Találatok a következő kifejezésre: A nemcsak hanem ... is (55 db)

A "nemcsak ..., hanem ... is" szerkezet használatáról: A fentiek szerint a "nemcsak" egybeírandó. De mi van, ha "hiányos"? Az alábbiak közül mely mondatok helyesek?

1. Nemcsak te, hanem én is.

Legjobb válasz: A nem tagadószó, a nemcsak kötöszó, a nem csak szókapcsolat pedig tagadja a "csak"-ot. Ebbõl kifolyólag: 1. A "nemcsak te, hanem én is" esetében a nemcsak kötõszó, egybeírandó 2. "Nem csak te, én is" esetében a "csak"-ot tagadja, különírandó, nincs kötõszói funkciója, a nem tagadószóként jelenik meg. 3. "Nem csak te" esetében szintén nincs kötõszói funkciója, tagadószóként van jelen, ezért szintén különírandó. Az általad felvetett 2/a és 3/a írásmód HELYTELEN.

A nem tagadószó, a nemcsak kötöszó, a nem csak szókapcsolat pedig tagadja a "csak"-ot. Ebbõl kifolyólag: 1. A "nemcsak te, hanem én is" esetében a nemcsak kötõszó, egybeírandó 2. "Nem csak te, én is" esetében a "csak"-ot tagadja, különírandó, nincs kötõszói funkciója, a nem tagadószóként jelenik meg. 3. "Nem csak te" esetében szintén nincs kötõszói funkciója, tagadószóként van jelen, ezért szintén különírandó. Az általad felvetett 2/a és 3/a írásmód HELYTELEN.
igen, a 2.a és a 3.a nem helyes a magyar nyelvben, ezeket általában (mi) fiatalok használjuk szleng-ként, msn-en, sms-ben és minden helyen ahol karaktert próbálunk nyerni :D ilyen például a "nemvok itthon" - "nem vagyok itthon" és még sok sok hasonlót sorolhatnék :)

Az amerikai-stílusú neoprotestáns egyházak hívei miért imádják annyira Izraelt, nemcsak vallási dolgokban (ilyen értelemben a hagyományos egyházak is támogatják) hanem politikai, katonai dolgokban is, pl. a Palesztin területekre való betelepülést is?

Pl. amikor a Hit Gyülekezete Izraelt élteti az énekein, meg a múltkor volt valami gyûlésük, ahol Izraeli politikusok is megjelentek, akik az izraeli hadseregrõl, a rakétákról meg ilyenekrõl tartottak elõadást, tehát egyáltalán nem vallási dolgokról és arra is éljeneztek.

