Találatok a következő kifejezésre: Honnan tudom, hányadik (13 db)

A gitár taboknál honnan tudom, hogy melyik akkordot hányadik fekvésben kell játszani?

PL:

Legjobb válasz: A vízszintes vonalak ugye a húrok, a rajta lévõ számok meg azt mutatják hogy pontosan hanyadik húrköznél fogd le. A 0 üresen pengetett húrt jelez. Az általad felhozott példánál ha jól látom még nincsenek túl cifra dolgok, ezért nem is látsz túl magas számokat. :)

A vízszintes vonalak ugye a húrok, a rajta lévõ számok meg azt mutatják hogy pontosan hanyadik húrköznél fogd le. A 0 üresen pengetett húrt jelez. Az általad felhozott példánál ha jól látom még nincsenek túl cifra dolgok, ezért nem is látsz túl magas számokat. :)

Honnan tudjuk hogy Isten hanyadik pecsét feltörésénél tart jelenleg?

Legjobb válasz: Szia! Nos azok kedvéért akik nem tudják mirõl van szó, Jelenések könyve 6. fejezetében olvashatunk az un. "hétpecsétes" könyvrõl. Ez a lepecsételt könyv az Isten titkát, a megváltási tervnek a jövõben kibontakozó eseményeit rejtette magába. Az Isten végtelen kegyelme az, hogy a próféták közvetítése által velünk is megismerteti a jövõ titkát, folyamatosan és a szükségnek megfelelõen, ahogyan arról Ámós könyve 3. fejezet 7. versében olvashatunk. Ez az esemény a legszemléletesebb példája annak, hogy miként valósítja meg ezt Isten. A bemutatott eseményekben a világi történelem csak egy keret, amelybe beleillesztve láthatjuk Isten egyházának történelmét. Az események középpontjában nem a világi események állnak, hanem az Egyház sorsa, és az Egyházon keresztül az Isten megváltási terve, annak teljesedése. Az elsõ pecsét párhuzamba állítható a Jelenések könyve hét levelébõl Efézusi levéllel. Róma fénykorában a gyõztes hadvezérek fehér lovakkal vontatott kocsikon vonultak be a városba. Ezt a jelképet használja Isten az evangélium diadalmas útjának szemléltetésére. A fehér ló és lovas a keresztény egyház apostoli állapotát szimbolizálja. A fehér szín az egyház, és az általa képviselt evangélium tisztaságát jelöli. A lovas kezében lévõ íj (egy távolba is elható fegyver) és az a szándék ahogy kijött, (“kijõve gyõzve, hogy gyõzzön”) azt akarja szemléltetni, hogy az evangélium az apostoli gyülekezet lelkesedésével egyesülve, minden ellenálláson keresztül gyõzelemre tör. A korona, amely adatott a lovasnak, a diadalmas haladás gyõzelmét szemlélteti. Szebben és találóbban nem is lehetett volna szemléltetni az elsõ század kereszténységének az egész Római Birodalmat elárasztó gyõzelmes elõretörését. Az evangélium olyan gyorsan terjedt abban az idõben, hogy Pál apostol szerint minden teremtménynek hirdettetett. (lásd. Kol. 1,23). A második pecsét a Smirnai levéllel állíthat párhuzamba. Érdemes végig követni a pecsétek felbontását olyan szempontból, hogy a lelkes lények is mint Isten szolgái részt vállalnak a közvetítés szolgálatában. Történelmi kerete egybe esik a “Smirna”-i gyülekezeti korszak idejével. Ez az idõszak a római császárok heves keresztényüldözéseirõl nevezetes. A lovassal kapcsolatban adott ismertetés is megerõsíti ezt. A ló veres színe az evangélium tisztaságának az elszínezõdésére utal, amely a hamis tanítások eredményes tevékenységébõl adódik. Nikolaiták elõtérbe kerülnek. (Lásd. Jel.2,6. 14-15). Az üldöztetés és szenvedés jelképeként is elfogadható. A mártírok vérére utaló szín. A lovas fegyverzete már nem az evangélium diadalmas vonulását hívatott segíteni, hanem egy nagy kardot hordoz. A kard, a közvetlen környezet számára ható fegyver. Amit tesz ezzel a fegyverrel, az azt bizonyítja, hogy nem az Ige kardjáról van szó. Ezzel a fegyverrel elveszi a békességet a földrõl. Az üldözöttek létbizonytalanságára utal. Azt munkálja, hogy “az emberek egymást öljék”. A mártírok millióira utal. A harmadik pecsét a Pergamumi levéllel párhuzamos. A fekete szín a fehér ellentéteként jelenik meg, ebbõl adódóan azt a szellemi sötétséget és lelki nyomort jelképezi, amelyet ez a lovas hozott magával. A tévtanok és a pogány eszmék ebben az idõben már teljes uralomra jutottak a keresztény egyházon belül. Ekkor történt meg pl. a pogány ünnepek átvétele. A búza és az árpa az alapvetõ emberi tápláléknak, a kenyérnek az alkotó eleme. Ebben az esetben azonban ezt jelképesen kell érteni, az Istentõl származó élõ Igét Jézus Krisztust, és az írott Igét, a Szentírást szemléltetve, mint a hívõ ember lelki életét biztosító táplálékot. (lásd. Jn. 6,51. – Mt. 4,4. Jn. 6,63). A bemutatás szerint, ebben az idõben az egyház a hívõ ember lelki szükségleteit pénzért árulta. Egy “mérce” megközelítõen egy liternek felel meg. A római “dénárius” váltópénz volt, és egy munkás napi keresetét jelentette. Az alapvetõ emberi táplálék ilyen kezelése mellett az emberiség az éhenhalás határára jutott. Mindezt jelképesen kell érteni: lelki táplálék, lelki éhség, lelki halál. A lélek táplálékát pénzért árulta az egyház. A búza a gazdagabb réteg kenyere volt, az árpa pedig a szegényebb osztályé. Ki melyiket tudta megfizetni. Az isteni szózat a leghatározottabban megtiltja, hogy a borhoz és az olajhoz is ilyen lelkülettel közelítsen az egyház. A “bor” Jézus Krisztus vérének, az isteni szeretetnek, és a bûnbocsánat kegyelmi ajándékának a jelképe. Az “olaj” a Szentlélek jelképe. Ezek a kegyelmi adományok közvetlen Isten trónjától származnak, tehát ember nem