Találatok a következő kifejezésre: Ha tényleg Isten akkor (8 db)

Mi van akkor, ha valójában Isten tényleg csak bizonyos embereket választott ki, és a többiek pedig nem térhetnek meg bármennyire is akarnak, majd ezért még véresen le is számol velük?

A Róma 9:22 azt írja, hogy vannak edények, a harag eszközei, akik pusztulásra készültek. Hogyan lehetne ezt másképp értelmezni? Az evangéliumot pedig csak azok értik, akiknek megengedi Isten, hogy értsék, hiszen csak a Szentlélek által lehet megérteni, ahogy a Bibliát is. Azért is van a sok példabeszéd is, hogy csak az érthesse meg, akinek "van füle a hallásra". Ha például valaki elmegy többször templomba, de Isten nem veszi el a leplet az elméjér?l, hogy megértse az igét, akkor viszont már nem mondhatja, hogy nem hallotta az evangéliumot,

Legjobb válasz: Errõl az "eleve elrendelés" témáról nagyon régóta vitatkoznak. Én azt gondolom, hogy Isten szabad akaratot adott mindenkinek. Máshogy nem is lenne értelme. Mindenki szabadon dönthet, hogy befogadja-e Istent vagy nem. De Isten az idõ fölött áll, mindenható és mindenttudó. Ezért már a teremtés megkezdése elõtt tudott mindent arról, hogy a teremtésének milyen sorsa lesz. Tudja elõre, hogy ki fogja befogadni Õt szabad akaratából és ki nem. Õ ezt beleépítette a tervébe. De ettõl még úgy döntünk, ahpgy akarunk, csak Õ elõre tudja hogyan döntünk majd. Ezért mondhatja ki, hogy vannak akik sajnos pusztulásra teremtettek. Az ítélet minõségében viszont nem lesz különbség, mindenki ugyanazt fogja kapni büntetésül: az Istentõl való elrekesztettséget, a lelki halált. Persze ez csak a végsõ büntetés, ami a földi lét után vár a bûnösökre. Hogy itt a Földön mi vár rájuk, az már más kérdés.

