ha pedig a vér fogyasztásával kapcsolatos pogánymágikus magatartás már nincs jelen, akkor mi a célja az ilyen tilalomnak? Csel 15 csak a korai keresztyén egyház helyzete alapján érthetõ, amely zsidó- és pogánykeresztyénekbõl állt, akik szembehelyezkedtek az õket körülvevõ pogány-mágikus világgal. Az utálatos véres szertartások annakidején napirenden voltak. Ma már azonban (titkos sátánista kultuszoktól eltekintve) nem ez a helyzet. Az Õrtorony Társulat biblia-magyarázatára jellemzõ, hogy egy melléktémát (adiaforon) fõtémává tesz, ami követõit a legsúlyosabb lelkiismereti konfliktusokba taszíthatja. Az Újszövetség azonban egészen másképp foglalkozik az ilyen témákkal. így például Rom 14 és lKor 8 a bálványáldozati hús evését, ami Csel 15-ben a „vérrel" és a „megfojtottál" együtt fordul elõ, és maga is tartalmaz vért, az egyén lelkiismereti döntésére bízza: „Az egyik azt hisz, hogy mindent ehet, az erõtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta õt.... Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, szintén az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek... Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm..." (Róm 14, 2k.6.17). „...nem mindenkiben van meg ... az ismeret, sõt némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erõtlen, beszennyezõdik. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon; ha nem eszünk, nem lesz belõle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz elõnyünk" (lKor 8, 7-8). Jézus maga is a bizonyos ételek miatti „ beszennyezõdés " mágikus képzetei ellen fordult (bizonyosan a vér felvétele is ide tartozik), amikor ezt mondta: „"Nincs semmi, ami kívülrõl jutva az emberbe tisztátalanná tehetné õt; hanem ami kijön az emberbõl, az teszi tisztátalanná... Nem értitek, hogy ami kívülrõl megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül?' Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette: 'Ami az emberbõl elõjön, az teszi tisztátalanná. Mert belülrõl, az ember szívébõl jönnek elõ a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok; valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gõg esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülrõl jönnek; s ezek teszik tisztátalanná az embert" (Mk 7, 15.18-23). A Timóteushoz írt elsõ levél kifejezetten figyelmeztet azokra a tévtanításokra, amelyek az ételekre vonatkozó elõírásokkal árasztják el az embereket, és arról gyõzködik õket, hogy ilyesmin múlik az üdvösségük: „A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó idõkben némelyek elszakadnak a hittõl, mert megtévesztõ lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak; és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívõk és az igazság ismerõi. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendõ, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelõdik az Isten igéje és a könyörgés által" (lTim 4, 1-5). Mindazzal, amit elmondtam, semmiképpen sem a véreshurka és hasonlók evését szeretném népszerûsíteni, csak helyére tenni a kérdést: ez az egyén lelkiismereti döntése. Akinek valami kifogása van - például az említett ószövetségi helyek vagy Csel 15 nyomán – mondjon le róla. Aki azonban megeszi az ilyesmit, annak pedig szabad tudnia, hogy üdvössége nem ezen múlik. Fokozottan igaz ez a vérátömlesztésre. Aki megengedi, hogy idegen vért adjanak neki, nem fog elveszni. Nem kap idegen lelket más emberektõl (véleményem szerint végsõ soron ez a mágikus gondolat áll az Õrtorony Társulat tilalmának hátterében). Semmi köze utálatos pogány szokásokhoz, hanem életmentésrõl van szó. Itt egyértelmûen érvényes Istennek már az Ószövetségben szereplõ felhívása: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!" (Hós 6, 6), amelyre Jézus is hivatkozik, és megerõsíti (Mt 9, 13; 12, 7 par). Han-Jürgen Twisselmann találóan fogalmazza meg az Õrtorony Társulat gondolkodásának hibáját ezen a ponton: „Isten tilalma a vérrõl az élet szentségét hangsúlyozta. Az állati vér fogyasztása tehát az élet szentségének lebecsülését jelenti. Ezzel szemben a véradás és a vérátömlesztés azt tanúsítja, hogy meg tudjuk becsülni és különböztetni az élet szentségét. E két alapvetõen különbözõ dolog azonos szintre helyezése az ember megvetésével és gonoszsággal határos" (Twisselmann 1992, 59. o.).
Ezen utolsónak hozzászóló papagájok máshol ugyanezeket a szövegeket tették közzé, de ott is hamisak voltak a következtetéseik - nyilván azért, mert sokszor helytelen a premissza is.
Ha ez a kérdezõt õszintén érdekli, Jehova Tanúi gyakran beszélgetnek az emberekkel, és meg lehet kérdezni õket, nem biztos, hogy erre éppen a fórum a legmegfelelõbb.
Elmondanám, ha megengeditek, hogy valójában az úgynevezett "normális" kezelés, sokkal többe kerül országnak-világnak, mint azoké, akik elutasítják a vért a mûtétek alkalmával is! Ha valaki, a fennti kéréssel összhangban, levetkõzné az elõítéleteit, és nem ûlne fel minden hamis propagandának, az látná, hogy a vér mentes orvosi ellátás sokkal biztonságosabb, kevesebb komplikációkkal járó, összességében pedig lényegesen kevesebb összkõltséggel bíró egészségügyi eljárás!
Remélem, ha extra pénzbe kerül a kezelésük, akkor kifizettetik velük.
Persze, hogy van szakirodalom. Legfõképpen orvosi lapok, melyek angolul jelennek meg. De, ha valaki levetkõzi az elõítéletét Jehova Tanúi ellen, és õszintén érdekli ez a téma, akkor van egy olyan DVD, amely a kívülállók számára hasznos információkat tartalmaz /nem kell érte fizetni/. A címe: Transfusiot helyettesítõ eljárások. Ezen a DVD-n orvosok beszélnek a vér nélküli ellátás elõnyeirõl, melyeket nem csak Jehova Tanúi igényelnek.
Nembaj, pusztuljanak :)
Nem azért írtam ki az évet, mert olyan elavult, hanem ezek, sok más már akkor rendelkezésre állt. Azóta ez a sor jelentõsen kibõvült. A mi századunkban sok orvos kutató szerint egyértelmûen a vér nélküli terápiák fognak tért hódítani. Ez azért érdekes, mert ha még ma is érvényben lenne a megkövezés szokása, sok Tanút kivégezték volna csak azért, mert ragaszkodtak az isteni alapelvekhez! Csak mint kiderült, õk jártak jobban!
Tud valaki a témában mai szakirodalmat megjelölni? Értem itt azt, hogy eddig amiket olvashattam azok mind rendszerváltás elõttiek. Nem hiszem, hogy nem foglalkozott az orvosi irodalom hasonló esetetek a 80-as évek óta. Sõt azt sem, hogy 2000 óta sem. Biztosan foglalkoztak vele, mert tanulmányaim során ez fontos etikai kérdés volt.
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat. Ja, és nem én pontozok lefelé.
A kérdező hozzászólása: Én is úgy gondolom, hogy komolyan büntetni kéne az ilyet, egyszerûen nem találok logikus magyarázatot rá. Továbbra is várom, ha valaki tud érvet mondani...
Rövid válasz: Nem, nem tilos. Ami miatt mégsem fogadják el, az a bibliában található utasítás erre vonatkozóan, hasonlóan a Ne lopj, vagy Ne paráználkodj cselekményekre. Semmi sem tilos a tanúknak se. A tiltást nem az egyház, hanem a lelkiismeret végzi. Külön tiltásokat azon túl, amit a biblia is tilt vagy ellenez, nem tartalmaznak a tanúk tanításai.

Mit tennétek, ha kiderülne, hogy Jehova tanúi az igaz vallás?

ez csak egy feltételezés, az eddigi hozzászólások miatt kérdezem! hiszen ezt a lehet?séget sem lehet 100%-osan kizárni.

Legjobb válasz: Én ugyebár ateista vagyok ami nem egy vallás, hanem tulajdonképpen a hit tagadása. Mivel nem hiszek semmiben, ellenben (majdnem) mindent tudni akarok, tõllem akármi lehet az igazi vallás.

Én ugyebár ateista vagyok ami nem egy vallás, hanem tulajdonképpen a hit tagadása. Mivel nem hiszek semmiben, ellenben (majdnem) mindent tudni akarok, tõllem akármi lehet az igazi vallás.
Semmit, úgyis az a lényeg, amit te odabent érzel, hiszel, lényegtelen milyen vallásról szerint
A Földön mind az 500 (vagy még több) vallás egyedüli igaznak tartja magát. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy szerintük a másik 499 vallás követõi (és természetesen a nem hívõk is) mindannyian tévednek. Én megpróbálok a magam esze alapján gondolkodni és hinni abban, amit én a legvalószínûbbnek (még csak nem is mondom, hogy igaznak, mert mindenkor fenntartom a saját tévedésem lehetõségét) tartok, nem pedig elfogadni azt, amit mások hirdetnek. Tisztességesen, az emberség törvényeit betartva élek, és tenném ezt akkor is, ha netán kiderülne bármelyik vallásról, hogy az az igaz. De ez ebben a földi létben nem fog kiderülni, hanem legfeljebb csak a halál után.
Nincs olyan, hogy "igaz vallás". Abban higgy, amit igaznak tartasz! Isten nem aszerint ítél meg, hogy milyen vallást követtél, hanem aszerint, hogy valóban hittél-e benne és aszerint éltél-e.
Igen, és isten egy törpeelefántszerû valami. :D Amúgy meg kötve hiszem, hogy bármelyik isten is azért teremtette volna az embereket, hogy imádják. Most képzelj el egy számítógépes programot, amit azért csináltál, hogy folyton téged dicsérjen... kicsit sem lenne beteges. Azért ekkora agybajt ne nézzünk már ki egy mindenható lénybõl.
Hát senki se néz itt South Parkot? Már rég kiderült, hogy a mormon vallás az igaz vallás, a Jehova tanúi is a pokolra mennek!:D
Nincs igazad. Mert Isten egy van. Csak másképp nevezik.
Végül is C3PO is mindig azt mondja, hogy "tervezõm!" :)
Nem, valóban nem szabad kizárni semmit, amíg nem ismerted meg a részleteket. Ezért venni kell a fáradságot, elmenni, megnézni, utánajárni mindennek, amirõl csak fogalmaid vagy elõítéleteid vannak. Szóval: Pont emiatt gondoltam, hogy megvizsgálom közelebbrõl a dolgot, mielõtt élbõl elhajtom a már sokadszorra kopogtató Tanúkat... Hívõ ember lévén imádkoztam, hogy bármennyire is ódzkodom belül mutassa meg Isten, hogy Õ mit gondol, és ezt hétrõl hétre megettem amíg a "Bibliatanulmányozás" folyt. Minden nagyon jó is volt, amíg nem kezdtek feljönni az olyan dolgok, mint a János 6 (az Úrvacsora), vagy az a bizonyos 144 ezer kérdése a Jelenésekben. Egyáltalán nem találtam meggyõzõnek az érvelést, sõt, minha az inverzével magyarázták volna a dolgokat. Hajlamos vagyok egyetérteni a 18:59-essel... Én a magam részérõl utánanéztem még a neten is a dolgoknak, de nemcsak ott, hanem a JT saját irodalmán belül is, hogy objektív képet kapjak. Háát... Egy egyszerû példa. A Karácsony és a szülinap bûn, az elsõ mert pogány ünnep, a második, mert az egyetlen (?) Bibliában szereplõ születésnap Heródesé, amikor is levágták Keresztelõ János fejét... Nomármost, a JT vallásalapító sírja mellett egy piramis található szabadkõmûves jelképpel... A piramis köztudottan a bûn (Egyiptom) jelképe, a szabadkõmûvességrõl most inkább nem szólnék... Az sem biblikus, jegyezzünk meg csak ennyit. Akkor mi is van az elhatárolódásokkal? Ez csak egy volt a sok közül. A hab a tortán, amikor azt olvastam egy JT-s cikkben (valamelyik régi Õrtorony), hogy az Õrtorony társaság Istan része... A Szentháromság nem létezik, Jézus csak egy angyal, a Szentlélek meg egy erõ, de a Társaság Isten része, az egyedüli authoritás, amin keresztül bármi érkezhet a hívekhez... hmmm...
A kérdező hozzászólása: téves információk sokasága. csak felületesen figyeltél.
10:35 vagyok. Melyik a téves, kifejtenéd? Megcáfolnád? Konkrétumokra lennék kíváncsi...
10:35 karácsony és szülinap témában olvasd el ezt http://apologia.hu/culture/xmas.html
Természetesen át-/megtérnék. De ehhez bizonyíték kell, nem ígéret, márpedig abból a vallási könyvekben sincs több, mint Andersen meséskönyveiben.
Semmit, teljesen felesleges volna, a 144000 ezerbe már úgysem férnénk be, mint ahogy a ma élõ JT sem. Egyébként meg ezt a lehetõséget nyugodtan ki lehet zárni.
Gyorsan megkeresztelkednék? :) Feliratkoznék a 144000 ember közé, akik túlélik. :D http://www.youtube.com/watch?v=V5aK_cYPcow
Akkor õ vezet a mennybe minket XD http://www.youtube.com/watch?v=cOLbwFoc8go
Ha kiderülne , h ez az igaz vallás akkor egy nagy átverés lenne istentõl , mert akik Charles T Russel elõtt éltek ( õ a vallás alapítója) azok nem hallottak róla. Nem lenne korrekt.
akik nem hallottak errol azokat isten feltamasztja pont mert nem lenne fair. es megadja nekik a lehetoseget csakugy mint azoknak akik meghaltak de rosszat cslekedtek. mert ok mar megfizettek a halalukkal. lehetne itt mindenfelet ragozni meg veszekedni meg osszecsapni, de a lenyeg az egesz vegen hogyha valaki nem akar valamiben hinni az nem is fog. lehet elitelni meg meg lefujolni, szerintem az az emberiseg ami most a foldon el az osszes mocsokkal egyutt akkor se hinne istenben ha alaszallna az egbol villamokkkal meg angyalokkal. a masik meg a kerdezonek hogy predikalni nem interneten kell ahol meg a bibliadat se tudod kinyitni. mert az internet szemelytelen egy hely es ez a tema nem ide valo. en remelem hogy az uj vilag gyorsan eljon es jehova veget vet a neve gyalazasanak. nekem nagyon rosszul esik.
Tegnap 20:41 18:59-es vagyok. Kifejtenéd bõvebben?
Kedves utólsó!Az biztos, hogy ha hamarosan nem változtatsz a hozzáállásodon, te armageddonkor mész a levesbe.Akkor majd eszedbe fog jutni, hogy kevesebb butaságot kellett volna összehordanod ezen az oldalon, és az életed során.
-ról nélkül:)
Gondolom ezzel együtt az is kiderülne, hogy van Isten és ez az isten a zsidók által kitalált isten. Már többször hallottam azt, hogy ha kiderülne, hogy nincs Isten, akkor lenne csak igazán baj. Én ezt most megfordítanám. Ha kiderülne, hogy van Isten, akkor lenne csak igazán baj. Mert bármilyen bûnt el lehetne követni, úgyis Isten tehet róla. Ez egyenlõ az anarchiával. A másik az, hogy egy ilyen kiderülések nem biztos, hogy a többi vallást követõk számára üdvözítõek lennének. Esetleg elkezdenék kiírtani a tanúkat? Ebbe bele sem merek gondolni.
OLYAN NEM LESZ! EMIATT SENKINEK NE FÁJJON A FEJE! AZ IGAZSÁG DERÜL KI, AZ, HOGY A SÁTÁNT SZOLGÁLJÁTOK! AZ ANTIKRISZTUS SZELLEME IRÁNYÍT TITEKET!
A kérdező hozzászólása: ha jól emlékszem, a biblia beszámol arról hogy Jézusnak is hasonlót mondtak a farizeusok. a kérdésem pont arra irányul, hogy te mit tennél, ha ez kiderülne, hisz ezt sem lehet kizárni 100% osan?
Végre újra látom a hozzászólásod! Nagyon jól beszélsz! Nem fog elõfordulni, mert akkor Isten igazságtalan lenne és megcáfolná saját magát, ami lehetetlen, mert Isten tökéletes!!!!!
A kérdező hozzászólása: kedves papa. a démonok is hisznek, mégis el fognak pusztulni. miért adsz olyan tanácsot, ami ellentmond a bibliának? pl "csak higy" "csak a Fiúra" van szükség
A kedves kérdezõ ügyesen félremagyaráz. A válaszoló egy Igét írt, amikor azt írta, hogy ne félj, csak higyj. És azt írta, hogy nem egy szervezetre van szükség, hanem a Fiúra, azaz Jézusra! Jézus ad üdvösséget, nem egy szervezet!
A kérdező hozzászólása: mint ahogy a kérdezõ sem mondott ilyet, hanem a tanács szót használta. :-) ne magyarázd félre.
Felgyújtanám magam.
A kérdező hozzászólása: ??? nem magyarországon vagyunk? pál kérte Jézus követõit, hogy ha lehet, minél kevesebben beszéljenek nyelveket. vagy ha valaki nyelveket beszél, fordítson is. természetesen hasznos, hogy te tudsz angolul, de most vajon hány embernek sikerült tanúskodnod? nekem nem.
Ki lehet zárni, kedves kérdezõ! Hiszen tanításaikat mélyen és részleteibe hatolva és tanulmányozva rájössz, hogy egy nagyon ravaszan felépített, Bibliával ellentétes tanítás. Nagyon hosszan lehetne sorolni a tévtanításokat, de röviden az a lényege, hogy érdekesmód, ahol a döntésed Krisztus mellett kéne hogy legyen, akkor nekik errõl eltérõ véleményük lesz. (Úrvacsora, Szent Szellem, a **"kegyelem" szót törölték a "bibliájuknak" nevezett hamisított irományból, helyette a "ki nem érdemelt kedvesség" szerepel, ezzel Isten és Krisztus fõmûvét tették semmivé, de van helyette az Õrtorony társulat, mert csak rajtuk keresztül szól a szent Szellem, mondják õk, tehát a Szent Szellem káromlását is kimerítik rendesen;stb.. hosszasan lehetne sorolni, hogy hol "lõtték" ki Krisztust a képbõl) **a "kegyelem" és a "ki nem érdemelt kedvesség" közötti különbség: - ha valaki KEGYELMET kap, mondjuk egy bitó alatt álló elítélt, akkor ez azt jelenti, hogy megmenekül, megszabadul, életben marad, kegyelmet nyer.... - ha valaki KI NEM ÉRDEMELT KEDVESSÉGBEN részesül, mondjuk ugyanaz a bitó alatt álló elítélt, akkor lehet hogy a hóhér megkínálja egy utolsó cigivel, mert sajnálja, de attól még lógni fog és meghal!! Tehát figyelem: A JT ÕT szövetsége nem kevesebbet tett ezzel, mint eltörölte ISTEN és Krisztus Urunk KEGYELMÉT!!! Veszélyes tanítás. AZ-az: havalaki Krisztust keresi és benne jár az könnyen meglátja, hogy a JT vallás nem lehet az igazi, sõt... (mellesleg én is azt mondom, hogy igaz vallás mint olyan nincsen, legalábbis amit ma vallás alatt értünk, csak Krisztus Teste az igazi, és mindenhol vannak tagjai, akik az idõ elõrehaladtával elhadják hamis, pogány eltévedt egyházaikat, gyülekezeteiket, és végül csak Õt Krisztust fogják követni.
Szerintem ha kiderülne h tényleg van isten az lenne valami igazán frenetikus:) W.D

Most ez igaz? Azt olvastam a Wiliems nővéreknél, hogy nem egy Jehova tanúi vallás van, hanem kettő.