befolyásolhatja annak mértékét. A negyedik pecsét párhuzamba állítható a Thiatirai levéllel. A sárga, vagy fakó szín a hervadó virág, a haldokló ember, vagyis az elmúló élet színe. Ez a szín azonban összefüggésben van a nyomorral, a félelemmel és a rettegéssel is. Ez az idõszak a középkori egyházi hatalom érintetlen, korlátlan kényuralmát jelöli, 538-1517-ig, a Reformáció kezdetéig. A “föld negyedrésze” azt a területet jelöli, amely fölött hatalmat gyakorolhatott a középkori egyházi hatalom. “Adatott azoknak hatalom” Ez az egyház minden eszközt igénybe vett, hogy a saját szuverén hatalmát elismertesse és fenntartsa: fegyverrel - hódító háborúk, éhséggel - a szegények kizsákmányolása, halállal - a milliók kivégzése, a föld fenevadai által - az inkvizíció kínzókamráinak kegyetlen hóhérai. Ezeket a fenevadakat azonosítani lehet azokkal a politikai hatalmakkal, amiket Dániel állatképei jelképeznek. Az ötödik pecsét a XVI. századba vezet el. Izrael templomi szolgálatában a pitvarban lévõ áldozati oltárral kapcsolatban tudunk arról, hogy az áldozat vérét az oltár alá öntötték. A jelképesen vett mennyei templom pitvara és áldozati oltára a földünk. Ezen az oltáron lett megáldozva “Istennek ama Báránya” is, aki elvette a világ bûneit. Ez alól az oltár alól, vagyis a földbõl kiáltanak a mártírok “lelkei” igazságszolgáltatásért. Ez azt is jelenti, hogy a meghalt igazak nem a mennyországba jutnak, hanem a nagy áldozati oltár alá. A föld mélye a várakozási helyük (lásd. Pl. Dán. 12,2. 13). Az a tény, hogy János “lelkeket” lát az oltár alatt, és hallja õket kiáltani, csupán jelképes kifejezés. A Biblia egyértelmûen tanítja azt, hogy a halál után nincs tudatos és érzelmekkel telített lét. (Préd. 9. 7-8. 12). Az a “lélek”, amelyrõl itt szó van, a vérben lévõ isteni éltetõ erõ, maga az élet, amit erõszakosan szakítottak el a testtõl. (Lásd. V.Móz. 12,23. v.ö: III.Móz. 17,11. 14. I.Móz. 2,7). Ez a vér a testtel együtt a föld alá - az oltár alá - jut a halál után. Azt a kifejezést, hogy ezek a lelkek Istenhez kiáltanak, hasonlóképpen kell érteni, mint a Biblia egyéb ilyen kijelentéseit is: "A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földrõl.". (I.Móz. 4,10). “Mert a kõ is ellened kiált a falból, és a gerenda a faalkotmányból visszhangoz neki.” (Hab. 2,11). “A ti mezõiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok kiált”. (Jak. 5,4). A bemutatott esetben tehát azt mondhatjuk, hogy a mártírokkal szemben elkövetett igazságtalanság kiált, az igazság és jogosság Istenéhez. A mártírok kiáltására Isten azzal válaszol, hogy “adatának azoknak egyenként fehér ruhák.” “A fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei.” (Jel. 19,8). Ezek a vértanúk csaknem az egész középkor alatt félreismert és megvetett “eretnekek” voltak. Életük és jellemük be volt mocskolva az emberek elõtt. A Reformáció fosztotta le róluk az inkvizíció mocskos vádjait, hogy a maguk tisztaságában és ártatlanságában állhassanak az emberek elõtt. Így lett világossá, hogy ezek az emberek nem “eretnekek” és nem gonosztevõk voltak, hanem “megölettek az Istennek beszédéért és bizonyságtételéért.” Jézus másik válasza feléjük az, hogy “még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik azoknak a száma, akiknek meg kell ölettetni”. A mártíroknak adott válaszban magába foglalja, hogy még mindig lesznek olyanok, akik életük feláldozásával pecsételik meg Istenhez való hûségüket. A hatodik pecsét jelzi és nyitja meg az Úr nagy napját megelõzõ jelek sorozatát. Amikor a vég idejével kapcsolatos jelekrõl történik említés, akkor elmaradnak a jelképek és elõtérbe lép a szószerinti értelmezés. Az itt felsorolt eseményeket azonosítani lehet azokkal a jelekkel, melyeket Jézus dicsõséges visszajövetelével kapcsolatban olvashattunk az evangéliumokban. (Máté 13,24). Jézus megközelítõen be is határolja azt a történelmi idõt, amikor a végidõ ezen jeleinek a teljesedését várni lehet. (Márk. 13,24). A Reformáció elterjedése vetett gátat a középkori egyház önkényuralmának és fékezte meg az üldözés kegyetlen idõszakát. Jézus szavai szerint tehát a végidõ jelei a Reformáció elõretörése idején kezdõdtek meg. Az elsõ jel 1755. november 1-én történt. Európában, különösen Portugália területén, de legfõképpen Lisszabonban olyan földrengés volt, amilyet addig még nem észleltek sehol. A következõ jel 1780. május 19-én történt. Ez az esemény New York állam keleti és New England déli vidékén volt észlelhetõ. (Észak-Amerika dél-keleti része) A harmadik jel a sötét napot követõ éjszaka volt tapasztalható. Úgy gondoljuk, hogy a következõ és egyben utolsó jel közvetlenül Jézus Krisztus dicsõséges megjelenésével egyidõben fog teljesedni, esetleg közvetlenül a megjelenése elõtt. (14. vers). Ezt a következtetést erõsíti meg a pecsét végsõ jelenetérõl adott kinyilatkoztatás. 15-17. vers. Nagyon sok hasonlóságot találhatunk a hetedik csapás leírásában is, ami szintén azt bizonyítja, hogy ez az utolsó jel csak közvetlenül Jézus visszajövetelekor fog beteljesedni. Jel. 16,17-21. (20.) A pecsétek alapján tehát megismerhettük azt, hogy szinte az egész keresztény világ megromlott. Ilyen háttér mellett nem lehet csodálkozni azon a rémületen, amit Jézus megjelenése vált ki az emberekbõl. Vagyis a kérdésedre válaszolva most a hetedik pecsét elõtt állunk. Üdv. Péter