Legjobb válasz:
Annyit tudok róluk, hogy õk úgy gondolják, hogy Izrael még mindig Isten választott népe (én ezzel nem értek egyet). Ezután hallottam még érveket, de ezeknek a hitelességét és pontosságát nem mondom 100%-ra, hogy mindegyikük így gondolja, tehát javítsanak ki, ha tévedek. Azt hallottam az ilyen keresztényektõl, arra hivatkoznak, akik áldják Izraelt, azok maguk is áldást kapnak. Következésképp akik átkozzák, azok átkot. Ha ez igaz, akkor ezt bizonyára az (1Móz 12,3)-ra alapozzák. Továbbá azt olvastam még, hogy hálásak a zsidóknak, mert õk rajtuk jutott el hozzánk a Biblia. Természetesen van ebben valami, csak azt felejtik el, hogy a zsidók nem önmaguk kezdtek el irogatni, hanem Isten volt az, aki - a prófétákat - írásra indította. Ettõl függetlenül valóban hálásak lehetünk Izraelnek, amiért megõrizték a szent iratokat, de azzal, hogy Izraeli zászlót lengetnek, és átveszik a beszédstílusuklat, és énekelnek nekik, már átmennek valóban egyfajta "zsidóimádatba", és elfelejtneznek arról, hogy Isten hatlam ihlette, és õrizte a szent iratokat, Izrael ebben csak egy eszköz volt. Arról nem is beszélve, hogy Lukács nem volt zsidó, hanem pogány-keresztény volt, tehát két bibliai irat szerzõje nem zsidó ember volt, és hogy az újszövetségi iratok már a keresztény egyház körében keletkeztek, és keresztények õrizték meg õket, nem pedig zsidó emberek.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Annyit tudok róluk, hogy õk úgy gondolják, hogy Izrael még mindig Isten választott népe (én ezzel nem értek egyet). Ezután hallottam még érveket, de ezeknek a hitelességét és pontosságát nem mondom 100%-ra, hogy mindegyikük így gondolja, tehát javítsanak ki, ha tévedek. Azt hallottam az ilyen keresztényektõl, arra hivatkoznak, akik áldják Izraelt, azok maguk is áldást kapnak. Következésképp akik átkozzák, azok átkot. Ha ez igaz, akkor ezt bizonyára az (1Móz 12, 3)-ra alapozzák. Továbbá azt olvastam még, hogy hálásak a zsidóknak, mert õk rajtuk jutott el hozzánk a Biblia. Természetesen van ebben valami, csak azt felejtik el, hogy a zsidók nem önmaguk kezdtek el irogatni, hanem Isten volt az, aki - a prófétákat - írásra indította. Ettõl függetlenül valóban hálásak lehetünk Izraelnek, amiért megõrizték a szent iratokat, de azzal, hogy Izraeli zászlót lengetnek, és átveszik a beszédstílusuklat, és énekelnek nekik, már átmennek valóban egyfajta "zsidóimádatba", és elfelejtneznek arról, hogy Isten hatlam ihlette, és õrizte a szent iratokat, Izrael ebben csak egy eszköz volt. Arról nem is beszélve, hogy Lukács nem volt zsidó, hanem pogány-keresztény volt, tehát két bibliai irat szerzõje nem zsidó ember volt, és hogy az újszövetségi iratok már a keresztény egyház körében keletkeztek, és keresztények õrizték meg õket, nem pedig zsidó emberek.
Tisztelt nneddudgi! Ha nem zavar, akkor reagálnék bizonyos kijelentéseidre. Moishe ben Maimun-al tökéletesen egyetértek abban, ami a kereszténység eredetét illeti. Mármint hogy azért született meg, mert Izráel nem teljesítette a küldetését. Abban viszont már nem, hogy a kereszténység szenvedést hozott volna valakire is. A negyedik századtól megoszlott a kereszténység, és míg egyik része a római hatalommal szövetkezett, a másik része, akik a Bibliához ragaszkodtak, üldözésnek lettek kitéve. Inkább elõbbi volt az, amely szenvedést hozott a világra. Azok azonban csak névleges keresztények voltak, mert kereszténynek lenni annyit jelent, hogy Jézus Krisztust követni. Tehát nem voltak keresztények, mert avval amit tettek, azt bizonyították, hogy nekik nem a Megváltó a mesterük. Továbbá ezt mondod: "Ezt a butaságot honnan veszed? Hisz ez lehetetlenség! A próféciákból világos, hogy a Messiás nem hal meg. Amikor azt mondod, megölték a Messiást, majdnem annyi, mintha azr mondanád, megölték I-tent - aki áldott. " A próféciák - gondolok itt Dániel próféta könyve 9. - fejezetére egyértelmûvé teszik a Messiás eljövetelének és halálának idejét is. Marokkói Sámuel zsidó rabbi is, Jézus Krisztusra értelmezte Dániel könyve 9. fejezetének próféciáját. Ez kitûnik az 1075-ben - tíz évvel azelõtt, hogy keresztény hitre tért volna - rabbi Izsáknak írt levelébõl. Ennek az exegézisnek tehát több évszázados hagyománya van, nem az újkor találmánya.
Sõt, javítom magam: Kizárólag a névleges kereszténység volt az, amely szenvedést hozott a világra, és ma is a névleges keresztények járatják le Isten munkáját.
