Találatok a következő kifejezésre: A bibliát szerint, vagy (19 db)

Akkor tiltott a Kabbala (a Biblia szerint) vagy nem?

Ha tiltott a joslas, jovendomondas, alomfejtes, akkor elvileg a 'Kabbala-val foglalkozas' is... miert hasznalja megis a magat vallasonak tarto zsido ember?

Legjobb válasz: Benne van a 10 parancsolatban: "Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr a te Istened, féltõn-szeretõ Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyûlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják." Ha te egy kabalában bízol/hiszel, az szerinted mi?

Benne van a 10 parancsolatban: "Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr a te Istened, féltõn-szeretõ Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyûlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják." Ha te egy kabalában bízol/hiszel, az szerinted mi?
A zsidó ember az õsi hagyományokat nem tekinti tiltottnak. A zsidó vallásnak nagyon régre visszanyúló tudása van. Hogy abból mit vett át a Biblia, és mit toldott hozzá (Új Szövetség) az nem foglalkoztatja a zsidó vallásúakat.

A Biblia szerint a nők állatok, vagy emberek?

egyrészt az asszonyállat kifejezés miatt kérdem, másrészt amiatt mert az egész olyan, mintha férfiaknak íródott volna.

Legjobb válasz: Mivel a Biblia szerint Ádám oldalbordájából lett Éva, logikus, hogy embernek van számontartva.

Mivel a Biblia szerint Ádám oldalbordájából lett Éva, logikus, hogy embernek van számontartva.
Nos ha logikusan gondolkodnál akkor rá jönnél mekkora butaságot kérdeztél... Ha elolvastad a biblia ezen részeit láthatnád, hogy Jehova minden élõlény hímjének adott egy nõstényt, hozzá valót. Az embernek is. Van férfi és van nõ. Az állatok se gondolják azt hogy a nõstényük alacsonyabb rendû jó lehet ott is van egy fajta alárendeltsége , egy szerepe mind a két félnek. s ha már itt tartunk akkor a férfi is állat, csak hím nemû. csak hogy értsd.
Az asszonyállat kifejezést csak a nagyon régi fordítok használják, pl. a Károli Gáspár fordítása, azok közül is a legrégebbiek, az átdolgozott kiadások nem. Abban az idõben mást értettek alatta, mint most. A nyelv változásával az akkori szavak is változtak, és ma már másként mondjuk azt. Azért volt szükség modern fordítások kiadására, hogy a ma embere számára jobban érthetõ legyen a Biblia. Sokan már sok olyan kifejezést nem értenek, ami a Károli bibliában olvasható. Ilyen modern fordítás pl. A Szent István Társulat által kiadott Katolikus Biblia, vagy a Csia fordítás, vagy az Ökomenikus fordítás.
Aki mindent csak szó szerint képes értelmezni, vajon ember, vagy állat? (abban az értelemben, hogy az ember képes gondolkodni, az állat nem)
Ter 1.27 Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette õt, férfinek és nõnek teremtette õket. Akkoriban csak a férfiak tudtak írni-olvasni. Õk írták maguknak.
1Móz 2, 23 És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testembõl való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberbõl vétetett.
Hát ha valaki így gondolkodik azzal valami nagyon nincs rendben. A Bibliában távolról sincs ilyen, hogy asszonyállat. Isten egy nagyon is tisztességes szerepet szánt a nõknek és el is várja a férfiaktól, hogy ehhez tartsák magukat. Egy férfi és egy nõ ugyanúgy elfogadható személy lehet Isten elõtt, nem a nemük a mérvadó. A Bibliában sok Istenfélõ nõ példájáról olvashatunk, akikrõl dicserõlég nyilatkozik Isten Szava
A kérdező hozzászólása: A mi Bibliánkban közelrõl-távolról asszonyállat van.
Ez pontosan hol is van? Ha pedig tényleg így írja, akkor eléggé pontatlanul adja vissza a gondolatot
A kérdező hozzászólása: hogyhogy hol van? ha nõkrõl ír, akkor az asszonyállat szót használja.
„Asszonyi állat” Nemonál bõvebben: http://leporollak.hu/egyhtori/magyar/ALLAT.HTM „a Károli-fordításban (az eredeti 1590-es Vizsolyitól egészen az 1908-as revízióig) olvasható "asszonyi állat" kifejezés …Az "állat" szónak a régi magyarban igen tág jelentésköre volt: lény, lényeg, létezõ, élõlény, emberi lény, az állatvilág tagja, filozófiai értelemben vett õselem.„ http://leporollak.hu/egyhtori/epito/PRAXIS01.HTM „Istent is nevezték "állatnak", amennyiben neki is van (isteni) lénye, lényege.”: Praxis Pietatisból: „Az Isteni Állatnak (*) és annak tulajdonságinak világos megirása, mennyiben azt minden keresztyénnek illendõképen megtanulni és hinni kell idvességére” Változik a nyelv!
Megadnál egy pontos igehelyet, csak kíváncsi lennék rá. Milyen fordítást használsz?
A kérdező hozzászólása: Az Bibliánkban asszonyállat van.
az ember állat. szóval a nõ egyrészt állat, és azon belül ember. mint ahogy a koca is állat és azon belül sertés.
Most vagy nagyon régi nyelvezetû Bibliát olvasol, amit a kérdésed alapján nem nézek ki belõled, vagy nem is olvastad és csak hallottad, hogy ezt írják benne és készpénznek vetted. Lehet nem is a te kérdésed, te csak tolmácsolod, akinek pedig a buta fejében megfogant, az meg jót röhög most rajtad, hogy hülyét csinálsz magadból. Válogasd meg kikkel beszélsz, mert aki nem olvasta az csak kitalációkon alapuló feltevésekre képes.
A kérdező hozzászólása: "Ha elolvastad a biblia ezen részeit láthatnád, hogy Jehova minden élõlény hímjének adott egy nõstényt, hozzá valót. Az embernek is. Van férfi és van nõ. " van olyan gyíkfaj, ami csupa nõstény, maszturbálnak, és úgy szaporodnak. meg van egy csomó hímnõs, vagy önmegtermékenyítõ faj is.
Talán ha ismernéd a szó eredetét, nem kérdeznél hülyeséget: Az asszonyállat, asszonyi állat megnevezést, mely a VI–VII. században eléggé általános volt, korántsem érezték sértõnek. Az állat szavunk ugyanis, mely a áll igének származékszava, kezdetben ezt jelentette: ’állapot’, majd ’létezõ dolog’, ’lény, élõlény’, s csak késõbb jelentette a mai értelemben vett állatot. Az asszonyállat szónak abban az idõben az volt az értelme: asszonyi lény, nõi lény.
A nõk igenis emberek!!! Az egyik okot már leírták, hogy több férfi tudott írni és olvasni akkor... Jézus pedig azért lett férfi, mert véleményem szerint a fõ különbség a nõ és férfi között, hogy a nõ hozza világra a gyereket. Jézus pedig nem azért jött, hogy családanya legyen. Fõleg ha Istennek vagy Isten gyermekének tekintjük. Isten egyébként valószínûleg nemtelen. Azt pedig nem lehet sugallani az embereknek, hogy ha Isten nõ, akkor valószínûleg több Isten is van pl. Isten gyerekek stb... Meg ha megnézed a környezõ népeket, hogyan bántak a nõkkel, akkor Jézust sem biztos, hogy elég komolyan veszik. A másik pedig, hogy Jézusnak emberként kellett megszületni a nullából, mint a többieknek. Csak így volt igazságos. És mi lenne, ha anyja lenne Isten és apja pedig egy férfi? Érdekesen születne, nem beszélve arról, hogy az a pasi mennyire elszállhatna magától, aki az apa. Biztos van még ennek számtalan oka, biztos tudnak még mások is ehhez hozzáfûzni dolgokat. A nõknek és a férfiaknak más volt a szerepe akkor. De mielõtt a nõket le szeretnéd nézni, javaslom, hogy ezt elolvasd: Pál Apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele (5. fejezet) 25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; 28 Úgy kell a férfiaknak szeretni az õ feleségöket, mint az õ tulajdon testöket. Aki szereti az õ feleségét, önmagát szereti. Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt elsõ levele » 7. fejezet 3 A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele » 3. fejezet 28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nõ; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. "Jézus mondta nekik: Ha a kettõt eggyé teszitek, és ha a belsõt (olyanná) teszitek, mint a külsõ, és a külsõt, mint a belsõ, és a fölsõt, mint az alsó, és hogy a férfit és a nõit ez egyes-egyetlenné fogjátok tenni, hogy a férfi ne legyen férfi, sem a nõ nõ; ha szemeket szem helyébe teszitek, és ha kezet kéz helyébe, és lábat láb helyébe, és képet kép helyébe, akkor fogtok bemenni [a királyságba]." A teremtésrõl: Egyszer egyik kedves felhasználó (Péter) a következõt írta: >> A Biblia szerint "formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellte az õ orrába életnek lehelletét. Így lett az ember élõ lélekké." Majd késõbb: "Bocsátott tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaludt. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közûl, és hússal töltötte be annak helyét. És alkotta az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberbõl, asszonnyá, és vitte az emberhez. És mondta az ember: Ez már csontomból való csont, és testembõl való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberbõl vétetett. Annakokáért elhagyja a férfiú az õ atyját és az õ anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté." Úgy gondolom, hogy ebbõl a képies leírásból jól érthetõ, hogy Isten különös gonddal alkotta meg az embert, nem csupán szavával teremtette, ahogyan a többi élõlényt, hanem "mint kézmûves" saját "kezével" formálta, saját "képére és nasonlatosságára" teremtette, mint gyermekét. Az asszonyt nem a föld porából alkotta, hanem az ember testébõl. "Ebben a gyönyörû allegóriában a nemek viszonya egymáshoz erkölcsi és társadalmi vonatkozásban jut kifejezésre; az asszony függése a férfitól, rokoni kapcsolata vele, a természetes alap a kettejük közt fennálló kapcsolatok kimélyítésére. Az asszony a férfi testébõl vétetett; tehát az asszony természetes kötelessége kéznél lenni, mindenkor késznek lenni férje támogatására; és a férjnek természetes kötelessége mindenkor szeretni és védeni feleségét, mint saját Énjének egy részét" (Driver). << Tehát a nõ és a férfi egynek számít. Még egy kedves felhasználó régebbi kommentje (Berta): >> Elveszítettem ugyan a fonalat, hogy most tulajdonképpen ki mit bizonygatna, DE: ha megnézitek, az Ószövetségben a babiloni fogság utáni idõkben volt probléma. Azelõtt fontos szerepük volt a nõknek is, pl. Debóra Izrael egyik bírája volt [kb. a mai miniszterelnöki poszt :) ], vagy még elõbb Mirjam, Mózes és Áron testvére szintén vezetõi szinten volt (pl. az egyiptomi kivonulás után õ vezette a népet a dicsõítésben). A törvényekben sem volt hátrányos megkülönböztetés (pl. házasságtörés esetén mindkét felet bûnösnek tartották, nem csak a nõt). Az Újszövetség történeteiben néhol még ez a negatív hatás érzékelhetõ a gyakorlatban. De Jézus (és Pál) pontosan ezeket a tévelygéseket (a nõk diszkriminációját) próbálták megszüntetni; helyrerakni mindazokat a negatív babiloni hatásokat, amelyek nem egyeztek Isten akaratával, a szeretet törvényével, a kegyelemmel. Pl. hogy a nõk tanulhassanak, sõt, a közösségekben is vezetõ szerepet vállalhassanak, ne nyomják el õket. << Ezen kívül meg lehetne még említeni Eszter könyvét, vagy a mai napig fenálló katolikus Mária kultuszt. Volt még egy jó komment, csak még most nem találom. De hidd el, hogy ezek az Isten által kinyilatkoztatott tanácsok, az emberiséget próbálják védeni. Azért, mert valaki azt mondja ne ölj, te csak azért is ölni fogsz, hogy megmutasd, hogy neked ne mondják meg, hogy mit tegyél? Egyébként meg a Biblia 66 könyvbõl áll és nem egy ember írta. Nem szabad mindent szó szerint venni, kiragadni dolgokat. Egészben kell nézni a tanítást és el kell gondolkodni a történeteken. Továbbra sem egy természettudomáyos könyvrõl van szó. És nem az a célja, hogy autót szerelj belõle. Megismerhetsz egy másik világot, társadalmat, emberek gondolkodását, viselkedését különbözõ helyzetekben, tanácsokat kaphatsz az élethez és rengeteg más hasznos dolgot még. Például örök életet :P (amitõl vannak akik tényleg rettegnek)
Hol is van a Bibliában az a szó, hogy asszonyállat? Ugyanis ez NINCS benne! A férfi meg valóban por: 1Móz 3, 19 Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.
A kérdező hozzászólása: Ádám meg porból lett teremtve, akkor Ádám meg porként van számon tartva?
Szerencsére változik a nyelv :D Tehát a nõk is emberek, Isten pedig tiszteletteljes szerepet szánt nekik