Szia! Nos azok kedvéért akik nem tudják mirõl van szó, Jelenések könyve 6. fejezetében olvashatunk az un. "hétpecsétes" könyvrõl. Ez a lepecsételt könyv az Isten titkát, a megváltási tervnek a jövõben kibontakozó eseményeit rejtette magába. Az Isten végtelen kegyelme az, hogy a próféták közvetítése által velünk is megismerteti a jövõ titkát, folyamatosan és a szükségnek megfelelõen, ahogyan arról Ámós könyve 3. fejezet 7. versében olvashatunk. Ez az esemény a legszemléletesebb példája annak, hogy miként valósítja meg ezt Isten. A bemutatott eseményekben a világi történelem csak egy keret, amelybe beleillesztve láthatjuk Isten egyházának történelmét. Az események középpontjában nem a világi események állnak, hanem az Egyház sorsa, és az Egyházon keresztül az Isten megváltási terve, annak teljesedése. Az elsõ pecsét párhuzamba állítható a Jelenések könyve hét levelébõl Efézusi levéllel. Róma fénykorában a gyõztes hadvezérek fehér lovakkal vontatott kocsikon vonultak be a városba. Ezt a jelképet használja Isten az evangélium diadalmas útjának szemléltetésére. A fehér ló és lovas a keresztény egyház apostoli állapotát szimbolizálja. A fehér szín az egyház, és az általa képviselt evangélium tisztaságát jelöli. A lovas kezében lévõ íj (egy távolba is elható fegyver) és az a szándék ahogy kijött, (“kijõve gyõzve, hogy gyõzzön”) azt akarja szemléltetni, hogy az evangélium az apostoli gyülekezet lelkesedésével egyesülve, minden ellenálláson keresztül gyõzelemre tör. A korona, amely adatott a lovasnak, a diadalmas haladás gyõzelmét szemlélteti. Szebben és találóbban nem is lehetett volna szemléltetni az elsõ század kereszténységének az egész Római Birodalmat elárasztó gyõzelmes elõretörését. Az evangélium olyan gyorsan terjedt abban az idõben, hogy Pál apostol szerint minden teremtménynek hirdettetett. (lásd. Kol. 1, 23). A második pecsét a Smirnai levéllel állíthat párhuzamba. Érdemes végig követni a pecsétek felbontását olyan szempontból, hogy a lelkes lények is mint Isten szolgái részt vállalnak a közvetítés szolgálatában. Történelmi kerete egybe esik a “Smirna”-i gyülekezeti korszak idejével. Ez az idõszak a római császárok heves keresztényüldözéseirõl nevezetes. A lovassal kapcsolatban adott ismertetés is megerõsíti ezt. A ló veres színe az evangélium tisztaságának az elszínezõdésére utal, amely a hamis tanítások eredményes tevékenységébõl adódik. Nikolaiták elõtérbe kerülnek. (Lásd. Jel.2, 6. 14-15). Az üldöztetés és szenvedés jelképeként is elfogadható. A mártírok vérére utaló szín. A lovas fegyverzete már nem az evangélium diadalmas vonulását hívatott segíteni, hanem egy nagy kardot hordoz. A kard, a közvetlen környezet számára ható fegyver. Amit tesz ezzel a fegyverrel, az azt bizonyítja, hogy nem az Ige kardjáról van szó. Ezzel a fegyverrel elveszi a békességet a földrõl. Az üldözöttek létbizonytalanságára utal. Azt munkálja, hogy “az emberek egymást öljék”. A mártírok millióira utal. A harmadik pecsét a Pergamumi levéllel párhuzamos. A fekete szín a fehér ellentéteként jelenik meg, ebbõl adódóan azt a szellemi sötétséget és lelki nyomort jelképezi, amelyet ez a lovas hozott magával. A tévtanok és a pogány eszmék ebben az idõben már teljes uralomra jutottak a keresztény egyházon belül. Ekkor történt meg pl. a pogány ünnepek átvétele. A búza és az árpa az alapvetõ emberi tápláléknak, a kenyérnek az alkotó eleme. Ebben az esetben azonban ezt jelképesen kell érteni, az Istentõl származó élõ Igét Jézus Krisztust, és az írott Igét, a Szentírást szemléltetve, mint a hívõ ember lelki életét biztosító táplálékot. (lásd. Jn. 6, 51. – Mt. 4, 4. Jn. 6, 63). A bemutatás szerint, ebben az idõben az egyház a hívõ ember lelki szükségleteit pénzért árulta. Egy “mérce” megközelítõen egy liternek felel meg. A római “dénárius” váltópénz volt, és egy munkás napi keresetét jelentette. Az alapvetõ emberi táplálék ilyen kezelése mellett az emberiség az éhenhalás határára jutott. Mindezt jelképesen kell érteni: lelki táplálék, lelki éhség, lelki halál. A lélek táplálékát pénzért árulta az egyház. A búza a gazdagabb réteg kenyere volt, az árpa pedig a szegényebb osztályé. Ki melyiket tudta megfizetni. Az isteni szózat a leghatározottabban megtiltja, hogy a borhoz és az olajhoz is ilyen lelkülettel közelítsen az egyház. A “bor” Jézus Krisztus vérének, az isteni szeretetnek, és a bûnbocsánat kegyelmi ajándékának a jelképe. Az “olaj” a Szentlélek jelképe. Ezek a kegyelmi adományok közvetlen Isten trónjától származnak, tehát ember nem befolyásolhatja annak mértékét. A negyedik pecsét párhuzamba