Mi a különbség?

Legjobb válasz: Ha ez az akkor igen. Tényleg kettõ van.O Még ilyet....:O

A kérdező hozzászólása: Ha ez az akkor igen. Tényleg kettõ van.O Még ilyet....:O
A kérdező hozzászólása: privát, köszönöm
Bizony bizony, kettõ van! Mégpedig van egy igazi, és egy hamisítvány. Az igazi ismertetõ jele , hogy náluk:Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsõségére! A hamisat pedig nagyon könnyû azonosítani, mivel Jézusról azt állítják hogy egy "fõangyal".És persze azt is , hogy csak egy halandó ember volt!
Igen kettõ van. Személyesen is találkoztam velük itt Magyar országon. Nagyon kedves emberek voltak, eredeti õrtorony volt náluk, elmondták, hogy miért szakadtak le. Õk megmaradtak az igaz hitben, az eredeti tanításban. Ezért is nevezik magukat Igazhitû Jehova Tanúinak. Valószínû, hogy nem voltak megalkuvók. Egyébként abban az idõben még volt hazánkban is pár család, azt nem tudom, hogy ma vannak-e. Azt hiszem Romániában van gyülekezetük. Egyébként a leszakadás oka a neten megtalálható.

Mi alapján jelentik ki Jehova tanui, hogy a többi vallás hamis és az övék az igaz hit?

Lehet csak én nem hallottam még arról a kritérium listáról, vagy tesztrõl, mely megmutatja, hogy melyik vallás igaz vagy hamis, ami alapján a Tanuk a sajátjukat mindenek felé emelik, de szeretném én is megvizsgálni. Lehet arról szó, hogy ezt nyilvánosságra hozza valaki? Szeretném én is látni, mik azok a kritériumok amiknek meg kell felelnie egy igaz vallásnak, hogy ez alapján megvizsgálhassam a világ többi vallását és világosabbá váljon mindenki elõtt az, ami miatt a Jehova tanui szervezet az egyetlen mely üdvözülést igérhet.

Legjobb válasz:
Üdv openyoureye! Jómagam nem vagyok Tanú viszont nagyra értékelem, hogy meg szeretnéd vizsgálni a JT érveit, ezért segítek a kutatásban.A JT-k saját magukat az Õsegyházra eredeztetik vissza, miszerint az õ tanítási módszerük mindenben megfelel annak, ami a korai kereszténység idején történt. A történelem azonban bizonyságot tesz arról, hogy az Õsegyház tanítása nem a JT-k hitére alapult. Az 1-2 században élõ pogányoktól és keresztényektõl - bõséges történelmi dokumentum maradt fent, aminek segítségével tudjuk rekonstruálni az Õsegyház hittét, gondolok itt a krisztológiai vagy az eszkatologikus dolgokra. is. A probléma ott kezdõdik, hogy a JT-k krisztológiai felfogása szöges ellentétben áll az Õsegyház felfogásával. A korai keresztények szemében Jézus Krisztus isteni személy volt, maga volt a testté lett Isten. Például Antiochai Szent Ignác is így gondolta, aki az apostolok kotrása volt, és megélte még a 2. század elejét. Mivel Antiochiai Szent Ignácot - másokkal együtt maga János apostol, Krisztus tanítványa nevelte, így értelemszerûen nem tévedhet ebben a kérdésben. De említhetném még Római Kelement is, aki ugyancsak az 1. században élt, és egy neve alatt fennmaradt prédikációban azt hirdette, hogy úgy kell gondolnunk Krisztusra, mint Istenre. Ha megnézed a késõbbi, 2-3. századi egyházatyákat (Szent Jusztinusz, Athénagorasz, Antióchiai Szent Theophilosz, Tertullianus stb...) is mnd ezen az állásponton voltak. Egy olyan mozgalom, amely kifejezetten tagadta Krisztus istenségét és teremtménnyé fokozta le csak jóval késõbb, a 4. században alakult meg, ez ariánus mozgalom volt, amelyet az egyház eretnekségnek nyilvánított. Lényegében Jehova Tanúi tehát ennek a mozgalomnak a tanításait képviselik ma is. Arra pedig már nem is térek ki, hogy a Bibliafordításukat a saját tanításaikhoz igazítják, tehát ott a Krisztus istenségére utaló igehelyek, mint át vannak fordítva, nem beszélve a Jehova szó erõltetésérõl az fordításuk újszövetségi részében, amely nemcsak hogy a fennmaradt kb 5000 görög kézirat egyikében sem, de még a sínai kódexben (4. század) sem, abban a 200-ból származó János evangélium másolatban sem, de még abban a Márk evangélium másolatban sincs bent, ami az elõzetes kutatások szerint az 1. századból származik... És ezzel még nem mondtam el mindent. Tehát igen nem értek velük egyet abban, hogy õk képviselik magukat az igaz vallásnak, de természetesen ez csak az én véleményem, õk, és más gondolhatják máshogy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Üdv openyoureye! Jómagam nem vagyok Tanú viszont nagyra értékelem, hogy meg szeretnéd vizsgálni a JT érveit, ezért segítek a kutatásban.A JT-k saját magukat az Õsegyházra eredeztetik vissza, miszerint az õ tanítási módszerük mindenben megfelel annak, ami a korai kereszténység idején történt. A történelem azonban bizonyságot tesz arról, hogy az Õsegyház tanítása nem a JT-k hitére alapult. Az 1-2 században élõ pogányoktól és keresztényektõl - bõséges történelmi dokumentum maradt fent, aminek segítségével tudjuk rekonstruálni az Õsegyház hittét, gondolok itt a krisztológiai vagy az eszkatologikus dolgokra. is. A probléma ott kezdõdik, hogy a JT-k krisztológiai felfogása szöges ellentétben áll az Õsegyház felfogásával. A korai keresztények szemében Jézus Krisztus isteni személy volt, maga volt a testté lett Isten. Például Antiochai Szent Ignác is így gondolta, aki az apostolok kotrása volt, és megélte még a 2. század elejét. Mivel Antiochiai Szent Ignácot - másokkal együtt maga János apostol, Krisztus tanítványa nevelte, így értelemszerûen nem tévedhet ebben a kérdésben. De említhetném még Római Kelement is, aki ugyancsak az 1. században élt, és egy neve alatt fennmaradt prédikációban azt hirdette, hogy úgy kell gondolnunk Krisztusra, mint Istenre. Ha megnézed a késõbbi, 2-3. századi egyházatyákat (Szent Jusztinusz, Athénagorasz, Antióchiai Szent Theophilosz, Tertullianus stb...) is mnd ezen az állásponton voltak. Egy olyan mozgalom, amely kifejezetten tagadta Krisztus istenségét és teremtménnyé fokozta le csak jóval késõbb, a 4. században alakult meg, ez ariánus mozgalom volt, amelyet az egyház eretnekségnek nyilvánított. Lényegében Jehova Tanúi tehát ennek a mozgalomnak a tanításait képviselik ma is. Arra pedig már nem is térek ki, hogy a Bibliafordításukat a saját tanításaikhoz igazítják, tehát ott a Krisztus istenségére utaló igehelyek, mint át vannak fordítva, nem beszélve a Jehova szó erõltetésérõl az fordításuk újszövetségi részében, amely nemcsak hogy a fennmaradt kb 5000 görög kézirat egyikében sem, de még a sínai kódexben (4. század) sem, abban a 200-ból származó János evangélium másolatban sem, de még abban a Márk evangélium másolatban sincs bent, ami az elõzetes kutatások szerint az 1. századból származik... És ezzel még nem mondtam el mindent. Tehát igen nem értek velük egyet abban, hogy õk képviselik magukat az igaz vallásnak, de természetesen ez csak az én véleményem, õk, és más gondolhatják máshogy.
A kérdező hozzászólása: "Igen! S amint láthatod senki nem tiltakozik ez ellen." - Úgy érted a tanuk közül. Senki más a világon nem veszi be ezt a maszlagot :)
Vidiripi "Tehát egy csoport jelenti ki, hogy az övék az igaz vallás" Igen! S amint láthatod senki nem tiltakozik ez ellen.
A kérdező hozzászólása: 12-nek: "Sajnos nem lehet ertelmet es bolcsesseget adni mindenkinek, ezt bizony kerni kell Istentol." - Ne, máár. Tehát hiába tanulunk azzal semmire sem megyünk, nem leszünk bölcsebbek? :) Inkább üljön mindenki otthon és imátkozzon jehovához, hogy töltse meg a fejét tudással? Látom te inkább otthon ülsz és kérleled jehovát, hogy tegyen értelemssé ahelyett, hogy leülnél és tanulnál valamit. Sajnos az istenedhez küldött imáid süket fülekre találtak, ezért is ajánlom inkább a tanulást ahelyett hogy észért könyörögsz jehovához, mert ezzel a tudással még egy másodikos gyereket sem vernél kenterbe... "Modjatok egy par vallast , amely olyan pontosan betartja a Biblia tanitasat mint a Tanuk." - Sajnos úgy, mint a tanuk hál istennek nem viselkedik senki. Nem írják át a bibliát, nem értelmezik újra és félre a szöveheket, így bártan ki merem jelenteni, hogy úgy mint jehova tanui gyalázzák a vallást, úgy senki sem teszi! Az igazi keresztények pedig a biblia szerint élnek, ha érdekel. Õk nem egy kitalált jehova nevet imádnak hanem az Istent. "Nem tudtok, csak allandoan a kodositessel josztok, es , hogy ilyen , meg olyan szekta, de bizonyitekokkal megcafolni nem tudjatok." - Nem e? Akkor had idézzek a Wiki-rõl: "A Jehova Tanúi egyház létrejöttének gyökerei a 19. századi amerikai millerita mozgalomig nyúlnak vissza. Elsõ vezetõje Charles Taze Russell (1852–1916) pittsburghi posztókereskedõ." - Azaz ez a szekta nem azonos a kereszténységgel még akkor sem ha alapjait(csak hogy összemoshassa a kereszténységgel) egy olyan biblia határozza meg, melynek már csak neve azonos a keresztény bibliával, a tartalmát átírták, kiforgatták és teletûzdelték a sokak számára utálatos jehova névvel. És ez még csak egyetlen sor volt a millió cáfolat közül. Ha ezen kijelentéseket sikrül cáfolnod, tovább is léphetünk a többi kijelentésre, de addig gondolkodj csak ezen. "Ha pedig komolyan erdekel a tema , kezdj el tanulmanyozni egy Tanuval, ajanlom egy idosebb testverunk legyen, mert tizenevesektol nektek ciki tanulni." - Inkább kihagyom. Elõbb kezdem el tanulmányozni az iszlám, mormon, vagy szcientológia egyház tanításait, mint a kiforgatott hazug tanításokat egy tanuval. 15-nek: "Jehovai tanúi a Vezetõ Testület kijelentése alapján jelentik ki hogy övék az igaz vallás." - :) Tehát egy csoport jelenti ki, hogy az övék az igaz vallás :) Nevetnem kell. Minden más vallás ugya ezt teszi. Semmivel sem hihetõbb a tanu kijelentése a másikénál. Viszont az ellenszenv velük szemben az emberekben szinte már tapintható...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Vidiripi A lentebbi link és alcímnél megtalálod azt a bizonyos listát. [link] HOGYAN ÁLLAPÍTHATJUK MEG, HOGY MELYIK AZ IGAZ VALLÁS? Jehovai tanúi a Vezetõ Testület kijelentése alapján jelentik ki hogy övék az igaz vallás. A tanúknak nincs beleszólása semmibe. A döntéseket a Vezetõ Testület hozza. Legyen szó tanításról vagy más egyébrõl. A listát is a mindenkori Vezetõ Testület állította össze. - A Bibliára alapoznak. Melyik "keresztény" egyház nem? - Kizárólag Jehovát imádják és ismerté teszik a nevét. S valóban így van! - Õszintén szeretik egymást. Az én megítélésem szerint ez becsapós. Mert más közösségekben is fellelhetõ a szeretet. - Elfogadják Jézust annak , aki által Isten megmentésrõl gondoskodik. No komment! - Nem alkotják a világ részét. Nem politizálnak és egyéb ezzel kapcsolatos dolgok. (Viszont tény hogy évekig kapcsolatuk volt az ENSZ-szel) De errõl egyetlen kiadványban sem olvashatsz. Miért van elhallgatva? Elgondolkodtató! - Azt prédikálják hogy Isten Királysága az emberiség egyedüli reménye. Remény? De mire? A bûnre nem lehet remény. Arra az egyedüli remény csak is Jézus. Mert , János 14:6
Vidiripi Katy Weaver! "Két igazság nem létezhet." De igen létezhet és létezik is. Persze nem egyszerre de egymás után igen. A "nemzedék" tanítást 5 verzióban tanították és most a 6. tart. S mindnél azt kellett hinni hogy az az igazság. De ha a mostani az igazság akkor a régiek azok hazugságok?
sanyika! használj ékezeteket, ne kelljen már totózni, hogy mit írtál! /telefon, angol billentyûzet ok, csak kifogás/
Sajnos nem lehet ertelmet es bolcsesseget adni mindenkinek, ezt bizony kerni kell Istentol. Ha ez megvan akkor johet az az ismeret amirol beszelnek. Modjatok egy par vallast , amely olyan pontosan betartja a Biblia tanitasat mint a Tanuk. Nem tudtok, csak allandoan a kodositessel josztok, es , hogy ilyen , meg olyan szekta, de bizonyitekokkal megcafolni nem tudjatok. Nem kriteriumok vannak, hanem ugy kell elni, amit szivbol es onzetlenul kell tenni. Mert ha minden ember alkotta ertelmezesnek megfelel valaki meg nem biztos , hogy Istennek is megfelel. Ha pedig komolyan erdekel a tema , kezdj el tanulmanyozni egy Tanuval, ajanlom egy idosebb testverunk legyen, mert tizenevesektol nektek ciki tanulni. Sejtem ez nem fog menni, na itt teljesedik a Janos, 6;44. Egyebkent nem mi jelentjuk ki, hanem a szolgalatunk , es az eletunk, ahogy eljuk a mindennapjainkat. Van aki kijelenti helyettunk, olvasd el a Bibliadban.
Milyen ismeretrõl beszélsz itt te Sándor? Miért magasztaljátok magatokat az égig az ismeretetekkel?Hol van meg bennetek az az ismeret ami az alázatosságról szól? Ha van ismereted akkor légyszíves keresd ki magadnak a Bibliából azt a részt ahol Jézus a farizeusokhoz szól és döntsd el te ha van hasonlóság köztetek és a farizeusok közt. Forgatjatok az írásokat reggeltõl estig de semmi nem marad meg bennetek Jézus szavaiból. Azt mondjátok magatokrol, hogy keresztények vagytok vagyis Krisztus követõi...sajnos ez nem így van! Ti nem Krisztust követitek hanem egy nevet ami egy szervezetet takar és ami nagyon távol áll Krisztustól. Itt elõttem szépen fogalmaztak páran. Befertõzitek a világot a tanaitokkal, és egy igen széles úton jártok messze a keskeny úttól.
A kérdező hozzászólása: 9-nek: Milyen ismeret? Remélem olvasni még tudsz és nem vagy rest elolvasni a kérdésem, mert választ azóta sem kaptam csak félrebeszélést. Szóval konkrétan???
Ismeret alapjan , ami nem korsag.
A kérdező hozzászólása: 7-nek: - Csak azok számára ennyire nyilvánvaló amit mondasz, akiket nem súlyt még ez a kórság...
Hányszor lehet olvasni az õrtorony kiadványokban a következõ szavakat "Jehova földi szervezete"? Eleve már ebbõl a kijelentésükbõl azt vehetjük ki, hogy minden más vallás fölé emelik magukat. A kedves Katy Weawer valamit elnézett. Ki a HÛ ÉS BÖLCS RABSZOLGA? Egyetlen más vallás sem hangoztatja ennyire a egyediségét mint a Jehova tanúi. Én még nem hallottam azt, hogy ha nem vagyok pl református akkor nem üdvözülök, azt sem, hogy csak katolikusként kerülhetek a mennybe, de még azt sem, hogy csak baptistaként vagyok kedves Isten elõtt. :) Õk a Szervezetet istenítik, csak annyira szépen van "becsomagolva", hogy a gyanútlan ember mire ráébred, hogy mibe csöppent bele már õ is ugyan azt hirdeti.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1-nek: - Köszönöm a választ, sokat segítettél vele. Igazából még egyetlen cáfolhatatlan bizonyítékkal sem sikerült találkoznom a JT-val kapcsolatban és a válaszod is csak egy újabb példa, hogy az állításaik nem megfelelõ alapon nyugszanak. 3-nak: - Köszi a hozzászólást. A véleményed sokkalta humánusabb, mint amivel mostanában találkoztam a vallásos oldalról, példát vehetnének rólad. Katy Weaver-nek: "Jó lenne tudni, hogy a kérdést kinek tetted fel? " - Szia, a kérdés a tanukhoz szól. "ez a kérdés is csak arra jó, "gyûlöletet" szítson békében élõ emberek között" - Nem ez a célom, a kérdés rátok hegyezõdik ki, mert míg más vallás képviselõi nem, addig a jehova tanui elég gyakran hangoztatják a "keskeny út" kifejezést, sõt azt is, hogy nem elég erkölcsös életet élni, csatlakozni kell a jehova tanui szervezethez ha halálunk után fel szeretnénk támadni. Ezt szerettem volna kivizsgálni, miért pont a JT-hez kellene csatlakoznia bárkinek is. "Jehova Tanúi nem emelték senki fõlé magukat, erre inkább más "vallást" lehetne megvádolni, " - Tipikus, nem én voltam, õ tette védekezési módszer ovodából. Ne másokkal foglalkozz. Jelen esetben titeket vizsgállak, szóval lássuk a kijelentésed: "Jehova Tanúi nem emelték senki fõlé magukat" - De igen, mikor a keskeny utat emlegetitek, meg azt, hogy CSAK RAJTATOK KERESZTÜL lehet üdvözülni. Mi ez, ha nem a kritériumok megszabása? "A kritériumok a bibliában vannak bárki elolvashatja, nem a Tanúk állították fel hanem a biblia alapján lett meghatározva." - Megmutatnád ezeket tételesen, hogy összehasonlíthassam más vallások nézeteivel? Szeretném látni, mik azok a kritériumok amiknek a többi vallás nem, de a jehova tanui megfelelnek. "Uram, Uram, nemde prófétáltunk a te nevedben, démonokat ûztünk ki a te nevedben, és sok hatalmas cselekedetet vittünk véghez a te nevedben?« 23 De én akkor megvallom nekik: Soha nem ismertelek titeket! Távozzatok tõlem, ti, akik törvénytelenséget mûveltek!" - És ezen mondatok olvasása közben sem ismersz magatokra? A testben való feltámadás, a 144 ezer kiválasztott, a lélek létének tagadása, mind mind Russel-tõl a posztókerekedõtõl származó koholmány. Ilyenekrõl addig a napig soha senki nem hallott. Pedig hidd el a 19. század elõtt is létezett keresztény vallás, de egyik sem állított ekkora sületlenségeket. "S egyébként is egy utat, egy keskeny utat jelölt ki ahol kevesen járnak, akik pedig sokan vannak azok járnak a széles úton és az vezet a pusztulásba." - Ahha értem. Akkor mégsem olyan jó ötlet azt hangoztatni, hogy 235 országban világszerte folyik a jehova tanui tanítása, hisz az már igencsak nagy létszám. Ti sokan vagytok, szóval értelem szerûen ahogy mondtad: A jehova tanui is a széles utat választották. Az olyanok mint az általad kritizált 3-as pedig a keskeny útra kényszerül "miattatok". "Két igazság nem létezhet." - Valóban? Akkor most melyik a hazugság a kettõ kijelentésem közül?: 1, A pohár félig tele van 2, A pohár félig üres Ne siess, van idõ gondolkodni...
"s most gondolj bele, az egyik azt tanítja hogy tilos paráználkodni a másik meg azt hogy szabad, akkor most melyik "vallásnak" van igaza" Ebbõl az derül ki hogy a kultúrák hogy viszonyultak a szexualitáshoz, és ennek extremitásaihoz. Biblia se szented mint a bármelyik könyv, emberek írták, embereknek, sokkal átfordították, valamikor betoldottak részeket, vagy kihagytak, önkényesen gyûjtötték össze a könyveket, többit megsemmisítették. "Tanúk állították fel hanem a biblia alapján lett meghatározva. " Bibliát mindenki úgy értelmezi ahogy akarja, nem tudományos igényû egyértelmû szöveg, vagy nem jogi pontosságú. Sok része van, vmit kihangsúlyozol valamelyiken átsiklasz. sok szekta vagy jehova tanúi is ezt csinálja, bármit bebizonyíthatsz de annak ellenkezõjét is. "Isten pedig nem a zûrzavar Istene hanem a békéé, és ha ezt jóváhagyná, hogy mindegy hogyan vagyok vallásos máris Isten lenne a bûnös a megosztottságért, és a káoszért ami a világ vallásaiban uralkodik és az emberek között. " Tények mást mondanak, persze híveket lehet hülyíteni vagy butítani, kimosni az agyát, és szivacs szintû gondolkodásig eljuttatni. Tök mindegy hány vallás jött vagy ment, és hányféle isten lett és tûnt el, de világ nem változott igazából.Háború, éhínség, járvány, és katasztrófák voltak, vannak és lesznek. és mivel több ember lett idõközben minden esemény szörnyûbb végeredményt ad.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szia Jó lenne tudni, hogy a kérdést kinek tetted fel? Mert ezt a kijelentést más egyházak is maguknak mondják, bár a tetteikkel messze állnak Jézus tanításától és a híveik nagy része is csak hagyományból névlegesen tartoznak oda. ez a kérdés is csak arra jó, "gyûlöletet" szítson békében élõ emberek között. De a kérdésedre válaszolva: Jehova Tanúi nem emelték senki fõlé magukat, erre inkább más "vallást" lehetne megvádolni, hiszen hatalommal rendelkeznek pedig Jézus nem mondta, hogy a világban hatalomra tehetnek szert, mert e világnak nem Jézus az uralkodója, és Õ sem része a világnak, így a követõi sem. A kritériumok a bibliában vannak bárki elolvashatja, nem a Tanúk állították fel hanem a biblia alapján lett meghatározva. Az utolsó válaszolónak pedig annyit, hogy nagy Tévedésben van. Ugyan is Jézus nem és a Tanítványok sem tanították, hogy vallás köziséget kell létre hozni, vagy hogy több úton lehet Jézusnak megfelelni, mert ez nem egységes hithez és tettekhez vezet, hanem ahogy a világba látjuk megosztottsághoz, és "háborúhoz" Isten pedig nem a zûrzavar Istene hanem a békéé, és ha ezt jóváhagyná, hogy mindegy hogyan vagyok vallásos máris Isten lenne a bûnös a megosztottságért, és a káoszért ami a világ vallásaiban uralkodik és az emberek között. Ne felejtsd el Jézus szavait: (Máté 7:21–23) 21 Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, hanem az, aki cselekszi égi Atyám akaratát. 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram, nemde prófétáltunk a te nevedben, démonokat ûztünk ki a te nevedben, és sok hatalmas cselekedetet vittünk véghez a te nevedben?« 23 De én akkor megvallom nekik: Soha nem ismertelek titeket! Távozzatok tõlem, ti, akik törvénytelenséget mûveltek! Jézus itt elismerte, hogy sokan Jézus nevére és nevében hivatkozva fognak dolgokat tenni, és még Úrnak is elismerik Jézust. De ez nem jelent semmit mert amiket tesznek Jézus nevében nem az Atya akarata. És ennél fogva a vers szerint azok a ki Jézus nevében tesznek olyan dolgokat amiket nem kért, azokat törvénytelenség cselekvõinek nevezi. s ezt nem a Tanúk találták ki, hanem benne van a bibliában, ezek szerint nem mindegy milyen "úton" közelítenek hozzá. S egyébként is egy utat, egy keskeny utat jelölt ki ahol kevesen járnak, akik pedig sokan vannak azok járnak a széles úton és az vezet a pusztulásba. ami egyértelmüleg azt jelenti, hogy nem fogad el több oldalú közeledést, hanem amit meghagyott, mert nem személyre szabta a "vallást, egyénekre bontva, hanem egységesen mindenkinek ugyan azt kell tennie, ha megakar felelni. ettõl lesz béke rend é fegyelem. s most gondolj bele, az egyik azt tanítja hogy tilos paráználkodni a másik meg azt hogy szabad, akkor most melyik "vallásnak" van igaza, Nem de a Teremtõ hozta ezt a kritériumot mindenkinek? Ennél fogva Istennek van igaza, és nem a vallásnak, s azoknak van lehetõségük megmenekülni akik Isten akarata szerint élnek, és nem a "vallásuk" szerint. Katy Weaver Két igazság nem létezhet.
Mindenki azt az utat hiszi igaznak amelyiken jár.Ez így természetes mert egy szájból hideget és meleget nem lehet fújni. Azután meg bár melyik vallás követõjével beszélgetsz mindegyik mondja a maga igazát csak ki harsányabban ki visszafogottabban. Magánvéleményem: Istenhez számtalan út vezet és mikor majd ott állsz elõtte hogy számot adj a földön töltött éveidrõl nem fogja firtatni hogy te melyik úton jöttél elé.Inkább a cselekedeteid súlyát mérlegeli ezért arra törekedjél hogy nehogy könnyûnek találtassál.
Olyan nevetségesek ezek a viták. Nem is lenne szükség vallásokra meg egyházra. Egy Isten van, akit hívhatunk Jehovának, Allahnak, Mahitoo-nak, lényegtelen.
Vidiripi Nem ezt írtam. De úgy érted ahogy akarod.