Mikor tamadnak fel a 144000 a biblia szerint mert a bibliaban aszt irja hogy a 144000 fel fognak tamadni mint kiralyok es papok. Egyszere vagy szere tamadnak fel?

es a 144000 kozot lesznek gyerekek is? Es a1000 eves uralom utan miutan a satan meg lesz semisitve a 144000-el milesz? Fent marad az egbe?

Legjobb válasz: 15:21-es - Te Istenbizony ateista vagy?

15:21-es - Te Istenbizony ateista vagy?
Ha jól rémlik, a Jelenések könyvérõl beszélsz. Olvastam már, de nem tudom, mire gondolsz. Ha esetleg meg tudnád mondani, melyik fejezet melyik versében olvastad, tudnék segíteni...
Ne szemeteljétek tele az oldalt Bla-bla idézetekkel!!
Isten országában nincs elsõ és másodosztály. Aki hisz, azt Isten a gyermekévé fogadja (Jn 1:12-13), az Isten fia (Gal 3:26, 4:6, Róm 8:15-16), Istentõl született (1Jn 5:1, Jn 3:1-8), vette a Szentlelket (Jn 7:37-39), a Messiás elpecsételte a Lélekkel (Ef 1:13-14, 2K0r 1:22), megkeresztelte és meg-tatta a Lélekkel (1Kor 12:12-13), abban Krisztus vett lakozást (Ef 3:17), az a Lélek templomává lett (1Kor 6:19-20). A 144 000 a megtérõ zsidókról szól; a Társulat szerint azért nem lehetnek zsidók, mert a törzsek névsora nem egyezik az egyik ószövetségi listával, de egyrészt az Ószövetségben található húsz törzslistából csak három egyezik (!), másrészt Dán és Efraim a bálványimádás miatt hiányzik. A Lk 12:32-ben a tizenkét tanítvány mint új Izrael valóban „kicsiny nyáj" volt, amely rászorult az Isten gondviselésébe vetett bizalomra (lásd a szövegkörnyezetet). A Mt 22:14 elõtti példázatból kiderül, hogy ki a „sok meghívott" és ki a "kevés választott"; a meghívottak (a kortárs zsidók) nem jöttek el a királyi menyegzõre, az utcáról behívott vendégek (a népek) viszont a korabeli szokás szerint vendéglátójuktól kapnak ünneplõ ruhát. A hallgatag „vendég", aki csak fogyaszt, de nem kér az ünnepségbõl, megsérti a házigazdát, joggal dobják ki: akik bent maradnak, azok a választottak - nem a 144 000. A Jn 10:16 „más juhai" sem JT „földi osztályára", hanem a népekre vonatkozik. A Jel 7:9-ben a ..nagy sokaság" igenis a mennyben van, „a trón elõtt" {enópion), nem csupán a trón „látóterében" (NWT), akárcsak a Jel 14:3-ban a 144 000 (enopion itt is. kétszer). A 2Thrssz 2:13-14 sem arról szól. hogy a 144 000 lenne kiválasztva a „Krisztus [mennyei] dicsõségében való részesedésre". Az elõzõ versek azokról szólnak, akik nem hisznek az igazságban. hanem a hamisságban gyönyörködnek, akiket Isten ezért kiszolgáltat a tévelygesnek, és a Sátán el is csábítja õket; ezzel szemben a thesszalonikai hívöket Isten „kezdettõl fogva üdvösségre" (megmenekülésre) „választotta ki". Itt nem az elõre kiválasztásról van szó (nem az eklegomai áll perfectumban), hanem Istennek az evangelizáció során végzett válogatásáról (a haireó áll aorisztoszban, ami két lehetõség közüli egyszeri választást jelent); a hitetlen engedetlenség és a hívõ engedelmesség áll egymással ellentétben, nincs szó a 144 000-rõl. Az 1Pt 1:5-8 sem a 144 000 üdvösséget garantálja: Péter a világban szétszóródott (1:1-2), újjászületett (1:3) hívõknek ír. akik az övével „azonos értékû hitet" vallanak, akik e hit révén isteni természet részesévé váltak, és megmenekültek a pusztulástól (2P1 1:1.4). A Zsid 12:22-24-ben az „elsõszülöttek ünnepi seregé"-nek neve fel van írva a mennyben, az „élet könyvében" (vö. Jel 20:11-15); ha ez az „ünnepi sereg" a 144 000-re vonatkozna. akkor csak õk üdvözülnének - senki más. Az Újszövetségben a mennyei és a földi osztályok létezése egyértelmû utalásokat tett volna szükségessé arra vonatkozóan, hogy melyik ige, szakasz vagy levél kikrõl szól, és kiknek szól. Ilyen utalások nincsenek, tehát vagy az Újszövetséget kell kidobnunk a szentírók döbbenetes, félrevezetõ gondatlansága miatt, vagy pedig a szétválasztásról szóló tant. Különben a 144 000 állítólagos kiváltságait tekintetbe véve a Tanúk tömege teljesen fölöslegesen veszi a kezébe a Bibliát, hiszen annak csak töredéke szól róluk és nekik. A többi néhány millió Tanúnak valóban csak az „Õrtorony" olvasása marad... Kérdéses ezenkívül, hogy ki tudhatja. hányan tértek meg az elsõ keresztény generáció alatt a 144 000-bõl. és hogy hányadiknál állt a számoló Russell és hívei fellépésekor? Nincs "két osztályos" üdvösség (hogy egyesek teljesen célba érnek, mások csak részben). A feltámadás mindannyiunk végsõ sorsa, csak ez egyesek számára az élet feltámadása, mások számára az ítélet feltámadása lesz.(vö. Jn 5, 29)
...Most érkeztem Csíksomlyóról. Tettem egy próbát. Közöltem az emberekkel, hogy én vagyok a Jézus, aki feltámadt. Egy ember se hitt nekem, ketten pedig rendõrt akartak hívni. Ezek az emberek álhívõk voltak. Nem ismerték, vagy elfelejtették ezeket a közléseket: " Vigyázatok éberségtekkel, mert én úgy jövök el közétek, mint éjjel a tolvaj" kit alva találok észre sem veszi ottjártamat" Megállapítom, hogy a valódi hívek se hinnének a valódi Jézusnak, ha idejönne, nem beszélve arról, ha arámiul karattyolna a Csíksomlyói, vagy más búcsuban.
„AZ ÉLÕK tudják, hogy meghalnak.” Ez azóta így van, hogy Ádám bûnt követett el. Mindenki, aki megszületik, tisztában van vele, hogy egyszer majd meg fog halni, ezért sokan ezen töprengenek: „Mi van a halál után, milyen állapot?” A Biblia válaszol rá: „a halottak semmit sem tudnak” (Prédikátor 9:5). Van akkor remény azok számára, akik meghaltak? Igen. Sõt, kell is hogy legyen, másképp nem valósulna meg Isten eredeti szándéka az emberiségre vonatkozóan. Az évszázadok folyamán Isten lojális szolgái hittek Jehova azon ígéretében, hogy eljön egy Mag, aki elpusztítja Sátánt, és jóváteszi az általa okozott károkat (1Mózes 3:15). A legtöbbjük már meghalt. Ahhoz, hogy lássák ennek és Jehova többi ígéretének a beteljesedését, fel kell hogy támadjanak a halottak közül (Héberek 11:13). De létezik olyan, hogy egy halott feltámadjon? Igen. Pál apostol ezt mondta: „lesz feltámadásuk mind az igazságosaknak, mind az igazságtalanoknak” (Cselekedetek 24:15). Egyszer Pál feltámasztott egy fiút, Eutikuszt, akit ’holtan emeltek fel’, miután kiesett a második emeleti ablakból. Ez volt az utolsó feltámadás a közül a kilenc közül, melyet feljegyeztek a Bibliában (Cselekedetek 20:7–12) Ez a kilenc feltámadás okot ad arra, hogy higgyünk Pál kijelentésében. Megerõsítik a Jézus ígéretébe vetett bizalmunkat, aki errõl biztosított bennünket: „eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják [Jézus] hangját, és kijönnek” (János 5:28,  29). Milyen szívmelengetõ szavak! És milyen vigasztalóak annak a több millió embernek, akinek meghalt valakije, akit szeretett! A halottak nagy többsége a földön fog felébredni a halálból, ahol Isten Királyságának köszönhetõen addigra béke fog honolni (Zsoltárok 37:10,  11,  29; Ézsaiás 11:6–9; 35:5,  6; 65:21–23). De mielõtt ez a feltámadás megkezdõdne, másfajta feltámadásoknak is végbe kellett, illetve kell menniük. Elõször Jézus Krisztusnak kellett feltámadnia, hogy bemutassa Istennek áldozata értékét az érdekünkben. Jézus i. sz. 33-ban halt meg és támadt fel Ezután ’Isten Izraele’ felkent tagjainak csatlakozniuk kell az Úr Jézus Krisztushoz égi dicsõségben, így ’mindenkor az Úrral lesznek’ (Galácia 6:16; 1Tesszalonika 4:17). Ezt az eseményt úgy hívják, hogy ’a koraibb feltámadás’ vagy ’az elsõ feltámadás’ (Filippi 3:10,  11; Jelenések 20:6). Amikor ez a feltámadás befejezõdik, azok a milliók következnek, akik a földön lesznek feltámasztva, és lehetõséget kapnak arra, hogy örökké éljenek a Paradicsomban. Ezért akár égi, akár földi reménységünk van, nagyon érdekel bennünket ’az elsõ feltámadás’.Mikorra tehetõ az elsõ feltámadás? A bizonyítékok határozottan arra mutatnak, hogy már folyamatban van. Vessünk össze például két fejezetet a Jelenések könyvébõl. Nézzük meg elõször a 12. fejezetet. Ott arról olvasunk, hogy az éppen trónra emelt