I. Timóteus levél:2:4 Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. Máté Evangéliuma:11:28 Jõjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. II. Timóteus levél:2:21 Ha tehát valaki magát ezektõl tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Máté Evangéliuma:28:19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Róma levél:2:11 Mert nincsen Isten elõtt személyválogatás. Mindenkinek szól a hívás. Az engedetleneket is tudja Isten használni. De mindenkit meg akar menteni.
Errõl az "eleve elrendelés" témáról nagyon régóta vitatkoznak. Én azt gondolom, hogy Isten szabad akaratot adott mindenkinek. Máshogy nem is lenne értelme. Mindenki szabadon dönthet, hogy befogadja-e Istent vagy nem. De Isten az idõ fölött áll, mindenható és mindenttudó. Ezért már a teremtés megkezdése elõtt tudott mindent arról, hogy a teremtésének milyen sorsa lesz. Tudja elõre, hogy ki fogja befogadni Õt szabad akaratából és ki nem. Õ ezt beleépítette a tervébe. De ettõl még úgy döntünk, ahpgy akarunk, csak Õ elõre tudja hogyan döntünk majd. Ezért mondhatja ki, hogy vannak akik sajnos pusztulásra teremtettek. Az ítélet minõségében viszont nem lesz különbség, mindenki ugyanazt fogja kapni büntetésül: az Istentõl való elrekesztettséget, a lelki halált. Persze ez csak a végsõ büntetés, ami a földi lét után vár a bûnösökre. Hogy itt a Földön mi vár rájuk, az már más kérdés.
Nem nem. Isten nagyon kegyes. Itt minden a hívõn múlik. Csak akkor nyitja fel a szemedet ha valóban õszinte vagy :) Át kell érezni Isten jelenlétét, sokan csak megszokásból mennek templomba. Négy fajta ember fordul Hozzá: aki valamiféle anyagi javakat szeretne Tõle, aki szenved, aki kíváncsi, és aki bölcs. Csak a bölcs érti Õt meg igazán, csak neki nyilvánítja meg magát Isten :)
Szerintem nem Isten választ ki, hanem te döntöd el, hogy meghallod-e õt vagy nem. Ha teljesen átadtad magad Neki, akkor Õ segíteni fogja minden törekvésedet! Vannak mezõk és barlangok. A mezõket folyamatosan éri a napfény de a barlangok nem engedik magukba a fényt. Ugyan így az emberekkel. Valaki nem akarja meghallani Istent. Õk pusztulásra ítéltek.
A Korán hazugság, ebbõl eredendõen hülyeség is.
a válasz a koránban van: "S Allah azt részesíti kegyében, kit akar, " "Az igaz útra vezérli általa azt, akit akar. Akit azonban Allah tévútra visz, annak nem akad senki, aki az igaz útra vezetné." elvégre ha isten mindenható, miatta lesz valaki bûnös vagy sem, õ minden forrása. majd saját bûnéért megbünteti az embert a bibliában szerintem nem vagyok keresztény/muszlim, jobb ha nem az én véleményemre hallgatsz, de ha elfogadjuk igaznak isten létezését, akkor vagy nem mindenható, vagy nem jóságos
A kérdező hozzászólása: Ok, ez úgy van, mint, amikor a király átadja a hóhérnak a gonosztevõt. A hóhér meg lefejezi. Nyilván nem a király fogja lefejezni a gonosztevõt, õ csak az ítéletet hozza meg és kiadja a parancsot. A hóhért nem vonja felelõsségre a király, hogy miért teszi a dolgát. A hóhér, az hóhér. Azokat pedig, akik akik a tûz tavába kerülnek Isten nem szereti, sõt örül neki, hogy oda kerülnek, hiszen Õ küldte oda õket, sõt direkt nekik csinálta azt a helyet. "Ti atyátoktól az ördögtõl származtok..." A Sátánt azért nem ítéli el Jézus, mert tõle "származnak" a farizeusok, az a farizeusok baja.
>> "Még annyit, hogy a Sátán törvényen felül áll, õt nem lehet elítélni. Neki annyi volt az ítélete, hogy õ lett a Sátán, és kidobták a Mennybõl, de õt nem tudja senki bántani, mert ahhoz nála gonoszabbnak és hatalmasabbnak kell lennie. Mivel Isten sem bánt senkit közvetlenül, hanem átadja a Sátánnak, és vele intézteti el az illetõt. A Sátánt ki kínozná, az alattvalói? Nyilván nem. A tûz tava a Gyehenna, ott csak embereket kínoznak. Õket pedig örökké, mert nem halhatnak meg soha." Ebbõl kábé semmi nem igaz, ellentmondasz az Írásoknak. Nemsokára írok hosszabb választ is, csak jelezni akartam, hogy látom.
A kérdező hozzászólása: Még annyit, hogy a Sátán törvényen felül áll, õt nem lehet elítélni. Neki annyi volt az ítélete, hogy õ lett a Sátán, és kidobták a Mennybõl, de õt nem tudja senki bántani, mert ahhoz nála gonoszabbnak és hatalmasabbnak kell lennie. Mivel Isten sem bánt senkit közvetlenül, hanem átadja a Sátánnak, és vele intézteti el az illetõt. A Sátánt ki kínozná, az alattvalói? Nyilván nem. A tûz tava a Gyehenna, ott csak embereket kínoznak. Õket pedig örökké, mert nem halhatnak meg soha.
A "tüzes tó" és a "gyehenna" az örök pusztulást szemlélteti, nem a szó szerinti "gyötrelmeket". Ezt a Biblia egésze világossá teszi. Sajnos a lélek halhatatlanságának a szörnyû mítosza ide vezet, kedves kérdezõ. Az ember azt hinné, hogy ezek a teológiai különbségek, csak ártatlan eltérések, melyek "színesítik" a vallásos világ életét, de NEM! A te Istenrõl vallott (sajnos ki kell mondjam, de nem sértõ szándékkal teszem) torz nézeted a Mindenhatóról, alapvetõen erre a hamis és nem bibliai mítoszra épül. Milyen szörnyû képet kapsz ezek alapján Istenrõl...
Kedves kérdezõ! Egyáltalán nem csak egy helyen beszél az Írás Sátán VÉGLEGES pusztulásáról, pl. Ezékiel 28. fejezetében azt találjuk: „Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel /…/ Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. /…/ azért tüzet hoztam ki belsõdbõl, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek. Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé ÖRÖKKÉ NEM LESZEL!” Vagy Máténál olvassuk az Úr tanítását: „Akkor szól a bal keze felõl állókhoz is: Menjetek elõlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tûzre.” De ettõl függetlenül is, ha a Biblia teljes mondanivalóját, Isten tervének egészét nézzük, nyilvánvaló, hogy nem maradhat meg sehol sem semmilyen szinten, mértékben, nagyságban semmiféle gonosz, hiszen a teremtés célja és vége az, hogy Isten lesz MINDEN mindenben. Az új ég és új föld valóságában nem lesz helye a bûnnek, hiszen Isten jelen lesz mindenütt, Õ pedig nem tûri a rosszat, az Õ jelenlétében nem lehetséges léteznie semmilyen gonoszságnak. Eltûnik a bûn, és az abból fakadó szenvedés, bánat, nyomorúság, ez pedig csak úgy lehetséges, ha a bûn szerzõje maga, Sátán és minden szolgálója, követõje véglegesen meg lesz szüntetve. Arra az elképzelésedre, hogy a gonoszak „Sátán társaságában töltik az örökkévalóságot” volna valamilyen bibliai igazolás? Ugyanis ezzel te a saját emberi elképzelésedet, hogy szerinted mi a „legszörnyûbb” próbálod Isten akaratának beállítani, és olyan kíméletlen, értelmetlen szívtelenséget tulajdonítasz az Atyának, ami Õrá egyáltalán nem, az emberre annál inkább jellemzõ: „szenvedjen csak jó alaposan, aki ártott nekem” – ez emberi bosszúszomj és harag, ami pedig Isten igazságát nem szolgálja. Ami az „örök tüzet” illeti, érdekes módon pl. Szodomáról is azt írja az apostol, hogy „elszenvedték az örök tûz büntetését, és intõ példaként állnak elõttünk„ holott az elég nyilvánvaló, hogy Szodoma tüze már rég nem ég, egyszer megkapta az ítéletet itt a földön és kész. Péternél úgy olvassuk: „elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta” ezeket a városokat Isten. Vagyis az „örök tûz” annyit tesz „teljes végsõ pusztulás”. Nem állandóságot jelöl az „örök” szó, hanem befejezettséget, megváltoztathatatlanságot, véglegességet. Ha pedig szerinted a testi halál nem megsemmisülés, akkor nem tudom, milyen halállal találkoztál eddig… És fogalmam sincs, hogy jön ide az „osztályrész” fogalma, és miféle érv lenne ez, hiszen szimplán örökséget jelent ez a szó, vagyis valakinek a jussát, azt, amit majd meg fog kapni. Ebben az értelemben a gonoszok osztályrésze az, hogy elpusztulnak, elszenvedik a második halált, az általad idézett Jelenések csak ennyit mond. Ez pont nem igazolja a te állításodat. Nekem egyértelmû, hogy a halál az halál, nem tudok mást mondani, mint hogy értelemmel olvasom az Írásokat, és ha egyszerû halászemberek meg tudták érteni és tanítani a benne levõ igazságokat, akkor nekem sem kell körmönfont magyarázatokat keresgélni, hanem komolyan veszem, hogy az igen az igen, a nem pedig nem, a halál pedig halál. Továbbá Isten NEM gyûlöl senkit! Õ maga a szeretet, egyáltalán nem fér meg ezzel semmiféle ellenséges viszonyulás. A Mindenható a bûnt magát tartja távol Magától, azt „gyûlöli”, ha mindenáron ezt a szót akarod használni, de teremtményei iránt mindenkor irgalmas és igazságos. Nem indulatból ítél, hanem szent és igaz rendjének következményeit viszi végbe, amikor büntetést enged meg az életünkben. Az Isten Fia, Felkentje, Küldöttje, a mi Urunk is sírt amiatt, hogy Jeruzsálem nem enged neki, kesergett az elveszõ bûnösök felett, nem pedig gyûlölködött. Bennünket is az ellenség szeretetére, érte való könyörgésre tanít Jézus, és azt is mondja, úgy legyünk tökéletesek, szentek, igazak, ahogyan a mi mennyei Atyánk. Vagyis Isten a példa a gonoszokhoz való viszonyulásban (is), és ez a példa NEM a gyûlölködés. Természetesen az ember szabad választása teszi lehetõvé, hogy valaki bûnbe essen, így volt ez már az Éden kertjében is. A választottakat is valóban semmi KÜLSÕ dolog nem tudja elszakítani Istentõl – egyedül a saját választásuk. Azonban az is bizonyos, hogy a kísértõnek, a bûnbe vivõnek nagyobb a felelõssége, mint az elesõknek: „jaj annak az embernek, a ki által a botránkozás esik” és „ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen”. Júdás lehetett a kárhozat fia ezen a földön, vagyis eleve ismert volt róla, hogy el fog bukni, és hogy ezért el is veszi majd ítéletét (kárhoztatás = ítélethozatal), de ez sem amiatt volt így, mert Isten ezt akarta, hanem mert Júdás ezt az utat választotta. A Mindenható elõre tudja rólunk, milyen döntéseket fogunk hozni, és ez alapján választ el egyeseket ilyen, másokat olyan célokra.
A kérdező hozzászólása: „Megbocsátás akkor van, ha megbánás van, Isten pedig a szíveket vizsgálja, Õt nem lehet puszta szájalással becsapni, elmotyogott vagy akár hangosan kikiáltott bûnbánó szöveggel megtéveszteni, Õ pontosan tudja, mikor bánunk meg valamit valóban, és ennek alapján van a büntetés elengedése = megbocsátás.” A szív mitõl válik jóvá vagy gonosszá.? Isten munkálja bennünk az akarást, nem? A megbánás is Istentõl van, nélküle nem tudunk semmit megbánni. Mikor lép életbe a szabad akarat? Mi történik, ha megkeményít Isten valakit, akkor mennyiben él a szabad akarata, ha képtelenné teszi õt Isten a jóra? A Sátán ítéletérõl nincs szó a Bibliában. Neki az az ítélete, hogy Isten elvetette magától örökre, és kapott egy lehetõséget, hogy magával rántsa azokat, akiket sikerül neki. Ha õ rávesz valakit a bûnre, akkor nem õ az elkövetõ. Minekutána nem is tud mindenkit bûnbe vinni, ezért ez azt jelentheti, hogy csak azt tudja rászedni, akit lehet. Ráadásul õ nem kényszeríthet, csak felkínál egy alternatívát, az ember pedig dönthet. Nyilván nem ilyen egyszerû a dolog, hiszen közben folyamatosan hazudik, és nem szembõl támad, hanem hátulról jön és a világosság angyalának képében, de azért nagyjából ez a helyzet. „Továbbá az, hogy megtévesztõnek nagyobb az ítélete magában foglalja, hogy a megtévesztettnek is van büntetése, csak kisebb nagyságrendû/jellegû.” Az hol van megírva a Bibliában, hogy a megtévesztõnek nagyobb az ítélete mint a megtévesztettnek? Szerintem ez úgy van, hogy van a Jó (Isten) és van a Gonosz (Sátán). Hova akarsz tartozni? A Gonosz nem vonható azért felelõsségre, mert valaki „hozzá akart tartozni”. Vagy tévedek?
Kedves kérdezõ! A szabad választás lehetõsége folyamatosan adott. Az ember bensõje, szíve, központja attól tud megkeményedni, ha állandóan a rosszat választja, sokszor, kitartóan, egymás után, ezzel megöli, elfolytja az Istentõl kapott belsõ iránytû, a lelkiismeret szavát, és csak saját romlott természetére hallgat. Valóban minden jót (megbánást, megtérést, engedelmességet, szeretetet) a Mindenható munkál bennünk - ez az Õ része a dologban, hogy tárt karokkal vár mindenkit, és noszogat a jó keresésére. Azonban létezik a mi részünk is, nekünk válaszolnunk kell az Õ hívására, mert a saját magunk alávetése hiányában Isten nem erõszakolja ránk Magát, sem semmilyen változást nem kényszerít ki a szellemünkben. Mint írtam már, engedelmes, Õt szeretõ, hûséges fiakat keres maga mellé családja tagjaiul, nem pedig értelem és akarat nélküli robotokat. A megkeményedés tehát olyan értelemben van Isten miatt, ahogyan pl. a napsütés az egyik anyagot (viasz) megolvasztja, a másikat (agyag) viszont kiszárítja. Az Isten munkájában nincs különbség (a nap mindenre egyformán tûz), Õ egyformán szeretné minden ember megtérését - vagyis a különféle eredmények a mi állapotunktól, válaszunktól függnek. Sátán ítéletérõl én beidéztem több helyet az Írásból, te magyarázat és alátámasztás nélkül állítod továbbra is az ellenkezõjét. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Az igaz, hogy amint az Atya hívása esetében, úgy a gonosz csábítását illetõen is van választása az embernek. Ez azonban nem teszi semmissé, jelentéktelenné Sátán szerepét, hiszen ha nem volna tõle eredõ rossz, nem lehetne azt választani. Vagyis igenis felelõsségre vonható, és lesz is. >> "Az hol van megírva a Bibliában, hogy a megtévesztõnek nagyobb az ítélete mint a megtévesztettnek?" Erre már válaszoltam.
Kedves 07.57! Nekem nem "elméletem", hanem hitem és meggyõzõdésem, reménységem és bizonyosságom van Istenben. Neked szemmel láthatóan pered van a Mindenhatóval, szeretnél Nála okosabb lenni, és jobb magyarázatot találni a világ dolgaira, mint amit Isten ad. Ebben én nem tudok neked segíteni, és harcos, ellenségeskedõ vádjaidra sem tisztem válaszolni, mivel én nem vagyok senki - legkevésbé a Teremtõ - ügyvédje, nem szükséges védenem az igazságot, mert az önmagát magyarázza. Az emberek gonoszságát (éhezõk vs. dagadtak) pedig nem lehet Isten nyakába varrni, ez a mi saját sarunk. Ha szerinted nincs Isten, hát ne foglalkozz a természetével ennyit. Ehhez nem kell sok ész.