Kedves Jehova Tanúi! Az Õrtorony vallásszervezet azt állítja, hogy Jézus megvizsgálta az összes vallást, és egyedül Jehova Tanúit Találta igaznak. Ezt az állítását, mivel igazolja?

A biblia hol utal erre az állításra?

Legjobb válasz: 2-nek: "De szûkítsük még: kik azok, akik a túlnyomó többséggel ellentétben a Biblia szerint elutasítják a háromságot, a lélekhalhatatlanságot és az arra épülõ pokol tüzet? " Ezeket a tévtanításokat valóban ti találtátok ki, de ez semmire sem bizonyíték. A példád is el van ferdítve a széles meg keskeny útról. Sehol sincs az írva, hogy Jézus, azaz Isten követõi csakis egy szerveztet tagjai lehetnek. Mondjuk az tény hogy ettõl ti még lehettek jehova követõi, csak az nem egyenlõ a bibliai Istennel.

2-nek: "De szûkítsük még: kik azok, akik a túlnyomó többséggel ellentétben a Biblia szerint elutasítják a háromságot, a lélekhalhatatlanságot és az arra épülõ pokol tüzet? " Ezeket a tévtanításokat valóban ti találtátok ki, de ez semmire sem bizonyíték. A példád is el van ferdítve a széles meg keskeny útról. Sehol sincs az írva, hogy Jézus, azaz Isten követõi csakis egy szerveztet tagjai lehetnek. Mondjuk az tény hogy ettõl ti még lehettek jehova követõi, csak az nem egyenlõ a bibliai Istennel.
Pár szó a szektákról: A mentális szakemberek, szociológiai kutatók figyelmeztetnek mindenkit: ha nem vizsgálhatod felül vallásod tanításait, történelmét, nem tehetsz fel kényelmetlen kérdéseket, akkor jó úton haladsz afelé, hogy áldozattá válj és kihasználjanak. A szektás csoportok ellenségként kezelik azokat akik kiállnak a tagjaik közül, fõképpen akkor, ha azoknak elvi problémájuk volt vallásukkal. Így még a legapróbb csoportok vezetõi is (a szektás szervezetben) teljes hatalmat kapnak a környezetükben. A szektás közösségbõl való kizárás a családi életbe is beleszól, mert a családon belül is és a hitvesi ágyban is hatalma van a szektának. Erre az eljárásra az érv a gyülekezet tisztántartása és a fegyelmezés szükségessége (a szekta nem bízik Istenben, hogy képes cselekedni, õ maga intézkedik az Istene helyett).Másik szektás viselkedési mód amit ezek a kutatók kimutattak, az, hogy a szervezet egybeolvad a megmentéssel. Nem minden esetben jelentik ezt ilyen konkrétan ki, de valahogy mégis le lehet vezetni a tanításokból, hogy a szervezet határai egybeesnek a megmentés határaival. A tagok állandó figyelmeztetésben és feddésben részesülnek a saját jólétükre hivatkozva, hogy igyekezzenek megmaradni a szervezetben. Ez azzal együtt jár, hogy állandóan utalni kell arra, hogy ki(k) a valóban legitim vezetõk aki(k)nek szavára figyelni kell és aki(k)nek a tagok engedelmességgel tartoznak. Minden a hatalmat gyakorlót erõsíti.
Kedves kérdezõ! Jehova tanúi sehol nem voltak még Jézus idejében. Jézus és a tanítványai prédikálták Isten akaratát, maj létrehoztak gyülekezeteket. Nem tudom hol olvastad, hogy Jézus megvizsgálta az akkoriban mûködõ összes vallást... Nem, õ az egyedüli igaz Istenrõl szólt a tanítványaival együtt.
mért is csodálkozunk, hogy nem érkezik válasz-e kérdésre? Sajnos nem tudják megmagyarázni azért nem érkezett válasz, máskor bezzeg teleírják bibliaversekkel meg ilyenekkel...
Én most nem a Szentírás konkrét verseinek az idézgetésével válaszolnék, hanem az egyszerû és józan logikával. Végül is ez az érvelésem is a Bibliára támaszkodik, és csak annak mond valamit, aki hiszi, hogy az Isten ihletett Szava, melyben megtalálható a vallásos igazság Istenrõl és az Õ szándékáról. Egyszerû és logikus kedves kérdezõ, vagy szerinted nem? A Biblia, itt általunk, és mások által is bõségesen kitárgyalt módon, csak egy igazságot, ebbõl következõen, egy igaz vallást ismer el. Ez igaz volt az elsõ sz.-ra, de elõtte és utána is igaz. Vagy ha bárkinek van ez ellen az állítás ellen kifogása, hát bátran bizonyítsa be, hogy Istennek megfelel mindenféle mendemonda és mítosz, amit Róla és a szándékairól költenek az emberek. Na mármost, ha egy igaz vallás van, akkor csak az lehet igaz, amelyik a Biblia igazságát tanítja, nem tér el attól és nem tanít emberi tanokat, vagy tévedéseket Istenrõl. Ha ezt mégis megtenné, mert tökéletlen emberekbõl áll, a lehetõ legrövidebb idõn belül kijavítja azt. Szóval akkor kik azok, akik ma jelentõs mértékben eltérnek a széle utat képviselõ ún. "kereszténységtõl", annak sok évszázados rossz gyümölcseivel együtt és mint szervezet, a jézusi keskeny úton járnak? Kevés olyan világméretû csoport van, mely feltûnõ módon eltér a fõáramtól. De szûkítsük még: kik azok, akik a túlnyomó többséggel ellentétben a Biblia szerint elutasítják a háromságot, a lélekhalhatatlanságot és az arra épülõ pokol tüzet? Nem sokat lehet találni ilyent, konkrétan valószínû, hogy csak Jehova Tanúit. Persze, ehhez a végkövetkeztetéshez kell a Biblia alapos, elfogulatlan kutatása és ismerete. De, mint isteni ihletésû mû, kiválóan bizonyítható a Biblia igazsága. Sokan még ezt is kétségbe vonják, de ennek ellenére így van. De meg lehet közelíteni a témát másként is, persze annak is a fõ bizonyítása a bibliára épül.
SZERVEZET Meghatározás: Adott tevékenység elvégzése vagy cél elérése érdekében együttmûködõ személyek csoportja vagy egyesülése. Héb 10:25 nem hagyva fel egybegyûlésünkkel, mint szokásuk némelyeknek, hanem bátorítva egymást, éspedig annál inkább, minél inkább közeledni látjátok azt a napot. 1Kor 12:14-26 leírja a szó szerinti testet Róma 12:5 úgy mi, noha sokan vagyunk, e g y test vagyunk Krisztussal egységben, de egyénenként egymáshoz tartozó tagok. (Látod benne a szervezetet?)Ha nem akkor "az sem gyõzi meg õket, ha valaki feltámad a halottak közül" Luk 16:31
Bocsi mindenki de én ezt most nem értem a Jehova tanui elatasitják a hallhatatlan lelket, a Szent Háromságat és a poklot? Vagy a tobbi bibliai vallás teszi ezt? Ha valaki szeritn nem létezik hallhatatlan lélek es pokol ahová kerulhet akkor minek tartsa be a hitet? Ha nem létezik pokol hova jutnak azok akik nem kerulnek a menybe? vagy az sem letezik?

Van olyan, hogy igaz vallás, vagy igazi vallás, mert a világban olyan sok vallás van, hogy nem is tudom melyiket válasszam, mert komolyan gondolom az életem hátralévő részét. Pld. : a babtista az jó lenne? Vagy a sokat emlegetett jehova tanúi?

Legjobb válasz: Szerintem is egyszerûen próbálj meg minél jobb ember lenni, örömet okozni másoknak, és segíteni az embereknek. Nem kell vallás ahhoz, hogy valaki jó életet éljen.