Jézus Krisztus szent angyalaival az oldalán háborút vív Sátán és a démonai ellen (Jelenések 12:7–9). Ez a háború 1914-ben kezdõdött. De ha megfigyeljük, Krisztus felkent követõi közül egy sincs Jézus oldalán ebben az égi háborúban. Most lapozzunk a Jelenések 17. fejezetéhez. Ott az áll, hogy „Nagy Babilon” elpusztítása után a Bárány legyõzi a nemzeteket. A vers így folytatódik: „és vele együtt azok is, akik elhívottak, választottak és hûségesek” (Jelenések 17:5,  14). Ha az „elhívottak, választottak és hûségesek” Jézussal vannak Sátán világának végsõ megsemmisítésekor, az azt jelenti, hogy addigra fel kellett hogy támadjanak. Logikus hát, hogy azok a felkentek, akik még Armageddon elõtt meghalnak, valamikor 1914 és Armageddon között támadnak fel. Pontosabban is meg tudjuk határozni az elsõ feltámadás kezdetét? Érdekes dolgot fedezhetünk fel a Jelenések 7:9–15-ben, ahol János apostol arról a látomásáról ír, melyben ’egy nagy sokaságot’ látott, „melyet senki nem volt képes megszámolni”. A nagy sokaság kilétét a 24 vén egyike fedi fel Jánosnak, ezek a vének pedig Krisztus 144 000 társörökösét jelképezik égi dicsõségükben (Lukács 22:28–30; Jelenések 4:4). Jánosnak is égi reménysége volt, de mivel még emberként élt a földön, amikor a vén beszélt vele, a látomásban János a földön élõ felkenteket kell hogy képviselje, akik még nem kapták meg égi jutalmukat. Mire következtethetünk hát abból a ténybõl, hogy a 24 vén egyike azonosítja a nagy sokaságot Jánosnak? Úgy tûnik, hogy a 24 vén alkotta csoport feltámasztott tagjainak szerepük lehet napjainkban az Istentõl jövõ igazságok közvetítésében. Miért fontos ez? Mert Isten földön élõ felkent szolgái 1935-ben értették meg pontosan a nagy sokaság kilétét. Ha ezt a fontos igazságot a 24 vén valamelyike tárta fel nekik, akkor legkésõbb 1935-re fel kellett hogy támadjon az égbe. Ebbõl pedig az következik, hogy az elsõ feltámadásnak valamikor 1914 és 1935 között kellett megkezdõdnie. De lehetünk-e még pontosabbak? Ezen a ponton a segítségünkre lehet, ha megnézünk valamit, ami akár egy bibliai párhuzamnak is tekinthetõ. Jézus Krisztust i. sz. 29 õszén kenték fel Isten Királyságának leendõ Királyául. Három és fél évvel késõbb, i. sz. 33 tavaszán hatalmas szellemszemélyként feltámadt. Mivel 1914 õszén lett trónra emelve, elképzelhetõ, hogy hûséges felkent követõinek a feltámadása három és fél évvel késõbb, 1918 tavaszán kezdõdött? Izgalmas eshetõség. Bár közvetlen bizonyíték nincs rá a Bibliában, az érvelés összhangban van más írásszövegekkel, melyek arra utalnak, hogy az elsõ feltámadás röviddel azután vette kezdetét, hogy Krisztus jelenléte elkezdõdött. Pál például ezt írta: „mi, az élõk, akik megmaradunk az Úr jelenlétéig [és nem a jelenléte végéig], semmiképpen nem elõzzük meg azokat, akik halálalvásba merültek; mivel maga az Úr le fog szállni az égbõl parancsszóval, arkangyal hangjával és Isten trombitájával, s elõször feltámadnak, akik Krisztussal egységben halottak. Azután mi, az élõk, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhõkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegõben; és így mindenkor az Úrral leszünk” (1Tesszalonika 4:15–17). Eszerint azok a felkent keresztények, akik Krisztus jelenléte elõtt haltak meg, hamarabb támadtak fel égi életre, mint a Krisztus jelenléte idején élõk. Ez azt jelenti, hogy az elsõ feltámadásnak Krisztus jelenléte kezdeti szakaszában kellett megkezdõdnie, és hogy ez a feltámadás folytatódik „a jelenléte idején” (1Korintusz 15:23). Tehát nem egyszerre támad fel mindenki, hanem folyamatosan. Isten Szava nem mondja meg napra pontosan, hogy mikor kezdõdik az elsõ feltámadás, de azt igen, hogy egy idõszak folyamán, Krisztus jelenlétének az idején megy végbe. Elõször azok a felkent keresztények támadnak fel, akik még Krisztus jelenlétének a kezdete elõtt haltak meg. Amint Krisztus jelenlétének az ideje elõrehalad, azok a felkent keresztények, akik hûségesen fejezik be földi életüket, „egy szempillantás alatt” hatalmas szellemteremtményekké változnak (1Korintusz 15:52). Vajon az összes felkent megkapja égi jutalmát még Armageddon háborúja elõtt? Ezt nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy az Isten által meghatározott idõben mind a 144 000 felkent ott fog állni az égi Sion-hegyen. Azt is tudjuk, hogy a 144 000 közül már csak viszonylag kevesen élnek itt, a földön; a nagy többség már Krisztussal van. Milyen erõteljesen jelzi ez, hogy nagyon gyorsan közeledik az isteni ítélet végrehajtásának ideje! Hamarosan Sátán egész világrendszere el lesz pusztítva. Ami Sátánt illeti, õ a mélységbe lesz vetve. Ekkor megkezdõdhet az egyetemes feltámadás, és a hûséges emberek Jézus váltságáldozata révén tökéletességre juthatnak, hasonló tökéletességre, mint amilyet Ádám elveszített. Jehovának az 1Mózes 3:15-ben feljegyzett próféciája bámulatos módon teljesedik. Milyen hatalmas kiváltság, hogy ebben az idõszakban élhetünk!
Tanulmányoztam a történelmet, illetve az ember vallásosságát. Ez tulajdonképpen egy piramisjáték. Az emberek beszervezése egy hiszékenységi sorba. A piramis csúcsán 2 féle ember van. Az egyik egy hideg számító ingyenélõ típus, akinek egyetlen célja az emberek megsarcolása. A másik típus a végtelen jóindulattal rendelkezõ, aki a lelkét kitenné egy másik emberért. Ezt is kihasználja, és a javára fordítja az 1. típus. rendszerben semmiféle isten nincs, de a virtuális világban van helye. Óriási üzlet a vallás, a Shell olajcéget, és a Lloyd, valamint a Generali biztosítótársaságot már bekebelezték a hívektõl kicsalt pénzbõl. At összes vallást be kellene tiltani, ugyanis amit tesznek: Különösen nagy értékre, folytatólagosan elkövetett csalás, Btk. 318. Dr. Bakó
Elmondok neked egy titkot. Te eszt nem tudhatod, mert aszt sem tudtad, hogy azt a helyesírás. El kellene takarodnod az internetrõl, mert ez a Sátán mûve. Eszt nem súgta meg a tömeggyilkos istened. Tudod ugye, hogy mindenki kinyír? Még egyetlen ember se volt, aki meg nem halt volna. Az, hogy neked aszt sugdossa, hogy feltámadsz, hazugság. GyF is azt mondta hazudtunk, éjjel, nappal, meg este. A te istened 24 órában hazudik. Segíteni szeretnék Neked. Menj el a cihiátriára, és gyógyíttasd meg magad. Nehéz lesz mert a benned lakozó Sátán nem enged majd. Gyõzd le! Sikereket!
Kedves Ateista válaszadó! 15.21-es. A feltámadásra a bizonyiték maga az elsõ feltámadt személy Jézus, õ egy létezõ élõ személy aki a mai napon is cselekszik és be lehet hívni az életünkben (én már megtettem) a tiédbe is be lehetne ha hinnél. Tapasztalom, hogy a biblia igaz és azt hogy Jézus él, valamint azt hogy Isten ereje-jelenléte ott van az életembe. Akkor továbbá azt is hogy Isten aki öhozzá fordul azt meghallgatja és cselekszik annak az embernek az életében persze ennek van ára:Jézus élete-vére és feltétele is.
Isten nem hisz az ateistákban!
A Biblia, ahohy olvastam valahol Bi Bla, azaz 2 Bla, vagyis Bla-Bla, vagyis egy nagy bazi marhaság. Azok az okosok találták ki, akik kiírtották az indiánokat, hogy megszerezzék az aranyukat, akik Európában a gazdagságukat azzal teremtették meg, hogy inkvizícióval lemészároltak 20 millió embert, és vagyonaikat elkobozták, mert nem tértek meg, azaz nem hitték el a feltámadás meséjét /miséjét/, és azok, akik a szüzeket apácazárdákba gyûjtötték, hogy éjjel mint incubusok, a fekete csuhába öltözöttek (hogy ne legyenek felismerhetõk a jóságos szentatyákban) "lovagolhassanak" Jézus menyasszonyain. Aztán 9 hónap múlva jöttek a kis angyalkák, akiket a mai szentképeken láthatunk. Arcátlan magabiztossága ez egy nemzetközi maffiának. Várom a bizonyítékot a feltámadásra. Ha nincs ilyen, és a Bibliát ne nevezzük annak, akkor kérek egy elnézéskérést!
