Találatok a következő kifejezésre: Hol van az új (115 db)

A G-Portálban hol van az "Új cikk hozzáadása" gomb?

Légyszi segítsetek, nagyon fontos!!!

Legjobb válasz: Ha Blog modulban szerkesztesz, akkor keresd bal oldalon az Új blogbejegyzés gombot. Ha hírek/cikkek menüben vagy, akkor pedig Új cikk hozzáadása gombot keresd :)

Ha Blog modulban szerkesztesz, akkor keresd bal oldalon az Új blogbejegyzés gombot. Ha hírek/cikkek menüben vagy, akkor pedig Új cikk hozzáadása gombot keresd :)
A kérdező hozzászólása: Hát én nem tudom milyen modulban szerkesztek. Azt honnan lehet megtudni?

Ez hol van az új Büntető törvénykönyv/Polgári törvénykönyvben?

Sziasztok, azt szeretném megkérezni, hogy az új Btk.-ban vagy Ptk.-ban (mindegy melyikben), hol található(ak) meg az ennek megfelelő paragrafus(ok)? Nem kell feltétlenül bemásolni, elég a parangarfus, és egyéb, ami alapján megtalálom könnyedén. Előre is köszönöm! "A Büntető Törvénykönyv 300-as paragrafusa Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény 300/C. § (1) Aki számítástechnikai rendszerbe a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve, illetőleg azt megsértve bent marad, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. (2) Aki számítástechnikai rendszerben tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot jogosulatlanul megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb művelet végzésével a számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. (3) Aki jogtalan haszonszerzés végett a számítástechnikai rendszerbe adatot bevisz, az abban tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, vagy b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb művelet végzésével a számítástechnikai rendszer működését akadályozza, és ezzel kárt okoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (4) A (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény büntetése a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős kárt okoz, b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény különösen nagy kárt okoz, c) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény különösen jelentős kárt okoz. Az Európa Tanács informatikai bűnözésről szóló egyezményében foglalt büntetőjogi rendelkezésekkel összhangban léptette életbe a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény tényállását a 2001. évi CXXI. tv. 57. §-a. 1. Az új bűncselekmény jogi tárgya egyfelől a számítástechnikai rendszerek megfelelő működéséhez és a bennük tárolt, feldolgozott, továbbított adatok megbízhatóságához, hitelességéhez, valamint titokban maradásához fűződő érdek. A törvényi tényállás konstrukciójának sajátossága, hogy a törvény az adott bűncselekmény három alapesetét szabályozza, amelyek az elkövetési magatartások függvényében egymáshoz képest súlyosabban büntetendő cselekmények. A számítástechnikai bűnözésről szóló, Strasbourgban 2001. január 8-án meghozott Egyezmény 1. Cikkének meghatározása szerint számítástechnikai rendszer minden olyan önálló eszköz, illetőleg egymással kapcsolatban lévő vagy összekötött eszközök összessége, melyek - illetőleg melyeknek egy vagy több eleme - program végrehajtásával adatok automatikus feldolgozását biztosítják. 2. Az (1) bekezdésében írt alaptényállás büntetendő cselekménnyé nyilvánítja a számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolást, illetve a belépés jogosultságának kereteit túllépő bennmaradást. A számítástechnikai rendszerbe történő belépés azonban csak akkor tényállásszerű magatartás, amennyiben a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával történik. Abban az esetben, ha a számítástechnikai rendszerbe jogosultan lép be az elkövető, azonban annak kereteit túllépve, illetve azzal ellentétesen marad benn a számítástechnikai rendszerben, ugyancsak elköveti a bűncselekményt. Az elkövetési magatartás azonban csak abban az esetben tényállásszerű, ha az elkövető a megváltoztatást, törlést vagy hozzáférhetetlenné tételt jogosultság hiányában követi el. A bűncselekmény az adat bármilyen módon történő módosításával, törlésével vagy hozzáférhetetlenné tételével befejezetté válik, ugyanis nem szükséges, hogy a cselekmény következtében a számítástechnikai rendszer bármilyen károsodása bekövetkezzen. A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekmény védett jogi tárgya a számítástechnikai rendszer működése. Míg a (2) bekezdés a) pontja esetében a tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatokat védi a törvény, úgy ez esetben magát a számítástechnikai