Szerintem is egyszerûen próbálj meg minél jobb ember lenni, örömet okozni másoknak, és segíteni az embereknek. Nem kell vallás ahhoz, hogy valaki jó életet éljen.
Ha komolyan gondolod, akkor éld úgy, ahogy jónak látod, légy boldog, tegyél róla, hogy a környezeted is az legyen, és ne okozz kárt másoknak. Ne a vallásokba menekülj, az minden, csak nem komolyan gondolás... fõleg, ha ennyire nem tudod, miben higgy.
Én a Hatvankettedik Próféta Követõi egyház tagja vagyok, és biztosan állíthatom, hogy a miénk az egyetlen igaz vallás.
Mindegyik vallás azt állítja magáról, hogy õ az egyetlen igaz vallás.
Még egy jótanács: Az igaz ösvény megtalálása nem könnyû feladat, Sátán mindent megtesz, hogy félrevezesse az embereket. Valójában sokkal több embert vezet félre, mint ahányan az élethez vezetõ úton járnak, ezt maga Jézus is megjövendölte, tehát résen kell lenned.
Ezt neked kell eldöntened, meg kell vizsgálnod, hogy melyik az a vallás, amelyik a legjobban a Biblia alapelvei szerint él. Én ezt már megtettem és kétségem sincs afelõl, hogy jó helyen vagyok. Mellesleg Jehova tanúja vagyok.
*mondjak
Nos a Biblia tele van alapelvekkel, ha Jézus tanításáról fogsz olvasni, sokat fogsz találni belõlük, s az igaz keresztényeknek ezekhez alkalmazkodniuk kell. És hongyak is egy pár példát: Aki fegyvert fog, fegyver által hal meg, szeresd ellenségeid és imádkozz azokért, akik háborgatnak (nem szó szerint) de persze ugyanígy be kell tartani a többi parancsolatát is, például a prédikáló és tanítványképzõ munkát.
A kérdező hozzászólása: Istvan35! Melyek azok az alap elvek amire gondolsz , és hol találom a bibliában?
Kedves Kérdezõ! Igen, Jézus tanítását olvasva tudhatsz meg a legtöbbet arról, hogy mi az igaz Kereszténység, úgyhogy jó helyen jársz.
Csak annyit ajánlok, hogy mindig nézd meg "az érem mindkét oldalát", mert vannak báránybõrbe bújt farkasok is. Nem tudhatod, hogy tényleg úgy van minden, mint ahogy mondják, a vallás manapság nagy biznisz lett. Ajánlok egy oldalt, de az itt olvasottak, valamint a látottak alapján se legyél megbizonyosodva, járj utána magad, hogy mi az igazság. http://www.meghivoaparadicsomba.com
Az elõttem szóló jól mondja, az Ördög ravasz, ezért légy észnél.
Beszerveztek magatoknak egy újabb jehovást, gratulálok! Kérdezõ, te meg elõször is gondolkozz!
ms91 Nem Jehova tanúja, én pedig semmi rossz dolgot nem mondtam, (ms91 sem), csupán Jézus tanítására hívtam fel a Kérezõ figyelmét.
Beszervezni valakit, Jehovást? A kérdezõ elõbb gondolkodjon? Kedves ismeretlen! Az ember szabad akarattal lett megteremtve, és nem hiszem, hogy bárkit is erõszakkal be kellene szervezni valahová...A kérdezõ jól tette, hogy kérdezett, innen is látszik, hogy gondolkodik, mivel nem ugrik bele egybõl, valami hamis vallásba.Aki keresi az igazságot, az meg is fogja találni, de tény, hogy ez erõfeszítést igényel tanulás terén.Hiszen az embernek tanulmányozni kell ahhoz a bibliát, hogy lássa, min is alapszik az igaz hit.Az Apostolok is minden nap gondosan vizsgálták az írásokat, hogy úgy vannak-e azok a dolgok..(Csel-17:11)A Máté 24:14-ben olvasható : És a Királyságnak ezt a jó hírét, prédikálni fogják, az egész lakott földön...Tehát ha Jehova Tanú idõt, és energiát nem kímélve mennek, hogy elvigyék a jó hírt, amennyi emberhez csak lehetséges.Máté 28:19) A Jelenések 21:6 versében található:Aki szomjazik, annak adok az Élet forrásából ingyen..A János 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenrõl, és akit elküldtél, Jézus Krisztusról. Kicsit hosszúra sikeredett a mondanivalóm, de igyekeztem én is az érdeklõdõt, még több igaz bibliai versel alátámasztani, hogy saját maga lássa a bibliában leírtakat, így könnyebb lesz neki a döntés, hogy az igazi hitet megtalálja. Tiszteletben tartjuk azt, aki nem hisz, hiszen ez a szabad akarat , gyönyörû ajándék Istentõl.De még nagyobb ajándék , megtalálni az igaz hitet, és azt az utat, amin járni kell egy igaz kereszténynek, mert az ajándék nem más mint: az ÖRÖK ÉLET! :) Kívánom, hogy rátalálj a helyes útra, kedves kérdezõ, mert ahogy írtad, komolyan gondolod életed hátralevõ részét. Üdvözlettel: Barackvirág :)
Kedves kérdezõ! A szentháromság a lehetõ legnagyobb hamis tan, amellyel ember valaha is találkozhat, Jézus és Jehova Isten különálló személyek és Isten nagyobb Jézusnál, ezt Jézus is többször kijelentette a Szentírásban.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen a válaszokat, úgy látom , hogy Jézus személye szimpatikus, hisz minden ki csak jót írt róla.Utána nézek bõvebben Jézus életének. Igen , nem ártana a bibliát olvasgatni, sok lelkesítõ választ kaptam.Úgy érzem magam mint az erdõben a gombához nem értõ, sok , sok gomba van de melyik mérgezõ, és melyik nem, hiszen sok hasonlóság van köztük, és aki nem ért hozzá azt halálos mérgezés érheti. Remélem Jézusban nem csalódok. Még egyszer köszi a válaszokat.
"Ezeknek semmi köze a valláshoz, ezek emberi jellemvonások, amelyek egy ateistánál ugyanúgy meglehetnek, mint egy kereszténynél, egy muzulmánnál vagy egy buddhistánál." Ám a Biblia alapelveinek követése már nem biztos, hogy minden vallásra igaz.
Miért pontoztatok le?
Tájékozódj. Látogass el minél több felekezetbe, figyelj az érzéseidre, és rendszeresen imádkozz azért, hogy az Úr segítsen megtalálnod a helyedet. Egészen biztos, hogy segíteni is fog.
Talán annyit még kedves Kérdezõ: Nem vallásosnak kell lenni hanem az Isten által kért imádatot kell bemutatni. Jézus sem hozott létre vallást, hanem a létezõ imádatot állította helyre amit a Zsidók elhagytak, és felhígítottak, más "vallásos" tanítással. Istenem, hányszor és hányszor bántották Izrael szentjét azzal, hogy moábita és kánaán hamis istenei tanításával, meg bálvány imádattal cserélték fel a Teremtõ Istent..:( ezekbõl kellett volna tanulniuk .De sajnos ez nem változott ma sem, sem náluk, sem a magukat Keresztényeknek nevezõknél sem.
Szia! Nagyon érdekes gondolat amit az elõzõ hozzászólók leírtak, kár, hogy vajmi kevés közük van a krisztusi tanításokhoz. A Biblia ugyanis pontosan meghatározza, hogy mirõl lehet megismerni az igazi keresztényeket, és ez nem az eddig leírtak kérdése. Amikor Jézus Krisztus beszél arról, hogy sokan jönnek majd az õ nevében, akik hatalmas dolgokat és csodákat cselekednek, és mégis semmi közük nincsen õhozzá, akkor nyilvánvalóvá teszi, hogy melyek azok a jelek, amelyekrõl félreismerhetetlenül felismerhetõk lesznek a valódi követõi. Nem mások ezek, mint a "gyümölcsök" mégpedig a léleknek gyümölcsei, melyek a szeretet, öröm, békesség, türelem, szivesség, jóság, szelídség, mértékletesség. Ezek ellen nicsen semmilyen törvény, ezek olyan jellemvonások, melyek csak egy megtért és Istentõl újjászületett embert jellemezhetnek. Ahol ezeket felfedezed ott találod meg az igaz vallást. Üdv. Péter
Igen, van igaz vallás: íme a tanítása: Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, és teljes elmédbõl. Szeresd felebarátodat, mint önmagad. Az emberiségnek csak EGY kijelenés adatott: Jézus Krisztus, ami rajta kívül van, az természetértelmezés, emberi okoskodás.
Mindenki azt mondja, hogy az övé az igaz vallás. Lehet, hogy akár mindegyik az.
Kedves Kérdezõ! Jézus nem vallásokat hagyott meg, hanem a Szentirás tiszta tanitását tanitotta. És valóban kétféle tanitás van, az "igaz és a hamis". A Máté 7:13, 14 ezt irja: "Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az ut, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az ut, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt." A Példabeszédek 16:25 verse ezt irja: "Van oly ut, amely igaz az ember szeme elõtt, de vége a halálnak utja." Tehát láthatod, hogy sok vallás létezik, de nem mindegyik elfogadott Isten elõtt. Sokan ugy gondolják hogy jó helyen vannak, de ahogy a fenti idézetet elolvasod, láthatod, hogy ezek az egyének bizony nem jó helyen vannak. Jézus pontosan azért prédikált az embereknek, hogy térjenek meg. Ha Isten elõtt mindenki elfogadott lenne "csak legyen jó", akkor nem lett volna szükség Jézus prédikáló munkájára. Vagy nézzük az ókorban Isten népét. Ahányszor eltértek a tiszta tanitástól, és átvettek más nemzetektõl ünnepeket, szokásokat, imádati formát, rögtön büntetést kaptak Istentõl. Péter nevü hozzászóló jól irta le, hogy a "tiszta imádatot gyakorlók a gyümölcseikrõl ismertetnek meg". Nagyon egyszerüen tudod megvizsgálni, hogy melyik az a hit, amely valóban kedves Isten elõtt. Egyebek között mi jellemzi az igaz vallást? Az igaz vallás tagjai Isten Szavaként tisztelik a Bibliát. Igyekeznek az alapelvei szerint élni. Az igaz vallás tehát nem emberi elképzeléseken alapul. Máté 15:7-9 ezt irja: "Képmutatók: igazán prófétált felõletek Ésaiás mondván: Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szive pedig távol van tõlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanitanak, amelyek embereknek parancsolatai." Az igaz vallás tiszteli Isten nevét, a Jehova nevet. Jézus ismertté tette Isten nevét. Segitett az embereknek megismerni Istent, és azt tansitotta nekik, hogy imádkozzanak Isten nevének a megszenteléséért. /Máté 6:9 ezt irja: "Ti azért igy imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved." Vajon a te környezetedben melyik vallás az, amelyik használja Isten nevét? A János 17:26 ezt irja: "És megismertettem õ velük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen õ bennük, amellyel engem szerettél, és én is õ bennük legyek." A Róma 10:13, 14 verse ezt irja: "Mert minden aki segitségül hivja az Ur nevét, megtartatik. Mimnódon hivják azért segitségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felõl nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?" Az igaz vallás követõi végzik azt a munkát, amellyel Jézus bizta meg õket. Hiszen Isten királysága az emberiség egyedüli reménysége. Jézus a halála napjáig prédikált Isten királyságáról, amely majd helyreállitja ezt a földet olyanná, amilyen az eredeti szándéka volt. Nem lesz többé háboruság, bünözés, éhinség, természeti katasztrófák, betegség, és megszünik a halál is. Az állatok ujból szelidek lesznek, és az egész földön a békesség és szeretet fog uralkodni. Nem alkotják részét ennek a gonosz világnak. Nem folynak bele politikai ügyekbe és a társadalmi konfliktusokba. Nem veszik át a világ ártalmas szokásait és gondolkodásmódját. Az igaz keresztények legfõbb ismertetõjele az, hogy "szeretet van közöttük". A hamis vallások képviselõi tevékenyen részt vesznek a nemzetek háboruiban, az igaz keresztények azonban nem. Önzetlenül arra használják fel az idejüket, és az anyagi javaikat, hogy segitsenek és támogassanak másokat. Tehát csak meg kell vizsgálnod az adott vallások tanitásait és cselekedeteit, és megvizsgálnod a Biblia szaván keresztül, hogy mit vár el tõlünk Isten. Rögtön rá fogsz jönni, hogy melyik az az "igaz keresztény közösség", amelynek tanitása és cselekedetei megegyeznek a Bibliában leirtakkal. Kicsit hosszan válaszoltam, de remélem érthetõ voltam? Ha kérdésed lenne még, szivesen válaszolok. Üdvözlettel: Judit!
"Nem mások ezek, mint a "gyümölcsök" mégpedig a léleknek gyümölcsei, melyek a szeretet, öröm, békesség, türelem, szivesség, jóság, szelídség, mértékletesség. Ezek ellen nicsen semmilyen törvény, ezek olyan jellemvonások, melyek csak egy megtért és Istentõl újjászületett embert jellemezhetnek. Ahol ezeket felfedezed ott találod meg az igaz vallást. " Ezeknek semmi köze a valláshoz, ezek emberi jellemvonások, amelyek egy ateistánál ugyanúgy meglehetnek, mint egy kereszténynél, egy muzulmánnál vagy egy buddhistánál.
Olyan vallás meg persze nincs és sosem lesz, ahol minden hívõre igaz lesz ez.
Járj el minél több gyülibe, több felekezetbe, és imádkozz. Ahol a legjobban érzed magad és Istent, az lesz az igazi. :) ) Bár a Jehovákhoz azért én nem mennék.. :D Egyébként én evangélikus vagyok, de olyan keresztény táborban voltam dolgozni a nyáron ahol a legtöbb ember baptista volt, és húú..nem köveztek ki Oo legyen ez Isten döntése, itt a legtöbb ember a saját igazát támasztja alá. :) )

Honnan tudják Jehova Tanúi, hogy az övék az egyetlen igaz vallás?

Mi támasztotta ezt alá?

Legjobb válasz: Mindegyik vallás hívei azt hiszik, nem?