07.57 vagyok nem bántottál meg, inkább én voltam merész, mert nem szeretem amikor valaki kihátrál egy beszélgetésbõl, mert nincsenek érvei. ha valaki komolyan hinni akarja hogy hívõ (?!) vagy velem akar beszélni, igen is gyõzzön meg érvekkel, ha valóban van hite. istenedet. ez a kulcsszó. nem az én istenem, mert én nem hiszek benne, még akkor sem az én istenem, ha szerinted minden ember atyja. amiben nem hisz az ember, az nem létezhet az õ lelki világában. "Tõlem hiába kéred, hogy "gyõzzelek meg", a hitet nem emberek indukálják, hanem Isten Szentséges Szelleme adja annak, akinek akarja. " a gond az, hogy egyetértek, és ez megint csak azt bizonyítja, hogy az istened elfogult, önkényes és igazságtalan. ha nem így lenne, mindenkinek adna hitet, hogy a földi menny valósuljon meg itt és most. de nem így tesz. próbára teszi az embereket, ártatlanokat kínoz, míg a bûnözõk élvezik az életet. "közvetlen meneteled van az Istenhez és Atyához. Ha akarod. Ez a te döntésed. " ezt az elõbbi mondatod cáfolja. a hit nem akarat kérdése, fõleg ha istentõl függ, megkapom e. ha létezik is, nem igazságos, mert egyes embereknek több logikát ad ahhoz, hogy érzelmi érvekkel gyõzhessék meg õket. én is hiába magyaráznám neked hogy a szellemi fogyatékosok gazdaságilag kiadást jelentenek a társadalom javára, az érzelmi világod nem egyezne bele abba hogy elaltassuk õket. az érzelem (hit) és logika (ész) nem ugyanazon a síkon mûködik. "Ami a jók szenvedését illeti, ezen a földön, ebben a korszakban a választott szentek osztályrésze az üldöztetés, a bántás, fájdalom és nehézségek. Ez ígéret a Krisztustól, aki szintén szenvedett amikor köztünk járt, méghozzá tökéletesen igazként, aki nem a saját vétkei következményét viselte, hanem minden teremtményét (mennyeiekét és földiekét egyaránt). Rajta kívül nincs emberfia, aki elmondhatná magáról, hogy bûntelen, a bûnnek pedig szabályszerû, elõre lefektetett rend szerinti folyományai vannak, amit jogosan kap az ember. Még az igazak is. " én csak arra vagyok kíváncsi ezek után, mi a bûne egy magzatnak, aki torz végtagokkal jön világra. "Ráadásul gyanítom, hogy te a világ szerinti értelemben mondasz egyeseket "jó"nak, ami nem egyezik az Isten törvénye szerinti tisztasággal." nem, nekem saját értékrendem van. ettõl függetlenül bizonyos "bûnök" teljesen természetesen jönnek elõ, ha egy ember nem kapja meg amire szüksége/vágya van. nézd meg a politikát. nemrég az emberek õrjöngve mentek az utcára, eltelik pár év, és mikor rájönnek hogy rászedték õket, nem lesz mit enniük, megint fellázadnak. és ez így is van rendjén. hiába koldul egy éhezõ gyerek, ha nem kap pénzt, lopni fog ételt, fõképp ha mit sem tud jézusról meg egyéb szentiratokról. "Sátán uralma alatt veszteglõ világban tisztán kell tartaniuk magukat minden gonosztól." miért? mire jó ez a sok szenvedés és áldozat? miért enm tud egyszerûen isten egy boldog, bûntelen világot teremteni? nem képes rá? akkor nem mindenható. nem akarja? akkor nem jóságos. mi jóság van abban hogy lelkeket gyötör? "addigra Sátán elpusztul" mikor pusztul már el? miért halogatja isten a boldogságot? "(hiszen a mai polgári törvényeket sem azért tartjuk be, mert "hiszünk" azokban, akik alkotják azokat, hanem józan ész és szükségszerûség alapján) " inkább tegyünk nagyobb hangsúlyt a szükségre, leginkább a félelemre. egyesek mindent megtennének, ha nem tiltaná törvény. ezért sem hiszek abban hogy valaki keresztény tudna lenni nem keresztény lélekkel. """Atyámfiai, hogyha valaki TI KÖZTETEK eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti õt valaki, Tudja meg, hogy a ki bûnöst térít meg az õ tévelygõ útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bûnt elfedez."" " szerintem ha te megtalálod a saját boldogságod, kötelességed. én annak érezném. elvégre ki olyan önzõ, hogy megfosszon másokat a megváltástól? egy jó kersztény? nem hiszem. "Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne másokat is megmenteni, de senkit sem tesz az Isten a saját akarata ellenére hívõvé. Aki keres, AZ fog találni. " és ugye isten helyezi belénk a hit képességét valamint a keresés vágyát. mi csak bûbúk vagyunk madzagon, gurulunk mint az eldobott kõ, nincs értelme ráróni a kõre hogy visszajön ha feldobtam. én úgy látom isten ezt teszi. alkot egy világot, amit képtelen jóvá formálni, majd megbünteti ezért az alkotását. "fátyol van elõtted, nem lát tisztán a szemed, és ezt Isten vagy elveszi, vagy nem." megint nem én mondtam, hogy istentõl függ, tudok e hinni. mégis én fogok örökké a pokolban égni a "saját döntésembõl". "Konkrét, személyes bizonyságaim persze vannak, és szívesen el is mondom, bár kétlem, hogy ez az, ami érdekel, de ha kéred, természetesen beszélek róluk." érdekelnek, én nyitott vagyok rá, sõt bátorítom, hogy bárki megtérítsen, ha tud.
A te aktív közremûködésed nélkül nem "kapsz hitet" Istentõl, ez biztos. Senkire sem kényszerít Isten semmit, amit az határozottan elutasít. Isten az igazság, tehát nem csak van benne némi igazság, hanem maga az igazság Istene Õ! Az embert is a saját képére teremtette, aki az egészséges szellemével (ha egészséges) kiválóan el tudja dönteni, hogy mi igazságos, mi az, ami a Teremtõnek is elnyeri tetszését. Mi a bûn miatt kisebb-nagyobb mértékben homályosan látunk ez ügyben, de mégis jól megtudjuk különböztetni, hogy mi helyes, mi nem az. Isten ránk bízta a döntést és nem Õ dönti el helyettünk azt, amit - a szabad akarat csodálatos ajándékával ellátva minket - ránk bízott! A felelõsség a miénk, ha az ismeret birtokában is rosszul döntünk, mint Sátán - aki éppen ezt tette - akkor azt nem varrhatjuk a Teremtõ nyakába.
@07:59 Lenne néhány kérdésem hozzád: 1. Beszélgettünk mi már valamikor? Ha igen, emlékszel-e rá, hogy melyik kérdésnél, ill. mirõl? 2. Miért jársz erre az oldalra, a Vallás kategóriába? Miért írsz válaszokat és folytatsz vitákat, mi motivál erre? Szeretném, ha röviden, de õszintén válaszolnál. Elõre is köszönöm. Üdv.
Bocsi, elírtam: 07:57-nek ment.
07.57 vagyok berta: nekem nem ismerõs a neved túlzás hogy idejárok, de néha benézek, azért írok vallásos kérdéseket, mert érdekelnek a vallások, és itt nagy számban kapok is válaszokat a kérdésemre.
A kérdező hozzászólása: 15:04 "Mindenki ugyanazon "követelményrendszer" szerint lesz megítélve, Istennél valóban nincs személyválogatás, vagyis nem kedvez igazságtalanul vagy random módon egyeseknek mások kárára. Ez biztos." Ezt honnan tudod ilyen biztosan? Mármint azt, hogy Isten nem vonz egyeseket jobban és nem ad nekik több segítséget és védelmet mint másoknak? Talán belelátsz az elméjébe? Mi ezt nem tudhatjuk, csak erre akartam célozni...
Ennek a kérdésnek a megválaszolásához ismerni kell Isten megváltási tervének pontjait, a korszakok és feltámadások rendjét és értelmét. Nem egyszerre zajlik minden teremtmény ítélete, nem egyazon korszakban kerül döntés elé mindenki. Tudjuk, hogy Sátán ítélete már megvan, az õ sorsa már bevégzett, ki van jelentve, hogy a tûztóban fog elpusztulni (egyebekkel együtt). Ez azért lehetséges, mert õ már a Föld és az ember teremtését megelõzõ korszakban, a mennyekben választott, úgy döntött, hogy nem marad hûséges Istenhez, hanem Ellenséggé válik. Akik ebben a korszakban élnek és Isten választottjai, népe, elhívottjai (vagyis többet kapnak, mint mások, ismerhetik a Teremtõt és közösségben lehetnek a Krisztussal, de ugyanakkor többet is várnak tõlük, végsõkig tartó engedelmességet és hûséget), azok most vannak ítélet alatt, most hozzák meg azt a döntést, ami alapján elnyerik vagy elveszítik az üdvösséget, az ígéretet, az Isten országába való bemenetelt. Õk az elsõ feltámadás részesei lesznek, Jézus visszatértekor, és már a Millennium alatt szellemi lényekként, az angyalokéhoz és a Felkentéhez hasonló testben szolgálhatják Istent. Akik ebben a korszakban élnek, és NEM tartoznak a választottak közé, azoknak nincsen ilyen jellegû felelõsségük most (hiszen nem is kaptak ismeretet, nincs mit számon kérni rajtuk, ez igazságtalan lenne), hanem a második feltámadás idején fognak szembesülni Isten valóságosságával, akaratával, Fiának áldozatával és a megmenekülés lehetõségével. Nekik ekkor lesz majd alkalmuk dönteni, és ez alapján lesz majd ítéletük. Senki nem vész el csak azért, mert ebben az életben nem kapott hitet. Isten akarata az, hogy MINDEN ember megismerje Õt, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Mindenki ugyanazon "követelményrendszer" szerint lesz megítélve, Istennél valóban nincs személyválogatás, vagyis nem kedvez igazságtalanul vagy random módon egyeseknek mások kárára. Ez biztos.
A kérdező hozzászólása: Tehát, ha ilyen módon valaki többször hallotta az evangéliumot, de Isten a leplet nem távolította el a szemérõl, ennek ellenére súlyosabb ítéletben részesülhet, pl. levágják a lábát, míg ha nem ment volna el a templomba, akkor csak a haját húznák meg és kapna egy nagy pofont. De a szerencsétlen meg akart térni, csak Isten "nem engedte neki", mert történetesen az illetõ a harag edényének született. Elképzelhetõ, hogy ilyen lenne Isten?
A kérdező hozzászólása: De a Biblia nem azt írja, hogy pusztulásra ítéltek, hanem pusztulásra KÉSZÜLTEK eleve. De a Róma 9:17-24 konkrétan errõl szól.
Bocsi ha nem érthetõk a válaszaim, de nem vagyok keresztény...lehet, hogy majd más jobban elmagyarázza :)
Ilyen alapon a Biblia is hazugság. Miért kell a másik vallását becsmérelni? (Egy nem vallásos)
"ha elfogadjuk igaznak isten létezését, akkor vagy nem mindenható, vagy nem jóságos" Logikailag és filozófiailag inkorrekt. Ha elfogadjuk Isten létezését, akkor mindenható ÉS jóságos, definíció szerint. Aki vagy nem mindenható, vagy nem jóságos, az nem Isten.
Igen, a szent szellem által érthetõ csak meg egészében. Ami fontos, nem mindig betû szerint kell értelmezni, amit olvasol. Nem Isten "készítette" pusztulásra (a szándéka szerint), hanem saját maga vált arra méltóvá. Így elmondható, hogy "pusztulásra készültek". De sehol sem mondja a Biblia, hogy Isten készítette volna ezt annak. Egyébként az eleve elrendelés tanát azért értik félre sokan, mert egyes személyekre akarják alkalmazni, de Biblia ezt nem teszi. A Szentírásban csoportról van szó, vagyis többesszámban szerepelnek azok, akik úgymond elõre "kiválasztattak". Igen Isten jól tudta, hogy lesz egy csoport (rendelt egy csoportot), akik az elsõ században életek és Jézussal társuralkodókként fognak szolgálni. De, hogy kik fogják személyesen alkotni ezt a csoportot, ez az egyénektõl függ.
Ez az "elsõ században éltek" ez csak feltételezés, semmi alapja nincs.
Nem csak az elsõ században éltek, persze.
Isten nem személyválogató! Olvasd el az idézett Római levélbõl a 14-es verstõl a szöveget. A fáraós történettõl. Valójában itt nem arról van szó, hogy Isten igazságtalanul lehúzna valakit és másokat meg önkényesen elõnyben részesítene, szó sincs róla. Ettõl a gondolattól teljesen vonatkoztass el, hiszen "nem igazságtalan az Isten" és "nem személyválogató". Próbáld úgy értelmezni az olvasottakat, ahogyan azok írva vannak szövegösszefüggésükben - mirõl szól ez az egész rész? A Mindenható felsõbbségérõl. Az egész részben Isten felsõbbségét szemlélteti - a 20, 21-es versekben egy hasonlattal, mely a fazekas és az általa készített agyagedények viszonyát írja le. "Mert Mózesnek ezt mondja: „Irgalmazni fogok annak, akinek irgalmazok, és könyörülni fogok azon, akin könyörülök.”" Ez Isten "önkényes" és szeszélyes ítélkezésérõl szól? Nem, hanem arról, hogy CSAKIS Õ határozhatja meg, neki van joga és képessége hozzá meghatározni, hogy ki maradjon életben és ki nem. "Így tehát nem attól függ, aki akarja, se nem attól, aki fut, hanem Istentõl, aki irgalmaz." Itt is arról van szó, hogy Isten felsõbbsége ellen nincs értelme lázadozni, hiszen mindenképpen Övé az utolsó szó, mi hiába kapálódzunk és hisszük az magunkról vagy másokról, hogy megmenekül vagy esetlen éppen nem! De igazságtalan lenne ez az utolsó szó, ha (ahogy te írod) szinte csak játszadozna az emberrel. A szabad akarat SZENT Isten elõtt is! "Micsoda?! Vajon nincs hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból a gyuradékból az egyik edényt tisztes, a másikat tisztesség nélküli használatra készítse?" Itt sem arról van szó, hogy Isten egy embert eredendõen a bukásra teremtett vagy úgy intézte, hogy mindenképpen elbukjon, hanem arról, hogy amint a fáraót - aki szándékosan dacolt Istennel -, "megõrzi", vagy "elkészíti" Isten a gonoszt is a pusztulásra, vagy éppen mások okulására példaként állítja. Ehhez egy másik vers: (2Tim 2:20) "Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából meg cserépbõl valók is, és némelyek tisztes célra, mások pedig tisztességet nélkülözõ célra valók." De mit mond a 21-es vers?: "Ha tehát valaki tisztán tartja magát az utóbbiaktól, tisztes célra való edény lesz, megszentelt, hasznos a tulajdonosának, minden jó cselekedetre felkészített." Tehát akkor rajtunk múlik elsõsorban, hogy milyen edények leszünk? (Ézs 29:16) "Ó, mennyire elferdültetek! Hát olyannak kell tekinteni a fazekast, mint az agyagot? Mert mondja-e a készítmény a készítõjérõl: „Nem készített engem.” És mondja-e a megformált dolog a megformálójáról: „Nem volt benne értelem.”" Az alázatról vagy az alázat hiányáról szólnak e versek, mikor az ember fellázad teremtõje ellen. Különbözõek vagyunk, különbözünk külsõleg, belsõleg, képességekben, tisztségekben (az Istennek végzett szolgálatban) és mindenben, de nem lázadozhatunk Isten ellen, hogy milyenek vagyunk, milyenek a körülményeink.
"A Bibliában sok helyen szerepel, hogy bizonyos embereket erre, vagy arra választott ki Isten. Ott vannak a királyok, az összes próféta, az apostolok, tanítványok, minden kiválasztás alapján történik Istennél." De nem akaratuk ellenére! A szabad akaratuk figyelembevételével. Nyilvánvalóan nem robotokként kezel bennünket Isten. Az apostolok égi elhívása viszont, mint csoporté történt.
07:57 vagyok ez igaz a bibliára, meg úgy általában az összes vallásos, tudományos könyvre is. szerintem égessünk könyveket. 11:02 azért mert õ meg vallásos. 12:14 ez logikailag és filozófiailag 2 pontos is hibázik (bár ilyen hangzatos kifejezéseket nincs értelme használni, mert a fiozófia logikán alapszik)... 1 isten fogalma sokféle lehet, nem következik belõle e két tulajdonság. bármi istennek nevezhetõ szinte, többnyire azonban egy természetfeletti intelligenciához kötik 2 a "keresztény istenrõl" beszéltem, nem lehet valaki jóságos aki kiirtja a föld élõvilágát, vagy mindenható sem, akinek problémát okoz az emberekkel való kommunikálás, ha meg magárahagyta az emberiséget, katasztrófák, betegségek, nyomor van a földön, valamelyik a kettõ közül mindenképp kiesik. tudom hogy ilyenkor jönnek a kifogások hogy dehát az emberek csinálják... persze kíváncsi vagyok miért az ember hibája egy halvaszületett csecsemõ, vagy miért kell meghalni mindenkinek ádám bûnei miatt. ezekre eddig 1 keresztény se tudott választ adni, most sem várok kielégítõ választ mellesleg ha tudná is cáfolni ezt valaki, az embert akkor is isten teremtette, úgy a sátánt is, tehát minden rossz forrása isten. 12:59 a bibliával az a baj, hogy nagyon sok helyen nagyon sokféleképp lehet nem szó szerint értelmezni.
A kérdező hozzászólása: 23:33 "azok életét is felhasználja, akik elutasítják Õt, ez azonban nem jelent üdvösséget az ellenszegülõk számára." Ezt úgy érted, hogy mások javára használja fel az életüket?
Szia! Pontosan úgy értem. A Rm 8, 28 pontosított fordításban: "Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra" Isten képes a gonosz emberek gonosz cselekedeteit is jóra fordítani: lásd példaképpen József történetét, akit a bátyjai eladtak rabszolgának, és így lehetett Egyiptom fõemberévé! Üdv. Péter
07.57 vagyok meglehet hogy beszéltünk, de az emberek hasonlíthatnak miért kellene nicknevet felvállalni? mi értelme? "A 2. bek.-kel "vitatkoznék": Nekem nem úgy tûnik ebbõl a beszélgetésbõl, hogy bármely kérdésedre is választ kaptál volna... Kb. ötezer kérdésedre igaz, hogy válaszoltak, de te vitatod ezeket; tehát én úgy mondanám inkább, magamat javítva, hogy érdemi választ nem kaptál. " ez igaz, de még így is több a semminél "Nézd, én nem tudom, mi ennek az oka; nem ismerlek. Azt viszont nem tudom elhinni, hogy komolyan gondolod, hogy valaki térítsen már meg... Ha tévedek, akkor elnézésedet kérem. Csak azért gondolom így, mert mindennel vitatkozol, cáfolsz, érvelsz, nem nagyon fogadtad el a magyarázatokat. Van ilyen, elismerem. " annyira nem éget a vágy, hogy megtérítsenek, de nyugodtan lehet próbálkozni, biztosan boldog lennék. én úgy gondlom ha valaki egy igaz vallás híve, akkor abban nem lehet kivetnivalót találni. a kereszténységben viszont sok az önellentmondás "Olyan dolgokat hozol fel, amiket általában a vérateisták, ill. a hitüket vesztett keresztények szoktak emlegetni. " ha jogtalanok, akkor nem okoz gondot a cáfolásuk "Látogatsz ilyen jellegû blogokat, honlapokat is? Ha nem, szerintem próbáld meg; megtérni valószínûleg nem fogsz tõlük, de sok érdekeset lehet olvasni... " néztem egy párat, de nem érdekelnek, inkább beszélgetni akarok. de ha van egy keresztény gyik oldal, ahol meg tudják válaszolni a tipikus vérateista kérdéseket, akkor örömmel várom. nézegettem már olyan oldalakat is, ahol összegyûjtik a biblia összes kegyetlenségét és ellentmondását. én ezt is ajánlom neked. sajnos a vérateistáknak bizonyos dolgokban igazuk van. te hiszel a bibliában (vagy annak az igazságában és ebbõl következõen istenben)? "Tényleg nem bántani akarlak; én max. beszélgetnék veled valami másról, de az üres vitákat próbálom kerülni. Üdv. " csak tessék, most is ezt teszed.