Hol egy Jeh*va tanúja ilyenkor? :-D "Amikor azt mondod, megölték a Messiást, majdnem annyi, mintha azr mondanád, megölték I-tent - aki áldott" Tisztelt Neddudgi! Ne haragudjék meg, de szeretném megkérdezni, hogy a Dániel 9:26-ot, hogy értelmezik? Nem fogok vitatkozni, csak tényleg érdekelne. :-)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Visszatérve az eredeti kérdésre, azért támogatják ( és nem imádják, Isten az akit imádni kell) mert-mint ahogy egyik válaszoló helyesen mondta-, Jézus akkor tud visszajönni, ha Izraelt a választott nép birtokolja. Amit az ellen szeretne minél jobban feltartani. Jézus Krisztus megjövendölte Izrael elvettetését: "elvétetik tõletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét." (Mát 21, 43). Igen így igaz. Viszont Ezékiel próféta a 11, 16-17 versében ezt írta: 16 Ezokáért mondjad: így szól az Úr Isten: Mivelhogy távol vetettem õket a pogányok közé, és szétszórtam õket a tartományokba, tehát én leszek nékik templomul rövid idõre a tartományokban, a melyekbe mentek. 17 Ennekokáért mondjad: Így szól az Úr Isten: Egybegyûjtelek titeket a népek közül és együvé hozlak titeket a tartományokból, a melyekben szétszórattatok, és adom néktek Izráel földjét. 18 És bemennek oda és eltávolítják minden õ fertelmességeit és minden útálatosságait õ belõle. 19 És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kõszívet az õ testökbõl, és adok nékik hússzívet; 20 Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megõrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik Istenök. Izrael Isten választott népe, ezen nem változtatott. De megtisztítja a Õket, és lesznek neki a népe.
Tisztelt 17:51! Az általad idézett ezékieli szöveg már réges régen beteljesedett. Ezékiel Próféta i.e. 597-ben prédikált az elhurcolt zsidóknak, akiknek a hazáját porig rombolta II. Nabukdonozor, babiloni király. Izráel így tényleg szétszóródott, hiszen egy részüket elhurcolták Babilonba (Jer 24, 5), mások Egyiptomba mentek (8. vers), és ki tudja, hogy talán hová szóródtak még szét. A próféta jövendölése egybecseng a jeremiási és ésaiási próféciákkal, miszerint egy idõ után - pontosabban 70 év múlva - egybe fogja gyûjteni a zsidókat, és felépítik a lerombolt várost, ráadásul a visszatérést egy megújulás fogja kísérni. Ezsdrás és Nehémiás könyvébõl pedig értesülünk róla, hogy valóban egy megtért, reformáción átesett zsidó nép tért vissza a fogságból. A prófécia tehát Círusz perzsa király idejében már beteljesedett. Ez tehát nem bizonyíték arra, hogy Izráel lenne még a választott nép. Talán még annyit megjegyeznék, hogy a teológusok Ésaiás könyve 55-66 fejezetét a "vígasztalások könyvének" is nevezik, ugyanuis a fogságba hurcolt népnek szüksége volt a vígasztalásra, hogy Isten nem hagyta õket cserbe. Ezek a próféciák tehát elsõdlegesen az ókori Izráelre vonatkoznak, nem lehet önkényesen kiemelni õket, és a mai korra magyarázni.
Az elsõdleges jelentése az amit te leírtál, viszont másodlagos jelentése is van a legtöbb próféciának.
"Az elsõdleges jelentése az amit te leírtál, viszont másodlagos jelentése is van a legtöbb próféciának." Ezékiel könyvében semmi bizonyíték nincs arra, hogy a babiloni fogságra vonatkozó próféciák kiterjednének a modern Izraelre is. Ez már egy egyéni magyarázat, úgy, ahogy a másik topikban a Dániel könyve 11. fejezetébe belemagyarázzák az USA-t, és Oroszországot. A szöveg semmit nem mondd ezekrõl a dolgokról, ezek egyéni elképzelések. Ezékiel könyvében a hazatérésrõl szóló jövendölések a fogságban szóló zsidóknak szólnak. Nincs arról tudomásom, hogy a zsidó hagyomány (Rasi, Ibn Ezra stb...), vagy az apostoli/egyházatyák (Antiochiai Szent Ignác, Római Kelemen, Jeromos stb) futurista értelmezést tulajdonított volna ezeknek a próféciáknak, és ezt bizonyítékkal alátámasztották volna. Csak a pünkösdi-karizmatikus mozgalom részérõl hallom ezeket a speciális értelmezéseket.
Azért, mert ezek a vallások valójában nem istenrõl szólnak, hanem politikáról és érdekekrõl. Ma már bárki lehet zsidó.Ez egy teljesen meghatározhatatlan és hamis identitás.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Palesztin területekre való betelepülést" Ez meg mi a szösz? Hol vannak "palesztin területek"? Mert a mai Izrael határai csaknem pontosan azok, amiket Mózes negyedik könyve, 34. fejezet, 3 - 12. vers leír, vagyis amit az ÚR - áldott Õ - rendelt. Mi az, hogy "palesztin területek"? [link] "Izraelt azért választotta ki Isten, hogy misszionárius nép legyen, hogy áldására legyen a pogányoknak azáltal, hogy a sok bálványimádó nép között képviseli a tiszta vallást, és megismertesse másokkal Isten szavát. Izrael azonban nem teljesítette ezt a küldetést" Ez igaz. Amikor Maimonidesz ( Moishe ben Maimun ) 1135 - 1204, a legnagyobb középkori zsidó filozófus azt a kérdést vizsgálta, hogyan