Mindegyik vallás hívei azt hiszik, nem?
Onnan, ahonnan az összes többi: hisznek benne. :)
Amiben nagyon hiszel, és a szíved is azt hiszi, az úgy van. Õk elhiszik magukról, még ha ez nem is így van.
A lényeg az hogy melyik vallás alapozza leginkább a bibliára a tanításait. Ezt már vizsgáld meg te magad.
Nincs igaz vallás, csak hit van. Egy igaz keresztény élete nem egy vallás hanem egy életstilus. Egyetlen vallás sem tud megváltani csak egyedûl a mi Urunk Jézus Krisztus. Aki ezt tagadja és ennek nem tesz eleget az nem keresztény.
Jézus nem hagyott igaz vallást. Azt mondta "arról fogja tudni mindenki hogy az én tanítványaim vagytok ha szeretet van köztetek" ennyi a lényege. Továbbá használják Isten nevét, és ahogy leírtam a Bibliára alapozzák tanításaikat.
Mit jelent számotokra a "vallás", "igaz vallás" kifejezés?
Szerintem semmit sem jelent a vallás kedves utolsó, legalábbis nekem nem. A vallást emberek mint te mint én mint akárki hozták létre alapitották, és épp ezért nem szabad öszetéveszteni a vallást a hitvallással. Persze szükség van egy valamire amit akár vallásnak is nevezhetünk, hogy az emberek együtt imádkozzanak, hisz Jézus is ezt hagyta ránk. Szükség van egy közösségre, hogy Úrvacsorát vegyünk, hogy megtisztuljunk hisz Jézus nem hiába kérte ezt tölünk. De nem szabad vagyis nem lenne szabad, hogy a vallások iiányítsanak bennünket, mert miota a világ vallásokat alapítot azóta örök a harc és amedig lesznek vallások addig nem lesz béke soha az emberek között. Én igy látom a vallást.
Az ugyan olyan tisztelet imádat EGYÉRTELMÛ.Más igékben meg Jézust is imádják, persze hogy ezeket nem tolod ide.Ugyan azt a szót hsználja Jézus esetében is az Ige, az hogy ti ökényesen csak tiszteletnek fordítjátok inkorrekt.
Nem tudják, csak gondolják...
"de Istenként nem imádják, mivel ragaszkodnak a tiszta bibliai igazsághoz, mely mindenhol azt írja, hogy Jézus Krisztus Atyjának adjunk dicsõséget és hozzá imádkozzunk." Nagyon helytelenül teszik mivel Jézust UGYAN OLYAN tisztelet illeti meg mint az Atyát. "Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát"Jn 5, 25 Aki nem imádja Jézust, értelem szerûen nem ÚGY TISZTELI mint ami megilleti õt, ami az Atyát is.Aki mást mond egyszerûen meghazudtolja a szentírást és nem tölti be igazságait.
"kicsiny országunkban nagyon sok közösség van akik Jézus Krisztus váltságát elfogadják és Istenként Imádják..." Így van, kedves válaszoló. De viszont nagyon kevés olyan közösség van, akik Jézus váltáságát teljességgel elfogadják ugyan, de Istenként nem imádják, mivel ragaszkodnak a tiszta bibliai igazsághoz, mely mindenhol azt írja, hogy Jézus Krisztus Atyjának adjunk dicsõséget és hozzá imádkozzunk.
Én úgy tudom minden keresztyén vallás így érvel , kicsiny országunkban nagyon sok közösség van akik Jézus Krisztus váltságát elfogadják és Istenként Imádják, hûségesek hozzá, követik tanításait megcselekszik naponta. Miért vannak külön akár egy városban 15 . Pedig Õ egyet akart?Mind sajátját dicséri . Melyiket válasszam. Hova járjak? Vitáznak egymással. Ki tud eligazodni?
Kedves Kérdezõ Bár már sokszor tették fel ezt a kérdést, de most meglepõdve olvasom a kedves hozzá szólók válaszát. Mi nem állítottuk, hogy a mienk az igaz vallás, mert szó szerint nincs benne a Bibliában de utalások vannak. Nem is fûznék plusz választ , mert a többiek java részt leírták a lényeget rólunk. S az különösen jól esett, hogy kivételesen semmi támadó, vagy megvetõ nem volt ezekben. Így egyetértek az elõttem szóló testvérekkel, illetve felebarátaimmal.:)
Elnézést (az imént abba kellet hagynom az írást) még annyit, hogy a Biblia tanulmányozása gyõzött meg arról, hogyha Istennek tetszõ életet szeretnék élni, akkor csatlakoznom kell Isten népéhez, (Cselekedetek 15:14-17) hogy egységes imádatot mutathassak be velük. Nagyon egyszerû ez, mert így volt ez az ókorban is. Csak a szidó néppel foglalkozott Isten, és amikor más emberek megismerték Istent és neki tetszõ életet szerettek volna élni, csatlakozni kellett a zsidó néphez és azt tenni, amit Jehova parancsolt nekik. Ez nem volt kötelezõ abban az idõben sem és ma sem kötelezõ senkire nézve sem. Azért ragaszkodunk a tanításunkhoz, mert meg vagyunk gyõzõdve, hogy ez az igaz. Bárkinek meg tudjuk mutatni a Bibliából, mit, miért és hogyan tesszük azt és úgy, ahogyan élünk. Ettõl boldogok, örömteliek vagyunk és céltudatosan éljük életünket. Tudtam segíteni? Ha igen, örömmel tettem. Szép napot kedves Kérdezõ.
Tévedés, a református egyház minden egyházat elismer, nem érdekli különösképpen a többi.
Igaz. Meg az ilyen kérdezõket is.
A kérdező hozzászólása: @12:23 Köszi a választ, részben egyetértek veled. Csak abban nem, hogy az igaz vallást Jehova Tanúi képviselnék. Az Õ tanításaik az 1-2. században ismeretlenek voltak, ezt nagyon jól tudjuk a fennmarad pogány és keresztény dokumentumokból. A századfordulón a keresztényeknek másmilyen Istenképük volt. A 4. század volt a döntõ idõszak, amely megalapozta Jehova Tanúi mostani hitvallását, amit az egyház természetesen eretnekségnek nyilvánított, és elvetett.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves kérdezõ! A mellébeszélés nagymestere vagy, pedig éppen te bírálsz minket ezzel. :) A Katy Weaver-nek adott válaszod kiváló példa erre. A Tanúk irodalmaiban és egyéni válaszaikban már nagyos sokszor megválaszolták ezt a bibliailag NYILVÁNVALÓ kérdést, amit nagy rafináltan feltettél kiírt kérdésként. Ez a Bibliában egyáltalán nincs elrejtve, alaptan. Helyesebben, tán kevésbé provokatív módon úgy tehetted volna fel a kérdésed, hogy pl. "A bibliában tényleg csak két út közül lehet választani?", vagy "A Biblia szerint hányféle igazság, vagy 'igaz egyház' létezhet egyszerre'? A többi félrevezetõ és egyáltalán nem tényszerû szövegedbõl most a "bigott" kifejezésedre válaszolnék: Az értelmezõ szótár szerint egyebek mellett azt jelenti, hogy "olyan ember, aki nagy gondot fordít a vallásos szokások külsõ gyakorlására, anélkül azonban, hogy amellett a komolyabb vallásos életre és a szigoruan erkölcsi magatartásra nagy súlyt helyezne." Nem tudom észrevetted-e, hogy Jehova Tanúinál, mint csoportnál gyakorlatilag nincsenek "vallásos szokások" abban az értelemben, mint ahogy az a legtöbb magát kereszténynek tartó embernél, tehát a legnagyobb egyházaknál látható. A Tanúk a Bibliai igazság fényében kívánnak járni és élni mindenféle értéktelen, bibliaidegen, emberi ceremónia, filozófia és babona nélkül. Vagyis abszolút helytelen rájuk a "bigott" jelzõ. E hamis vádad elõtti mondatod így hangzott: "Az Õrtorony szervezet azonban rafináltan szervezi meg a térítõ hadjáratait, szimpátiát keltve, és elhinteni bennük a kételkedés magjait más felekezetek iránt, hogy aztán az illetõ az Õrtorony szervezet hatása alá kerüljön." Ha egy ÕSZINTÉN érdeklõdõ embernek feltárjuk és BIZONYÍTJUK a bibliai igazságokat, miszerint hogy pl. nincs háromszemélyû istenség, mely bálványimádóvá teszi a benne hívõket, nem halhatatlan a "lelkünk", és nincs a lélek "halhatatlanság"-ra épülõ tüzes pokol sem, mint valamiféle isteni büntetés végrehajtási hely, vagy "állapot", ahol "örökké kínoztatnak" az olyanok, akik néhány évig gonoszak voltak, akkor ez szerinted valamiféle "érzelmi manipuláció", amivel "elhintjük a kételkedés magját" az emberekben???? Egyetlen problémád akad ezzel csak: bizonyítani nem tudod, ezért eszedben sincs, inkább választasz ilyenféle érzelmileg manipulált lejáratási módszert. Ez elég szomorú! Az "ítélettõl való félelem" megint csak azokra vonatkozik, akik az "örök gyötrelmet" tanítják, ezzel volt szokás ugyanis riogatni, mióta csak kitalálták. A Tanúk viszont csak annyira hangsúlyozzák ki, amennyire az ihletett Biblia.
A kérdező hozzászólása: @15:19 Talán le vagyok kissé maradva, de nem voltam pontosan meggyõzõdve arról, hogy Jehova Tanúi a Sátán rendszerének tekintenek más egyházakat, éppen ezért tettem fel itt a kérdést, hogy ne vádaskodjak, hanem elsõ kézbõl kapjam meg az információt. Amúgy azért is itt tettem fel a kérdést, mert a Jehova Tanúi itt mernek nyíltan beszélni, mivel nem kell vállalniuk sem az arcukat, sem a gyülekezeteiket, és itt van idejük arra, hogy utánanézzenek az Õrtorony-irodalomban arra, hogy milyen választ adhatnak élõben meg nincs. Poénos volt, amikor a múltkor odamentem 2 JT csajhoz, és megkérdeztem tõlük, hogy mennyire ismerik mondjuk a katolikus teológiát. Az egyik zavarbajött, ekkor nyilvánvalóvá vált elõttem, hogy ezek a JT-k, nem olvasnak teológiai és tudományos irodalmat, hanem amit éppen osztogattak, - az Õrtorony irodalom - teszi ki a könyvtáruk (valószínû) 100%-át. Éppen ezért nem meglepõ, hogy annyi hiányosságuk van például a korai keresztények hitvallásáról, hiszen a JT-knek nyilván tilos az ókeresztény dokumentumokat bújni. Hiszen akkor talákoznának Antiochiai Szent Ignác 1. században élt - tehát az apostolok kortársa volt - levelével, amiben Krisztus Istenségérõl tesz bizonyságot. (Ugye, egy átlagos JT gondolkodásában a korai keresztények nem tekintették Jézut Istennek, ezért egy ilyen dokuentum olvasása egyfajta sokkot válthat ki belõlük, mivel a történelmi valóság ellenkezik az Õrtorony irodalommal) A "bigott" szakkifejezésre: "Szenteskedõ, elvakult, vakbuzgó." Forrás: [link] A JT prédikátorok 90%-ára véleményem szerint el lehet mondani, hogy elvakultak, mivel az Õrtorony-irodalmon kívül más forrást nem ismernek el, akkor sem, ha egyértelmû bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy tévednek. Jehova Tanúi gondolkodásában ugyanis a szervezetük tévedhetetlen, és mindenki, aki ennek ellentmondd, egész biztosan téved. Jehova Tanúi ugyanis különleges hitet tulajdonítanak a szervezetnek való engedelmességnek. "Vesd hitedet egy gyõzedelmes szervezetbe! (Õrtorony , 1979. március 1., 1.o., angolban). Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy a tej fehér, de te meg akarnád magyarázni, hogy valójában fekete, és René Descartes szavaival élve mi csak egy érzéki csalódás áldozatai vagyunk, tehát higyjek neked. Az nem számít, hogy a Descartes-filozófia csak egy elmélet, alapozzuk rá a gondolkodásunkat. Amikor a "Mit tanít valójában a Biblia" kiadványotokat olvastam, akkor is elcsodálkoztam azon, hogy miket tanítottok, arról nem is beszélve, hogy a Biblia héber-görög szövegét egyértelmûen meghamisítjátok ott, ahol ellentmondd a ti hitvallásotoknak. Az Újvilág fordításban például a "Az ihletett kijelentés azonban határozottan megmondja, (1Tim 4, 1)" hogy mi lesz a jövõben, valójában azonban ez egy fals fordítás. Ha a kezedbe veszel egy görög újszövetséget, (amit valószínû egy hitvalló Tanú sosem fog megtenni, mert számára az Újvilág fordítás a "Biblia"), láthatod, hogy hiányzik az "ihletett kijelentés", és helyette "Lélek" van. Így hozzák a legújabb, szövegkritikai kiadásokon alapuló fordítáok, pl a 2011-es Károli is. Jehova Tanúi hitvallásában azonban a Lélek nem egy személy, így értelemszerûen nem mondhat semmit, ezért kellett az "ihletett kijelentést" betoldani. A "Jehova" szó betoldásáról pedig már nem is beszélek. Ezen azonban nem lepõdöm meg, hiszen már a fordítók is olyanok, amilyenek. Nem teológusok, hanem egyszerû JT prédikátorok. Nathan H. Knorr, vagy Milton G. Henschel például nem tanult bibliai nyelveket. Egy fordítást senki sem vesz komolyan a tudományos világban, mert kb olyan, mintha egy amatõr orvos akarna elvégezni egy mûtétet. Azt azonban tudjuk, hogy a tudomány és Jehova Tanúi két különbözõ dolog.
A kérdező hozzászólása: Egy ilyen fordítást*
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Talán le vagyok kissé maradva, de nem voltam pontosan meggyõzõdve arról, hogy Jehova Tanúi a Sátán rendszerének tekintenek más egyházakat, éppen ezért tettem fel itt a kérdést" Miért? Nem ismered a Bibliát? Merthogy erre a kérdésre abból kapsz elõször választ! Miért kell a Tanúkra fogni, mintha õk tanítanák ezt a bibliával ellentétben? Manipulálsz? Nagyon úgy néz ki. További mondataid a nagyképûségedet és a mérhetetlen ELBIZAKODOTTSÁGODAT bizonyítja. Ez aztán a keresztényi viselkedés. "Éppen ezért nem meglepõ, hogy annyi hiányosságuk van például a korai keresztények hitvallásáról, hiszen a JT-knek nyilván tilos az ókeresztény dokumentumokat bújni." Meglepõdnél, hogy mennyi tanulmány íródott ezekrõl a Tanúk irodalmában. Milyen érdekes, hogy a háromság védelmezésében elõszeretettel fordultok inkább az "apostoli atyákhoz", és a "hitvédõkhöz", akik írásai pedig nem tartoznak az ihletett bibliához. :) Nem véletlenül. Azt sejtetted, hogy nem vagy katolikus, pedig a te "Ignácodat" olyan néven nevezted, ahogy õk szokták. Ez az Ignác már eltért bizonyos dolgokban a Biblia tiszta igazságától. Már õ is azok közé tartozott, akikre az ihletett Bibliaírók, mint "ámítókra" hivatkozik. Mivel bizonyítom? Pl. a következõvel: "Ti... mindnyájan testvérek vagytok" — mondta Jézus a tanítványainak. "Egy a ti Doktorotok (Vezetõtök, NW), a Krisztus" (Máté 23:8,  10). Az elsõ századi keresztény gyülekezetekben nem volt tehát papi osztály. Valamennyi korai kereszténynek, mint Krisztus szellemtõl felkent testvérének, kilátása volt arra, hogy égi pap legyen Krisztussal (1Pét 1:3,  4; 2:5,  9). Mint szervezethez tartozók, minden gyülekezet felett felvigyázók testülete, illetve szellemi vének gyakoroltak felügyeletet. Minden vén egyenlõ tekintéllyel rendelkezett, és egyikük sem volt feljogosítva arra, hogy ’uralkodjon’ a gondjaira bízott nyáj felett (Csel 20:17; Fil 1:1; 1Pét 5:2,  3). A hitehagyás kibontakozásával azonban a dolgok kezdtek megváltozni — mégpedig gyorsan. A legkorábbi eltérések között szerepelt a "felvigyázó" (görögül e‧pi′szko‧posz) és az "idõsebb férfi" vagy "vén" (görögül pre‧szbü′te‧rosz) szavak közötti megkülönböztetés, így e szavakat többé nem ugyanannak a pozíciónak vagy felelõsségnek a megjelölésére használták. Alig tíz évvel János apostol halála után vagy a körül Ignác, Antiochia "püspöke" ezt írta a szmirnaiaknak szóló levelében: "Kövessétek mindannyian a püspököt (felvigyázót), ahogyan Jézus Krisztus az Atyát, a presbitériumot (az idõsebb férfiak testületét) pedig úgy, mint az apostolokat." Ignác így amellett érvelt, hogy minden egyes gyülekezetre egy püspök vagy felvigyázó felügyeljen, akit mint a presbiterektõl, vagy idõsebb férfiaktól megkülönböztetett és nagyobb hatalommal rendelkezõ személyt kellett elismerni. Egyébként Ignác (és kortársai sem) még MESSZE nem a háromságról beszélt. Jézust a Biblia is nevezi Istennek, de nem a Mindenható Istennek!!! Úgyhogy ez is egy megtévesztõ és hamis érv. Platón, görög filozófus (i. e. 428 körül született) nem gondolta, hogy tanításai végül a hitehagyott keresztényiség tanításai közé kerülnek. Platón elsõsorban a Háromsággal és a lélek halhatatlanságával kapcsolatos tanításaival járult hozzá a "keresztényiséghez". Platónnak az Istenrõl és a természetrõl alkotott elképzelései befolyással voltak a kereszténység háromságtanára. Ezt így magyarázza a Nouveau Dictionnaire Universel címû kiadvány: "A platóni háromság — tulajdonképpen csupán a korábbi népekre visszavezethetõ régi háromságok újrarendszerezése — szemmel láthatóan magán viseli a racionális filozófiai háromság bélyegét, amely megszülte a keresztény egyházban tanított három hiposztázist, vagyis isteni személyt... A görög filozófusnak ez a felfogása az isteni háromságról... minden ókori (pogány) vallásban megtalálható" (2. kötet, 1467. oldal). A Bibliából már képtelen vagy te is bizonyítani a háromságodat. Csak két verset magyarázz meg a háromság szerint: János 17:3 és az 1Kor 8:6-ot.