Azt hallottam, többektől is, hogy az Õsrobbanás elméletét egy katolikus pap alkotta meg, és úgy gondolta, hogy az Isten így teremtette meg a világot. Ha ez tényleg igaz, akkor azt nem értem, hogy az ateisták szerint miért nem kreacionizmus?

Legjobb válasz: Mást is felfedeztek hívõk, ami a tudomány része: pl. Darwin az evolúciót vagy Galilei a bolygók mozdásának magyarázatát. Nem attól lesz tudomány vagy kreacionizmus, hogy ki fedezte fel, hanem attól, hogy ellenõrizhetõ, bizonyítható-e. Tényleg csak az "isten teremtette meg" farkincát kell levágni róla.

Mást is felfedeztek hívõk, ami a tudomány része: pl. Darwin az evolúciót vagy Galilei a bolygók mozdásának magyarázatát. Nem attól lesz tudomány vagy kreacionizmus, hogy ki fedezte fel, hanem attól, hogy ellenõrizhetõ, bizonyítható-e. Tényleg csak az "isten teremtette meg" farkincát kell levágni róla.
#5: Az, hogy egy tudós éppenséggel hívõ is, még nem teszi elméletét kreacionizmussá. Darwin kifejezetten kihagyta elm életébõl Istent, emiatt komoly kritikák is érték Richard Owen és Lord Kelvin részérõl. Amúgy arra én is kíváncsi vagyok, mitõl kreacionizmus a kreacionizmus?
Ez egy hatalmas marhaság. Bármire lehet mondani, hogy isten csinálta, attól az még nem kreacionizmus.
Nem egy katolikus pap állt elõ vele, de ha úgy is lenne az, hogy ki mit lát mögé még nem jelenti azt, hogy az az elmélet része. Például ha felfedezte volna, hogy forr a víz és leírná, hogy hogyan majd felkiáltana, hogy ezt Isten csinálta abból csak az isten csinálta rész lenne kreacionizmus és azt elhagyva már kapunk is egy stramm kis elméletet.
#13: Hát, nem válaszoltál. Uis az alapkérdés ugyebár az, hogy miért nem tartod az Õsrobbanás elméletét kreacionizmusnak, ha egyszer az az alapállásod, hogy az a kreacionizmus, ami így kezdõdik: Isten csinálta (és akkor ide jön a valami). Kettõ: Nem bonyolult, hanem összetett. Persze, az Irreducible Complexity kifejezést szándékosan úgy fordítjátok, hogy egyszerûsíthetetlen bonyolultság, s úgy állítjátok be, mintha az ID úgy állna hozzá, hogy: Bonyolult ez nekem, mint 6 éves gyereknek az integrálszámítás.
És figyelj csak! Az evolúció elmélete nem tesz, nem tett ellenõrizhetetlen kijelentéseket?
Döncike! Pontosan! Az intelligenciát a fizika mindig a rendszeren kívülre teszi. Ott van pl a gõzgép.A fizika sok mindent elmond neked a gõzgéprõl, miközben vizsgálja, de arra nem képes, hogy megmondja, mit ebédelt James Watt 2 nappal a gõzgép megalkotása elõtt.
A kérdező hozzászólása: #10: Ducata! Véleményem szerint díjat érdemelsz! Ezt senki nem lesz képes überelni!
A kérdező hozzászólása: #13: Az volt a kérdésem, hogy miért nem tartod kreacionizmusnak az Õsrobbanás elméletét? Ha egyszer úgy vagytok vele, hogy az a kreacionizmus, amikor egy elmélet így kezdõdik: "Isten csinálja..."
Döncike! Javaslom, olvasd el az általam a7es pontban linkelt cikket.
"Mi az, ami kétségen kívül - tehát nem csak érzés alapján - bizonyítja, hogy ilyen tervezõ volt? " Legaláb olyan fontos kérdés, hogy mi az ami kizárná a teremtõt... Mivel a teremtõt deinició szerint a rendszeren kívülre teszik ezért akkor sem lehetünk benne bizosak, hogy nincs teremtõ, ha a tudósok a kémcsövekben a szemünk láttára csinlánának életet, hiszen honnan tudod, hogy nem a teremtõ láthatatlan keze volt a dologban? :D Szerintem ez a leglogikusabb érv a teremtõ modellekbe történõ beemelésével szemben.
#11: Nem az volt a kérdés, hogy bizonyos vallásfilozófiai csoportok mit állítanak Istenrõl, hanem az, hogy miért nem tartod az Õsrobbanás elméletét kreacionizmusnak, illetve hogy mi az a kreacionizmus?
Áááá, dehooogggyy. A kreacionalisták soha nem beszélnének istenrõl... csak egy olyan lényrõl, amelyiknek a tudása és a hatalma végtelen, amúgy meg nem lehet õt látni soha, de mindenütt ott van és folyamatosan beleszól mindenbe, ill. a múltban is mindent õ alkotott.
#9: Okfejtésedben belsõ inkoherencia van. Rámutatnék. Szerinted ez a kijelentés: "Isten van az evolúció mögött" kreacionizmus?
Attól, hogy ellenõrizhetetlen dolgokat állít. Pontosabban csak egyetlen állítása van: hogy isten teremtett mindent. Ezen kívül az össze többi kijelentése csak az evolúciót tagadja, de azt is légbõl kapott "érvekkel" - tehát nem tudományos módszerekkel. Ezekért áltudomány.
Az eredeti Õsrobbanás elméletet Georges Lemaitré belga katolikus pap és fizikus alkotta meg, 1927-ben. Elég sok kritika érte, elsõsorban ateisták részérõl, mert az "új elmélet" szerint, addigi használt modellel szemben, az Univerzumnak van számmal kifejezhetõ kora, az anyag nem öröktõl fogva létezõ. Ma sem általánosan elfogadott, fõleg, mert a Vatikán 1950 körül elfogadta és a világ teremtésének leírásaként prezentálja a mai napig. Másrészt: Az Õsrobbanás elmélet mitológiai alapjai: http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz100708/horvath100708...
Igen, a hír igaz! :D http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Lemaître "Ha ez tényleg igaz, akkor azt nem értem, hogy az ateisták szerint miért nem kreacionizmus?" Miért lenne kreacionizmus? Ha ezzel egy ateista jött volna elõ, az min válltoztatna? Katolikus pap lévén nyilván isten kezét látta a dolgok mögött, és ez valóban egy kreacionista gondolat, de attõl maga az elmélet nem lesz kreacionista, mivel a model mûködik isteni beavatkozás nélkül is. Mai tudásunk szerint az õsrobbanás elmélete a világ keletkezésének igazságát írja le. PONT. Amúgy ebben az esetben nagyon segített, hogy az ateista szemlélet szerint statikusnak vélt univerzumban tapasztalható jelenségeket pont azzal lehetett magyarázni, amit a biblia is állít: a világ valamikor keletkezett, és idõben visszafelé nem végtelen. Emiatt nem is nagyon tetszett a kor néhány kozmológusának, de a tények a papot igazolták. De fontos tudnod, hogy a világ felfedezett igazságai függetelnek az õket felfedezõtõl! Van olyan elmélet, ami igaz, és van olyan ami nem. Nincs kreacionista igazság és ateista igazság...
A kérdező hozzászólása: Akkor mi az, hogy kreacionizmus, ha nem az, hogy "Isten csinálta" ?
Az az Õsrrobbanás elmélet nem ugyanaz az õsrobbanás elmélet. Az ateisták módosítottak rajta..
Én nemigen értem, mi a baj azzal, hogy az õsrobbanás nem kreacionista elmélet. Tényleg nem az. Aki mögé akarja tenni Istent annak csak az lehet az oka erre, hogy az legyen az Elsõ Ok. De miért legyen? Miért nem lehet elsõ ok maga az õsrobbanás? Egyébként nem meglepõ, hogy az egyház rámozdult az õsrobbanásra. Én egyszer voltam egy kongresszuson, ami a halálközeli élményekrõl szólt, és egy résztvevõ pap tapsikolt örömében, hogy végre bizonyítva látta a mennyország létét. Megsajnáltam szegényt...

Ha tényleg létezik Isten akkor miért kegyetlen?

Jún 21-én meghalt a kisbabám, akit nagyon vártunk. 11 hetes terhes voltam. Õ a második lett volna. van már egy kisfiam, egy csodaszép, de nem egészséges baba. Mi, az orvosok szerint, egészségesk vagyunk a férjemmel.