állítható a Thiatirai levéllel. A sárga, vagy fakó szín a hervadó virág, a haldokló ember, vagyis az elmúló élet színe. Ez a szín azonban összefüggésben van a nyomorral, a félelemmel és a rettegéssel is. Ez az idõszak a középkori egyházi hatalom érintetlen, korlátlan kényuralmát jelöli, 538-1517-ig, a Reformáció kezdetéig. A “föld negyedrésze” azt a területet jelöli, amely fölött hatalmat gyakorolhatott a középkori egyházi hatalom. “Adatott azoknak hatalom” Ez az egyház minden eszközt igénybe vett, hogy a saját szuverén hatalmát elismertesse és fenntartsa: fegyverrel - hódító háborúk, éhséggel - a szegények kizsákmányolása, halállal - a milliók kivégzése, a föld fenevadai által - az inkvizíció kínzókamráinak kegyetlen hóhérai. Ezeket a fenevadakat azonosítani lehet azokkal a politikai hatalmakkal, amiket Dániel állatképei jelképeznek. Az ötödik pecsét a XVI. századba vezet el. Izrael templomi szolgálatában a pitvarban lévõ áldozati oltárral kapcsolatban tudunk arról, hogy az áldozat vérét az oltár alá öntötték. A jelképesen vett mennyei templom pitvara és áldozati oltára a földünk. Ezen az oltáron lett megáldozva “Istennek ama Báránya” is, aki elvette a világ bûneit. Ez alól az oltár alól, vagyis a földbõl kiáltanak a mártírok “lelkei” igazságszolgáltatásért. Ez azt is jelenti, hogy a meghalt igazak nem a mennyországba jutnak, hanem a nagy áldozati oltár alá. A föld mélye a várakozási helyük (lásd. Pl. Dán. 12, 2. 13). Az a tény, hogy János “lelkeket” lát az oltár alatt, és hallja õket kiáltani, csupán jelképes kifejezés. A Biblia egyértelmûen tanítja azt, hogy a halál után nincs tudatos és érzelmekkel telített lét. (Préd. 9. 7-8. 12). Az a “lélek”, amelyrõl itt szó van, a vérben lévõ isteni éltetõ erõ, maga az élet, amit erõszakosan szakítottak el a testtõl. (Lásd. V.Móz. 12, 23. v.ö: III.Móz. 17, 11. 14. I.Móz. 2, 7). Ez a vér a testtel együtt a föld alá - az oltár alá - jut a halál után. Azt a kifejezést, hogy ezek a lelkek Istenhez kiáltanak, hasonlóképpen kell érteni, mint a Biblia egyéb ilyen kijelentéseit is: "A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földrõl.". (I.Móz. 4, 10). “Mert a kõ is ellened kiált a falból, és a gerenda a faalkotmányból visszhangoz neki.” (Hab. 2, 11). “A ti mezõiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok kiált”. (Jak. 5, 4). A bemutatott esetben tehát azt mondhatjuk, hogy a mártírokkal szemben elkövetett igazságtalanság kiált, az igazság és jogosság Istenéhez. A mártírok kiáltására Isten azzal válaszol, hogy “adatának azoknak egyenként fehér ruhák.” “A fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei.” (Jel. 19, 8). Ezek a vértanúk csaknem az egész középkor alatt félreismert és megvetett “eretnekek” voltak. Életük és jellemük be volt mocskolva az emberek elõtt. A Reformáció fosztotta le róluk az inkvizíció mocskos vádjait, hogy a maguk tisztaságában és ártatlanságában állhassanak az emberek elõtt. Így lett világossá, hogy ezek az emberek nem “eretnekek” és nem gonosztevõk voltak, hanem “megölettek az Istennek beszédéért és bizonyságtételéért.” Jézus másik válasza feléjük az, hogy “még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik azoknak a száma, akiknek meg kell ölettetni”. A mártíroknak adott válaszban magába foglalja, hogy még mindig lesznek olyanok, akik életük feláldozásával pecsételik meg Istenhez való hûségüket. A hatodik pecsét jelzi és nyitja meg az Úr nagy napját megelõzõ jelek sorozatát. Amikor a vég idejével kapcsolatos jelekrõl történik említés, akkor elmaradnak a jelképek és elõtérbe lép a szószerinti értelmezés. Az itt felsorolt eseményeket azonosítani lehet azokkal a jelekkel, melyeket Jézus dicsõséges visszajövetelével kapcsolatban olvashattunk az evangéliumokban. (Máté 13, 24). Jézus megközelítõen be is határolja azt a történelmi idõt, amikor a végidõ ezen jeleinek a teljesedését várni lehet. (Márk. 13, 24). A Reformáció elterjedése vetett gátat a középkori egyház önkényuralmának és fékezte meg az üldözés kegyetlen idõszakát. Jézus szavai szerint tehát a végidõ jelei a Reformáció elõretörése idején kezdõdtek meg. Az elsõ jel 1755. november 1-én történt. Európában, különösen Portugália területén, de legfõképpen Lisszabonban olyan földrengés volt, amilyet addig még nem észleltek sehol. A következõ jel 1780. május 19-én történt. Ez az esemény New York állam keleti és New England déli vidékén volt észlelhetõ. (Észak-Amerika dél-keleti része) A harmadik jel a sötét napot követõ éjszaka volt tapasztalható. Úgy gondoljuk, hogy a következõ és egyben utolsó jel közvetlenül Jézus Krisztus dicsõséges megjelenésével egyidõben fog teljesedni, esetleg közvetlenül a megjelenése elõtt. (14. vers). Ezt a következtetést erõsíti meg a pecsét végsõ jelenetérõl adott kinyilatkoztatás. 