A 07:45 ös válaszadónak! A feltámdás igaz és nem mese összesen 2 van belölle! Volt egy feltámadási esemény (ez nem tartozik bele)amely Jézus kereszthalálakor történt: Máté Evangyélioma 27.rész 51-53 v. És ímé a templom kárpitja fölétõl aljáig ketté hasada;és a föld megindula, és a kõsziklák megrepedezének; És a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada. A feltámadás mint fogalom több eseményt is takar, a feltámadás megtörténte után a feltámadt személyeket és az akkori korban élõ keresztényeket (akik nagyon sokan lessznek és szerintem többen) (fognak innét elmenni mint akik ittmaradnak) elviszi Jézus a földrõl: Thessalonikabeliekhez írt I.levél 4. rész 16-17 v. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem elõzzük meg azokat, a kik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbõl: és feltámadnak elõször a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhõkön az Úr elébe a levegõbe;és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. Tehát nem lessz gond az egészségügynek és a nyugdijintézeteknek mint ahogy a kedves válaszadó gondolja). Az elsõt: Boldog és szent, a kinek része van az elsõ feltámadásban ezeken nincs hatalma a második halálnak;hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak õ vele ezer esztendeig. tehát ezt a feltámadást követi az antikrisztus korszaka amely 7 évig fog tartani és ez alatt az idõ alatt Isten felszámolja és megitéli a gonoszt és azokat az embereket akik nem tértek meg hanem az antikrisztust követék.Jelenések könyve:8, 9, 11, 16, 18, fejezetek. A 2. feltámadás ezek után következik amikor is Jézus személyesen fog eljönni, hogy a népét a zsidóságot megmentse az antikrisztus és a világi halmak seregeitõl mert külömben megsemisitenék öket. Jelenések könyve 19.rész 11-21: És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az õ szemei olyanok, mint a tûzláng; és az õ fején sok korona;az õ neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak õ maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik. És mennyei seregek követik vala õt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az õ szájából éles kard jõ vala ki, hogy azzal verje a pogányokat;és õ fogja azokat legeltetni vasvesszõvel;és õ nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az õ ruháján és tomporán oda vala írva az õ neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura. És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette:Jõjjetek el, és gyûljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára; Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok ûlõknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az õ seregeik egybegyûltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az õ serege ellen. És megfogaték a fenevad, és õ vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette õ elõtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: õk ketten elevenen a kénkõvel égõ tüzes tóba vettetének: A többiek pedig megöletének a lovon ûlõnek kardjával, a mely az õ szájából jõ vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. Tehát a második feltámadás más szóval a nagy fehér trón itélete itt a halottak kárhoztató itéletre támadnak fel és ne aggódj lessz nekik hely Isten minden apró részletre gondolt és az általd felvetett gyakorlati probléma nem lessz gond. Jelenések könyve 20. rész 11-15 v. És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ûlõt, a kinek tekintete elõl eltûnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten elõtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, a kik õ benne voltak;és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik õ nálok voltak;és megítéltetének mindnyájan az õ cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tûznek tavába.Ez a második halál, a tûznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tûznek tavába vetteték. Azt, hogy megfog e menekülni valaki ezek közül a tüzes tótól nem tudom ez Isten titka marad. Azt javaslom a papok bünei helyett, mert van igazság abban amit irsz inkább a sajátt üdvöségeddel törödj /és ne mások bûneivel/ mert közel van Jézus visszajövetele ugyanis apokaliptikus korban vagyunk.
1. A feltámadás hit, mese. 2. Az eredeti szöveg szerint felszólításról van szó: FEL! TÁMADÁS! 3. Ha minden ember feltámadna, aki élt eddig a Földön, 5 réteg ember lenne legalább. Mi lenne a lakásokkal, a nyugdíjakkal, az egészségüggyel? Gondolj bele. Képzeld azt a sok beteget, véreset, torzat akik mind feltámadnának, és itt várnák sebeik elmúlását. Bbbrrrr! 4. Nem volt, és nem is lesz semmiféle feltámadás. Ez egy hazug ígéret azért, hogy adakozz az ingyenélõ papoknak, akik pár ezer forintért közbenjárnak éretted, az általuk kitalált virtuális világban. Ügyes!
Angolul tudóknak: * http://144000.110mb.com/144000/index.html * http://www.jwfacts.com/watchtower/144000.php & * http://www.jwfacts.com/watchtower/great-crowd-other-sheep.php * http://www.sixscreensofthewatchtower.com/1144000andmemorial... * http://orthocath.wordpress.com/2010/11/09/seeds-of-doubt-for.. * http://ia700108.us.archive.org/15/items/IsYourHopeBible-base.. * http://orthocath.wordpress.com/2010/04/28/do-the-old-testame.. * http://www.apocalipsis.org/144000.htm * http://www.apocalipsis.org/rev-7.htm#multitude A Jel 20, 6 ("királyok és papok") nem sajátlag a 144000-rõl szól, hanem mindazokról a vértanúkról, akiknek részük van az elsõ feltámadásban: Az ÖSSZES igaz keresztények tágabb értelemben Istennek és Krisztusnak papjai, mert életük állandó jóillatú áldozat Isten elõtt. Más-más ismérvek vonatkoznak rájuk. A száznegyvennégyezerrõl írva van, hogy szûz férfiak, izraeliták, az egyház zsengéje. A nagy sokaság pedig minden nemzetbõl, és a nagy nyomorúságból jövet megmosta ruháját a Bárány vérében. Ha valakire illik a Jel 20, 4 ("azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért" stb), akkor ez inkább a nagy sokaság, mint a 144000. Persze megértem, hogy kendtek mindent elkövetnek, hogy mégis összekössék a két csoportot, de ezen igyekezetük nem éri el a konkrét bibliai bizonyíték szintjét, hanem sok emberi összekötõszöveget igényel. Ilyenformán nem bizonyítja bibliai hitelességgel, hogy a 144000-et joggal nevezik kendtek felkenteknek. A kendtek Bibliára támaszkodónak hírlelt teológiájában e kettõ mégis összeér - hát erre mondtam én azt, hogy ugyanilyen jogon nevezi a niceai teológia az Istent háromszemélyûnek anélkül, hogy e hármas szám az Újszövetségben le volna írva róla (a trinitárius keresztelési formulán kívül). Ama minden népbõl való nagy sokaság (5, 9sk) is királyok és papok népe: az õ királyságukat miért nem mondod éginek? A mondott igehely csak annyit mond: "És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön." Hogy pedig csak emberek fölött lehetne uralkodniuk, az merõ önkényes feltételezés, hiszen Ádámnak és Évának sem kellett emberi alattvaló, hogy ezt megtegyék. De írva van, hogy angyalokat fogunk ítélni, valamint hogy õk szolgáló szellemek: hát mi szükség még embernek emberen való uralkodásáról fantáziálni, különösen az egyházban, amelyben ez deklaráltan tilos? A kicsiny nyáj csak akkor volt kicsiny, aztán Isten szaporította számukat az üdvözülõkkel. A 144000-rõl azt olvassuk, hogy zsengeként vétettek meg, azaz ugyanabból a típusból még több is akad idõvel. Aztán meg õk a királyiszék elõtt énekelnek, s ugyanott a nagy sokaság is (Jel 7, 9). Az "enópion" szó is ugyanaz, szemérmetlenség volna az egyik helyen elerõtleníteni a szokásos "Isten látókörében" félremagyarázással, míg a másik helyen érvényben hagyni. A korinthusi levélben a mennyei és földi test közti különbséget Pál nem a két kaszt között, hanem a mostani lelki testünk és a leendõ dicsõséges testünk között állítja fel. Az "uralkodunk a Földön" nem jelenti, hogy létezne olyan emberkaszt, amely csak a Földön kap üdvösséget. Ádám is tudott úgy uralkodni a Földön, hogy kifejezetten a teremtett (állat)világot vetik az uralma alá.