Legjobb válasz: részvétem.:S és ilyenkor jön a kérdés, hogy gondolom ti egy jóravaló rendes pár vagytok és ilyen dolgok történnek veletek, azokkal, akik meg egész életükben más ellen tesznek rossz dolgokat nekik bezzeg minden sikerül. és mégegyszer részvétem. szörnyû ilyet hallani (olvasni)

részvétem.:S és ilyenkor jön a kérdés, hogy gondolom ti egy jóravaló rendes pár vagytok és ilyen dolgok történnek veletek, azokkal, akik meg egész életükben más ellen tesznek rossz dolgokat nekik bezzeg minden sikerül. és mégegyszer részvétem. szörnyû ilyet hallani (olvasni)
Ezt valóban nem lehet vallásos halandzsával megmagyarázni, hanem a saját szervezeted döntött így, de ezen hamar túl kell tenned magad, és próbálkozni, csak gondolj az ükapádra, akoriban azért volt egy családban 12 gyerek is akár mert csak a töredékük érte el a felnõtt kort, és ebbe bele kellett törõdni, de az emberek mégis megpróbálták észrevenni a jót azokban amik jutottak nekik! Szóval fel a fejjel és próbálkozzatok amíg nem sikerül!
Nagyon szomorú, amit írt a kedves kérdezõ!Õszintén együttérzek és részvétem! DE!Ne ragadjatok le ennél a szomorú esetnél a kelleténél több ideig!Próbáljatok továbblépni, ami iszonyú nehéz, de az életben mindennek megvan a miértje...vagy történni fog a jövõben valami, ami majd megmagyarázza a dolgot, vagy késõbb jól jön a tapasztalat...vagy egyszerûen a csapások megerõsitenek!Soha sem szabad feladni, és mindig hinni kell, hogy jobb lehet!!!Most minden nehéz, de hinnetek kell magatokban, és NEM utolsó sorban ott van a csodás kisfiatok, aki éltetõ erõ lehet számotokra! Õ adjon erõt, és Ti egymásnak!! KITARTÁS!!!
Szia. Öszinte résztvétem! Sokszor én is ezt kérdezem magamtól, hogy ha tényleg létezik Isten akkor miért ilyen kegyetlen?! Sajnos most derült ki, hogy a legjobb barátom aki nagyon fontos nekem súlyos beteg... :'( (és még csak 17 éves) megértelek, hogy most azt kérdezed hogy: "miért?" De majd a kisfiad segíteni fog kiheverni a történteket, na meg a férjed.. fel a fejjel.. Jobb bulást neked és a családodnak. Puszi
Ne hagyjuk, hogy mások határozzák meg, hogyan kellene tennünk vagy éreznünk. A bánat folyamata mindenkinél máshogy zajlik le. Mások úgy vélik — és el is mondják véleményüket —, hogy túl sokat bánkódunk, vagy nem bánkódunk eleget. Bocsássuk meg nekik és felejtsük el. Ha egy mások által, vagy a társadalom egésze által felállított skatulyába kényszerítjük magunkat, meggátoljuk érzelmi egészségünk helyreállásának folyamatát. Természetesen különbözõ emberek különbözõ módon törõdnek bánatukkal. Nem szeretném azt éreztetni, hogy minden embernek egy bizonyos módszer szükségszerûen jobb a másiknál. Az viszont veszélyes, ha stagnálás áll be, amikor a bánattól sújtott személy képtelen megbékülni a helyzet valóságával. Ilyenkor együtt érzõ barátok segítségére lehet szükség. A Biblia azt mondja: „Minden idõben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.” Ne félj tehát segítséget kérni vagy beszélni, és sírni (Példabeszédek 17:17).
részvétem. szivesen mondanék valami bíztatót, de nem igazán lehet. Még azt sem, hogy isten útjai kifürkészhetetlenek, ami ugyan igaz, csak a dolog nem így mûködik. Az, hogy a jó emberekkel jó dolgok történnek és vicaversa nem igaz. Sosem volt az és igazából nem is része az egyház tanításainak. (persze szokták mondani, de valóságtartalma annyi van, mint a mosóporreklámoknak) Az igazság az, hogy isten nem avatkozik a földi dolgokba. (néha igen, de az más kategória) A dolog úgy néz ki, hogy a földi létezés pongyolán fogalmazva egy akadálypálya. Isten megteremtette a világot, adott szabályokat és arra kíváncsi miként boldogulunk. Nem olyan értelemben, hogy miként viselkedünk, hanem, hogy miként és mennyire tartjuk vagy nem tartjuk be a szabályokat. Ha betartjuk a szabályokat akkor majd a végén megkapjuk a jutalmunk, ha meg nem, akkor a büntetésünk. A kisbabátok halálának sem hozzátok, sem õhozzá, sem az Istenhez nincs köze. Egyszerûen így alakult. Tekintheted próbatételnek, de a dolog nem úgy néz ki, hogy ti személy szerint kaptatok egy próbát. Csak valakik kaptak egy próbát és pont ti voltatok azok.
Szerintem ne foglalkozz semmiféle istennel. Ha netán létezik is valamelyik a sok százezerbõl - NEKED nem segít a bajban: ahogy az életed mutatja. Magadnak kell megoldanod a problémáidat - esetleg valamelyik másik ember tud neked segíteni valamit.
Az u.n. "jóisten" vagy ahogy egy ismerõsöm találóan nevezte az "emberek istene", tehát a gondviselõ, segítõ, de ha nem jársz templomba, akkor büntetõ izé nyilvánvalóan nem létezik. Persze, jó lenne ha lenne egy ilyen nagytesó, aki segít a bajban, a vágy teljesen emberi, akárcsak a repülés vágya. Ami van, az egy rendszer. Lélekfejlõdésre optimalizált akadály és kihívásrendszer. Elbukni nem lehet, csak sokszor próbálkozni. Életek során át. Ebben a kontextusban a halál is csak egy lépés, a körforgás egy állomása. Én erre a megállapításra jutottam. Más másokra. Gondoltam leírom.
Nincs isten nem is vot nem is leszNem az ijenekbe kell hinniLätod van itt ojan aki hisz istenbe mégis retteg én ateista vagyok sose rettegtem nem féltem semmitölÉs minden ugy alakult ahogy én akartam ésszerüenLehet az ördög velem vanMondjuk abba se hiszek de inkäbb mint isten akit azt se tudjuk hogy néz ki De az ördögöt tudjuk
A 07.01-es hozzászóló említette a hûséges Jób példáját. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy bár Jób azt hitte a csapások Istentõl vannak, de a valóságban nem tõle! Azt kell figyelembe venni, hogy Istenünk soha nem kegyetlenkedik, szórakozik velünk, még a kísértések sem tõle származnak. "Senki ne mondja, amikor próba alatt áll: „Isten tesz próbára.” Rossz dolgokkal ugyanis nem lehet próbára tenni Istent, és õ maga sem tesz ilyesmikkel próbára senkit." (Jakab 1:13) A Teremtõ Isten megadja a kimenekülést minden helyzetbõl, pl. a feltámadás reményével, méghozzá egy helyreállított paradicsomi földre, ahol nem lesznek már gonoszok.
Szia! Remélem azóta enyhült a fájdalmad! Hidd el, hogy a rossz dolgok nem Istentõl vannak. A sátán befolyásolja az ember sorsát, de csak addig, amíg az Istennek felhatalmazást nem adsz, hogy Õ vegye át az irányítást az életed felett. Ha hiszel az Úr Jézusban, akkor Õ megszabadít téged és a fájdalmaid örömmé változtatja. Ha ûr van benned, betölti azt is! A biblia szavai örömsugár és reménység az embernek. Nem véletlenül nem engedte Isten, hogy eltöröljék, betiltsák. Olvasd és hit növekszik és Isten felé hála a szívedben. Mert ha hálás a szíved, akkor a sátán megbukott és nem árthat neked többé, fõleg ekkora fájdalmat nem okozhat.


Ha tényleg bűn a maszturbálás, akkor Isten miért úgy csinálta, hogy az ember önmagát is kielégíthesse?

Nem hiszem, hogy azért csinálta így, hogy ezzel is küszködjünk, mint egy kísértéssel...Õ aztán tényleg megcsinálhatta volna úgy, h önmagunkat ne tudjuk kielégíteni. Viszont akkor...B?n-e a maszturbálás?

Legjobb válasz: Az onanizáció-Onan nevébõl-arra utal,hogy a szeretkezés folytán az illetõ spermáját nem engedte a nõbe(coitus interruptus),ergo a szeretkezés ,azon módja,ami kizárja a lehetõségét a gyereknemzésnek a tilos,de egy másik Bibliamagyarázat szerint ha van három gyereked(Szaporodj és SOKASODJ)a fogamzásgátlás megengedett.

Az onanizáció-Onan nevébõl-arra utal, hogy a szeretkezés folytán az illetõ spermáját nem engedte a nõbe(coitus interruptus), ergo a szeretkezés , azon módja, ami kizárja a lehetõségét a gyereknemzésnek a tilos, de egy másik Bibliamagyarázat szerint ha van három gyereked(Szaporodj és SOKASODJ)a fogamzásgátlás megengedett.
Attól függ férfi vagy-e vagy nõ. Ha férfi vagy egy idõ után vagy nagyon kanos leszel, vagy magától elsül a lõcsöd álmodban. Nõknél nem tudom hogy megy ez. Minden esetre nem hinném hogy bûn lenne, inkább csak még egy pont ahol az önmegtartóztatást, lemondást lehet gyakorolni, amivel önfegyelmet szerezhetsz ezért mondták régen hogy bûn.
http://www.katolikus.hu/kek/kek02331.html#K2396 Nézzétek meg, itt minden megtalálható - asszem - a tíz parancsolat alapján, h mit szabad, és mit nem.
Sok helyen olvastam, hogy a Bibliában nincs ilyesmi, ez csak egy félremagyarázás.
Nem mondta hogy bûn. Ha mondta volna is, akkor is gyakorolnád! Ha a bibliai alapelveken elmélkedsz, magad is rájöhetsz hogy nem helyes a maszturbációval lekötni magad, s felkorbácsolni a vágyaidat, amely a testednek szánt igazi kielégülést(a társad jelenlétét)kellene hogy megcélozza. S ezért még önzõ dolog is mellesleg.
A gyilkolást is meg tudjuk tenni mégsem azt teszzük. Meg tehetsz egy csomó indent a mi bûn. Embert sem azért tudsz ölni, hogy nah akkor ölj! Isten pedig nem mondta h bûn.
Az önkielégítés azért bûn szerintem ez az én véleményem mert a bibliában Mózes könyvében a kultikus tisztátalanságok közé tartozott. 3Móz 15, 2:Szóljatok Izráel fiainak és mondjátok meg nékik: Ha valamely férfiúnak magfolyása támad, az õ folyása tisztátalan. 3Móz 1516:Ha valamely férfiúnak magömlése van, mossa meg az egész testét vízben, és tisztátalan legyen estvéig. És nekem úgy tünik ezt az állapotot át is lehetett adni mert ha az ide vonatkozó útmutatásokat megnézzük a bibliában azt látjuk mosakodás és tisztulási idõszak van róla írva, hogy elmúljék ez az állapot és ne fertõzzön meg senkit. Sajnos a történelmi egyház hibája hogy tiltással kezelte a dolgot és ennek a következménye az hogy a tiltások az emberekben a kívánságok kiélését okozzák.(ták) Rómabeliekhez írt levél 7. részében olvasható:Mit mondunk tehát? A törvény bûn-é? Távol legyen: sõt inkább a bûnt nem ismertem, hanem csak a törvény által;mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná:Ne kívánjad. De a bûn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot;mert törvény nélkül holt a bûn. Mert a bûn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó./Ez utóbbi a Mózesi törvényrõl szól, de a egyházak tiltásainak is hasonló hatása van./ Nem úgy ahogy kelett volna:Római levél 8 része: Mert, ha test szerint éltek, meghaltok;de ha a test cselekedeteit a szellemel megöldökölitek, éltek. Tehát az önkielégítés azért bûn mert egy tisztátalan állápotot hoz létre az emberben és akaratlagos vagyis az ember önmagát teszi tisztátalanná. Ráadásul nem kell hozzá házasság sem, Isten pedig házasság mellett van. Csak a mai modern korunkban ezzel nem nagyon foglalkoznak, hogy mi? Isten üzenete a bibliából, elöbb kapnak rá mindenféle pogány és ördögi tanitásokra mint az Isten beszédére. Egyébként miért mindig Isten hibáztatjátok a problémáitokért ha tévelyegtek? Ti zártátok ki az életetekbõl és nem õ hagyta el az embereket itt az ideje a MEGTÉRÉSNEK! Valamint azt gondoljátok Istenrõl úgy teremtette az embert, hogy önmagát kielégithesse és az bûn legyen. Hibás elgondolás mint sok más Istenrõl Õ házasságot(gokat) alapított /amelyben házaséletet élnek/ és nem házasságtöréseket és válásokat mint amelyek mostanába divat. Gondolkodjatok el rajta vajon miért igy élnek az emberek? Isten akarata az, hogy teljes életet éljenek az emberek normális tiszta kapcsolatba és nem önkielégítésekben.
Elvileg azért lenne bûn, mert hiába ürítik ki. Viszont elég bõséges a készlet ahhoz, hogy ne kelljen spórolni vele:D
Sohasem mondott Isten ilyet, vagy ilyesmit.
Dehogy bûn!Mindenki azt csinál a saját estén amit akar!
Jaj, akkor miért adott lehetõséget, hogy mások életét kioltsa az ember, biztos megtudta volna csinálni úgy is, hogy ne lehessen lelõni mást . . . nyilván értelmetlen a kérdés. Isten szabad akaratot adott lehet valakibõl Szent Ferenc és lehet Hitler is, Neked kell dönteni, hogy Istenhez tartozol -e és megmaradsz a szeretetében. Szerintem a kérdés nem úgy merül fel benned, hogy Isten miért úgy teremtett, hogy lehessen onanizálni , hanem van lelkiismereted és érzel egyfajta bûntudatot. Bûntudat amiatt, hogy a testi élvezetet választottad az önmegtartóztatás és a tisztaság erénye helyett. A lelkiismeretet Istentõl kaptad, azt nem lehet elhallgattatni, meghazudtolni kikerülni. Viszont amit lehet tudni biztosan, hogy Jézus nem kicsit szeret minden bûnöst, hiszen önként vállalta kereszthalált és mindent odaadott értünk, magára vette a bûneinket. Jézus az irgalmas szeretet megnyilvánulása, ami felülírja az igazságosságot. Jézusnak, egyedül neki van hatalma elvenni a bûneinket, ld. Evangélium Mivel Jézus az Isten Fia, önmagáról mondja: "az Emberfiának van hatalma a földön megbocsátani a bûnöket" (Mk 2, 10) Mit kér cserébe? Bizalmat és hitet. Fordulj Jézushoz imával és néhány "jelképes" önmegtagadással esetleg böjttel és azt fogod érezni, hogy a lelked újra tiszta és örül.