15-17. vers. Nagyon sok hasonlóságot találhatunk a hetedik csapás leírásában is, ami szintén azt bizonyítja, hogy ez az utolsó jel csak közvetlenül Jézus visszajövetelekor fog beteljesedni. Jel. 16, 17-21. (20.) A pecsétek alapján tehát megismerhettük azt, hogy szinte az egész keresztény világ megromlott. Ilyen háttér mellett nem lehet csodálkozni azon a rémületen, amit Jézus megjelenése vált ki az emberekbõl. Vagyis a kérdésedre válaszolva most a hetedik pecsét elõtt állunk. Üdv. Péter
Nem, nincs messze. A következõ az lesz, hogy Zámbó Krisztián megnyeri az X-Faktort. ☻
kérdezd meg szabadkõmûveseket.
az 1. pecséttel jelenik meg az antikrisztus - ez talán Hitler a 2. nagy háború kitörése -2. világháború a 3. éhínség - a háború miatt, meg ugye Afrika a 4. járvány, éhínség, háború - aids, h1n1, madárinfluenza, most meg újra van ebolajárvány izraeliek és arabok közt újra nagy a feszkó Szerintem a zsidókhoz kell kapcsolni az eseményeket, elvégre õk a választott nép az írás szerint. kb. itt tarthatunk, a 4.-nél az 5.-nél vértanúhalált halnak akik hisznek Krisztusban. a másik 2 még messze van
aha ... és az emberiség korábbi története smafu, csak az utóbbi kb 70 év számít?
Csak az a baj, kedves péter, hogy 1755-ben közel sem volt egyedülálló földrengés, a világ eddig ismert legnagyobb földrengése 1556-ban bolt Kínában, a legnagyobb mért földrengés meg 1960-ban Chilében. Továbbá 1755-ben semmiféle reformáció terjedése nincs, mivel a reformáció nagy idõszaka a 16-17. század, a 18. században már régen az ellenreformáció hódít, Ráadásul 1755-ben már elég jelentõsen visszaerõsödött köszönhetõen többek között a Habsburg birodalom területgyarapodásának. Ráadásul a reformáció egyáltalán nem fékezett meg semmit, meg ketté sem választotta a világot, mivel a népet fejedelemségek nagyjából aszerint protestáltak, hogy éppen milyen viszonyban voltak Rómával, ebbõl kifolyólag egy protestáns német fejedelem, vagy a francia király simán kötött szövetséget a másik vallásúval az azonos vallású ellen. (pl francia-Habsburg ellentét). Mellesleg kb az összes magyar uralkodó, meg a horthy is felé lovon vonulgatott, de ha megkére az észak-kóreaiakat, akkor azopk képesek és a kim Dzsong Il hulláját is ráütetik egy fehér lóra. Egyszerûen az van, hogy a történelem nem a római katolikus egyház története (nagy bánatukra, mert ezek szerint nincs meg a teljhatalom), mivel elõtte is volt világ. Isten kreativitása meg vélhetõen nagyobb annál, mint hogy sz*rnak tartsa ezt a mostani világot. Ha szerinted a világ megromlott, akkor neked van bajod, mégpedig az, hogy neked csak a múlt a referencia, az is csak a saját beszûkült nézõpontodból, és mellesleg nem tudsz róla sokmindent.
A kérdező hozzászólása: köszönöm a választ :) A 7. pecsét nem valami bíztató.
pecsétek? isten sincs, nemhogy feltörjön pecséteket.
A bibliai Szt.János írásaiban szerepel a pecsét. amelyben az utolsó ítélet ceremóniáját képzelte el. Valójában nincs és nem lesz semmiféle pecsét se angyali harsona szó. Viszont az igaz, hogy a Földünk egyszer maghal, és alkalmatlan lesz az élet számára. Mivel minde4n születik fejlõdik majd holttá válik-- ez igaz a Földünkre is és sajnos az életre is igaz lehet ha nem megy el innen a jövõben, egy élhetõ bolygóra. Kb 20 ezer év múlva, jó lenne ha már kereket oldanának az utódaink valamerre, mert a bolygónk egy forró platnivá fog válni sajnos!
De ha kérdezõ a pecsétet az élet végének képzeled akkor felfoghatod úgy is hogy a Földünk életének utolsó szakaszába lépett 1991. junius utolsó napján. az utána következõ idõkben több lesz a katasztrófa, földrengés, vulkán kitörés, az idõjárás durván megváltozik, és sajnos ha nem tévedtem, akkor egy nagyobb kõdarab is berepül az ûrbõl, ami miatt nagyon sok élet fog elveszni! De ismétlem ezt nem isten pecsétje ez természet-törvény az univerzumban, aminek Istenünk a Föld-anyánk is alávetett.
szerintem jobb ha nem tudod . ezek akkora baromságok hogy azt már el sem hiszem ...
13 igazad van János hallucinált pecsét históriája na és a trombitáló angyalok csak valamiféle mese. De ha már a földi élet utolsó idejét vesszük akkor szerintem 10 ezer év eltelte után el kell kezdeni költözködnie az utódainknak, mert elég sok idõ kell hozzá mire minden életet kilakoltatunk a düledezõ Föld nevezetû szülõföldjérõl. Erre mondhatnánk azt esetleg hogy felbontottuk az utolsó föld-idõnek pecsétjét.