engedhette I-ten - áldott Õ - a kereszénységet, ami annyi szenvedést hozott választott népére ( mert már akkorig is eleget ), valóban azt a választ találta, hogy azért, mert Izrael nem teljesítette ezt a küldetést, erre kellett a kereszténység. ( Fõleg persze a Saulból lett Pál ötlete, hogy nem kell zsidóvá lenni ahhoz, hogy kereszténnyé legyen, mert addig a körülmetélés riasztotta azokat, akiket téríteni akart. ) "megölte a Messiást" Ezt a butaságot honnan veszed? Hisz ez lehetetlenség! A próféciákból világos, hogy a Messiás nem hal meg. Amikor azt mondod, megölték a Messiást, majdnem annyi, mintha azr mondanád, megölték I-tent - aki áldott. "Krisztus megjövendölte " ??? Krisztus ( latin ) = Chrystos ( görög ) = Moshiach ( héber ) = Felkent. Mármint az ÚR Felkentje. Csakhogy Ô még nem járt itt. Ha nem hiszed, majd megkérdezzük Tõle, amikor eljön. Hogy halandó ember mit mondott, nincs jelentõsége. Mégegyszer: az ÚR Felkentje NEM HAL MEG. Olyan ember, aki meghalt, nem lehetett az ÚR Felkentje.
Gyönyörû dicséretre méltó, ésszerû választ írtál, de nem értek mindenben egyet vele. :-D "Pál azonban a római levélben figyelmezteti a keresztényeket, hogy Isten nem vetette el Izraelt (Róm 11, 1). Magyarul azok a zsidók, akik elfogadják Krisztust, juthatnak üdvösségre, de mint néppel Istennek már nincsenek tervei. " Tkp. az Igét elõször mismásolod mert nem szó szerint idézed, majd azzal ellentétes dolgot állítottál: Róm 11:2 Nem vetette el Isten az õ népét... "A missziót visszautasították, ezért a kereszténység kapta azt a munkát, amit Izrael visszautasított." Mint nép kispadra kerültek, de majd megtisztulnak, és a törzsük szent mag lesz. ;-)
Ez egy jó kérdés. Van néhány hites ismerõsöm, az egyikkel többször vitáztam ilyen kérdésekben. Azt mondta, ha megtehetné, az összes palesztint kiírtaná, és az araboknak sem kímélne. Az iszlámmal a világot károsítják (mellesleg annyit "tud" az iszlámról, hogy "valami füves pasas prófétának képzelte magát"), ráadásul Izrael ellen vannak. Emellett tele van izraeli zászlókkal, ruhadarabokkal. Ez utóbbi az összes hites ismerõsömre igaz... Ok, hogy Jézus zsidó volt, vannak velük kapcsolatban próféciák. Ezért nem utálják a zsidókat. Legyen. A rasszizmus szerintem az ember szegénységi bizonyítványa, tehát ne is tegyék. De õk már a ló túlsó oldalán vannak... Bár én nem vagyok keresztény, de ezt akkor sem fogom soha felfogni...
Elõször tisztázni kellene, hogy mi az imádat. Az imádatnak a Bibliában minden esetben van külsõ kifejezési formája, ami valami (tárgy vagy személy) elõtt való leborulás. A tízparancsolat tiltja pl. bármilyen kép-szobor-tárgy elõtt való leborulást, ami kimeríti bálványimádás tilalmát. Ennélfogva szó sincs semmiféle Izrael-imádásról, ezt csak az antiszemita iráni propagandát és iszlamizmust terjesztõ bizniszpárt híreszteli. :-)
@20:21 Lehet lelki bálványt is csinálni, a képek elõtt leborulás a bálványimádásnak csak egy klasszikus formája, akinek például mindene a pénz, és akörül forog minden, az a pénzbõl csinál bálványistent, és azt imádja. A pünkösdi-karizmatikusok izraeli zászlót lengetnek az összejöveteleken, zsidó szövegeket mondanak, zsidó énekeket énekelnek, és a teológiájuk központjában is a zsidó nép áll. Elég csak megnézni egy karizmatikus jellegû próféciamagyarázatot. Ezt azért már úgy gondolom a világban is "rajongásnak" nevezik, ami vallásos nyelven egyenlõ az imádattal.
"A pünkösdi-karizmatikusok izraeli zászlót lengetnek az összejöveteleken, " Ez így rágalmazás ami elég csúnya dolog. Elõfordult ilyen, mégpedig az újkori Izrael állam megalakulásának a születésnapján, de nem minden egyes összejövetelen. Az állam újkori létrjötte a bizonyítéka a Biblia szavahihetõségének, ugyanis a feltámadt és megdicsõült Messiás Izraelbe fog visszajönni, az olajfák hegyére, az ott élõ saját népéhez, mégpedig viszontagságos idõkben. Elhiszem, hogy ennek a világnak a szelleme ideges Izrael létezése miatt. "zsidó szövegeket mondanak, " A Bibliára gondolsz? Ezt nem tudom másképp értelmezni, mivel ilyenrõl nem tudok. "zsidó énekeket énekelnek, " Ilyen, hogy zsidó énekünk, nincs. Nem tudok róla. "és a teológiájuk központjában is a zsidó nép áll. " Ez is álnok beszéd. Nem tudod, hogy milyen szavakat fonsz össze. A teológia Istenrõl való beszédet jelent. :-)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); @21:17: A kikerült hitgyülis felvételeken aztán rendesen lengetik az izraeli zászlót, és énekelnek a zsidókat dicsõítõ énekeket. Nem, nem a bibliai énekekre gondolok, hanem kifejezetten azokra, amikkel a zsidó népet dicsõítik. "Elhiszem, hogy ennek a világnak