Ha Isten tényleg olyan szeretõ és jóságos lenne, mint ahogyan azt az egyházak beállítják, akkor valóban büntetné kollektívan az emberiséget?

..., a még tudatlan (a jó és a rossz, sõt a bûn fogalmát sem ismerõ) emberpár engedetlenségéért, amit persze elõre tudott? Mert ez maga lenne a gonoszság. Tudom, hogy már többször volt ez a téma, itt GYK-n is, de ez az egész egyszerûen illogikus. Nem egy mindenható lényre utal, aki még szeretetteljes is. Persze nem hiszek ebben, a lényeg viszont az, ha bukik az eredendõ bûn mese, akkor a megváltás is és az egész vallás.

Legjobb válasz: Hát igen. A hívõk meg hangoztatják, hogy Isten mindent lát. Csak épp ezt a rohadt fontos kis mozzanatot nem látta. Hát nem érdekes? De amúgy meg ki sincs fejtve, hogy miért volt olyan égbekiáltó nagy bûn a jó és rossz tudás fájáról enni. Még amit nem értek: Többször írták hívõk, hogy a Sátán nem tudott soha semmit teremteni. Ki teremtette akkor a tudás fáját? Isten. ha-ha-ha. Meg hogy egyáltalán mi szükség volt arra a fára? Istennek nem volt szüksége rá, mert õ mindent tudott, az állatokat gondolom nem érdekelte, az embereknek meg tilos volt. Akkor ki a jó életnek kellett a fa? Ez kb. olyan, mintha nem akarnád, hogy a gyerekeid tele tömjék magukat süteménnyel, de ennek ellenére sütsz egy egész tepsivel. De ha már megsütötted, és még mindig nem akarod, hogy egyenek belõle, akkor nem teszed be a gyerekszoba közepére azon melegében. Pedig szerintem Isten nemcsak hogy betette a sütit a szoba közepére, de még ki is ment, és rácsukta az ajtót a gyerekekre. Mégis mit várt? Kígyó se kellett volna hozzá, és akkor is megtörténik. Ja, hogy figyelmeztette az embert, hogy ne egyen belõle, mert ez ROSSZ? Még mielõtt tudta volna az ember, mi az hogy ROSSZ? Logikus, logikus. Szóval igen, kedves kérdezõ, úgy sántít a történet, ahogy van.

Hát igen. A hívõk meg hangoztatják, hogy Isten mindent lát. Csak épp ezt a rohadt fontos kis mozzanatot nem látta. Hát nem érdekes? De amúgy meg ki sincs fejtve, hogy miért volt olyan égbekiáltó nagy bûn a jó és rossz tudás fájáról enni. Még amit nem értek: Többször írták hívõk, hogy a Sátán nem tudott soha semmit teremteni. Ki teremtette akkor a tudás fáját? Isten. ha-ha-ha. Meg hogy egyáltalán mi szükség volt arra a fára? Istennek nem volt szüksége rá, mert õ mindent tudott, az állatokat gondolom nem érdekelte, az embereknek meg tilos volt. Akkor ki a jó életnek kellett a fa? Ez kb. olyan, mintha nem akarnád, hogy a gyerekeid tele tömjék magukat süteménnyel, de ennek ellenére sütsz egy egész tepsivel. De ha már megsütötted, és még mindig nem akarod, hogy egyenek belõle, akkor nem teszed be a gyerekszoba közepére azon melegében. Pedig szerintem Isten nemcsak hogy betette a sütit a szoba közepére, de még ki is ment, és rácsukta az ajtót a gyerekekre. Mégis mit várt? Kígyó se kellett volna hozzá, és akkor is megtörténik. Ja, hogy figyelmeztette az embert, hogy ne egyen belõle, mert ez ROSSZ? Még mielõtt tudta volna az ember, mi az hogy ROSSZ? Logikus, logikus. Szóval igen, kedves kérdezõ, úgy sántít a történet, ahogy van.
Miért kell istenrõl ilyeneket mondani? ezt sosem értettem. Ha nem hiszel benne az a te bajod. Ha kimarad az életedbõl, az is csak neked lesz rossz...De kérlek ne hibáztassátok már Istent minden rosszért ami veletek történik! Nem egy vén öregurat kell elképzelni, aki mindent rossznak lát, és gonoszul, nagy ejnyebejnyézésekkel tekinget le egy felhõpáholyból az emberekre. Nem azt mondom, hogy én a Biblia minden szavát szó szerint értelmezem, de nem pocskondiázom azt, Aki miatt egyáltalán élek...
Tökéletesen igazad van. A Biblia tanúsága szerint Isten vagy nem jó és szeretõ, hanem kegyetlen és szadista, hiszen olyanért büntet, ami valójában nem is volt bûn, valamint õ alakította úgy a dolgokat, hogy megtörténjen, vagy ne mindenható hanem gyenge és esetlen, hiszen nem látta elõre, hogy mi fog történni, valamint nem tudta megakadályozni egy teremtménye áskálódását, vagy azóta holmi Sátán gonoszságát. Ha engem kérdezel leginkább egyik sem: kegyetlen, tömegmészáros, szadista, féltékeny, gyengekezû önkényuralkodó.
emberek....olvastátok egyáltalán a Bibliát?.....?????? szabad akaratról nem hallottatok még?
Ja-ja, emlékszem erre a válaszra, hogy Isten arcolásból tette oda a fát, hogy az emberek tudják, ki a Jani a gáton. Worst......explanation......EVER.
Próbáljunk meg túllépni a teremtéstörténeten.. Ez egy példabeszéd arról, hogy az emberek bûnre való hajlama abban nyilvánul meg, hogy "olyanok akarnak lenni, mit az Isten". Tehát önmagukat teszik Isten helyébe. Ha kicsit túllendülünk az Ószövetség világán és eljutunk Jézusig, akire a kereszténység alapozódik, akkor láthatjuk, hogy minden ember üdvözülhet (ezt az Ószövetség népe még nem tudhatta). Ráadásul azt is tanította, hogy Isten majd mindenkit a saját lehetõségeihez mérten fog ítélni.
Isten megölette az emberekkel (a gyermekeivel, akiket kicsapott) az egyetlen fiát, Jézust. Ha elfogadod ezt az áldozatot, akkor idvezülhetsz.
kedves utolsó kommentelõ! az utolsó mondatodat nem igazán értem...:) el tudnád máshogyan is magyarázni?
"Szabadon eldönthették hogy elfogadják Istent szeretõ vezetõjüknek, vagy sem." Na visszatérek a sütis példához. Én vagyok a szülõ. Megmondom a lurkóknak, hogy nem ehetnek a sütibõl (amit én sütöttem). De jön a vicces nagybácsi, aki azt mondja, hogy ehetnek belõle. Kisgyerkõcök még azt se tudják mi van, mert nem tudják mi a rossz, meg mi a jó, ezért esznek belõle. Erre fel begurulok, amiért nem rám hallgattak, a nagybácsit lesittelem, a gyerkõcöket meg kicsapom az utcára, mert szófogadatlanok voltak. Kissé hirtelen haragú ez a "szülõ". Majd jóval késõbb az egyetlen édes gyermekemet odaadom a korábbi gyerekeimnek, hogy nyírják ki. Ha elfogadják tõlem ezt az áldozatot, akkor hazajöhetnek.
Isten nagybetû, elnézést.
A kérdező hozzászólása: "De amúgy meg ki sincs fejtve, hogy miért volt olyan égbekiáltó nagy bûn a jó és rossz tudás fájáról enni." Katy Weaver konkrétan ezt írta egy másik kérdésnél: "Isten jogos uralmát megkérdõjelezték, bemocskolták aljas módra..."
A kérdező hozzászólása: Katy! Nézd, Ádám és Éva tudatlanok voltak, mivel csak a bûnbeesés után szerezték meg a tudást. Mindig úgy cselekedtek, ahogy Isten (vagy épp a Sátán) mondta. Nehogy már egy mindenható bölcs lény, aki a világot teremtette, ne tudja, hogy mennyi 1+1, mert körülbelül ilyen nehéz lehetett rájönni arra, hogy a bûn fogalmát nem ismerõ emberpár egyszer csak "bûnbeesik", fõleg ha a sátán pajti is ott van. És akkor hol a megbocsátás? Hisz Isten olyan jóságos! Nem érzed az ellentmondást. Hiába fröcsögsz itt, nem fogod bemesélni, hogy az ember milyen egy sz*r lény, hiszen az a teremtõjét minõsíti, tehát ezzel Jehovát cikized. ;)
Kedves 4-es válaszoló. Csak neked rossz ez a válasz. "Jani" a gáton Igen ha így akarod értelmezni, Talán nincsenek jogai, csak neked. Hálátlan gyaur. Szabadon eldönthették hogy elfogadják Istent szeretõ vezetõjüknek, vagy sem. Õk döntöttek így nem Isten. Milyen érdekes, hogy Ádámot meg Évát senki nem hibáztatja, még védjétek meg ....Ez az... adjatok igazat Sátánnak, Ezek vagytok ti, most nagyon örül, hogy ilyen emberek mint Ti a szolgálataiban vagytok, és segítitek az Isten elleni "harcban" S Jézus ilyen emberekért is meghalt.... Megelõlegezte a bizalmat nektek, Ti meg röhögtök a halálán... Na remélem híztatok 3 kilót. Katy Weaver
Isten az egyedüli jó és szent! Kegyelme végtelen. Azért nem akadályozta meg a bûnbe esést mert tiszteletbe tartja a teremtményei döntését! Ellenben minden döntésnek következménye van. Hát ne csodálkozzunk..

Isten megsegít? Ugy értem, hogy tényleg ő segit vagy ha nagyon bizom valamiben akkor az ugy is bejönn, tudatalati.

Legjobb válasz: Szia! Én nagyon utáltam a munkahelyemen dolgozni, nagyon streszes volt. Egyszer éjjel dolgoztam, és bejött a munkahelyemre egy hölgy, egy vallás képviselõje volt. Egy szó nélkül átnyújtott nekem egy sárga színû papírt, ami a hitvallásáról szólt, és Isten szeretetérõl. Nem kérdezett semmit, nem szólt hozzám, csak mosolygott rám, tisza szemekkel. Gyermeket terveztünk a párommal, már pár hónapja próbálkoztunk, és nem jött össze. Pár nap múlva pozitív lett a terhes tesztem, és már 8 hónapos kisfiam....Úgy érzem, üzenetet kaptam akkor...Ezek után, szerinted mit érezhetek? Én tudom a választ, mindenki megérzi a választ, ha eljön az idõ....