"Jehova Tanúi gondolkodásában ugyanis a szervezetük tévedhetetlen..." Te RÁGALMAZOL vagy csak egyszerûen fogalmad sincs, hogy mirõl beszélsz?! Milyen nemtelen eszközökkel érvelsz? " láthatod, hogy hiányzik az "ihletett kijelentés", és helyette "Lélek" van." (1Timóteusz 4:1) "Az ihletett kijelentés azonban határozottan megmondja, hogy a késõbbi idõszakokban némelyek elpártolnak a hittõl, félrevezetõ ihletett kijelentésekre és démonok tanításaira fordítva figyelmet" Ez sem igaz! Látod milyen az, mikor valaki felmagasztalja magát, mint aki ismeri az Írásokat, de közben még alap dolgokkal sincs tisztában. Ott "szellem" van írva (héber 'ruah', görög 'pneuma'), igaz, vagy nem igaz?! A szellem kifejezéssel pedig igen sok mindent adnak vissza a bibliában. Ennek a szónak, mivel semmi köze a "lélekhez" (héber 'nephes', görög 'pszükhé'), így ahhoz sincs köze, amit az jelent a bibliában. Abszolút félremagyarázod a tényeket. Tudom, hogy te itt a "szellemrõl" akartad ezt írni, a szent szellemrõl, amit valóban nem tartunk "személynek". Ám Jehova Isten, aki a szent szellemét IRÁNYÍTJA, már viszont személy! Éppen ezért volt találó ez a fordítás, mert ugyanis a "szellem" a bibliában nyilvánvalóan jelent "személyt" is (Pl. Jehova), és "ihletett kijelentést" is, ha a szent szellemet is érinti a szövegkörnyezettõl függõen. E vers pedig a szent szellem ihletett munkáját is érinti, mivel Jehova a szellemét használta fel a Biblia ihletésére. Vagy azt olvasod bibliában, hogy egyedül a szent szellem "ihlette" a Bibliát, Isten nélkül, vagy Isten volt a szent szelleme mögött, aki azt ihlette??? Jó lenne bibliai választ adnod erre, ÕSZINTÉN! A fordítás summázva ez: "szellem határozottan megmondja"..., hogy egyesek késõbb "félrevezetõ szellemekre" fognak hallgatni. Az elsõ "ihletett kijelentés", azaz "szellem" forrása természetesen Jehova szent szelleme. A második pedig a Sátáni "szellem", vagyis Sátán által "ihletet kijelentésekrõl" szól.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Miért? Nem ismered a Bibliát? Merthogy erre a kérdésre abból kapsz elõször választ! Miért kell a Tanúkra fogni, mintha õk tanítanák ezt a bibliával ellentétben? Manipulálsz? Nagyon úgy néz ki. További mondataid a nagyképûségedet és a mérhetetlen ELBIZAKODOTTSÁGODAT bizonyítja. Ez aztán a keresztényi viselkedés." A Biblia értelmezésének semmi köze ehhez a kérdéshez, mert nem Bibliamagyarázatot vártam, hanem egy kérdést, hogy a Tanúk hogy tekintenek más vallásokra. Szóval Sátán szervezetének tartjátok, ahogy õk is titeket. Nem vagyok elbizakodott, ami neked újdonság lehet, hogy gondolkodom, és merek kérdezni, a Tanúkkal szemben, akik nem kérdeznek, hanem "alázatosan" elfogadják az Õrtorony szervezet tanításait. Na ez az, ami engem tõled megkülönböztet. A Tanúk irodalmát mindenki ismeri, mert mindig ugyanazokat a dolgokat kopizzák be, szóval talán még sem olyan meglepõ. Ellenben a Tanúk igencsak meglepõdnek, amikor élõben szembesítik õket a történelmi valósággal. Az egyházatyákhoz pedig azért fordulok, mert történelmi szempontból hitelesebb források mint a JT prédikátorok. Az apostoli és az egyházatyák ugyanis az apostolok kortársai voltak, vagy a következõ generációkhoz taroztak, akik az apostoli korszakoz elég közel éltek, így értékes források. Talán elõtted ismeretlen, de a történettudomány szempontjából egy kortárs, vagy egy olyan ember, aki közel áll egy adott idõszakhoz hitelesebb, mint egy olyan, aki távolabb áll tõle. Ha például valaki a 12. században elkezdett volna beszélni a görög-perzsa háborúkról, ami az i.e. 4. század körül voltak, semmit sem ért volna, mert Hérodotosz mûve, aki kortárs szerzõ volt kincset ér ahhoz képest. Éppenséggel inkább ez a felfuvalkodottság, hogy a mezei JT rédikátorok, akik egy vallási szervezet irodalmával rendelkeznek mindössze, és még az eredeti nyelveket sem ismerik minimális szinten sem, többre tartják magukat az egyházatyáknál, akik még a szakadatlan Õs- illetve óegyház tagjai voltak, akik eredeti nyelveken tanulmányozták a Bibliát, és olyan idõszakban éltek, amikor némely Újszövetségi könyv még meg sem volt, vagy a kánon sem zárult le. Ezek az emberek nagyon, nagyon a kereszténység elején voltak még, tehát ha valakiknek, akkor nekik biztosan kellett tudniuk az eredeti, apostoli tanítást. Inkább ezeknek az embereknek hiszek, mint a GYIK-en, a folyamatosan az Õrtorony szervezetet védõ, és másokat a pusztulással fenyegetõ JT perédikátoroknak. Antiochiai Szent ignácot, pedig azért nevezem annak, mert azt a nevet kapta, és kész. Ettõl nem leszek még katolikus, de ha az lennék sem lenne hozzá közöd. Antiochiai Szent Ignác pedig bizonyára jobban ismerte a Bibliát mint te, mert õ még ismerte az apostolokat, te pedig nem. Radásul jobb ember is lehetett a JT-knél, mert nem tagadta meg az apostoli tanítást, inkább mártírhalált halt, vadállatok szaggaták szét. A Bibliára pedig azért értelmetlen hivatkozni a JT-knek, mert a ti Bibliátok mást tanít, mint ami a görögben és a héberben, illetve az ezeknek a nyelveknek a legújabb szövegkritikai kiadásán alapuló fordítások (Pl 2011-es rev. Károli, vagy a mostani, 2014-ben érkezõ Újprotestáns fordítás). Ha nem hiszed, olvass görög újszövetséget, tessék: [link] ------ Ami az elsõ századi keresztény gyülekezeteket illeti, nem tudsz semmit sem arról a korszakról, max annyit, mint amit az Õrtorony-irodalomban olvastál. Az elsõ századi keresztények hitvallása ütközött a JT prédikátorok hitvallásával. Arisztidész, aki ügyvéd, és filozófus volt, nagyon jól ismerte az elsõ században élt keresztényeket, hiszen maga is élt abban a korszakban. Nem sokkal, a Jelenések könyve keletkezése után, i.sz. 125-ben a következõt írta: "A keresztények Jézusra, a Messiásra vezetik vissza vallásuk eredetét. A legmagasztosabb Isten Fiának nevezik. Azt mondják, hogy Isten lejött az égbõl, egy zsidó szûztõl testet vett fel és húsba öltözött, s hogy Isten Fia az ember leányában lakozott. Ezt az „örömhír” tanítja így, melyet egy rövid idõ óta felolvasnak egymás között, és amelyet buzgón hirdetnek." (Ókeresztény írók 8. (fordította Fodor György) Ezt kezdte el tagadni a 4. században megjelent ariánus mozgalom: "Az arianizmus Arius-nak és követõinek (az ariánusoknak) mozgalma volt a 4. században. Legfõbb tétele, hogy a Fiú-isten nem öröktõl való, csupán az Atya-isten "teremtménye", amivel sokak szerint Jézus isteni voltát, s egyúttal a Szentháromság tanát tagadja." Forrás: [link] Te és a társaid ennek a mozgalomnak vagytok a követõi, szóval jól utalsz rá, hogy nincs közöd a történelmi kereszténységhez. ------ A Szentháromsággal kapcsolatban pedig ismét tévedsz, ugyanis az Antiochiai Szent Ignác idejében is ismert lehetett a Szentháromság, hiszen a halála utána iratokban nem sokkal késõbb már megjelenik. Már egy JT-tõl az is nagy dolog, ha elismeri, hogy Jézust Istennek nevezi a Biblia, hiszen az Újvilág fordításban több helyen is ki van fordítva az az igehely. Az egyébként hogy Mindenható Istennek nevezi-e vagy sem, nem oszt, nem szoroz a dolgon, mert Istent sem nevezi mindig "Mindenhatónak" a Biblia. Jézus ugyanolyan isteni személy, mivel isteni tulajdonságokkal rendelkezik: "Mert Õ benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá nézve teremttettek;" (Kol 1, 16). Ha Krisztusban teremtetett MINDEN, akkor õ maga sem lehet teremtmény. A Biblia is megerõsíti, hogy "származása eleitõl fogva, öröktõl fogva van"(Mik 5, 2), éppen ezért mondja Pál apostol, hogy "A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten" (Róm 9, 5). Ami pedig Platónt illeti, õ már nem volt hatással a kereszténységre, - ez az információd téves - max a zsidóságra de ott is csak a Lélek halhatatlanság volt az, ami beszivárgott. A platóni háromság pedig teljesen idegen a kereszténységtõl. Egy olyan pogány vallás sincs, amely hasonló a keresztény Szentháromsághoz, mert a kereszténységnek más az istenképe, abban az esetben is, ha több isteni személyrõl beszélünk. Ján 17, 3-nak és 1Kor 8, 6-nak a magyarázata a Filippi levél 2. fejezetében van: "A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy õ az Istennel egyenlõ, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;" (Fil 2, 6-7). Krisztus letette az isteni hatalmát, még az angyaloknál is kissebb lett egy idõre, teljesen természetes, hogy ebben az állapotban nem az Atya Istennel egy szinten volt. Ettõl függetlenül 100%-ig ember volt, és 100%-ig megmaradt ugyanannak az isteni személynek, aki a mennyben volt. Nem rágalmazok, hanem igazságot mondok. Ha egy JT-nek mondasz egy tévedést, akkor rendszerint az "új világosság"-ra fog hivatkozni, vagy ahogy te, hazugsággal fogja megvádolni a másikat, mert fáj az igazság. Pl az Õrtorony szervezetnek a 2000-es évek elején az ENSZ-el való kapcsolata, ami még mindig igen fájdalmas. A korabeli újságcikkek azt hozták le, hogy képmutatással vádolják a Tanúkat, mivel kapcsolatban voltak egy olyan szervezettel, amit elítélnek. Ciki. ------ "Ez sem igaz! Látod milyen az, mikor valaki felmagasztalja magát, mint aki ismeri az Írásokat, de közben még alap dolgokkal sincs tisztában." Na látod, most az egyszer tévedtem :D De nem abban, hogy helyes a fordításotok, hanem hogy a "Lélek", vagy az "ihletett kijelentés"-e a helyes. Elemezzükk ki: Jehova Tanúi ugye így fordítják: "Az ihletett kijelentés azonban határozottan megmondja, hogy a késõbbi idõszakokban némelyek elpártolnak a hittõl, félrevezetõ ihletett kijelentésekre és démonok tanításaira fordítva figyelmet" (1Timóteusz 4:1) Szerintem ez egy félrefordítás, be is bizonyítom: görög: Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες ⌐ πνεύμασι ¬ πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων hiányzik az "ihletett" és a "kijelentés" szavak. Az "ihletett" kifjezésre a Szentírás a θεόπνευστος (theopneusztosz) kifejezést használja, amely szó szó szerint "Istentõl lehelt"-et jelent. (2Tim 3, 16) A "kijelent"-re pedig a ἀποκαλύπτω (apokalüptó) szót használja az ige (feltárás, kijelent - 1Kor 2, 10) Az (1Tim 4, 1)-bõl hiányzik a theopneusztosz apokalüptó (ihletett kijelentés) szó. Helyette a görög πνευ̑μα (pneuma) (Lélek/szellem) kifejezés áll, ennek a jelentéstartalmába pedig NEM férf bele az "ihletett kijelentés". Egyébként érdekes, hogy az újvilág fordítás a (Máté 28, 19)-ben a πνευ̑μα (pneuma) szót helyesebben fordítjátok szellemnek. Miért? Miért van az, hogy egyik helyen ugyanazt a szót "szellemnek", a másik helyen pedig "ihletett kijelentésnek" fordítjátok? Nyilván azért, mert hitetek szerint az (1Tim 4, 1)-ben a szellem/lélek nem mondhatja meg, hogy mi lesz jövõben, hiszent a Szent Lélek hitetek szerint egy személytelen erõ. Ugye elég fura lenne, ha beszélne. Ebben az esetben is arról van tehát szó, hogy a teológiátokhoz igazítjátok a Bibliát. Mindesetre Károli Gáspár fordítása a helyes: "A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó idõben némelyek elszakadnak a hittõl, hitetõ lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén." (1Tim 4, 1) Ajánlok egyébként egy görög szótár beszerzését, mert nem vagy tisztában a koiné görög nyelvvel. ------ ------
"merek kérdezni, a Tanúkkal szemben, akik nem kérdeznek, hanem "alázatosan" elfogadják az Õrtorony szervezet tanításait." Kedves kérdezõ! Hantázol, most is mellé beszélsz, mert éppen te ragaszkodsz mereven és valódi kérdések nélkül olyan tanokhoz, melyek nem bibliaiak. Amint mondtam, ez a kérdésed csupán nekünk célozva SEMMIT sem ér, mert a bibliai válasz szemlátomást nem érdekel! "Na ez az, ami engem tõled megkülönböztet." Ami tõlem, tõlünk megkülönböztet, az az elbizakodottságod, melyet a felületes ismeretedre, a félrevezetettségedre alapozol. Persze, hogy ezt nem ismered be, hiszen a felületes emberek csak akkor jönnének rá, hogy távúton járnak, ha pontos és alapos ismeretet szereznének be a dolgokról, de ebben a szellemi irányzatuk megakadályozza õket, amíg hozzá ragaszkodnak, és nem hajlandóak ÕSZINTE vizsgálatra. :) "A Tanúk irodalmát mindenki ismeri" KÍVÜLRÕL, csak kívülrõl! Mert ugyanis, ha valóban õszintén elgondolkoznátok azon, amit tartalmaznak, akkor megértenétek, hogy miért BIZONYÍTJA pl. a János 17:3 és az 1Kor 8:6, hogy NINCS háromság. "Ellenben a Tanúk igencsak meglepõdnek, amikor élõben szembesítik õket a történelmi valósággal." A Tanúk nagyon jól ismerik a történelem valóságát, ti viszont hamisított történelmet kaptok. "Az egyházatyákhoz pedig azért fordulok, mert történelmi szempontból hitelesebb források mint a JT prédikátorok." Csak mese. Azért fordultok hozzájuk, mert a bibliából nem vagytok képesek bizonyítani a hamis tanaitokat! Mondjuk velük sem. :) "Az apostoli és az egyházatyák ugyanis az apostolok kortársai voltak, vagy a következõ generációkhoz taroztak, akik az apostoli korszakoz elég közel éltek, így értékes források." Hiába magyarázkodsz, hiszen logikus, hogy bár bizonyos kérdések tisztábban látásában jó források (mint a háromság és más Írásellenes tanok fokozatos beszivárgása az egyre inkább hitehagyott egyházba), de NEM HELYETTESÍTIK a Bibliát, mivel bizonyítható, hogy az idõ elõrehaladtával, egyre inkább eltértek attól! Ez a Biblia próféciáiból is kiderül, de abszolút természetes jelenség a Sátán uralta világban. Ja, és értéktelen érv az "apostolok kortársaira" hivatkozni, mivel maga a Biblia tanúsítja, hogy már akkor felütötte a fejét a hamisság. :) "Ha például valaki a 12. században elkezdett volna beszélni a görög-perzsa háborúkról, ami az i.e. 4. század körül voltak, semmit sem ért volna, mert Hérodotosz mûve, aki kortárs szerzõ volt kincset ér ahhoz képest." Csak persze kihagyod a számításból, hogy ha egy késõbb élt történetíró alapos kutatást végzett és ÕSZINTE is volt, akkor egy kortárs, aki éppen nem rendelkezett eme erényes tulajdonságokkal, nem éppen tekinthetõ hiteles forrásnak. Márpedig az emberi gyarlóság Jézus szerint is a TÖBBSÉGET ragadja el. Nem tudom észrevetted-e, hogy az eddigi érvecskéid milyen gyámoltalanok??? De ez nem meglepõ, hiszen a többi is ilyen, hiszen te a Biblia igazságával szállsz szembe. "tehát ha valakiknek, akkor nekik biztosan kellett tudniuk az eredeti, apostoli tanítást." Miért? Ma mindenki pontosan tudja, aki valaha kapcsolatba került velük??? Nem, a többség ma is félremagyarázza, ahogy azt Jézus megjövendölte többek között a "széles út-keskeny út" példázatában. És ha tudta is valaki, mi a biztosíték arra, hogy bármelyik biblián kívüli író feltétlen igazat mondott MINDENBEN és nem a saját lámpását akarta égetni? Ezért mondom már sokadszor, hogy EGYEDÜL A BIBLIA lehet biztosíték. Aki ezen kívüli bizonyítékokat keres, az már eleve Írásellenes módszert választott! Ja, hogy te "inkább ezeknek hiszel mégis, mintsem nekünk"? Pedig inkább a bibliának kellene hinned, de nem ezt teszed. "Antiochiai Szent ignácot, pedig azért nevezem annak, mert azt a nevet kapta, és kész." Kitõl kapta ? A jóval késõbbi katolikusoktól. "A Szentháromsággal kapcsolatban pedig ismét tévedsz, ugyanis az Antiochiai Szent Ignác idejében is ismert lehetett a Szentháromság, hiszen a halála utána iratokban nem sokkal késõbb már megjelenik." Egyáltalán nem tévedtem, ugyanis te itt most meghazudtolsz. A pogány háromság persze, hogy ismert volt, de az elsõ sz.-i kereszténység NEM TANÍTOTTA. De már ezt is írtam. "Már egy JT-tõl az is nagy dolog, ha elismeri, hogy Jézust Istennek nevezi a Biblia" Ezt sohasem tagadták, tehát megint meghatolsz minket. Csak éppen nem a Mindenható Istennek nevezi az Írás. Emlékszel? Még mindig nem kaptam õszinte bibliai választ az 1Kor 8:6-ra, ahol Pál, Jézus saját szavai szellemében azt írta: "számunkra valójában e g y Isten van, az Atya, akibõl van minden, és mi õérte; és e g y Úr van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi õáltala." Ez az "EGY" pedig EGYÉRTELMÛ számnév, mivel az elõtte lévõ vers így szól: "Mert még ha vannak is, akiket 'isteneknek' neveznek, akár az égben, akár a földön, mint ahogy van sok 'isten' és sok 'úr'" Tehát aki tagadja, hogy itt Pál az "EGY isten" kifejezést, valóságos EGYETLENSÉGÉBEN és mindenhatóságában értette, valamint Jézust egyértelmûen elválasztotta ettõl a Mindenható "EGY" Istentõl, az meghazudtolja a bibliai tényeket. Jézus saját szavai pedig a következõk: (János 17:3) "Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenrõl, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról." Márpedig, ha te valaki mást, valamely tulajdonságában "egyedülinek", vagy "egyetlennek" nevezel, NEM LEHETSZ vele "egyenlõ"! "Az egyébként hogy Mindenható Istennek nevezi-e vagy sem, nem oszt, nem szoroz a dolgon, mert Istent sem nevezi mindig "Mindenhatónak"" De Jézust SEHOL, ellenben "Istennek" sokakat. Ez itt a probléma. "Jézus ugyanolyan isteni személy, mivel isteni tulajdonságokkal rendelkezik" Igen, "isteni személy", de nem maga a Mindenható Isten, tehát nem "egyenlõ" vele egy pogány háromságban. "Ha Krisztusban teremtetett MINDEN, akkor õ maga sem lehet teremtmény." Csakhogy te ÖNKÉNYESEN kiemelsz egy szót, ami persze, neked mint háromságisten-hívõnek fekszik, pedig a Biblia e téma kapcsán nem csak abszolút értelemben használja a "minden" kifejezést: "Mert az Isten 'mindent a lába alá vetett'. De amikor azt mondja, hogy ’minden alá lett vetve’, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki mindent alávetett. 