a szelleme ideges Izrael létezése miatt." Na látod, pont errõl beszéltem, amikor azt mondtam, hogy a karizmatikus teológiának a középpontjában Izrael áll. Állandóan csak Izrael, mindig Izrael. Hogy izraeli lesz az antikrisztus, Izrael így, Izrael úgy, meg jó sok "shalom". Egy hitgyülist a beszédérõl is meg lehet ismerni, mert állandóan Izraellel kapcsolatos dícséretekrõl, vagy izraeli eszkatologikus dolgokról beszél. A hagyományos keresztény teológiában Izraelnek nincs már szerepe, következésképpen az iraeli próféciák a lelki izraelre, vagyis a keresztény egyházra vonatkoznak. Csak a neo-protestáns karizmatikus keresztények teológiája forog Izrael körül, de pl a reformáció idejében, vagy még korábban, máshogy volt.
"A kikerült hitgyülis felvételeken aztán rendesen lengetik az izraeli zászlót" Aki magyar zászlót lenget az meg magyar-imádó? "Nem, nem a bibliai énekekre gondolok, hanem kifejezetten azokra, amikkel a zsidó népet dicsõítik." Róm 2:10 Dicsõség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedõnek, zsidónak elõször meg görögnek: "A hagyományos keresztény teológiában Izraelnek nincs már szerepe, következésképpen az iraeli próféciák a lelki izraelre, vagyis a keresztény egyházra vonatkoznak. Csak a neo-protestáns karizmatikus keresztények teológiája forog Izrael körül, de pl a reformáció idejében, vagy még korábban, máshogy volt." Az Újszövetség elsõsorban a zsidóké. (Jer 31:31) Fel ne fuvalkodj, hanem félj! :-) Róm 1:16 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívõnek üdvösségére, zsidónak elõször meg görögnek.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); @21:44 "Aki magyar zászlót lenget az meg magyar-imádó?" Nem önmagában a zászló lengetéssel van baj, hanem avval, hogy amennyi hitgyülis videót láttam, majdnem mindig ki voltak téve az izraeli zászlók. Tegyük hozzá, hogy ez inkább a rejtett felvételekre a jellemzõ, mert nyilvánosan nem csinálják. Amúgy természetesen az õ dolguk mit csinálnak, csak ahogy másnak is feltûnt túlzásba viszik Izrael dícséretét, és szinte az köti le az egész gondolkodásukat. Vagy szerinted véletlen, hogy a karizmatikus kereszténységrõl az embereknek mindig Izrael és a nyelveken szólás jut az eszébe? Az egész teológiájukat ez a két dolog köti ki, ekörül forog minden. Na persze, õk tudják mit csinálnak, a kérdés arról szólt, hogy miért nyomják ennyire a zsidókat. Erre kell válaszolni. "Róm 2:10 Dicsõség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedõnek, zsidónak elõször meg görögnek:" De a Róma 2, 10 a görögöket is dicséri. A pünkösdi-karizmatikus keresztények valahogy elfelejtenek más nemzeteket dícsérni, ahogy Pál teszi a fent idézett sorban. A hitgyüli tehát nem az apostol példáját követi, mert csak Izraellel foglalkozik, de pl a görögökkel, vagy más nemzetekkel nem. "Az Újszövetség elsõsorban a zsidóké. (Jer 31:31)" Nem, nem elsõsorban. Ha elolvasod a jeremiási szakaszt, akkor világosan kitûnik, hogy az Újszövetség abban az esetben >>csak<< Izraellel foglalkozik. A probléma azonban az, hogy a karizmatikus teológusok elfelejtik, hogy Isten ígéretei feltételhez kötöttek (5Móz 28, 1-2;). Izraelt azért választotta ki Isten, hogy misszionárius nép legyen, hogy áldására legyen a pogányoknak azáltal, hogy a sok bálványimádó nép között képviseli a tiszta vallást, és megismertesse másokkal Isten szavát (1Móz 12, 3 vö Ésa 42, 6; Jón 1, 1-2). Izrael azonban nem teljesítette ezt a küldetést, ráadásul megölte a Messiást is. Jézus Krisztus megjövendölte Izrael elvettetését: "elvétetik tõletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét." (Mát 21, 43). A prófécia teljesedett, és ez a nép, amelyrõl a Megváltó beszélt, a keresztény egyház lett. Péter apostol a keresztényeknek úgy ír, mint akik "választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép "(1Pét 2, 9). A keresztény egyház Izraelnek lett a jogutódja. Ezért is mondja azt Pál apostol a galata gyülekezetnek, hogy "Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok" (Gal 3, 29) - vagyis zsidók. A keresztény egyház lett a lelki Izrael, így a jeremiási szöveg, és a többi ószövetségi izrael prófécia a keresztényekre vonatkozik! Pál azonban a római levélben figyelmezteti a keresztényeket, hogy Isten nem vetette el Izraelt (Róm 11, 1). Magyarul azok a zsidók, akik elfogadják Krisztust, juthatnak üdvösségre, de mint néppel Istennek már nincsenek tervei. A missziót visszautasították, ezért a kereszténység kapta azt a munkát, amit Izrael visszautasított.
Valamikor nagyon régen ez egy (valódi) elitet jelentett, ma már bárkit jelenthet. A mennyiség a minõség rovására ment.