A Biblia szerint volt Ádám és Éva aztán ők benépesítették a földet. Ez eddig rendben van, de hogy születtek/keletkeztek a zsidók? Õk is Ádám és Éva leszármazottai valamint Jézus is vagy ez, hogy van?

Még csak most kezdtem el olvasni a Bibliát és ez most annyira érdekel, hogy gondoltam megkérdezem. Szóval minden ember Ádám és Éva leszármazottja vagy volt új emberek teremtése is a földön?

Legjobb válasz: Biblia egyértelmûen leírja, hogy minden ember az õ leszármazottjuk. Elõször született Káin, Ábel, Séth..majd még többen is, akiknek nincs megemlítve a nevük, csak hogy születtek tõlük..majd jöttek új generációk és egy ember, akit Izraelnek neveznek-tõle származnak az Izraeliták, majd újabbb generációk ..és született Jézus.

Biblia egyértelmûen leírja, hogy minden ember az õ leszármazottjuk. Elõször született Káin, Ábel, Séth..majd még többen is, akiknek nincs megemlítve a nevük, csak hogy születtek tõlük..majd jöttek új generációk és egy ember, akit Izraelnek neveznek-tõle származnak az Izraeliták, majd újabbb generációk ..és született Jézus.
"minden ember Ádám és Éva leszármazottja" Itt két szemlélet van: az elsõ szerint igen. Azzal azért van egy kis gond, hogy amikor Káin vándorolt, jó messzire egész falvakat talált, tele ismeretlen emberekkel. Ezért aztán van olyan szemlélet is, hogy Ádám és Éva csak az elsõ kiválasztott emberpár - addigra már sok ember élt, elõttük is. Persze kérdés, hogy akkor ki az elsõ emberpár? Amúgy pedig mese az egész. Valaha az emberek õseinek a létszáma lecsökkent kb. 2000-re - és majdnem kipusztult az egész emberiség. Ilyen kevés példány már nem igazán tud továbbvinni egy fajt. Egy párból - akármilyenek is - biztos, hogy soha nem szaporodhat el egy faj.
Én azt nem értem, hogy ok, Ádámnak és Évának születtek gyerekeik, de unokáik hogy lettek? A vérfertõzés tudvalevõleg nem egészséges (enyhén szólva), és igaz, már vagy 10 éve olvastam, de úgy rémlik, a Biblia is tiltja az egy családon belüli nemi életet.
És igen, a zsidók is Ádám Éva leszármazottjai. Csak nagyon régen volt egy ember akinek a viselkedése tetszett Istennek és Isten kiválasztotta õt/késõbb õ kapta az Ábrahám nevet/. Az õ leszármazottai lettek a zsidók És azért lettek ilyen sokan mert Isten segítette õket.
Szia! Igen, minden embernek Ádám és Éva az õsszülõje. Azután született egy Ábrán nevû férfi, akit nagyon szeretett Isten, mert istenfélõ életet élt. Az élettörténetét a Mózes 1 könyve 11:26-tól olvashatod és az 50-ik rész végéig le van írva hogyan jött létre a zsidó nép. Nem népet választott Isten. Ábrahámnak ígérte meg, hogy:"bizony megáldalak téged, és MEGSOKASÍTOM A TE MAGODAT(leszármazottaidat) MINT AZ EGEK CSILLAGAIT, és mint a homokszemeket a tengerparton...És a te magod (Krisztusra vonatkozik) által nyer áldást A FÖLD MINDEN NEMZETE, mert hallgattál a szavamra" 1Mózes 22:17, 18 Vagyis Krisztus Ábrahám magva, az õ leszármazási vonalán született meg. Dávid fiának is nevezik (Máté 21:9) mert Dávid is benne volt a leszármazási ágban, vagy vonalban, ezt leellenõrizheted Máté 1:1-6 terjedõ verseiben. Sok szerencsét és Isten áldását a kutatásodhoz. Fogadd meg a Példabeszédek tanácsát a 2:1-5 verseiben, így jobban tud neked Isten segíteni a Biblia megismerésében. Isten azt szeretné, ha közeli kapcsolatban lehetne veled (Ézsaiás 48:17, 18)
A Biblia két emberteremtést is leír. Jó lenne, ha találnál valakit, aki segít értelmezni az olvasottakat. Az Ószövetség csak látszólag könnyû olvasmány. Egyébként igen, Jézus zsidó volt.
Válaszoltam a másik kérdésedre :D
A kérdező hozzászólása: "Egy párból - akármilyenek is - biztos, hogy soha nem szaporodhat el egy faj." – A mai világban talán megállja a helyét amit írsz, de sok-sok évvel ezelõtt!?
Ja, persze. Isten bármire képes, de akkor miért kérdezel? Csoda volt és kész. Nem kell túl sokat gondolkodnod, nem fogsz agyérgörcsöt kapni.