A doki honnan tudja megállapítani, hogy hányadik hétben vagyok, ha még az előző szülésem óta nem jött meg, de a teszt pozitívat mutat?

Mert ezek szerint már akár több hetes is lehetek. A lányom még mindig szopizik 2x egy nap, de már csak keveset.

Legjobb válasz: Ultrahang alapján egész pontosan meg tudja mondani.

Ultrahang alapján egész pontosan meg tudja mondani.
szerencséd van mert mi is szeretnénk kistesot de nekem se jött még meg , ezekszerint lehet hogy van esély rá?vmi praktika?:D
Szia! Egy jó orvos az UH alapján simán megmondja, hogy mennyi idõs terhes vagy. Nekem a vérzésem a gyógyszer abbahagyása után össze-vissza volt. + teszt után mentem dokihoz, a utolsó menstruációs kérdésre mondtam neki, hogy régen. UH alapján megállapította mennyi idõs terhes vagyok, a kiskönyvbe pedig beírták , hogy UH alapján van a kiírás.
Szia! Szerintem is az UH-alapján megtudja mondani, hogy mekkora a babó, illetve mikorra várható. Gratulálok Neketek:)
A kérdező hozzászólása: Annyi a titka, hogy sokat próbálkoztunk. :) Köszi a gratulációkat.
mekkora a tesó? majd írd meg mi volt a dokinál! gratulálok!

Honnan tudom hogy hányadikban van a motor?

Olyan kérdésem lenne hogy hogyan lehet számolgatáson kivül megtudni hogy hányadik fokozatban van a motor? kocsiknál egyértelmû ránézek a váltóra és tudom... de motoron ha nem számolom a fokozatokat volt már hogy eltévesztettem és rossz helyre váltottam..van valami trükkje hogy hogy lehetne ezt megtanulni?

Legjobb válasz: Arra figyelj,hogy ne nagyon pörögjön a henger,meg azt hogy ne kinozd a géped.ennyi az egész.

Arra figyelj, hogy ne nagyon pörögjön a henger, meg azt hogy ne kinozd a géped.ennyi az egész.
Hogy tudtad eltéveszteni? Mármint szekvenciális, azaz csak sorban tudod kapcsolni a fokozatokat - ha már elég magas a fordulat egyet fel, ha túl alacsony, akkor egyet vissza. Szerintem ennyi a trükk. Az üresnek meg legtöbbször van kijelzõje. Mondjuk elég gyakori a fokozatkijelzés, pl. a '78-as motoromon is van mind a 6 sebességhez, de az csak egy extra, anélkül is tökéletesen lehet motorozni.
A kérdező hozzászólása: hát volt már olyan hogy azt hittem 3.ban van...de 2.ban volt. vissza akartam tenni egyet kanyarodáshoz, azt hittem akkor lesz 2.ben, de 2.ben volt és 1. be tettem(átugrotta az ürest) és befogott a motorfék aztán csúsztam jónagyot a kanyarba..
"Mondjuk elég gyakori a fokozatkijelzés, pl. a '78-as motoromon is van mind a 6 sebességhez" Bammeg, nem lehet minden kanyarban lehajolva bepislogni a karburátor alá! :D [link] Ja, bocs, a Pannónia csak 4 sebességes (na jó, néha 5) :D
ha nem érzed a motorozást akkor inkább ne erõltesd
Te nem tudsz motorozni. Érezni kell, hogy a motornak hogy jó! Kanyarban 1-esbe kapcsoltàl?? Olyan lassan mész vagy mi? Még ha hajtûkanyar lenne ott 3.ban is lehet menni. Mit gondolsz a crossmotorosok vagy gyorsulàsival repesztõk számolgatjàk a sebességfokozatot? Ha véletlenül elfelejtik, akkor az a megoldás, hogy ha nagyon pörög akkor feljebb kell kapcsolni, ha nagyon alacsonyan van a fordulata akkor vissza kell kapcsolni.ilyen egyszerû az egész. Nem a sebességfokozat a lényeg hanem az, hogy mennyire pörög a henger!!
Olyan is van itthon, mármint Pannonia blokk fokozatkijelzéssel - azon is max. megálláskor néz le az ember, hogy nullán van-e már. :) (Az 5 sebességes Pannoniák meg már nem jelzik ki - a 3 sebességes kis-Csepelek viszont igen.) Mondjuk a Suzukimon (az készült 1978-ban) elõször nagyon csodálkoztam, de a kézikönyve szerint gyári a fokozatkijelzés. Persze oldschool megoldású, ujjnyi vezetékköteg jön fel a váltótól... :D Egyébként sebesség és a motor fordulatszáma alapján lehet tippelni, minél rutinosabb vagy annál jobban. Az egyesbe visszaváltás mondjuk más tészta kicsit, mert ugye ott elég nagy a lépcsõ a két fokozat között - ezért kb. elinduláson kívül nem is használja az ember. Majd ráérzel, mindjárt itt a jó idõ.
Csak gyakorlás kérdése, egy idõ után mindenféle gondolkodás nélkül érezni fogod, hogy hányasban vagy. Alapból hallod a motorhangját és érzed hozzá a sebességet. Én egy régi jawat hajtok itt Budapesten ami felülrõl: 1üres2üres3 elrendezésû és simán lehet vele menni.

Honnan tudom, hogy hányadik DPO-n vagyok és mikor érdemes leghamarabb tesztelni?