Egy férfi női neylonharisnyanadrágot hord, de nemcsak télen, hanem a mostani időben is, még most nincs olyan hideg?

A férjem most is ezt hordja. Még nincs gyerekünk, de én nem szeretném azt, hogy ? lássa, én pedig nem tudom elfogadni, mert számomra ez nem férfias dolog. Én vagyok pr?d, vagy én velem van a baj? Igazából ha nem akkor hordja amikor én is ott vagyok akkor nem érdekel, de ha igen akkor zavar.Mit csináljak?

Legjobb válasz: Meglepõdnél milyen sok pasi szereti a harisnyákat, magukon is. Amíg nem csipkéset meg egyéb csajosat hord, nincs is ezzel baj, elvégre hány nõt ismerek, aki szeret ilyen-olyan férfiruhát felvenni. Nem hiszem hogy nem tudtok minimum kompromisszumot kötni (teszem azt te leszoksz valamirõl amit õ utál, õ meg nem hord elõtted harisnyát). Meg ha szereted, ennyi igazán belefér. Kívánom hogy ez legyen a legnagyobb problémád!

Meglepõdnél milyen sok pasi szereti a harisnyákat, magukon is. Amíg nem csipkéset meg egyéb csajosat hord, nincs is ezzel baj, elvégre hány nõt ismerek, aki szeret ilyen-olyan férfiruhát felvenni. Nem hiszem hogy nem tudtok minimum kompromisszumot kötni (teszem azt te leszoksz valamirõl amit õ utál, õ meg nem hord elõtted harisnyát). Meg ha szereted, ennyi igazán belefér. Kívánom hogy ez legyen a legnagyobb problémád!
Elõször is miért lenne ciki, hiszen a fiúknak, férfiaknak is két lábuk van általában. Természetesen csak annak ciki, ki maga is annak tartja. Titkolni szégyenkezni miatta pedig egyáltalán nem kell, és helytelen viselkedési forma. Ez nem bûnös cselekedet ami miatt titkon kellene viselni. A történelmi idõkben a férfiak ruhatárához tartozott a harisnya. 1998 óta már újra gyártanak neves világmárkák férfiaknak is, vékony nylon harisnyanadrágot. http://www.ferfiharisnya.lap.hu Jó magam is elõszeretettel viselem õsztõl késõ tavaszig, és nálam a térdnadrágos változat is nagyon gyakori viselet. Mert tetszik , praktikus, egészséges, változatos színes variálható öltözködési lehetõség férfiak számára is. Bár tudom most sokan felhördülnek, de ez sem érdekel, csak az, hogy számomra kellemes komfortot adó viselet. És megemlíteném azért nem olyan szörnyû látvány mint azt gondolják sokan, ezt igazolja az is , hogy sokszor kaptam már elismerõ szavakat, dicséretet. Leírok néhány jó tulajdonságát a harisnyanadrágról amit a lányok javarésze sajnos nem tud. A harisnyanadrágot nem csak a hideg ellen lehet bevetni, alkalmazni. Azon felül, hogy praktikus, egyszerû, egészséges, és a lányok kivitelében még erotikus is azon felül nagyon kellemes kiegészítõje a ruhatárainknak legyen az férfi ill nõ. Egészséges mert a harisnyák kompressziós hatásának köszönhetõen elkerülhetõ ill kezelhetõ az érrendszeri betegségek kialakulása megléte. Masszírozó hatásának köszönhetõen serkenti a vér keringését és így revitalizálja a lábat, nem szorítja el bokánál a vérkeringést a zoknival szemben. Praktikus mert akár lehet három az egyben is , zokni, alsónadrág, és meleg alsó, annyira melegít amennyire szükséges, nem nedv szívó, és nem izzaszt le ha helyiségben tartózkodunk. Kis helyen elfér, nem veszik el mindig a párja, és ami még nagyon jó, hogy a lábbelik is sokkal kényelmesebbek csak harisnyával viselve. Valamint a térdnadrágunkat is lehet viselni szinte egész évben. Kedves kérdezõ ezt a plusz tulajdonságát a férjednek amit az élet ajándékozott neki és természetesen nekem is., nem elfojtani üldözni és mindenféle elméletekkel párosítani kell, hanem mûvelni és ápolni, és meglátod milyen hosszú harmonikus éveket fogtok eltölteni egymás társaságában. Ez miatt a tulajdonsága miatt semmivel sem kevesebb a férfi, sõt inkább több az átlagosnál, hiszen felmeri vállalni önmagával, veled, és sokan még másokkal szemben is, annak ellenére, hogy ez csak egyfajta plusz tulajdonság, igény a férfiak részérõl amit idáig elnyomtak a beidegzõdött téves társítási elméletek miatt. Ami a gyerekeket illeti semmi okod az aggodalomra hiszen ha úgy nõnek fel, hogy nap mint nap látják akkor az számukra ugyanolyan természetes dolog lesz mint a légzés és az összes többi dolog az életben. Mind addig amíg téves útra nem irányítják nézeteiket, mi szerint az meleges, nem férfias, stb. ahogyan ezt anno velünk tették. Meg mondták mit kell nekünk viselni, és hordani, attól függetlenül hogy az kényelmes nekünk vagy sem. Én a jéger gatyot meg hagynám õseinknek, és azoknak akik maradi szkeptikus elõítéletekkel rendelkeznek. Két gyermekes családapai tapasztalattal a hátam mögött.
és ezt csak mostanság kezdte, vagy már mielött összeházasodtatok volna is csinálta? mert ha már korábban is csinálta, akkor nem gyengén képmutatás most elkezdeni problámázni miatta...
És beszélgettél már errõl vele? Hogy te mennyire nem tartod férfiasnak? Vegyél neki hosszú meleg zoknit, nadrágot ha fázik.
Szerintem semmit nem kell tenned, fogadd el, hogy szereti a nõi harisnyát hordani.Nincs ezzel semmi probléma, az én feleségem is elfogadta, hogy õsszel, télen felvettem a harisnyanadrágját, sõt még szeretkeztem is vele, amikor rajtam volt, mégsem vagyok meleg, szexben nem kellene férfi! Tehát vesd el az elõítéleteket, amivel nem ártunk senkinek, az nem elítélendõ, csak ízlés és szexkultúra kérdése!
Lehet, hogy nem látta rajtad eleget? Viseld Te is elõtte!
Itt van pár tipp, hogyan kezeld, illetve a blogon sok gondolat van a férfiak harisnya hordásával kapcsolatban: http://ferfi-harisnya.blog.hu/2008/11/17/harisnya_ferjem_pas.. Egyébként nem kell belõle nagy ügyet csinálni. Sokan hordunk harisnyát titokban. Sokkal többen, mint azt gondolják.
A kérdező hozzászólása: Még annyit, hogy azt mondja, hogy ez miatt, mert én nem fogadom el, õneki szabályok között kell élni.
A kérdező hozzászólása: Már házasság elõtt is hordta, sõt anyukája is tudott róla. Igen, beszélgettem vele errõl, de természetébõl fakadóan nagyon makacs és nem enged abból hogy én igenis fogadjam el, mert máskülönben elhagy. Férfi hosszú zoknit nem akar hordani, mert neki a harisnya anyaga tetszik. Egyébként van neki, de télire hosszú vastag nadrág, amit az öltönynadrág alá lehet felvenni, de azt mondja kényelmetlen. Hát nem tudom most mit csináljak már.
Az én férjem fázós, õ jéger alsót hord hidegben. Ez is égõ kicsit, de ez legalább nem csajos. Próbáld meg rábeszélni a férjedet, hogy inkább ilyet hordjon. Ha nem lehet rábeszélni, lehet, hogy van valami hajlama?? Beszéld meg vele, hogy a hideg miatt hordja-e, vagy esetleg vonzódik a nõi holmikhoz? Ha szereted, akkor szernintem fogadd el, mást nem tudsz tenni.
Szerintem ez nem probléma, sosem értettem miért kell a harisnyának akkora jelentõséget tulajdonítani. Persze a nõi mintás, színû harisnya nem való férfinak, de ami egyszínû szolid azt bátran lehet. Én csak harisnyát hordok néha pamut, többször vastag fényes nylont, még térdnadrággal is tavasztól õszig, szeretek így lenni :)