Istennek arca vagy kepe van a biblia szerint?

Legjobb válasz: Mivel a Bibliát nem magyarul írták, ez pusztán a fordítástól függ.

Mivel a Bibliát nem magyarul írták, ez pusztán a fordítástól függ.
semmije. Nincs teste.
Állítólag, az embert saját képéhez másolta.
Ezt a kérdést nem értem.
Az hogy a sajat kepere teremtette, azt jelenti, hogy hasonloak a tulajdonsagaink az ovehez.
Tényleg, az angyalokat nem a saját képmására teremtette? Õk miben mások?
Nem az angyalokat, hanem csak az embert teremtette saját képére és hasonlatosságára, azaz egy belsõ énnel és egy külsõ énnel. Ahogy az Atya és a Fiú is egyek, úgy nekünk is egy akaratra kell hoznunk a belsõ és a külsõ énünket, mégpedig úgy, hogy a külsõ én (egó) legyen alárendelve a belsõ, vagy felettes énnek. Mert Isten is így néz ki, Jézussal egyek, de mégis mások, viszont Jézus mindenben követi a mennyei Atya akaratát. Az alá és fölé rendelés azonban mindig szeretetbõl fakad. Ezért teremtette az embert férfivá és nõvé, hogy ezt példázza. Ahogyan Pál apostol ír a házasságról, ugyanolyan a belsõ harmónia is. Az angyaloknak csak egy énük van. Ezért van az hogy nem igazán tudnak "megtérni". Freya
Az, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, azt jelenti, hogy szellemmel rendelkezõ lények vagyunk, mivel Isten Szellem. Az arcát vagy orcáját se fizikainak képzeld el, meg amikor egyéb testrészekrõl ír a Biblia, azokat se. De ha pontosítanál egy kicsit, hogy mit szeretnél tudni, akkor talán könnyebb lenne válaszolni. Már ha tudnánk. :)
Hasonlattal élve, Isten képe olyasvalami lehet, mint vaknak a szivárvány. Annyit tud róla, amennyit a látóktól hallott, de még az is oly kevés a valódi megtapasztásához képest. A gond csak az, hogy sok a vak, aki látónak vallja magát, így aztán nem csoda, hogy az Istenrõl alkotott vélemények a végletekig megosztottak.

Az angyalokhoz, szentekhez való ima helyes vagy helytelen a Biblia szerint?

Megengedett,hogy bajban a segítségüket,közbenjárásukat kérjük vagy ezt már csak az emberek toldották hozzá a valláshoz? Ez csak liturgia,hagyomány Isten által jóváhagyott,engedélyezett cselekedet?

Legjobb válasz: Helytelen.. Nem szabad... Jézushoz kell fordulni imában és Õ majd azt adja meg neked ami hasznodra válik még akkor is ha néha nem úgy tûnik.

Helytelen.. Nem szabad... Jézushoz kell fordulni imában és Õ majd azt adja meg neked ami hasznodra válik még akkor is ha néha nem úgy tûnik.
Meg a másik, amire leváltották az imádság szót, az meg az, hogy "tisztelik". Az egy másik dolog, hogy egy élõ kereszténytõl kér valaki imát, de vele tudsz csak simán beszélgetni, és õ személyesen válaszol, de az ima lényege pont az, hogy egy természetfeletti lényhez intézed, nem pedig úgy, hogy fizikailag elé állsz, és mondod. Meg nyilván amellett, hogy bûn, felesleges is, mert se a szentek, se az angyalok nem mindenhatók, hogy ott a Mennyben, a Földrõl akár egyidõben bejövõ több ezer imát meghallgassák, és mivel a szentek már bûntelenek, az angyalok meg azok is voltak, nem is érdekük, hogy magukra irányítsák a figyelmet. Ha beszélnének is, annyit mondanának nekünk, hogy Istent keressük, ne õket, Istennek meg azt, hogy erre nyissa fel a szemünket, hogy ne velük foglalkozzunk.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Jézus azt mondja, hogy Õ A közbenjáró, és nem azt, hogy Õ is egy közbenjáró, és a kettõ között különbség van, tehát csak EGY közbenjáró van. Nyilván nem a levegõbe beszélt, és nem poénból mondta, hogy Õ a közbenjáró, ha még a kutyámat is megkérhetem, hogy nyüszítsen értem, hátha Isten attól meghatódik. Tudni illik, a zsidók szoktak trükközni a törvényekkel, pl "Isten nevét szádra hiába ne vedd", ebbõl kihozták azt, hogy egyáltalán nem mondják ki a nevét, hanem lecserélték valami más szóra, és azt mondták, hogy így már lehet káromolni, mert végülis nem Róla van szó, ugyan ez van a szentekhez való imával is. Egy ideig még elismerték, hogy az tényleg ima, aztán amikor Isten megfogta õket az Igével, hogy az ott már pedig törvényszegés, és bûn, akkor gondoltak egyet, és azt mondták, hogy: "Ja, nem, ez mégsem ima, csak közbenjárást kérünk". Megint egy szót cserélnek fel, és azt hiszik, hogy így már nem számít bûnnek, mintha Istent akarnák becsapni. Bele se gondolnak, hogy Isten látja ezeket a sumák gondolataikat is, hogy õk megpróbálnak a háta mögött pusmogni, hogy hogy lehetne kijátszani a törvényeit, és ezért majd számon lesznek kérve, ha nem bánják meg, és hagyják el ezt a szokást.
Az Egyház nem egy privát találkahely, hanem egy hatalmas nagy család, ahol nincs határ ég és föld között, mert Krisztus, a közbenjáró, aki a menny és a föld lakója is, egyesítette a kettõt. Az Egyház az Õ teste, mi az Õ tagjai vagyunk a Biblia szerint. Krisztus az Élet, tehát aki Õbenne van, az nem halt meg. Az Egyházban nincs halál! Ezt kell megérteni, mert ez a mi örömhírünk a pogánysághoz képest is, és ha ezt megértjük, akkor mindent meg fogunk érteni a fenti kérdéssel kapcsolatban is.
A Zsoltárok 65:2 ezt irja:"Ó, Ima Meghallgatója, teeléd járul minden test.".Dávid király úgy utalt Jehova Istenre, mint az „Ima meghallgatójá”-ra, vagyis nekünk csakis Istenhez kell imádkoznunk.
Jelenesek, 19;10, Jelenesek, 22;9. Janos egy angyalt probalt imadni, de helyre lett igazitva, kit kell valoban imadnia.Az Istent. Helytelen. Minden mashoz valo inmadkozas balvanyimadas.
Jézus Krisztus azt mondta:"Ti így imádkozzatok:Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, ..."(Máté 6:9) Az imákat tehát az Atyához kell intézni. Jézus szerepe pedig az, hogy közbenjár értünk. Köztünk és Isten között a bûn falat emelt, de Jézus ezt lerombolta az értünk hozott áldozatával(Efézus 1:7). Neki köszönhetõen tudunk Istenhez fordulni, ezért mondhatjuk, h közbenjáró. Tehát Isten az aki az imáinkat meghalgatja, senki másat nem bizott meg ezzel a feladattal! Csak Õt illeti meg ez a tisztelet. Üdv: Eszter
A katolikusok szoktak hozzájuk imádkozni, kérni a közbenjárásukat. Én protestáns vagyok, szerintem nem feltétlen helytelen kérni õket, de szükségtelen, mert: 1.: Jézus azt ígéri, hogy Õ közbenjár az Atyánál. Minek helyette más? 2.: A szenteknek nincs akkora hatalmuk mint Istennek. Akkor, miért nem hozzá imádkoznánk?
Az imádásuk tiltott, az, hogy közbenjárást kérjünk tõle, nem. Hiszen az élõ keresztények közbenjárását is szokták kérni hittársaik.
"Ne építs templomokat, mert az isten benned van." valahogy így lehet összegezni Jézus mondását. Ezek szerint csak saját magunkra számíthatunk.
Szervusz Jézus szavai eléggé egyértelmü a kérdéseddel kapcsolatban: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam” (JÁN 14:6)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Még maga Jézus sem mondta, hogy hozzá kell imádkozni, akkor egy másik személy kicsoda? azt mondta: "Ha valamit kértek az Atyától a nevemben"... S nem is Jézustól kell kérni, hanem az Atyjától, de Jézus közbenjárásán keresztül. Ugyan már sokan tudják, hogy leleplezõdtek ezek a hamis tanítások, de annyira megszokták a hazugságot, hogy inkább maradnak ebben Isten nem tetszésére, mint hogy változtassanak. Annyira magabiztosak, hogy a hazugságot az Isten majd "kompenzálja", pedig le van írva egyes helytelenségek büntetése, s mint ha nem is vennék komolyan.... s amikor meg megkapják, fel lesznek háborodva, még majd kérdõre is fogják az Istent vonni, pedig Õ megmondta... Hasonlít Noé idejéhez, sajnos sokan fognak meghalni a hagyományok a szokások miatt.
Kicsit olyan ez, mintha nem bíznál Istenben és próbálnál egy sereget magad mögé állítani. Bár vannak olyan személyiségek, akik csak szimplán mindenkinek szeretik elmondani a dolgaikat. Az utóbbi nem gond.
Az emberek toldották hozzá. Bûnnek nem bûn, csak abszolút értelmetlen. Miért hallgatna meg egy angyalt jobban az Isten? Miért fordulna az angyal Isten ellen? Miért hallgatna meg egyáltalán az angyal, ha Isten nem? Persze az ima lényege a beszélgetés. De általában sokan okkultizmusnak gondolják. Az angyalt meg mint bálványistenet helyettesítõnek xy személyiséggel.
Ha bajban vagy, akkor csak magadra számíthatsz. Nincs isten, sem angyalkák, sem jézuska, se semmi. Ideje lenne felnõni.
Isten nincs helyekre korlátozva, egy szentnek nem lesz attól külön protekciója, mert õ a Mennyben van, én meg hátrányban lennék vele szemben, mert még Isten nem hívott el, és a Földön vagyok. Ez egy buta, elnyomó tanítás, hogy õket Isten jobban meghallgatja, mert valami kiváltságuk van, vagy nagyobb tekintélyük, mint egy földi kereszténynek. A megváltás ugyanúgy szólt nekik is, és egy keresztényre, ha ránéz Isten, a vér által megtisztult embert látja, nem egy bûnös kis senkit, aki hozzá se merjen szólni személyesen, mert akkor aztán bajok lesznek. Ez nem így megy.