Legjobb válasz: vagy akkor tesztelj ha nem jön meg, vagy aktus után 10-14 nappal.

vagy akkor tesztelj ha nem jön meg, vagy aktus után 10-14 nappal.
A kérdező hozzászólása: természetesen a doki írta ki az utrogestant
Szia már sokszor írtam Neked. Holnap derül ki hogy most megvolt-e az ovud a 32. ciklusnap környékén. Mert bár a hõd emelkedett, de nem volt meg a kritériumoknak megfelelõ változás, viszont most lehet hogy megvolt végre. A gyógyszert az orvos mondta hogy szedd? Voltál nála mostanában?
A kérdező hozzászólása: mindenképp, köszönöm!
Szia, a görbéd nagyon biztató!!! Szerintem még korai volt a teszted, azért is lett negatív. Ahogy Én látom, nem akkor volt meg az ovud, amikor a gép behúzta, hanem 3 nappal késõbb.... Szóval szerintem még ne aggódj, ha a hét vége feléig is ilyen szépen fent marad a hõmérsékleted és nem jön meg a menzeszed, nyugodtan tesztelhetsz újra, akkor már biztosabb eredményt fogsz kapni!!! Nagyon drukkolok neked, majd írd meg, hogy mi lett! :)
A kérdező hozzászólása: szia, sajnos negatív lett :( ez a mai: [link]
Holnap megpróbálhatsz egy tesztet. nekem is 12-ik nap mutatta, hogy pozitív, csak halványan. Lehet sikerült, mert fent van a hõd. :) De ha kibírod akkor hétfõn tesztelj, az a tuti! Szurkolok. Írj hogyan alakult!
A kérdező hozzászólása: [link]
A kérdező hozzászólása: mérem a hõmet, csak nem tudom mikor lehetett, ez az elsõ hónapom és nem nagyon értek hozzá
Ha nem figyeled a peteérésed, akkor sehogy. Esedékes vérzés napján vagy kimaradt vérzés esetén tesztelj.
És õ mit mondott, amikor megvizsgált? Vagy egyáltalán mire kaptad?

A Bleach magyar szinkronnal hanyadik részig van fent neten és honnan tudom leszedni?

Legjobb válasz: http://animeaddicts.hu/encyclopedia.php?anime.478 Szinkronizálva : 167 rész (jelenleg folytatásra vár) Amugy szerintem a magyar szinkronja nagyon sz*r. Felirattal sokkal jobb :D Kár hogy már nemlessz több Bleach :( Legalábbis mostanában :S

http://animeaddicts.hu/encyclopedia.php?anime.478 Szinkronizálva : 167 rész (jelenleg folytatásra vár) Amugy szerintem a magyar szinkronja nagyon sz*r. Felirattal sokkal jobb :D Kár hogy már nemlessz több Bleach :( Legalábbis mostanában :S
Mindenkinek meg van a saját véllemény , de én személy szerint a szinkronos részeket szeretem , elkezdtem nézni japán szinkronnal és magyar felirattal , de nekem nem olyan élvezhetö mind magyar szinkronnal :( Remélhetöleg azért készitenek majd szinkron a 168 és a többi részekhez is :)

Honnan tudom, hogy hányadik napon van?

Betévedt az udvaromra egy szuka kutyus,aki tüzel.Nem volt szívem kidobni,különzártuk,nekem ugyanis 2 kankutyám van. A kérdésem az,hogy honnan tudom,hogy mikor ér a veszélyes napokhoz. Amikor bejött,próbált ráugrani az egyik kan,de nem hagyta. Kiskutyákat nagyon nem akarok,elkülönítem ?ket,de most hóvégén nincs felesleges 30ezer forintom ivarrtalanítani.

Legjobb válasz: Csak hormonvizsgálattal tudnád megmondani. AMásodik héten a vér elhalványul, rózsaszínes lesz. Ilyenkor vannak általásban a termékeny napok. kb. 1hét. De nekem volt már szukám termékeny a hatodik napon is és a tizennyolcadikon is. Inkább zárd el 3 hétre, az a biztos.