Nagyon hosszú kapcsolat (több, mint 5 év) ért véget kb. fél éve. Ha az illető nemcsak a barátnőm, hanem a lelki társam is volt. Hogyan lehet túllépni? Vélemény is érdekel.

A kapcsolat annyira megszakadt, hogy sem egymással, s?t, egymás barátaival sem tartjuk a kapcsolatot. Kerülöm az olyan helyeket, ahol felbukkanhat.

Legjobb válasz: Ja, nem tudom, h. fontos-e: én 27, õ 26.

A kérdező hozzászólása: Ja, nem tudom, h. fontos-e: én 27, õ 26.
Tudom, hogy nagyon rossz lehet!Velem is így volt, hogy a volt barátom már valószínûleg a szakítás elõtt lezárta magában és másnap már vígan csókolózott azzal akire mindig féltékeny voltam, de õ biztosra állította, hogy nincs okom. Akkor sokáig én sem tudtam önmagam lenni, igazából a helyemet sem találtam.Mindenhol rosszul éreztem magam csak vele akartam lenni, mert vele éreztem jól magam. Elkezdtem új társaságokba járni, próbálni ismerkedni.Már változtam azóta és lett is barátom olyan akit mindig is elképzeltem. Nekem még mindig hasogat ez a régi kapcsolat, mert még három hónapig egy osztályterembe kell lennem vele és az új barátnõjével. Azt tudom tanácsolni, ami közhely, de talán igaz..az idõ mindent megold.Szerintem találsz majd magadnak lelkitársat:) De, ha nem tudod lezárni (mint pl.egyelõre én sem) akkor így vagy úgy szenvedsz.Ha esetleg van jó barátod, próbáld vele megbeszélni, vagy pszichológus. De nekem is írhatsz. Fel a fejjel!bocsi a regényért
elbuksz. felkelsz és mész tovább. welcome to the real life ...
A kérdező hozzászólása: Az idõ mindent megold, igen, de... Akkor is gáz, hogy folyton rá gondolok, és az is zavar, hogy az a valaki, aki az én lelki társam volt, akivel az életemet akartam élni nem szenved annyira, mint én. Önzõ vagyok, tudom... de akkor is zavar, és ez így nem jó. Barátságok szakadnak, szakadtak meg emiatt. Nem voltam jófiú a kapcsolatban, de egy életen át kitartottam volna mellette. Õ meg talált magának egy "zsánert". És romok között hagyott engem.
Szia! Nálam is pont ez van!!! Több mint 5 évet voltam egy lánnyal mindenben tökéletes volt!Mi már több mint 1, 5 éve szakítottunk, és azóta is mindennap gondolok rá! :( Szakításunk óta volt 5 kapcsolatom, de mindig szakítottam, mert nem lettem szerelmes.....:(Lehet addig nem is fogok az lenni, mig teljesen túl nem teszem magam rajta..
A kérdező hozzászólása: :S akkor úgy tûnik, bele kell nyugodnom... :(
ellenszer, hogy elkerüljétek: 2 év után eljegyzés, 3 év után esküvõ, rá 1 évre gyerek, akkor megmarad a nõ, feleség, anya melletetek
A kérdező hozzászólása: Bár elõbb írtad volna ezt :)
Én is fél éve szakíottam a barátommal. 4 évig tartott a kapcsolatunk. Azóta félembernek érzem magam. Elveszítettem a lelki társam, azt az embert aki az életet jelentette számomra. Mindennap eszembe jutnak a közös emlékek, a szép pillanatok, amikbõl tényleg volt bõven.Új kapcsolatba kezdtem azóta. Ez sokat segít, de ennek ellenére így is iszonyatosan fáj. Reméltem, hogy az idõ segít, de valahogy most még rosszabb, mint az elsõ hónapokban volt. Biztos, hogy évekbe fog telni, míg elmúlnak az érzések. Az én barátomnak sem fáj a szakítás, úgy mint a te barátnõdnek. Erre csak azt tudom mondani, hogy ne zavarjon, az hogy õ nem szenved. Örülj neki. Hidd el, neked is sokkal nehezebb lenne, ha tudnád, hogy az a személy, akit szeretsz, rosszul érzi magát.