28 Mikor pedig minden alávettetett neki, akkor maga a Fiú is aláveti magát Annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenkinek." Tehát a Kol 1:16-ban a "minden más" nyelvtani szerkezet teljes mértékben indokolt, hiszen egyértelmû, hogy Jehova Jézuson KERESZTÜL teremtett Jézuson kívül "minden mást". A Biblia is megerõsíti, hogy "származása eleitõl fogva, öröktõl fogva van"(Mik 5, 2) Igen, "eleitõl fogva", de Jehováról, a Mindenható Istenrõl NEM EZT ÍRJA! (Mikeás 5:2) "És te, ó, Betlehem Efrata, aki túl kicsiny vagy ahhoz, hogy Júda ezrei közé számláltass, belõled származik nekem, aki uralkodó lesz Izraelen, akinek származása õsidõkbe, idõtlen idõk napjaiba nyúlik vissza." A Messiásról azt írja prófétailag a Mikeás 5:2 (Kár.), hogy „származása eleitõl fogva, öröktõl fogva van”. A Káldi, 1865 ezt így fordítja: „az õ kijövetele [„születése”, lábj.] kezdettõl, az örök napoktól vagyon.” Vajon ezáltal ugyanazzá vált, mint Isten? Figyelemre méltó, hogy az ’örök napok’ helyett a Kat. (5:1) ’régmúlt idõk’, az ÚRB (5:1) ’távoli múlt’, az ÚV pedig ’idõtlen idõk napjai’ kifejezéssel adja vissza a héber szöveget. Látod, hogy a ti elismert fordításaitok is milyen ellentmondásosan fordítanak? Az "örök idõk (napjai)" fordítás pl. nem jelent mindig tényleges örökkévalóságot a Biblia szerint, mert az ókori zsidó papságról is ezt írja a Biblia, mégis megszûnt a Biblia szerint. "éppen ezért mondja Pál apostol, hogy "A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten" (Róm 9, 5)." Ez az egyik félrefordítás, ami totál ellentétben van a szövegkörnyezettel: (Róma 9:5) "övéik az õsatyák, és tõlük származott a Krisztus a test szerint. Isten, aki felette van mindeneknek, áldott legyen örökké! Ámen." Érdekes módon itt is megfigyelhetõ a megosztottság, ugyanis a Maszny., a Czegl. és a Kám. hasonló szóhasználattal él, mint az ÚV. Vajon azt fejezi ki ez a vers, hogy Krisztus "felette van mindeneknek", s ezért õ az Isten? Vagy Istenre és Krisztusra mint egymástól különálló személyekre utal, s azt fejezi ki, hogy Isten az, aki "felette van mindeneknek"? A Róma 9:5 melyik fordítása van összhangban a Róma 15:5,  6-tal, mely elõször is különbséget tesz Isten és Krisztus Jézus között, majd felszólítja az olvasót, hogy ’dicsõítse Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istenét és Atyját’? A The New International Dictionary of New Testament Theology kijelenti: „Vita tárgya a Róma 9:5 . . . Könnyûszerrel és nyelvtanilag tökéletesen vonatkoztatható Krisztusra. A vers akkor így szólna: »Krisztus, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Ámen.« Krisztus még így sem lenne teljesen egyenlõ Istennel, hanem csak isteni természetû lénynek tekinthetnénk a leírás alapján, mivel a theosz szó névelõ nélkül áll . . . A sokkal valószínûbb magyarázat viszont az, hogy a kijelentés Istenre vonatkozó doxológia [Istent dicsõítõ ima, illetve ének]” ([Grand Rapids, Mich.; 1976] németbõl fordítva, 2. köt., 80. o.). Lásd még: Jegyzetes Biblia (angol), 1984, Függelék, 1580—1. o.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A platóni befolyásról: [link] "Ján 17, 3-nak és 1Kor 8, 6-nak a magyarázata a Filippi levél 2." Ez egy nagyon átlátszó terelés, ugyanis e két vers értelmét önmaguk adják! Egyenként is EGYÉRTELMÛEN lehet a bibliával összhangban értelmezni. Ezt már sokan megtették, és én is leírtam az elõbb. Te ezt még nem voltál képes megcáfolni a háromsággal, mert nem is lehet. Jézus az Atyját, Jehovát "EGYEDÜLI igaz Istennek" nevezte, ez teljesen független az idõtõl és a helyszíntõl. Õ MINDEN más alkalommal is így beszélt róla, még a feltámadása és égbemenetele után is. Mindig alázatosan megmaradt a Mindenható és egyetlen igaz Isten hû szolgája! Arra, hogy ez mennyire igaz, Pál idézett verse is ragyogó példa. Ugyanis õ már jóval Jézus megdicsõülése után írta azt, "nekünk csak EGY Istenünk van..." és Õ nem Jézus. Nem is beszélve arról, hogy te a védelmezett háromságodat sem jól értelmezed, mert mit is írtál? "Ettõl függetlenül 100%-ig ember volt, és 100%-ig megmaradt ugyanannak az isteni személynek, aki a mennyben volt." A háromság szerint Jézus "teljesen ember és teljesen Isten" is volt. Nem csupán "isteni személy", hanem állítólagosan Istennel "egyenlõ". Sõt, "egyszerre volt a földön és egyszerre volt az égben". Tehát, hogy te is értsd: hiába akarod a fenti következetlen és félrefordított versel kimagyarázni, hogy Jézus csak azért hívta "egyedüli igaz Istennek" Jehovát, mert a földön volt, ahol alacsonyabb rangban volt, mert ugyanebben az értelemben sokkal késõbb Pál is leírta ugyanezt!!!! Tehát Krisztus elsõ sz.-i tanítványainak még akkor is CSAK és KIZÁRÓLAG az ATYA, avagy a Mindenható Isten volt az EGYETLEN istenük, és ebbe Jézus, mint egy mitikus "háromság második személye", nem volt benne! Nem is beszélve arról, hogy Jézus a János 17:3-ban nem a pillanatnyi állapota szerint fogalmazott, hanem egy folytatólagos igazságként, mely a földi élete ELÕTTI idõt is magában foglalja! Miért? Olvasd el figyelmesen. A megfogalmazásából kitûnik, hogy Jézus nem csak emberi állapotában vallotta Atyját az "egyedüli igaz Istennek", hanem elõtte is, hiszen Jézus "elküldése" megszületése elõtt történt. E vers szerint Jézust ez az "EGYEDÜLI igaz Isten" küldte el, vagy tagadod?!!!! Nekünk ezt ÖRÖK igazságként kell figyelembe venni, vagyis nekünk ismeretet kell szereznünk az "egyedüli igaz Istenrõl" és "akit elküldött, a Jézus Krisztusról." Egyébként a vers, amire hivatkozni tudsz ezzel kapcsolatban, erõsen torz félrefordítás, mely a szûk szövegkörnyezettel és a teljes Írással is ellentmondásban van. A helyes: (Filippi 2:5-6) "Õrizzétek meg magatokban ezt a gondolkodásmódot, amely már Krisztus Jézusban is megvolt, 6 aki, noha Isten formájában létezett, nem foglalkozott az elbitorlás gondolatával, tudniillik azzal, hogy Istennel egyenlõ legyen." Hogy miért helyes? Melyik gondolat illik bele a szövegkörnyezetbe? Az 5. vers azt tanácsolja a keresztényeknek, hogy az ott említett területen utánozzák Krisztust. Vajon felszólíthatók arra, hogy ’ne zsákmánynak’, hanem jogosnak tekintsék ’azt, hogy Istennel egyenlõk’? Semmiképpen sem! Viszont utánozni tudnak valakit, aki "nem foglalkozott az elbitorlás gondolatával, tudniillik azzal, hogy Istennel egyenlõ legyen" (ÚV). (Vesd össze: 1Mózes 3:5.) Ez a fordítás azzal is összhangban van, amit maga Jézus Krisztus mondott: "az Atya nagyobb nálam" (Ján 14:28). Tehát a te verziód szerint: mi is úgy gondolkozzunk, ahogy Jézus, miszerint tartsuk magunkat "Istennel egyenlõnek", majd alázkodjunk meg és "legyünk az emberekhez hasonlóvá". Gratulálok! Nem gondolod, hogy a mi verziónk helyesebb a Biblia szelleme szerint? Annál is inkább, mert mit is ír a már idézett vers: (Róma 15:5-6) "A kitartást és vigasztalást nyújtó Isten pedig adja meg nektek, hogy legyen ugyanolyan a gondolkodásmódotok, mint amilyen Krisztus Jézusé volt, 6 hogy egy akarattal, egy szájjal dicsõítsétek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istenét és Atyját." Nem gondolod, hogy ez a szellem az igazi? A filippieket Pál erre kéri: "Mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak." Pál Krisztust kiváló példának tekintette ebben a vonatkozásban. "Az a gondolkodásmód legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is." Mi jellemezte az õ gondolkodásmódját? Talán az, hogy ’ne gondolja rablásnak, hogy egyenlõ legyen Istennel’? Nem, ez pontosan az ellenkezõje lenne annak, amirõl itt szó van! Voltaképpen Jézus, aki ’az Istent önmagánál többre tartotta’, sohasem akarta volna ’megkaparintani az Istennel való egyenlõséget’, hanem inkább "megalázta magát, engedelmes lévén mindhalálig". "Na látod, most az egyszer tévedtem" Csak "egyszer" tévedtél? Na látod, ez is híven bizonyítja, hogy felmagasztalod magad. :) Az Új világ fordításról pedig annyit, hogy bár a legmesszebbmenõkig igyekszik szó szerinti lenni, de természetesen az adott nyelvi sajátosságokat is figyelembe kell venni. Így minden szó szerintiségre törekvõ fordítással összhangban, minden helyen nem alkalmazhatja a szó szerintiséget. A legtöbb magát kereszténynek vallót persze nem zavarja az sem, hogy a Károli a legtöbb helyen a "szellemet" "léleknek" fordítja, holott az eredeti héber és görög szerint két külön szó, azaz külön-külön jelentéssel bíró fogalom. A szellemnek (ruah, pneuma) legalább hatféle jelentése van a Szentírásban, tehát e vers azért írja "Ihletett kijelentésnek", mert arról van szó. Az elsõ "szellem" Jehova "ihletett kijelentését" jelenti, a második pedig Sátánét. Így jobban érthetõ, mint a szimpla szellem, mely sok más jelentéssel keverhetõ. "Helyette a görög πνευ̑μα (pneuma) (Lélek/szellem) kifejezés áll" Maradjunk a szellemnél, mert ugyanis ennek szokták a leggyakrabban fordítani. És így nem összekeverhetõ a lélekkel. "Egyébként érdekes, hogy az újvilág fordítás a (Máté 28, 19)-ben a πνευ̑μα (pneuma) szót helyesebben fordítjátok szellemnek. Miért?" (Máté 28:19) "Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetbõl való embereket, kereszteljétek meg õket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében" Mert ott nem a szent szellem, ill. sötétség szellemének az ihletett kijelentésérõl van szó. Hiába tagadod, amikor a "szellem mondja", akkor "ihlet". "Miért van az, hogy egyik helyen ugyanazt a szót "szellemnek", a másik helyen pedig "ihletett kijelentésnek" fordítjátok?" Logikus választ adtam. Másrészt a ti "elismert" fordításaitok miért vannak tele annyi rengeteg következetlenséggel és teológiai hibával??? Pl. "szellem/lélek", a "pokol", vagy a "hádesz/gyehenna" kérdésben? Néhány ilyen durva ellentmondásra az elõzõ és a mostani válaszomban is hivatkoztam. A Róma 9:5 pl. A 'János betoldás' pl. és még sok olyan hely, melyben a létezõ magyar fordítások sem egységesek. [link] "Nyilván azért, mert hitetek szerint az (1Tim 4, 1)-ben a szellem/lélek nem mondhatja meg, hogy mi lesz jövõben, hiszent a Szent Lélek hitetek szerint egy személytelen erõ." Mellétrafáltál most is. Azokon a helyeken ahol néhányszor a Biblia élénk költõi képpel élve megszemélyesíti a szellemet, az ÚV fordítás is így fordítja. De ettõl még a Biblia szerint a szent szellem mögött Jehova áll, aki mint tevékeny erejét IRÁNYÍTJA, és arra használja, amire csak akarja. "Ugye elég fura lenne, ha beszélne." Miért ne "beszélhetne" a szent szellem, ha Jehova külsõdlegesen ható EREJE? Mi ebben a hihetetlen a mi korunkban? Semmi, hiszen az ember is kitalálta már a rádiót. Ha azt mondjuk, hogy "szól a rádió", akkor te a háromságos logikáddal feltétlenül arra gondolsz, hogy a rádió tényleg magától képes beszélni???? :) ) Te nagyon megtéveszted magad akkor. Pedig a magyar nyelvben is rengeteg ilyen átvitt értelmû kijelentés van. Egyébként túlnyomó többségben a Biblia személytelen erõként említi a szent szellemet! Még egyszer megkérdezem, hogy rögzüljön: E vers szerint Jézust ez az "EGYEDÜLI igaz Isten" küldte el, vagy tagadod?!!!!
Tök feleslegesen megy itt az okoskodás! Tanúkkal folytatott beszélgetéseim egyértelmûen igazolják a választ, tehát IGEN, hamisnak és a Sátántól eredõnek tartanak mindent, ami nem az õrtornyos popkultúrájuk része, vagy nem az ébredjetek címû áltudományos folyóiratban foglalt és már majdnem kifelejtettem az erõsen szubjektíven fordított "bibliájukat". Nekem nem is kellett õket kérdeznem, mondták õk ezt maguktól is, mikor kedvesen visszautasítottam a lelki életembe való közeledésüket. Csak kapkodtam a levegõt, amikor a fejemre olvasták, hogy én, mint -mint megannyi ember a világon- katolikus, személyesen az én bûnöm is a keresztes hadjárat! (Persze a zseniknek gondolom nem esett le, hogy a ker. hadjáratok a muszlim világ elõretörése ellen zajlottak, ami ugyanúgy hamis az õ szemükben...errõl biztos nem ír az õrtorony...) Tehát, kedves kérdezõ, igen, hamisnak és sátáninak tartanak mindent és mindenkit, aki nem fogadja el az õ nézeteiket...csak vigyázz, mert úgy is bánnak veled! Ahhoz képest, hogy állandóan ájtatoskodnak a jóindulattal, meg az emberséggel, a nem tanúkat simán hatodrangúnak gondolják, tehát az erkölcsi kitételeik a világiakra nem vonatkoznak!
„Menjetek ki belõle, én népem, ha nem akartok részt venni bûneiben, és ha nem akartok kapni csapásaiból.” — Jel 18:4. Mibõl állna neked személyesen utánanézni annak, amivel vádolsz, mit "vádolsz" meghazudtolsz minket??? Nem írunk a muszlimokról a keresztes hadjáratokkal kapcsolatban? No, akkor szemezgess: [link] Na de konkrétan ezt ajánlom mindenkinek: [link]
Tehát, nem az sértõ számodra, hogy arcul kapod, hogy kasztrendszerben gondolkodtok az emberekrõl, hanem mert nem vagyok elég olvasott az õrtoronykönyvtárban? Illetve, nem tartod gáznak, hogy a testvéreid a keresztes hadjáratot a szememre vetették, mint kollektív bûnt? Ez esetben tényleg elnézésedet kérem. Azonban, kérlek, válaszoljatok korrekten a kérdezõ kérdésére és ne linkeket, meg idézeteket szurkáljatok be, hanem mondjátok ki egyenesen azt, hogy VALÓJÁBAN mit gondoltok rólunk, a szemetekben közellenségnek tartott világiakról! A gyüliben olyan büszkén tapsoltok, amikor más hívõk ellen hergelnek titeket, idekint, a valóságban ezt miért nem vállaljátok fel?
Vannak, akik inkognitóban sem írnak hülyeségeket, de vannak, akik direkt ezzel élnek vissza. Nézz utána, hogy mit jelent a "kasztrendszer". Ja, ha nem vagy elég olvasott, akkor pedig ne vádaskodj!! "Illetve, nem tartod gáznak, hogy a testvéreid a keresztes hadjáratot a szememre vetették, mint kollektív bûnt?" Te az elõbb "személyes" számonkérést írtál. Mellesleg neked mit jelent az az idézet a bibliából? Direkt neked írtam. :) UGYANAZT valljuk másokról, mint az elsõ századi keresztények, Krisztus követõi. Ugyanazt valljuk, amit a Biblia ír! Idéztünk is belõle ezzel kapcsolatban, el is mondtuk már ezerszer, ja hogy nem tetszik az igazság?! Errõl nem tehetek. Nagyon-nagyon visszatetszõ Jehova Tanúit azért ócsárolni, ami a bibliai igazság Istentõl!!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Megint nem kaptam konkrét választ, csak Isten nevével való dobálózást. Ennél egyszerûbben nem tudom feltenni a kérdésemet, ahogy fentebb történt, gyávák vagytok, mert jópofiztok a világiaknak, de valójában nem mondjátok el, mit gondoltok róluk! Nem megyek bele a már fentebb érintett témákba, pontosan tudod te, hogy mirõl van szó. Csak hogy megnyugtassalak az õrtornyos mûveletlenségemet illetõen - valóban nem vagyok gyakori olvasója ezeknek a kiadványoknak, de olvastam az ébredjetek címûbõl is párat, az állítólagos bibliátokat is forgattam, mert kaptam én elég színes-szagos térítõs anyagot, illetve voltam királyság teremben is, na az volt a csúcs, amik ott elhangzottak... Szégyellhetnétek magatokat, mert egyáltalán nem szeretetre tanítjátok a híveket, hanem félelemre és ebbõl fakadó gyûlöletre! Nektek a káosz tökéletes, hogy szétszakítsatok családokat, állandóan a szeretetrõl dumáltok, de én nem látom, hogy ebben az agymosodában bármi lenne, sõt! A legtöbb JT lelkileg nagyon kibicsaklott, meghasonlott ember, tudom, hogy sokan nem fogják elhinni amit leírok, pedig igaz: egyet sem ismerek, aki normális lenne. Nem azért mondom ezt, mert õk egy szektát választottak, kit érdekel, õ életük! Alapvetõ emberi és érzelmi tényezõkrõl beszélek, teljes szociológiai tanulmányt lehetne írni a csapatról. Mondjuk, nem csoda, ilyen szekták csak a lelkileg gyenge embereket tudják megfogni Na, írjál vissza még pár idézetet, aztán csöngess be Mari nénihez!
Te egy rosszindulatú ember vagy, aki pontos ismeret nélkül vagdalózik olyan dolgokkal, melyet nem lát át! Ennyi volt.
Csak egy kis hozzáfûzés... nekem eddig jó élményeim voltak a tanúkkal, (személyek) de PONT emiatt a vérre és részletekig menõ viták miatt valószínûleg eltávolodom tõlük. Hihetetlen energia az állandó felkészülés, az azonosulás (nincs szoknyám! :) ) Valóban sokat kell tanulni, hogy a legkisebb részletre is tudjam a választ...és nekem erre nincs erõm. MIT SZERETETT VOLNA JÉZUS ÜZENNI? Még mindig itt tartok, HOGYAN valósítsam meg az életemben. Észreveszi e más...? Hát lehet, hogy nem. :( Köszönöm a megosztásokat, elgondolkodtattak.
Egy igaz vallás van, ha szívbõl imádkozol Istenhez, hogy megtaláld azt, meg fogod. Tessék, teszteld! :)