Csak hormonvizsgálattal tudnád megmondani. AMásodik héten a vér elhalványul, rózsaszínes lesz. Ilyenkor vannak általásban a termékeny napok. kb. 1hét. De nekem volt már szukám termékeny a hatodik napon is és a tizennyolcadikon is. Inkább zárd el 3 hétre, az a biztos.
* 2 m-es
Amikor a labim tüzelt a tacskófélék ugy közlekedtek ki-be a 2-es drótkerítésen, mintha ott sem lett volna. Örület ilyenkor mire nem képesek ... Az ivartalanítás óta nyugodtabb az életünk .. az a 3 hét harc elég idegörlö volt :D
A kérdező hozzászólása: Köszönöm! Persze azért külön tartom õket, csak sétálni megyünk együtt. Teljesen meglepõdtem, mert bejött, és mind a 2 ( egyéként eléggé domináns ) kanomat 3 perc alatt ledominálta :D
Akkor az elején van, a pérája végig meg lesz duzzadva.
A kérdező hozzászólása: Megnéztem, élénkpiros, a nemiszerve meg hatalmasra van dagadva. A párom elnevezte gigap*nának :D Akkor vajon az elején van? Jaj, pont ezért nem akartam szukakutyát :D Valószínû amúgy, hogy bedobták, mert a kapu zárva volt, a kerítés kifele-befele kutyabiztos, mert itt sok a bemászkálós eb, és a kutya egyszercsak besétált a konyhámba.Szerintem tudják, hogy én ilyen nagy kutyás vagyok, és berakták, mert hacsak nem pincsi létére átugrik a 2 méteres kerítésen, nem juthatott be.
:) vigyázz rá. Nézd meg naponta egy fehér papirral a vér szinét. a harmadik héten már egészen halvány, sok kutyának szinte semmi váladéka nincs. de ha a 2.hét még elõtted van akkor vigyázz, õ is próbálhat kiszökni a kanhoz.
A kérdező hozzászólása: Igen, sõt, végigjártam a falut is, de senkinek nem hiányzik. Egyébként eszméletlenül lerobbant állapotban van, tiszta seb, összerasztásodott a szõre, le kellett nyírni teljesen, kifésülhetetlen volt, tele bogánccsal. De annyira hálás kiskutya, nem volt szívem kirakni, pedig a 2 kutya is elég volt. De ahol kettõnek van hely, ott van egy harmadiknak is :)
De chippet nézettél? Kiplakátoltad? Állatorvosokat felhívtad, hogy keresik-e?
A kérdező hozzászólása: Na, erre nem is gondoltam. Az gondolom kiderül abból, hogy mennyi ideig tart még. Vagy nem? Igazából nagyon nem jönne jól az az összeg, jó lenne, ha pár hónapig még várhatnék vele :S:S De persze, ha muszáj, akkor meglesz. Mutatok egy képet: Õ Polly http://kepfeltoltes.hu/110703/Polly_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Igen, csak lehet, hogy már túl van a tüzelésnek azon a szakaszán, amikor felveszi a kant. Soha nem lehetsz biztos benne.
A kérdező hozzászólása: Azért gondolom, hogy nem fedezte be egy másik, mert az enyém is próbálkozik, mikor kiengedem a csajszit ( persze ott vagyok, nem engedem, hogy nagyon próbálkozzanak , de ahogy ráugrana, morog, meg odakap a kannak.
Progeszteronszint méréssel pontosan megállapítható lenne, de gondolom nincs felesleges 3000 forintod erre. Biztos ami biztos alapon legalább 2 hétre különítsd el õket, utána már nem történhet baleset, ha már tüzelt a kutya, amikor befogadtad. Viszont utána mindenképp érdemes lenne ivartalanítani, mert könnyen lehet, hogy már befedezte egy másik kan, mikorra hozzád került.
Hát, picit népi módszer, de ha rárakod a kezed a seggére és félrecsapja a farkát, akkor elméletileg felveszi a kant. A legbiztosabb megoldás a 2-3 hetes teljes elkülönítés lenne. Annyira változó melyik, mikor fogamzóképes.
A kérdező hozzászólása: Jesszus :O A csajszit épp ezért hoztam be a lakásba, hogy még véletlenül se senki :) Csak akkor jöhet ki, ha én is kint vagyok, és akkor a kan ahogy közelít, letiltom. Hálistennek, hogy ilyen szófogadó kutyáim vannak :)

Magyar házim! A barbárok című novellában az elbeszélő hányadik személyben szól? Honnan tudom eldönteni?

A barbárok cím? novellában az elbeszél? hányadik személyben szól? Honnan tudom eldönteni?

Legjobb válasz: Az a baj, hogy eddig nagyon szar tanárom volt, nem vettünk fel semmit. S most meg jött egy másik, aki nagyon jó... s akkor õ úgy veszi, mintha mindent tudnánk... Köszi a segítséget!

A kérdező hozzászólása: Az a baj, hogy eddig nagyon szar tanárom volt, nem vettünk fel semmit. S most meg jött egy másik, aki nagyon jó... s akkor õ úgy veszi, mintha mindent tudnánk... Köszi a segítséget!
Hát ha úgy beszél, mintha õ maga élné át: E/1 ("és amikor hazajöttem, letettem a kabátot stb..") Ha kívülállóként, akkor E/3 (õ) vagy T/3 (õk). ("amikor hazajött/ek, letette/ék a kabátot"). Mit tanultok nyelvtanból? :S

Honnan tudom Win 7-emen hányadik build van fennt?

Legjobb válasz: Start menü -> Minden Program -> Kellékek -> Rendszereszközök -> Rendszerinformáció második sor, verziószám

Start menü -> Minden Program -> Kellékek -> Rendszereszközök -> Rendszerinformáció második sor, verziószám
A Registryben nézd meg a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion kulcs alatt a BuildLabEx értékét.
A kérdező hozzászólása: köszöntem :)

Normál esetben hányadik héttől szoktak jelentkezni jósló fájások? És honnan tudom hogy az csak jósló, és nincs semmi gond?

És hogyan lehet megkülönböztetni a jósló fájást a rendes fájástól?

Legjobb válasz: Nem tudommikortól van, de ha nem rendszeres és nem 10, 5, majd 3 perces akkor az csak jóslófájás. Neked még nem kellene szerintem, inkább 32. hét után.

Nem tudommikortól van, de ha nem rendszeres és nem 10, 5, majd 3 perces akkor az csak jóslófájás. Neked még nem kellene szerintem, inkább 32. hét után.
Jósló fájásokra általában csak a 34. hét után lehet számítani.Jól írta az elõttem válaszoló, hogy ha rendszeres fájások vannak amik ugyanolyan idõszakonként jelentkeznek pl.1 óra, fél óra, 15 perc, 10 perc...stb.azok már rendszeres szülési fájások.A többi csak jósló.Nem tudom mért kérdezted, ha vannak idõnként hasi fájásaid valószínû azért van, mert a méhed most indul majd igyazán nõvekedésnek.Nyúlnak a méhet tartó szalagok is na meg a babuci is gyarapszik majd rendesen és emiatt is vannak a fájások idõnként.De ha komoly gondra gyanakszol mindenképp keresd fel a nõdokidat. 36 hetes kismama
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat. Nem gyanakszom még semmire csak érdekel a téma =) Mindenbõl jobb elõre felkészülni minthogy meglepõdjek :)
Szia! A szülés elõtt 4 héttel már jeletkezhetnek jósló fájások. Nekem a 32. héttõl vannak. Onnan tudod, hogy csak jósló, hogy mozgásra és zuhanyzásra elmúlik. Az igazi nem fog elmúlni mozgásra. Általában erõs menstruációs szerû görcsöt és derékfájást szoktak ilyenkor érezni. Remélem tustam segíteni. 34 hetes kismami

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!