Szia! Én nagyon utáltam a munkahelyemen dolgozni, nagyon streszes volt. Egyszer éjjel dolgoztam, és bejött a munkahelyemre egy hölgy, egy vallás képviselõje volt. Egy szó nélkül átnyújtott nekem egy sárga színû papírt, ami a hitvallásáról szólt, és Isten szeretetérõl. Nem kérdezett semmit, nem szólt hozzám, csak mosolygott rám, tisza szemekkel. Gyermeket terveztünk a párommal, már pár hónapja próbálkoztunk, és nem jött össze. Pár nap múlva pozitív lett a terhes tesztem, és már 8 hónapos kisfiam....Úgy érzem, üzenetet kaptam akkor...Ezek után, szerinted mit érezhetek? Én tudom a választ, mindenki megérzi a választ, ha eljön az idõ....
"Az állandóan imádkozó tanítványhoz így szólt a Mester: - Meddig fogsz még Istenre támaszkodni, ahelyett, hogy a saját lábadra állnál? A tanítvány megdöbbent. - De hiszen te tanítasz bennünket arra, hogy Istenre mint Atyára tekintsünk. -S mikor fogod megtanulni, hogy egy apa nem azért van, hogy rátámaszkodjunk, hanem azért, hogy önállóságra neveljen?" Anthony de Mello
Aki hisz, aszerint igen, aki nem, aszerint nem. Objektív választ erre ne is remélj - mert hiába mondja neked pl. egy pszichológus, hogy AZ a helyzet, mindjárt jön egy teológus, aki meg mondja, hogy EZ. De gondolj bele eképpen: ha Isten mindenható és mindent tud is elõre, akkor már eleve elrendezett mindent úgy, ahogy az a lehetõ legjobb, tehát bármit is teszel, az neked így vagy úgy, de mindenféleképpen jó lesz és valahogyan jól fog jönni még akkor is, ha közvetlen segítséget nem nyújt.
nekem is volt hasonló esetem, de ez már a horror kategória, biozonyos vallás képviselõi kb heti 2x egyfolytában bekopogtak és mindig valami idióta témáról akartak beszélnbi. Na nekem olyan szinten lett elegem, hogy legutóbb kinyitottam, és megmondtam kerek 5 sec-et kapnak, hogy elhúzzanak innen, utána repülés lesz, na azóta nem háborgatnak. De úgy látom egy cseppett több józan ész elférne pár emberben, hát tudja fene engem isten még soha nem segített meg, mindent amit elértem, kemény munkának köszönhetek, ennyi. Aztán lehet magyarázni ...
Ha feltételezzük hogy Isten a tér-idõ minden szegletén jelenlévõ energia és vibráció akkor te azzal hogy imádkozol, valójában egy vonzást indítasz el és "odavonzod" magadhoz a kívánságodat, mivel a gondolataiddal megváltoztatod magad körül a vibrációkat, és ez által a teret is. Ezért van az, hogy amire jó erõsen gondolsz és hiszel is benne hogy teljesülhet, az teljesül.
Isten létezik és segít, csak mindenkinek más formában mutatja meg magát. Mindenkihez megtalálja az utat, aki eddig még nem tapasztalta, az majd megtapasztalja, ha eljön az ideje. Nekem elég bizonyíték erre az, hogy ha nem segítene, én már nem élnék. "Zuhanó repülõn és süllyedõ hajón nincs ateista..."
Gondolod, hogy azok a százezrek akiket az egyház szõrnyû kínzások közepette elpusztított nem imádkoztak ? Önbecsapás az egész. -Ki az Isten ? - Tudod, amikor nagyon szeretnél valamit és imádkozol érte...nos õ az aki nem segít. ( részlet a Sziget c. filmbõl )
12:07: igen, hallottam...ezért nem értem, mi értelme van Istenhez imádkozni és mi értelme van egyáltalán ennek az egész istenes hülyeségnek...ha már segítek magamon , nincs szükségem istenre... és nem tudom miért kellett azért lepontozni, mert leírtam, mi történt meg velem... ha annyira segíteni akart volna isten, akkor ki sem gyullad a ház, vagy ha kigyullad, valaki segített volna rajtunk és nem kellett volna nekem gyerekfejjel pánik nélkül gondolkodni....ugyanis a felnõtt, 3 gyermekes szomszéd nagy tátott szájjal ennyit mondott: és akkor én most mit csináljak?
Egy nem túl példás életû férfiú megy át a vasúti átjáróban, amikor véletlenül beszorul a lába a sínek közé. Elkezdi rángatni, de semmi eredmény. Aztán zajt hall és meglátja a közeledõ vonatot. - Istenem, segíts és abbahagyom az ivást! - kiáltja. Semmi eredmény. - Istenem, segíts és leszokom a dohányzásról! Ugyanaz. A vonat elkezd dudálni. - Istenem, ha segítesz, leszokom az ivásról, a dohányzásról és a feleségemet sem csalom meg többet! Ekkor hirtelen lazul a szorítás, kiszabadul a lába és az utolsó pillanatban elugrik a vonat elõl. Leporolja magát, az ég felé néz és így szól: - Köszönöm Istenem, de megoldottam egyedül!
-Jól van Eulália nõvér ezennel el is köszönök ! :)
A forgalmas országút szélén Eulália nõvér kerékcserével bajlódik. Végre megáll mellette egy autó, és a vezetõje segít a nehéz munkában. Közben nem állja meg, odaszól: - Kedvesnõvér. hogyhogy nem segítettek odafentrõl? Eulália nõvér elmosolyodik: - Dehogynem segítettek ! Önt küldték!
Igen, hallottam . Hát te azt, hogy Annyit ér mint halottnak a csók ?
12:07 - SEGÍTS MAGADON, ISTEN IS MEGSEGÍT - hallottad már?
Akkor mi értelme imádkozni hozzá?
Nos van egy ide vágó szólás mondás:Segíts magadon isten is megsegít!
A kérdező hozzászólása: nekem is volt hasonló esett, imádkoztam Istenhez, hogy gyermekem lehessen, mára 4, 5 hónapos!Persze én valamit valamiért alapon ugy kértem, hogy ha megadja nekem akkor a kisfiamat vallásosan fogom nevelni, bár én nem vagyok megkeresztelve, soha nem hittem teljesen Istenbe, csak részben, de nemtudom, hogy a gyermek akit kaptam, ugymond tõle, vagy ez amugy is megtörtént volna!Csak az a baj, hogy amint jött a gyerek nekünk az anyagi helyzetünk lett rossz, vagy Istenél ez volt az adok-kapok?Mondjuk inkább a gyerek, mint a pénz Már kérni sem merek tõle semmit....
Miért pontoztak le ? Mert ilyen sötét emberek. Egyáltalán nem örülnek, hogy kijöttél a tûzbõl, inkább sültél volna meg, mint ilyeneket állítani, hogy nincs Isten és nem segít. Csak az önnön hitüknek a visszaigazolását díjazzák. Az ellentétes vélemények zsigeri gyûlõletet váltanak ki bennük.

Miért lesz mindenki olyan kövér ha egyfolytában zabál és utálja a sportot? De tényleg gyűlöli? Miért bünteti az isten azokat akik szeretik a hasukat? Miért? MIÉRT? !

Istenem, MiÉÉÉéééÉÉéÉÉÉrrtt?!?!?!?!?!

Legjobb válasz: Semmiféle büntetés és semmiféle Isten nincs ebben, ez szimplán biológia. A sportot az gyûlöli, akire rá akarták kényszeríteni, és ezzel tiltakozott ellene. Biztosan van olyan hatékony mozgásforma, amit szívesen végeznél. Keresd hát meg!

Semmiféle büntetés és semmiféle Isten nincs ebben, ez szimplán biológia. A sportot az gyûlöli, akire rá akarták kényszeríteni, és ezzel tiltakozott ellene. Biztosan van olyan hatékony mozgásforma, amit szívesen végeznél. Keresd hát meg!
hát az ilyen embert nagyon megrugdalnám az biztos. 1. dagadt g*ci 2. utál sportolni 3. hülye mint a seggem kifordítva 4. és még rinyál is miatta
Talán nem kéne Istenre fognod, hogy lusta vagy sportolni.
Azért, mert a falánkság a 7 fõbûn egyike.Meg a lustaság is. A pokolban fognak a kisördögök szalonnázni a zsírodon :D
Nem tudom de a Hetedik címû filmben kaphatsz erre választ! Ja és azért mert nem sportol valaki, még nem fontos két pofára zabálni a [email protected]! Magadat bünteted, mert akaratgyenge ember vagy! Én szeretek edzeni és normálisan kajálni istenem miért izmosodok miiiiééééért?
Ja, meg van a másik jó oldal:) Ha elég kövér vagy akkor akár már egy csipszes zacskó kinyitásától is fogyhatsz. Mig más ezért heti több órát kardiózik:D
Azért, mert ha több kalóriát eszel meg, mint amennyit elhasználsz, akkor hízni fogsz:) Mert az a rengeteg felesleges kalória nem tudd hova menni, így kénytelen lesz lerakódni a tested adot területein:D Azért, hogy majd felhasználható legyen a nehezebb idõkre:D Mivel nem pazarlunk el semmit:D De mint mindennek, ennek is vam ám jó oldala: tovább birod kaja nélkül mint a vékonyabb ember társaid:D Nem fázol annyira a hidegben... és még mi is...juj... A lényeg, hogy mindennek van jó oldala, azt kell nézni:D
Másfelõl hiba ilyen kérdést feltenni egy rakás izomtibinek meg erõbenõnek és fanatikus sportolónak. Kategóriát tévesztettél.
szerintem mert fogyatékos vagy
Amúgy h4xOr, már másfél napja a "hülye, mint a seggem kifordítva" címû benyögéseden röhögök, szóval köszönöm, szereztél nekem pár örömteli percet ezzel a szöveggel! :D:D:D

Tényleg van olyan, akit annyira taszít a hit, meg Isten, hogy már kirázza őt a hideg ha csak meghallja ezen szavakat?

Osztálytársamról beszélek... tegnap mondta barátn?m, hogy ? már 8 éve minden este imádkozik és hozzá teszi, hogy köszönöm Istenem amit megadtál Nekem, de ezt minden alkalommal. Én templomba szoktam járni minden vasárnap, osztálytársam viszont se ima, se templom. Azt mondja egyszer próbált elmenni, ment vele szemben a pap és azt mondta Neki, hogy Te ide nem jöhetsz be, meg a sátán fia vagy. Ilyet mondhat egy pap? Vagy csak kitalálta? Mert szerintem lehet abban valami, hogy a pap megérzi, hogy ki a jó és ki a rossz. Illetve ma fizikán szívattam egy kicsit, mert elkezdtem imádkozni, amit ugye utál... erre már nyögött, minden baja volt, aztán hogy mondtam Neki, hogy álljon át Isten seregébe mert id?vel már kés? lesz; most még meggyónhatja b?neit (én az elkövetkezend? hetekben akarok menni gyónni:)) és a többi, de egyik fülén be, a másikon ki - megjegyzem, egy kicsit végigröhögtem az egészet, de akkor sem értem miért izél ennyire. Múltkor a karácsonyi koncertre se akart jönni, mert a TEMPLOMBA tartották. Oké, én is szoktam viccel?dni, hogy apáca leszek, meg Isten szolgálatába állok, de hiszek benne és nem tagadom meg, hogy létezik és járok templomba is, meg minden. Igaz, egyszer volt, hogy megkérd?jeleztem, tényleg létezik-e, de akkor szerintem nagyon haragudtam valamiért és ha haragszok, akkor olyanokat mondok, amiket nem kellene. Õ meg szabályosan menekül el?le. Nem tudom mi lehet az egyházzal a baja. Küls? tulajdonságai: fekete haj, szem, cuccok. Imádja a feketét, meg a vöröset meg az ilyen kirívó ruhákat. Alapvet?en normális. Ó és lenne még egy kérdésem: szerintetek létezik Ördög? Mert azt tudom, hogy Isten létezik, de hogy Ördög? Erre az ismer?seim se tudják a választ, pedig van olyan, aki már sokat gondolkozott ezen.

Legjobb válasz: Látod, pont ettõl van rosszul (mellesleg én is)! Miért akarod megtéríteni? Majd ha szükségét érzi, akkor megtér, ha meg nem, hát úgy is jó. Ha annyira jóban vagytok, beszéljétek meg, hogy õ nem fogja szidni elõtted a vallásodat, de te sem tolod bele az arcába minden nap. Egyszerûen rühellem ezt, hogy bizonyos emberek másra rá akarják erõszakolni a vallásukat, politikai nézeteiket vagy akármit!