A kérdező hozzászólása: Áhh idõközben kaptam egy választ, most vettem észre: "Ki mondtuk már számtalanszor, úgy mint Jézus és a tanítványai is. (1János 5:19) "Tudjuk, hogy az Istentõl származunk, de az egész világ a gonosz hatalmában van." Legalább ebben õszinte vagy. Én azonban éppen fordítva gondolom, mint te.
Igen. Jehova Tanúinál fekete-fehér a gondolkodás. Valami vagy az õ szervezetüktõl jön vagy a Sátántól. Ergo minden ami nem tõlük van az a Sátán mûve. Elég jól ismerem õket sajnos, ha van még kérdésed, nyugodtan írj privátban.
A kérdező hozzászólása: Ez elég szánalmas. Én ilyen gondolkodású embereket már alapból be sem engednék a házamba.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szia. Bírósági tárgyalást nem szeretnél Tanúk, és meghallgatás nélkül? Mert azt látom, hogy a válaszokat nem a Tanúk adták, és máris halálra ítélted õket. Sõt tárgyalás nélkül akár ki is végezhetnél minket, Nem? Gratulálok. ezek után már nem válaszolok, az ítéleted meghoztad, Isten is fog hozni egyet, a Te hozzáállásod alapján a részedre. Mert amilyen mértékkel mértek másoknak, olyannal fognak nektek is mérni. s az is kitûnik a hozzá állásodból, hogy nem ismered az írásokat, ezért nem is tudod alkalmazni a benne foglaltakat. Javaslom, elõbb tanulj belõle, hát ha felfedezed, hogy Jézus nem tanította az ilyen magatartást. (lehet nullázni) Katy Weaver
Jol teszed , csak az eleted fugg a pontos tanitastol, na latod, ez satan muve, maris a csapdajaban vagy.
Igazából a kérdést is rosszul tetted fel. Szerintem minden felekezetben van olyan ember aki két úton jár pl cigarettázik, vagy házasságot tõr vagy a csúfolódok székében ül. Nem a felekezeteknek kell megtérni hanem az embereknek.
Katy! A kérdezõ feltett egy kérdést és kijelentette, hogy nem enged be titeket a lakásába. Erre te kivégzésrõl és gyilkosságról hallucinálsz. Bocs, de fordulj orvoshoz. A kérdésre a válasz, hogy Rutherford idejében igen. Jelenben nem tudom, hogy annak tartják-e, de szerintük az összes vallás hamis rajtuk kívül.
miért te ne úgy gondolod, hogy a te vallásod az igaz? Ha úgy gondolod, miért itéled el a Tanúkat? Ha nem ugy gondolod, miért nem keresel más vallást?
A Tanúk minden embert egyfórmán szeretnek és tisztelnek. Viszont Jézus egy keskeny és egy széles útról beszélt! (Máté 7:13, 14) „13 Menjetek be a szûk kapun; mert széles és tágas az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon mennek be; 14 ellenben szûk az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják.” Ebböl kitünik, hogy sokkal több vallás hamis, mint amennyi igaz! Szóval a hamis vallásokat szerinted ki vezeti? Nem Sátán? És az egyetlen igaz vallást ki vezeti? Nem az igaz Isten? Lehet az egész vallás igaz, ha van egy széles út, ahhol sokan vannak és egy keskeny út ahol kevesen? Ha a széles út, ahhol sokan vannak, a pusztulásba vezet a vers szerint, akkor a legtöbb ember vallását nem Sátán irányitja?
A Máté 7:13, 14 nem azt jelenti inkább, hogy a kihívásoktól való elmenekülés nincs hasznára az embernek? A logikád is hibás, mert akkor az igazság fokmérõje az ismerõik számában mutatkozik. Ha így van, akkor holnap alapítok egy vallást, amiben csak én vagyok, és mivel kevesebb nem lehet, az enyém az egyetlen igaz hit. Nem bántani akarlak titeket, abban hisztek, amiben akartok, de azért az értelmen ne tegyünk már erõszakot! Tessék rendesen alátámasztani azt a világnézetet!
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Katy Weaver! Nem lepõdöm meg hozzászólásodon, mert te is, mint egy vérbeli Jehova Tanúja vallod a következõ alapelveket. A valláskritikát üldözésként éled meg, és a Máté 24, 9 beteljesedését látod benne. Ez mind annak a hozzáállásnak a tereméke, hogy túlságosan azonosítod magad az Õrtorony szervezettel. Valahol azért mégiscsak szégyenled magad, mert nem mered kimondani, amit gondolsz rólam, és a többi keresztényrõl, miszerint mi a Sátán szervezetéhez tartozunk, te és a társaid pedig Isten szervezetéhez. A valóságban azért ez némiképp fordítva van. Azért azt mindenesetre közlöm veled, hogy a valláskritikát minden józanul gondolkodó ember használja, a modern teológiában külön tudományág épül erre. A valláskritika ugyanis nem a személyek, hanem bizonyos tantételek ellen irányul. A te bigott gondolkodásodban azonban a kettõ összefolyik, és ahelyett, hogy válaszoltál volna a kérdésre elkezdtél személyeskedni, és vagdosni Isten ítéletével. Jah, jól tudom, hogy milyen sors vár majd a "hitetlenekre". Jehova Tanúi szóhasználatával élve "ott pusztulnak majd az armageddonkor". Na persze, ez enyhe kifejezés, hiszen a februári Õrtoronyban a magyar fordításnál már ügyeltetek arra, hogy enyhébb kifejezéssel adjátok vissza az eredeti szöveget, mert a szó szerinti fordítás még a Tanúknak is sok lett volna. (ha tudsz angolul, olvasd el az eredetit). Bár tudod Katy, nem meglepõ amiket írogatsz, hiszen tõled többször is olvastam már ilyen fenyegetéseket, amikor az ítélettel vagdalózol - Jehova Tanúja jól bevált módszerével, a fenyegetéssel. Az Írásokról pedig annyit, hogy valószínû több ismerettel rendelkezem mint te. Ismerem annak a kornak a kultúráját, amiben a Biblia keletkezett, több dogmatikai magyarázat is a birtokomban van, katolikus, protestáns, és nem mellõzöm a zsidó írásmagyarázatokat sem. Sõt, - ez lesz a legmeglepõbb - még Jehova Tanúitól is van kiadványom, csak azért, hogy még véletlenül sem tudjátok azt mondani, hogy nem ismerlek titeket. Olvasgattam már itthon a "Mit tanít valójában a "Biblia" címû kiadványotokat, de engedd meg, hogy most ezt ne kommentáljam :-) Veled ellentétben, akinek csak az Õrtorony kiadványok állnak rendelkezésedre, és ha azok nem lennének értelmezni sem tudnád az Írásokat.
Kedves Válaszoló. Azt nem állítom, hogy mindent tudok, mert olyan soha nem lesz, még az örökké valóságban sem, hogy már mindent tudunk. De tévedsz, mert nem csak az õrtorony van a birtokomban, és sok más egyéb dolgoknak könyveknek is utána olvastam. S az hogy kinek mennyire van ismerete a bibliából, nem az számít Isten elõtt. Mert minden dolog annyit ér amennyit alkalmaznak belõle. Pál apostol a szeretet himnuszában leírta, hogy ha mindent tudó volna, és ha angyalok nyelvén is tudna beszélni, De szeretet nincs benne semmi haszna nincs belõle. Isten nem a tudás mennyiségét nézi, hanem az alázatosságot és az engedelmességet. a Farizeusok is és az írástudók is Jobban "ismerték" az írásokat. Aztán mit értek el vele?.... Katy Weaver
Jehova Tanúi pedig nem fenyegetnek senkit, Én sem. ezzel az erõvel, más vallásokat is lehetne ezzel támadni, amikor a tüzes pokolról beszélnek, az nem fenyegetés? S akkor az apostolokat, és Jézust is lehetne ezzel vádolni, mert kijelentette, hogy ha nem élnek ahogy kell akkor sajnos elpusztulnak. S ha belenéznél a bibliádba, a teremtõ is használ, nem épen a Te fülednek való szavakat, mint: "minden madár jól lakott a húsukból" Stb. "egyétek a katonai parancsnokok húsát, kicsinyekét, szabadokét" Stb. Katy Weaver
Egyszerûen nem lehetne Igen - Nem választ adni ? Mindig mondanak valami betanult töltelék szöveget mellé. Hihetetlen. Képzeld nem minden vallás mondja azt amit Ti. pl.: Katolikus egyház szerint minden igaz keresztény hívõ üdvözölhet, - aki betartja Isten parancsolatait - Mindegy milyen szervezethez/egyházhoz tartozik. Üdv.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "A Máté 7:13, 14 nem azt jelenti inkább, hogy a kihívásoktól való elmenekülés nincs hasznára az embernek?" Hát ha a "pusztulást" olyannak vesszük, ami nincs hasznára az embernek... :) Kedves válaszoló! Itt két útról van szó, egy JÁRHATÓRÓL és egy olyanról, ami "pusztulásba" visz. Mit nem lehet ezen az egyszerû jézusi igazságon jól értelmezni és ugyan miért is kéne félremagyarázni, mikor mindannyian tudjuk, hogy ez a sötét világ pont ilyen volt Jézus idejében is, és ma is! Akik rosszul döntenek, gyakran közvetlenül tapasztalják meg ennek az igazságát. Ha pl. nem fogadod meg a bölcs tanácsot, és ittasan vezetsz, vagy csak ittas sofõr mellett utas vagy, könnyen kerülhetsz komoly veszélybe. De bármilyen szellemi gyengeség, felelõtlenség, mely Isten bölcs tanácsainak ellentmond, vezet gyakran, vagy ha rendszert csinálsz belõle, elõbb-utóbb tragédiához. Ez csak az életbõl vett szigorú tapasztalat. De itt természetesen mélyebb szellemi állásfoglalásról is szó van Isten oldalán, vagy ellene - ugyanis sokan bármennyire szeretnék, NINCS semleges álláspont, vagy középút a Biblia szerint. "Ha így van, akkor holnap alapítok egy vallást, amiben csak én vagyok, és mivel kevesebb nem lehet, az enyém az egyetlen igaz hit." Ezzel magát Jézust vádolod, mintha Õ, vagy ma Jehova Tanúi nem adnának meg még ezen kívül rengeteg más érvet annak igazolására, hogy mi a bibliai igazság. Nem mondta senki, hogy önmagában csak a csoport mérete, a "keskeny út" számít, de tagadhatatlan, hogy az egyik azonosítója az igaz vallásnak. Az igazságot ti. az ókorban és a mi korunkban sem fogadta el a többség, sõt! Éppen most néztem egy filmet, amiben ez hangzott el: "amit az emberek hallani akarnak, amit hisznek, utána még minden más, és csak ezután jöhet az igazság!" A legtöbb ember sajnos így gondolkozik. Rendkívül valóságszagú volt a film, a bankok óriási társadalomalakító hatásáról volt benne szó. Ez az "alakítás" persze rendkívül tragikus és káros - nem csak az egyéneknek, akiket a tartozással rabszolgává tesznek, hanem a nemzeteknek is, mert tény, hogy háborúk kitörését, sorsát és végkimenetelét KÖZVETLENÜL befolyásoló hatalmuk van!!
"A valláskritikát üldözésként éled meg, és a Máté 24, 9 beteljesedését látod benne." Kedves kérdezõ, már megbocsáss, de amit te az elején válaszolóra reagáltál, az nem "valláskritika", hanem egyoldalú ítélkezés, minden alaposabb meggyõzõdés nélkül. Ezért válaszolt Katy Weaver olyan velõsen, ahogy. Persze, ehhez is jogod van, de akkor ismerd el, amit csinálsz. "Ez mind annak a hozzáállásnak a tereméke, hogy túlságosan azonosítod magad az Õrtorony szervezettel." Katy Weaver nevében nem beszélhetek, de én az igazsággal akarom minél jobban azonosítani magam, de meggyõzõdésem, hogy õ is! "nem mered kimondani, amit gondolsz rólam, és a többi keresztényrõl, miszerint mi a Sátán szervezetéhez tartozunk, te és a társaid pedig Isten szervezetéhez." Ki mondtuk már számtalanszor, úgy mint Jézus és a tanítványai is. (1János 5:19) "Tudjuk, hogy az Istentõl származunk, de az egész világ a gonosz hatalmában van." Hogyhogy? Csak õk lehettek igazak? Ja, mert akkor még nem volt más "keresztény" egyház, csak õk EGYSÉGESEN? Mert ezt az érvet szoktátok elsütni gyakran ilyenkor, igaz? De hogy is van ez? Isten az ihletett görög szövegekben határozottan ELÍTÉLI a széthúzást, megosztottságot, minden szektásságot és szigorú hitelveken alapuló EGYSÉGET vár el. Ha ez így van, akkor a Sátán hatására késõbb mégis végbemenõ szakadásokat hogyan, milyen alapon minõsíthetitek "Isten elõtt elismert" közösségeknek? Mert logikus, hogy ha az isteni parancs ellenére valamely csoport kiszakad az eredetibõl, az nem élvezheti Isten elismerését. Mert ha Istennek ez lett volna a szándéka, NEM TILTOTTA VOLNA MEG. De mivel minden egységromboló magatartás el lett ítélve, nem hivatkozhatunk Istenre úgy, hogy Õ majd "minden egyházban összegyûjti az õszintéket", vagy azokat, akik "betartják Isten parancsolatait". Egyrészt az "õszinteség" önmagában nem elég, hiszen rengetegen hisznek õszintén a saját hitelveik igazában, ettõl a hamis nem lesz igaz, igaz?! Másrészt ha sok, egymásnak ellentmondó egyház rengetegféleképpen képzeli el azt, hogy hogyan kell "betartani Isten parancsolatait", milyen egységrõl beszélhetünk? Semmilyenrõl. Ezen kívül elsõsorban "Isten AKARATÁNAK a CSELEKVÉSE" számít, mert Jézus ehhez kötötte a megmentést. Mi Isten akarata a Biblia szerint? Pl. "megismerni Õt" az igazság szerint, nem pedig a róla szóló hamis tanok által, mint pl. egy kitalált háromszemélyû istenség, mely bálványimádókká teszi a benne hívõket. Mert "szellemmel és igazsággal" kell Õt imádni. De az is az akarata, hogy tanúskodjunk másoknak róla és arról, amit véghezvitt a megváltásunkra. Vajon hány csoport teszi ezeket? Pedig ez csak két dolog Isten akaratából!! (Máté 24:14) "És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég." Ja, hogy ti még nem várjátok a véget? Jézus ezt is megjövendölte. :) A legtöbb ember tudniillik alszik, nem vesznek észre semmit, mint ahogy Noé napjaiban sem.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); @Katy Weaver A szokásos, már-már klasszikus, jól betanult és rögzített JT válasz. Tereljünk, tereljünk, tereljünk (ez vonatkozik az utánad való Tanú válaszára is). De igazából nem lepõdöm meg, hiszen az Õrtorony szervezet is nagyon jól tudja, hogy kínos lenne neki, ha a házalás során azzal indítanának, hogy "Ön a Sátán szervezetéhez tartozik, mi pedig az egyedüli igaz egyház vagyunk". Pedig így kéne indítani, hogy az emberek is lássák a fogatok fehérjét, amit nem mindig akartok kimutatni. Az Õrtorony szervezet azonban rafináltan szervezi meg a térítõ hadjáratait, szimpátiát keltve, és elhinteni bennük a kételkedés magjait más felekezetek iránt, hogy aztán az illetõ az Õrtorony szervezet hatása alá kerüljön. A poénos az ebben a bigott gondolkodásban, hogy lényegében ugyanazon alapon mûküdik a szervezeted is, mint a Katolikus Egyház. A katolikus Egyházban ugyanis van egy Tanítóhivtal, ami adja a magyarázatokat a híveknek, aminek segítségével értelmezhetik a Bibliát. Az Õrtorony szervezet lecsekkolta ezt a klaszikus módszerint, amikor a híveit arra nevelik, hogy az Õrtorony-irodalom segítségével értelmezzék a Bibliát, és azon kívül utasítsanak el mindent, ami annak az irodalomnak ellent mondd. Az Õrtorony szervezet haragja ugyanis fellángol azon emberek ellen, akik a szervezeten kívül más teológiai-tudományos anyagot is igénybe merészelnek venni. Csak a hiszékeny, buta embereket tudjátok erre a "gondolkodásra" rávenni, egy olyan embert, aki jártas a tudományokban, és megvan a kellõ teológiai mûveltsége nem fogtok tudni beszervezni, mert van kellõ rálátása a dolgokra. A fenyegetésekrõl meg annyit, hogy igen, fenyegettek. Amikor pedig a Szentírása hivatkozol, meglepõen hiányosak a történelmi és teológiai ismereteid. Az Ótestamentum apokaliptikus képei ismertek voltak mind a zsidók, mind a pogányok elõtt, hiszen a régészetfeltárások ma már nyilvánvalóvá tették, hogy a zsidóság sokat foglalkozott Zakariás könyvével, a pogányok pedig sûrûn látogatták a zsidó istentiszteleteket, (csak nem engedték õket csatlakozni) így amikor az apostolok az ítéletrõl beszéltek, nem voltak számukra meglepõek. Nem úgy, mint azoknak a szerencsétlen laikusoknak, akiket Jehova Tanúival összhoz a sors. A JT-k ugyanis rafináltaln, látszólag kedvesen közelednek az emberekhez, majd amikor visszautasítják a tanításaikat, akkor a laikusokat elkezdik az ítélettel fenyegetni. A középkori, eltorzult vallásosságnak volt ez az eszköze, hogy amikor nem ellenáltak az emberek, az ítélettel félemlítették meg õket. Az Õrtorony szervezet ugyanezt csinálja. Ha valaki nem fogadja el a tanításaitokat, rögtön az ítélettel jöttök, olyan érzelmeket generálva az emberekben, hogy az ítélettõl való félelem miatt csatlakozzon hozzátok, vagy ha már nem teszi, akkor elültetitek az emberekben a bosszúálló isten képét, aki majd megbünteti az embereket, amiért vissza merték utasítani az Õrtorony szervezet tanításait. Ez az, amit lényegében az egész világon prédikáltok a teológiai ferdítések mellett, ami a Máté 24, 14-nek egy totális fals beteljesedése. Tehát akkor mégegyszer: "Jehova Tanúi! Igaz, hogy más vallásokat a Sátán által felhasznált szervezeteknek tekintettek?" Képtelenek vagytok egy szavas választ adni, vagy további terelésre van szükségetek? Hmm?
Kedves Éva, semmi sem számít, csak az igazság! Semmi sem fog megállni, csak az, ami igaz. Biztosan tudod mit mondott Jézus errõl: (János 8:31, 32) "Így aztán Jézus ezt mondta azoknak a zsidóknak, akik hittek neki: 'Ha megmaradtok a szavamban, valóban a tanítványaim vagytok, 32 és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.'" Semmi mással nem érdemes foglalkozni. Az élet erre épül, ha nem vesszük figyelembe, akkor az az élet egyik legalapvetõbb részét vetjük el. Ehhez nem kell egyetem, mindenki képes arra, hogy megtanulja. Ehhez csak õszinte és tiszta szándék kell, hogy megismerd az igaz Istent. (János 17:3)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!