Igaz, hogy a Biblia szerint elítélendő (vagy éppen tilos) a tetoválás?

Legjobb válasz: Sok ember csináltat olyan tetoválást ami vallási témájú, és ugye eleve vallási indíttatással, leginkább feszület, szentek, Jézus, Szûz Mária. Ha vallásilag nézzük erre nem tudom mit mond Isten... Sokan csinálnak olyan tetoválást ami, az Õ "küldetésüket" fejezi ki az életben, vagy bármilyen olyan motívum, ami fontos a számukra. Nem hinném, hogy Isten ezt elítéli...

Nekem akkor is lesz, egyszer.Keresztény vagyok, de hiszek abban, hogy egyszer elég érett leszek ahozz, hogy magamra tetováltathassak valamit, amire aztán életem végéig büszke leszek.Nem valami ábrákat, vagy akármit.Szöveget, vagy idézetet.
A lányom vallásos és egy kereszt van az alkarján.
Sok ember csináltat olyan tetoválást ami vallási témájú, és ugye eleve vallási indíttatással, leginkább feszület, szentek, Jézus, Szûz Mária. Ha vallásilag nézzük erre nem tudom mit mond Isten... Sokan csinálnak olyan tetoválást ami, az Õ "küldetésüket" fejezi ki az életben, vagy bármilyen olyan motívum, ami fontos a számukra. Nem hinném, hogy Isten ezt elítéli...
annyit tudok, hogy a tetoválás nem tetszik Istennek, mert ezzel megjelölöd magad, azt nem tudom h miért, de ezt a gyülekezetbe mondták még, amikor ott voltam
Nyugodtan csináltass tetkót, a te tested!
a mai világban semmit sem ér nálunk a biblia szarjátok már le...és lehet lepontozni de attól még ezt elkellett mondanom.ja és pampogni is lehet de ez sem nagyon érdekel.
De na tetoválásról beszélünk, akkor az Ószövetséget, a Biblia zsidók által elfogadott részét nézzük, hiszen ott szerepel. A zsidó vallásban, és a Biblia zsidó részében ilyen, hogy sanyargassátok a testeteket nem szerepel. Ez csak a kereszténységben van. Szóval az ellentmondás is csak ott jelenik meg. Nem csak ez, hiszen a ne készíts faragott szobrot, képet, stb. is szerepel az Ószövetségben, a katolikus templomok mégis tele vannak szobrokkal, és képekkel. A zsidóknál a tilalom ma is fennáll. A kereszténység, elszakadva a zsidó vallástól, amibõl kialakult, megváltoztatott szokásokat. Gondolom azért is, hogy jelezze, hogy egy új vallás, egy másik vallás.
De amúgy is a biblia és a kereszény erkölcs szerint a test, a földi porhüvely elvetendõ és sanyargatnivaló, a lelket kell ápolni, fejleszteni nem? ha a tetoválás fájdalmát szenvedésnek vesszük, akkor a biblia szerint járunk el... a bibliában sok az ellentmondás...
Nem a biblia fogja megmondani nekünk mit tegyünk.
biblia...viccc :) )))))
"Ne vagdaljátok be testeteket halott gyászolásaként, és ne végezzetek magatokon tetoválást, én vagyok az Örökkévaló"! (Mózes 3.könyve 19, 28)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm mindenkinek!
Szóval a bibliában annyi van leírva, hogy a sátán jelét magadra ne vedd. Ezt forgatta ki valószínûleg a pap. A tetoválásról nincs benne szó.
Ja, összekeverték a sátán jelével, azt nem szabad magadra venned, de szerintem az koránt sem a tetoválás. Sokmindennel megjelöli magát az ember, akkor egyiket sem szabad?
Testeteket meg ne hasogassátok se égetéssel magatokat meg ne bélyegezzétek III. Mózes 19, 28 Nekem eszerint az Ige szerint mondták, hogy az Ószövetségben így áll, de mivel régen a tetoválás égetéssel heggel járt, így ezt ma értelmezhetjük a mai világ tetoválásának ami most másképpen folyik. Még az is benne van sajnos a témában, hogy nem tudhatjuk milyen tetoválás hív démonokat a közelünkbe. ugyanis egyes jelek lehetnek démonizáltak, talán a tudtunk nélkül.

A biblia szerint isten teremtette meg a világot mindenestül. Nem vagyok hívő, de oké elfogadom ha valaki hisz benne. De volna egy kérdésem istent ki teremtette meg vagy hogy lett?

Legjobb válasz: Ezeket a kérdéseket napokig lehet tárgyalni, s mégsem leszünk sehol se. Ezt majd megtudjuk, amikor meghalunk, addig várnod kell a válaszra sajnos...úgy ahogy én is :)

Ezeket a kérdéseket napokig lehet tárgyalni, s mégsem leszünk sehol se. Ezt majd megtudjuk, amikor meghalunk, addig várnod kell a válaszra sajnos...úgy ahogy én is :)
Ez olyan kérdés amire úgysem kapsz választ és soha nem is fogsz mert az az isten nincs amit a biblia tanít.A másik része az hogy nem mindennek kell azt a részét kereseni hogy mibõl lett, mibõl van és miben van.Vannak dolgok amik csak lesznek, mert úgymond a semmi az létezik.....
Mindig is létezett ezt azért nem tudod elképzelni mert 3D ban gondolkozol es a materialis vilagban mindenki kezdetet es kiindulopontot keres

A Biblia szerint melyik a legfõbb név? Jézus vagy Jehova?