Látod, pont ettõl van rosszul (mellesleg én is)! Miért akarod megtéríteni? Majd ha szükségét érzi, akkor megtér, ha meg nem, hát úgy is jó. Ha annyira jóban vagytok, beszéljétek meg, hogy õ nem fogja szidni elõtted a vallásodat, de te sem tolod bele az arcába minden nap. Egyszerûen rühellem ezt, hogy bizonyos emberek másra rá akarják erõszakolni a vallásukat, politikai nézeteiket vagy akármit!
Nem a hit taszítja, hanem te.
Nekem az a gyanúm, hogy te nem vagy hívõ. És ezt komolyan mondom.
Pedig másra nem alapozhatunk, csak arra amit írtál. Az alapján pedig kicsit sem vagy hívõ. Szimplán csak szivatod a barátnõdet, õ meg kicsit unja. Én is unnám, pedig semmi gondom az egyházzal. Nõlj fel. Ennyi.
Hallottam már olyanról hogy valaki magában imádkozott úgy hogy nem látszott rajta és egy hajléktalan odaszólt neki hogy minek imádkozik? A gonosz lelkek tényleg nem bírják elviselni az imát. Fõleg a dicsõítés kellemetlen nekik. Az ördözûzõ imáknak is részben ez a lényege.
Valószínûleg szabadító imára lenne szüksége a barátnõdnek. Ha pestiek vagytok akkor tudok ajánlani olyan helyet ahol lehet hogy tudnak segíteni. Azt mondod hogy minden este imádkozik. Ha ez így van akkor ezek szerint Istennel jó viszonyban lenne, csak a megkötözöttség tartja vissza. Lehet hogy saját magán nem tud segíteni, külsö segítségre lenne szüksége. Õ maga egyébként szeretne megszabadulni ebbõl az állapotából? Imádkozz érte és kérj érte szentmisét!
"ÉN igen is hívõ vagyok... járok templomba, imádkozok" Attól még nem vagy hívõ
A válasz írója 56%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: 10-15 01:32 Egy kivétellel egyetértek az általad leírottakkal. Ez az egy pedig a következõ: "Az ilyen ördögûzéstõl meg megkötözöttségtõl szabadító imáktól pedig jobb ha távol tartja magát az ember. Maga a Biblia írja, hogy a Szentlélek csodálatos ajándékai meg fognak szûnni (1Kor 13:8), és valóban meg is szûntek a II. századra. Azóta nincs ilyen hatalom az emberek kezében. Akik ezt állítják, hogy ilyen képességeik vannak, azok megtévesztik az embereket. " Lássuk, mit ír a Biblia ott, ahol hivatkoztad: "S a szeretet nem szûnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér." (1. Korintus 13:8 - 10) 1. Valóban, a szeretet kivételével minden, ami töredékes, véget fog érni. Mikor? A 2. században? Vagy bármely konkrétan megjelölt idõpontban? Nem, hanem akkor, amikor elérkezik a tökéletes. Így írja, akárhogy is olvasom... 2. A tökéletes még nem érkezett el. Tehát a Szent Lélek ajándékai mûködnek, még nem szûntek meg. Rengeteg ember megtapasztalta ezeket a régebbi korokban, és rengetegen megtapasztaljuk ezt a mi idõnkben is. 3. Nem tudom, mire alapoztad a kijelentésedet, de nem hinném, hogy be tudod bizonyítani. Akkor pedig nem azok tévesztik meg az embereket, akik élvezik az ajándékokat, és használják Isten dicsõségére és az emberek hasznára, hanem azok, akik ezeket – akár nem szándékosan is, de – tagadják. Csak belekukkantottam a közösséged honlapjába, nem néztem meg alaposan; de így elsõre úgy látom, a Szent Lélekrõl nem sok szó esik. Gondolom, ez az oka, hogy így vélekedsz, mert így tanultad. Kérlek, tájékozódj olyan pünkösdi, karizmatikus közösségek tagjaitól, vagy a honlapjaikról, akik nap mint nap megtapasztalják Isten erejét, munkáját a Szent Szellem vagy Szent Lélek által. Azután döntsd el, kinek hiszel. És kérlek, ne rágalmazd a karizmatikusokat. Gondolom, tudod, hogy az egyetlen bûn, amely nem bocsáttatik meg, az a Szent Lélek káromlása; ez az Ige alapján azt jelenti, hogy a sátánnak tulajdonítja valaki az Isten munkáját. Tehát jobb óvatosnak lenni az ilyen kijelentésekkel. Ha nem vagyunk 100%-ig biztosak valamiben, márpedig ez nagyon ritka; akkor jobb, ha csendben maradunk, minthogy vétkezzünk. Isten áldjon!
A kérdező hozzászólása: köszi a bibliai idézeteket, nagyon hasznosak voltak:)
Kedves Berta Wooster! Lenne még kiegészítésem, mivel azt írtad hiányérzeted támadt a Krisztus Egyházával kapcsolatban, hogy úgy tûnik a honlapról, itt nem sokat írnak a Szentlélekrõl. Én úgy gondolom, hogy aki eljön hozzánk, és belefolyik a gyülekezet életébe, annak világos lesz, hogy a Krisztus Egyházában mûködnek a Szentlélek ajándékai, úgy mint az erõ, szeretet, józanság és kegyelem lelkének adományai. Ilyenek többek között a szolgálat, a tanítás, a buzdítás, az adakozás, a vezetés, a könyörülés, a gyámolítás, az evangelista szerep, a pásztori szerep, a vendéglátás. Ezek mind mûködnek. Gyere el és meglátod. De csodás ajándékokat ne várj. Azok a szóbeli igehirdetés megerõsítésére szolgáltak a kereszténység kezdetén, mihelyt a Biblia írott formában is megjelent, már elvesztették a funkciójukat. További Biblikus információk a csodákról: 1. Sátán is képes megtévesztõ csodákra (Jel 13:13, 2Tessz 2:9). 2. Még ha valaki képes is lenne csodákat tenni, akár Úrnak vallhatja is Jézust, még simán mehet a pokolba (Mt 7:21-23) 3. Hamis próféták is tesznek csodákat, megtévesztésül (Mk 13:22) 4. A csodák, jelek lehetnek próbatételek Istentõl is, hogy valóban õt követjük-e (5Móz 13:1-6) 5. A csodák sosem garantálták az Istenhez való hûséget (Zsolt 78:11-18) 6. A csodák nem garantálták a jó motivációt, sõt... (Jn 6:26-27) 7. Ha Isten valakin keresztül csodát is tenne, ez nem mond semmit arról, hogy az az adott ember Isten szemében kedves-e, megváltott-e. 8. Nagy az ereje az imának (Jak 5:16), és Isten bármikor képes gyógyítani, ha ez az akarata, de ez nem azt jelenti, hogy bárki a gyógyítás csodás ajándékával rendelkezik. Másrészt érde3mes megfontolni, hogy az apostolok már jóval az ApCsel 2-ben leírt Szentlélek kitöltése elõtt képesek voltak csodákat tenni. Vagyis a csodatétel képességének nem feltétele az, hogy valakiben benne legyen a Szentlélek. De az üdvösségnek feltétele.
Tiszelt Kérdezõ! Idéznék tõled, aztán a Biblia alapján válaszolnék néhány mondatra. "Te ide nem jöhetsz be, meg a sátán fia vagy. Ilyet mondhat egy pap?" Nos erre a válaszom alapvetõen az lenne hogy nem. Jézus ugyanis ezt tanította: ezt mondta: "Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket." (Ján 15, 12) Nos a papnak az általad említett kijelentése nagyon messze van a Krisztusi szeretettõl, sõt a közelébe sem ér. A Megváltónk még ezt is mondta egy példázatában: "Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg."(Mt 25, 40) Tehát ha valakivel rosszul bánunk, akkor az olyan, mintha Krisztussal bántunk volna rosszul. Ezen érdemes lenne elgondolkodnia a papnak is, és azoknak az embereknek is, akik Kereszténynek valják magukat... "Mert szerintem lehet abban valami, hogy a pap megérzi, hogy ki a jó és ki a rossz." Elõször azt kell tisztáznunk hogy ki a Pap? Mert a Biblia szerint a papokon nem azokat az embereket értsük, akik tiszteletet és figyelmet kívánnak maguknak, esetleg végzettségük van errõl, és a politikai vezetõkkel állandó kapcsolatban vannak, egyeztetnek. Malakiás könyve ezt mondja: "Mert a papnak ajkai õrzik a tudományt, és az õ szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe õ. (Mal 2, 7) Papok alatt tehát azokat az embereket értsük, akik az Isten törvényeit torzulásmentesen mondják el az embereknek. Másrészt az embereket a Biblia mérlegére kell tenni, és ott eldönteni hogy amit tesznek az jó-e vagy sem? Egy ember pedig nem mehet biztosra pusztán megérzésbõl mivel "a vesék és szívek vizsgálója" (Jel 2, 23) az Isten. "szerintetek létezik Ördög? Mert azt tudom, hogy Isten létezik, de hogy Ördög?" Teljesen egyértelmû hogy igen. A Biblia úgy állítja be sátánt mint egy létezõ, valóságos személyt: "És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az õ angyalai is õ vele levettetének." (Jel 12, 9) Az ismerõsödnek pedig azt ajánlanám, hogy ha meg akarja ismerni Istent, akkor egyedül a Bibliához forduljon (Azon belül is a Károli fordítást javasolnám) Ha olvassa a Bibliát, és teljes szívvel keresi az Istent, akkor majd az Úr többek közt, azt is meg fogja neki adni, hogy melyik az az Egyház, amelyet érdemes látogatni. De ezekhez a dolgokhoz az igazság egyedül forrása a Szentírás szükséges. Hiszen ahogyan Jézus Krisztus is megmondta: "Szenteld meg õket a te igazságoddal: A te ígéd igazság." (Ján 17, 17)
A kérdező hozzászólása: Ez körülbelül olyan, mint az Ördögûzés Emily Rose lelki üdvéért?
A kérdező hozzászólása: Utolsónak: sajnos nem pestiek vagyunk, és nem az osztálytársam imádkozik, hanem a barátnõm... akirõl szó van, õ sose mond el egy imát se, retteg tõle... a szabadító ima mi, és kitõl kell kérni, vagy egyáltalán hogyan lehetne rávenni, hogy jöjjön el velem a templomba legalább egyszer? Nem halna bele.
A kérdező hozzászólása: ÉN igen is hívõ vagyok... járok templomba, imádkozok, amit iskolában szoktam csinálni azt meg azért, mert az osztálytársak úgymond "belekényszerítenek". Pl. a múltkori apácásat se én találtam ki, õk kezdték el mondani szívatásból, hogy én apáca leszek... és nem akartam, hogy látszódjon, hogy fölénybe kerültek, mert úgy soha nem fejezték volna be. Inkább nevetve válaszoltam, ami tudom, hogy nem szép dolog. Mert szerintem az apácák nagyon klasszak, hogy képesek az élvezeteket, meg az élet örömeit feláldozni a szerény életmódért és Isten asszonyaivá váljanak... a másik meg, hogy amikor "szívattam" az osztálytársamat, akkor azokat komolyan is gondoltam, mert mondtam utána barátnõmnek, hogy szegény A. meg egyéb, de komolyan gondoltam, mert ha nem igyekszik megváltozni és nem kanyarodik vissza a tiltott ösvényrõl és nem látja, hogy Isten minden embert egyenlõnek tart és Neki is van esélye, akkor már idõvel késõ lesz...
A kérdező hozzászólása: szerintem nem egy szöveg alapján kell megítélni, hogy hívõ vagyok-e vagy nem és nem a kérdésre válaszoltál, hanem a mellékelt ábrára, amit a szövegbe illesztettem másodiknak: ha csak ennyit tudsz mondani, akkor szia..:) az osztálytársam már évek óta ilyen, szóval nem én akasztottam ki a mai viselkedésemmel..
birka vagy voltam kétszer templomba életembe mer muszáj volt nemtoom hogy birja normális ember a miséket nagyon beteg szól az a zongoraszerû valami de nagyon para zenéket játszik full disszonáns az egész kajak kín szenvedés volt hallgatni a bu zi pap hangját nyekergett mint egy kecske konkrétan majdnem ott sirtam be a röhögéstõl jah mellé még tél volt és nem volt fûtés a templomba ezt hozzáteszem ti ratyik.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!