rendszer hibátlan működését részesíti büntetőjogi oltalomban. A (2) bekezdés b) pontja szerint, aki a számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza, vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. A (3) bekezdés gyakorlatilag a korábbi számítógépes csalásnak megfelelő, attól kissé eltérő tényállást fogalmazott meg. Ezek szerint, aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában írt magatartásokat jogtalan haszonszerzés végett követi el, büntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A (3) bekezdésben írt minősített eset eredménybűncselekményt fogalmaz meg, ugyanis mindkét fordulat esetében a károkozás, illetve a kár bekövetkezte tényállási elemként szerepel. Ugyanakkor a (3) bekezdés a) és b) pontjában írt magatartások a jogtalan haszonszerzéssel és a károkozással együttesen is alapeseti cselekményként kerültek megfogalmazásra. A (4) bekezdés meghatározása szerint a bűncselekmény súlyosabban minősül attól függően, hogy jelentős, különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okoz. Ebből következően a törvényi utalás szerint is kizárólag a (3) bekezdés a) és b) pontjában írt alapeseti bűncselekménynek lehet minősített esete, ugyanis kizárólag az ott írtak szerint tényállási elem a károkozás. A kár meghatározásánál rendkívül lényeges, hogy a károkozás nem az elkövetés módjára, hanem a cselekmény eredményére vonatkozik, vagyis a kárnak nem a számítástechnikai rendszerben kell bekövetkezni, hanem a számítástechnikai rendszer manipulációjával összefüggésben, a tevékenység eredményeként. 300/E. § (1) Aki a 300/C. §-ban meghatározott bűncselekmény elkövetése céljából, az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő számítástechnikai programot, jelszót, belépési kódot, vagy számítástechnikai rendszerbe való belépést lehetővé tevő adatot a) készít, b) megszerez, c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, vagy más módon hozzáférhetővé tesz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a 300/C. §-ban meghatározott bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő, számítástechnikai program, jelszó, belépési kód, vagy valamely számítástechnikai rendszerbe való belépést lehetővé tevő adat készítésére vonatkozó gazdasági, műszaki, szervezési ismereteit másnak a rendelkezésére bocsátja. (3) Nem büntethető az (1) bekezdés a) pontja esetén, aki - mielőtt a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges vagy ezt megkönnyítő számítástechnikai program, jelszó, belépési kód, vagy valamely számítástechnikai rendszer egészébe vagy egy részébe való belépést lehetővé tevő adat készítése a hatóság tudomására jutott volna - tevékenységét a hatóság előtt felfedi, és az elkészített dolgot a hatóságnak átadja, valamint lehetővé teszi a készítésben részt vevő más személy kilétének megállapítását. A Btk. 300/E. §-ának címét és szövegét a 2001. évi CXXI. tv. 58. §-a állapította meg és iktatta be a Btk. XVII. fejezetébe. A bűncselekmény megfogalmazását a számítástechnikai bűnözésről szóló, Strasbourgban 2001. január 8-án meghozott Egyezmény 6. Cikkében megfogalmazott elvek tették szükségessé. 1. A bűncselekmény elkövetési tárgya az (1) bekezdés vonatkozásában a bűncselekmény elkövetését lehetővé tevő vagy ahhoz szükséges, illetőleg azt megkönnyítő számítástechnikai program, jelszó, belépési kód, vagy a számítástechnikai rendszerbe való belépést lehetővé tevő adat. 2. Az elkövetési magatartás a program, jelszó, kód stb. készítése, megszerzése, forgalomba hozatala, hozzáférhetővé tétele, illetve a kereskedés. 3. A bűncselekmény az illető programok, jelszó, belépési kódok stb. elkészítésével, megszerzésével, forgalomba hozatalával vagy kereskedésével, illetve hozzáférhetővé tétellel befejezett, függetlenül attól, hogy a Btk. 300/C. §-ában meghatározott bűncselekményt akár az elkövető, akár más személy, aki részére a programot átadta, hozzáférhetővé tette, elkövette-e vagy sem. 4. A bűncselekmény alanya bárki lehet, aki természetszerűleg rendelkezik azokkal a műszaki és technikai ismeretekkel, amelyek ilyen programok, belépési kódok vagy adatok készítéséhez feltétlenül szükségesek. E bűncselekmény tipikus elkövetői a hackerek, a crackerek és a phrackerek. 5. A (3) bekezdés speciális büntethetőséget kizáró okot fogalmaz meg az (1) bekezdés a) pontja szerinti készítő részére, ha a tevékenységét a hatóság előtt felfedi, az elkészített dolgot a hatóságnak átadja és lehetővé teszi, hogy a készítésben résztvevő más személyek kilétét a hatóság megállapítsa."