Az én Bibliámban ez áll:

Legjobb válasz: Mit jelent a Jézus név?

Mit jelent a Jézus név?
" sõt minden névnél is" ... Jézus vagy Jehova? Sehonnan sehova.
A kérdező hozzászólása: Tehát akkor ti teljesen figyelmen kívül hagyjátok az emlitett verset. Végül is igy is lehet... Azt azért mutasd már meg nekem, hogy hol van az a szó a Bibliában, hogy "kivéve", amivel jelzi, hogy a jehova szó ettõl függetlenül még mindig nagyobb.
Jezus pedig azert is jott a foldre, hogy megszentelje az Attyja Jehova nevet. Ezert tanitotta igy imadkozni a kovetoit;Szenteltessek meg a neved. Ha valaki nem ismeri ezt a nevet, hogy tud ugy elni ahogy O elvarja. Amit irtal az Pedig minden mas teremtmeny fele helyezi Jezust, Angyalok, kerubok, szerafok, es emberek fole. De nem az fole aki Jezust erre a tisztsegre kinevezte. Ugye latod a raciot? Zitus lenyegretoroen irta le.
Tehát akkor ki a nagyobb? Aki Jézusnak mindent ad, vagy az, aki kapja? Döntsd el magad :)
Szervusz :) itt a válasz: 1Korintusz 15:27, 28 27 Mert az Isten „mindent a lába alá vetett”. De amikor azt mondja, hogy ’minden alá lett vetve’, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki mindent alávetett. 28 Mikor pedig minden alávettetett neki, akkor maga a Fiú is aláveti magát Annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenkinek.
Jézus és az Atya egyek. "Aki látott engem, látt az Atyát" Egyformán értékes, szent, fenséges, csodálatos a Jézus név és a Jahve név, azaz az Atyaisten szent neve. Csak Jézusban van üdvösség, ne feledjétek!
A kérdező hozzászólása: sõt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendõben is. Kit is hivnak segitségül? Mert nem pogányoknak lett ez írva, hanem keresztényeknek.
Jehova az Isten neve. Ha jól tudom, onnan ered, hogy a zsidók annyira komolyan vették azt a parancsolatot, hogy Isten nevét hiába ne mondd ki, hogy inkább egyáltalán nem mondták ki, nehogy hiába mondják. Ezért leírták az Isten nevét: Jahve, de kihagyták belõle a magánhangzókat, így lett JHVH és alápontozták az Elohím (szintén Isten) szó magánhangzóit. (Ez egy héber sajátosság, pontosan én sem tudom, hogy van), és így jött ki a Jehova szó. Egyesek szerint a korai keresztények félreolvasatából is keletkezhetett. Lehetséges, hogy okfejtésemben hibák vannak, nem vagyok nyelvész, de a lényege ilyesmi.
Magyarul az Efezusban is az a lényeg, hogy Jézus minden királynál nagyobb az Atya akaratából. Nem érdekli, hogy téged minek neveztek vagy milyen család tagja vagy. (vagy az emberek ill. te kinek kiáltottad ki magad). Jézushoz képest....
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Jahve a szabadító, Jahve üdvözít. Jézus neve/rangja/lényege nem a betûk, hanem a megváltás. De mint ahogy a Jézus sem egy varázsszó, hanem jelentés van, így a Jahvének a jelentése fontos (sõt inkább aki mögötte van az). Az Efezust tessék végigolvasni és el gondolkodhatunk rajta utána, hogy a Jézus krickrcak a fontos vagy az Atya és a fia. [link] 3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban 14 Aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Õ dicsõségének magasztalására. Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével 5 Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, 16 Nem szûnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben; 17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsõségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Õ megismerésében; 18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Õ elhívásának a reménysége, mi az Õ öröksége dicsõségének a gazdagsága a szentek között, 19 És mi az Õ hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Õ hatalma erejének ama munkája szerint, 20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Õt a halálból, és ültette Õt a maga jobbjára a mennyekben. 21 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erõn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendõben is: 22 És mindeneket vetett az Õ lábai alá, és Õt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, 23 Mely az Õ teste, teljessége Õ néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Szerinted mit jelent? És ha jelent valamit, akkor itt és most számít, máskülönben a Jehova szó jelentése nem számít, bár több - jelentéssel bíró - név is mellette?
Isten kinyilatkoztatta a nevét Mózesnek, amikor az megkérdezte, hogy mit mondjon a zsidó testvéreinek. Isten azt mondta: "Vagyok, aki vagyok", az aki VAN. A Lét igét használja, amivel kifejezi azt, hogy Õ az Egy-etlen aki van. Ha a VAN nincs, akkor semmi sincs, se Fiú, sem Szentlélek. Jézus a VAN egyetlen egyszülött Fia, aki isteni módon született (nem emberi módon) még a világ kezdete elõtt, hiszen Jézus által lett (megint a létige) ami lett. Tehát a világ a VAN által megszületett Ige (Jézus) által lett teremtve. "Kezdetben vala az Ige" A héber írás nem tartalmazott magánhangzókat és ezért is nehéz volt olvasni. Én tanultam héberül. A Jahve kitalált név az ember által.

A Biblia szerint a paradicsomi tiltott fák tényleg a tudás és az örök élet fái voltak, vagy ezt csak az ördög hazudta, hogy el tudja csábítani az embert?

Legjobb válasz: Amíg nem ettek az egyikbõl, nem tudtak különbséget tenni a jó és a rossz között - és azért kellett nagyon gyorsan kiûzni õket, nehogy egyenek a másikból is és örök életûek legyenek. Szerinted ezek után? Amúgy aki lepontozta az elõzõt, aki hasonlót írt, az mibõl evett?

Amíg nem ettek az egyikbõl, nem tudtak különbséget tenni a jó és a rossz között - és azért kellett nagyon gyorsan kiûzni õket, nehogy egyenek a másikból is és örök életûek legyenek. Szerinted ezek után? Amúgy aki lepontozta az elõzõt, aki hasonlót írt, az mibõl evett?
"Ezek a fák közönséges fák voltak. A jó és rossz tudása tapasztalati ismeret" Na persze, ezért kellett kiûzni õket nehogy szakasszanak a fáról és örökké éljenek...
A bibliai teremtéstörténet, az ember bûnbeesésének elbeszélésével egy jelképes tanmese, hitrege, nem valós történet. A bûnbeesés tanmeséje az ember tudathoz jutását ábrázolja jelképesen, a fejlõdésnek azt a szakaszát, mikor az ember látni kezdte az összefüggést tettei és azok következményei között. Jó cselekedetek következményei kellemesen, jótékonyan hatottak rá, más tettek következményei hátrányosak voltak számára, azok kerültek a bûnök csoportjába. - Az ember evett a jó és a rossz ismerete fájának gyümölcsébõl.
T.Kérdezõ!Abban van vagy lehet "ráció", hogy az ördög elkívánja és el is csábítja az embert.Évát a tudás vágyával a ma emberét az örök élet fájának gyümölcsével.De vegyem kissé komolyabbra, ha nem tévedek sokan ezt az aktust vélik eredõ bûnnek.Véleményem és hitem szerint tévesen.Miért? Ha valami tisztán jól látható és érezhetõ az pontosan annak külömbsége, mi a bûn és mi a vétek.Bár igaz megtörtént a teremtõvel szembeni hitetlenség, mit a vágy ébresztésével elér a sátán, de ez nem lett volna okozója annak, hogy a teremtõ ki tessékelje az édenbõl és szigorúan megbüntesse azt.Feltehetõ az a kérdés mi dühítette fel teremtõt annyira, hogy az ígéretét beváltsa?Ha innen közelítjük az igazságot, láthatóvá válik a teremtõ reakciója, nem vádol, nem esik neki az embernek hanem békésen hova tovább humorosan kérdezi "Tán nem ettél ama fáról melyet tiltottam neked?"Miért kérdezi az aki mindent tud?Kérdésével lehetõséget ad arra , hogy a nyilvánvaló hibáját belátva az ember megbánva a vétkét kérje a teremtõ kegyelmét, és bocsánatát.Minek után az ember nem megtért az ö vétkétõl hanem újabb vétekkel próbálta azt elfedezni ekkor gerjed haragra az isten, és váltja be szigorú ígéretét.Sajnos ma sem teszünk külömbséget a vágy és a szükség között, így tud a sátán minket befolyásolni mi több elcsábítani.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!