Legjobb válasz: Az új Btk.-ban (2012. évi C. törvény) 423-424 §-okat nézd meg.

Az új Btk.-ban (2012. évi C. törvény) 423-424 §-okat nézd meg.
A kérdező hozzászólása: Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!

Széchenyi Egyetemen hol vannak az új öltözők?

:D

Legjobb válasz: Nem öltözõk vannak hanem öltözõszekrények. A régi aulában a régi portásfülkével/ruhatárral szembeni részen. 100-ast bedobsz és van is egy szekrényed :)

Nem öltözõk vannak hanem öltözõszekrények. A régi aulában a régi portásfülkével/ruhatárral szembeni részen. 100-ast bedobsz és van is egy szekrényed :)
A kérdező hozzászólása: õõ én a sportcsarnoki öltözõre gondolok :) am nem is tudtam hogy azokat a szekrényeket már beüzemelték..tök jó :)
A sportcsarnokot passzolom, nem sûrûn látogatom :-))) Viszont az aulában tényleg mûködik :)
A kérdező hozzászólása: :)


Haller utcánál hol van az új BKV-hajó megálló?

A 2-es villamos megállójából indulnék el!

Legjobb válasz: Egyvonalban az utca végével, de a HÉV alatti aluljáró le van zárva, mert építési (illetve már egy ideje inkább rohadási) terület. Éppen ezért a legkönnyebben a Boráros térrõl vagy a MûPa felõl közelíthetõ meg a kikötõ. A legközelebbi megállók: 2 23 24 54 55 Millenniumi Városközpont, H6 1 103 179 Közvágóhíd és H7 Lágymányosi híd, továbbá 4 6 15 23E 115 212 Boráros tér H.

Egyvonalban az utca végével, de a HÉV alatti aluljáró le van zárva, mert építési (illetve már egy ideje inkább rohadási) terület. Éppen ezért a legkönnyebben a Boráros térrõl vagy a MûPa felõl közelíthetõ meg a kikötõ. A legközelebbi megállók: 2 23 24 54 55 Millenniumi Városközpont, H6 1 103 179 Közvágóhíd és H7 Lágymányosi híd, továbbá 4 6 15 23E 115 212 Boráros tér H.
Szerintem a Dunánál.
Igaz! A Nagyvárad térre macerás beállni hajóval! :D

Hol van az új Iwiw-en a chat?

Legjobb válasz: Jobb oldalon lent a sarokban..

Jobb oldalon lent a sarokban..
A kérdező hozzászólása: Tényleg :) köszi! csak mikor feltettem a kérdést még nem volt ott...:O

Hol van az új Total Commander-ben az FTP beállításokat tartalmazó fájl?

Régebben a C:\Windows\wcx_ftp.ini fájl tárolta de sehol nem találom. 7.04-es Commander.

Legjobb válasz: Ja meg Windows 7. Megtaláltam, közreadom: C:\Users\{Felhasználónév}\AppData\Roaming\Ghisler

A kérdező hozzászólása: Ja meg Windows 7. Megtaláltam, közreadom: C:\Users\{Felhasználónév}\AppData\Roaming\Ghisler

Hol van az új MSN-en a megosztási mappa? Vagy hogy kell azt megnyitni?

Legjobb válasz: 2009es msnben nincs megsoztási :S

2009es msnben nincs megsoztási :S
Valóban nincsen megosztási mappa, viszont helyette közzéteheted a képeket (bemásolod egyszerûen a beszélgetési ablakba), és akkor onnan le is lehet menteni (de ezt nem muszáj, csak ha kell neki.)

Hogy kell csinálni új adatbázist tervező nézetbe access 2003-ban, hol nevezem a mezőt el stb? Hol van az adatbázis ablak?

Legjobb válasz: - Elindítod az Access-t. - "Fájl" (menü)/"Új" - Jobb oldalon: "Üres adatbázis..." - Adsz neki nevet, "Létrehozás" gomb - "Táblák" - "Táblák létrehozása Tervezõ nézetben" - Mezõnév, Adattípus, itt tudod megadni.

- Elindítod az Access-t. - "Fájl" (menü)/"Új" - Jobb oldalon: "Üres adatbázis..." - Adsz neki nevet, "Létrehozás" gomb - "Táblák" - "Táblák létrehozása Tervezõ nézetben" - Mezõnév, Adattípus, itt tudod megadni.
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm! Én még annó 2000-t tanultam és ott automatikusan felhozta az adatbázis ablakot.

Hol van az a lany aki tudja, hogy mitol lennenk boldog ujra?

Legjobb válasz: Hol van az a szép, ami nincs már, a szívem csak téged vár!!!!!!444!!

Hol van az a szép, ami nincs már, a szívem csak téged vár!!!!!!444!!
Szerintem épp munkában van, és dolgozik.
attól függ mitõl vagy most elkeseredve .. gondolom egy szakítás után írsz ..abban az esetben a gyógyír az idõ :)
én ezt mégis honnan tudjam?
Itt vagyok :)
Ihun a fálun. Itten vágyok! Rám várol már mijóta kivajúdtak! Önnön magam tudom ám, mitõ döglik a lígy!

Ke$hának van az új (Cannibal) albumáról klip, ha igen hol lehet megnézni?

Legjobb válasz: A We R Who We R az új klip, de youtube-n nincs még fent.

A We R Who We R az új klip, de youtube-n nincs még fent.
a klipp még nem jelent meg, egyébként fennt lenne. és igen a WE R WHO WE R az elsõ kislemez az albumról
A kérdező hozzászólása: Oké, köszi a választ.
megjelent a klip, 13 órája!
A kérdező hozzászólása: Igen köszi már láttam tnap több választ nem kérek KÖSZII az eddigi válaszolóknak!!!!!!
elsõ vagyok. tudtok adni egy linket, ahol megnézhetem? ha youtube-n rákeresek, paródiákat meg mást ad ki helyette.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!