4 hós kisbabám újabban nemcsak az elalváshoz kéri a cicit, hanem aludni is a cicivel a szájában akar, járt már más is így?

Gyakorlatilag én vagyok az él? cumija. Ha elveszem a cicit, 20-30 perc múlva felébred. Cumi nem kell neki, kiköpi, már vagy 6 fajtát próbáltam. Nagyon keveset alszik emiatt. Normális ez a cicifügg?ség ilyen korban?

Legjobb válasz: Kisfiam is ilyen volt. Legalább 10-20 percen keresztül a cicim nem vehettem ki a szájából. Mondjuk, nem is engedte el.

Kisfiam is ilyen volt. Legalább 10-20 percen keresztül a cicim nem vehettem ki a szájából. Mondjuk, nem is engedte el.
Lehet hogy mocorognak a fogcsírák... Az én fiam kisebb, 3-4 hetes volt, amikor este 6-8-ig a cicimen csüngött. Leraktam, 20 perc múlva ébredt. Szerencsés lenne rávenni, hogy elfogadja a cumit, esetleg próbálj meg valami 'anyaszagút' betenni az ágyába, az nálunk nagyon bejött ebben a korban.
Nálunk is most ez van :-) Néhány napja csinálja(6 hónapos fiú) Korábban is volt ilyen idõszak...de egy idõ után visszatért, hogy csak evésre használta... ...szerintem valamiért szüksége van a nyugtatásra...(nálunk szerintem a foga) ...a cumiknak pedig nincs "anya-illatuk"...
A 13 hónaposom még mindig ezt csinálja, ha pl. fogzik. És vákuum nincs ugyan, de olyan határozottan "fogja" a cicit, hogy nem nagyon lehet tõle elvenni. Engem egyébként nem zavar, ezek mindig rendkívüli helyzetek és ha ez nyugtatja meg....
A kérdező hozzászólása: Engem sem zavar, és szerencsére megtehetem, hogy hagyom (nincs másik gyerek stb), csak azt hittem, hogy ez ilyen korban már "nem normális". Megnyugodtam, hogy másnál is elõfordult.
Az én kicsi fiam is cicifüggõ. 3 és fél hónapos múlt. A cicin akar eladudni, aztán el se lehet venni tõle. Ha mégis sikerült valahogy kivennem a szájából mikor alszik már, tuti pár perc múlva felébred.A cumikat mi se fogadjuk el, csomót próbáltunk már.Remélem majd csak kinövi...

Miért van az, hogy manapság a fiatal srácok az utcán nemcsak a lányokat, hanem egymást is alaposan megbámulják?

(nem k+csögök, tudom, de mégis mi lehet az oka? )

Legjobb válasz: végig mérik hogy milyen az illetõ csöves,átlagos vagy átlag feletti megjelenésû.

végig mérik hogy milyen az illetõ csöves, átlagos vagy átlag feletti megjelenésû.
Nincs önbizalmuk, ezért mindenkit jo alaposan leelemeznek, hátha találnak tõlük szarabb megjelenésû embert.
Felmérik a konkurenciát.
Mert màr lehetetlen elsõ pillantàsra megàllapítani, hogy a szembejövõ hosszúhajú, szûknadràgos, színescipõs egyèn fèrfi-e, vagy nõ, vagy mi a ràk.
Ha nem homárok akkor nem bámulják egymást. Mondjuk én nem találkoztam a jelenséggel.

Az asztrálutazással kapcsolatban van egy olyan dolog, ami nemcsak a szellemi, hanem a fizikai testet is nagy sebességgel mozgatja, ez valóban létezik?

Az asztrálutazás biztos hogy létezik, bár sajnos még nem volt benne részem. Azt szeretném tudni, hogy a fent elített az lehetséges-e és ha igen akkor hol találok róla b?vebb leírást?

Legjobb válasz: És mielõtt félreértenéd nem az elsõ válaszoló vagyok:D Amúgy én még nem hallottam errõl, igaz nem is vagyok különösebben jártas a témában, de azért szívesen megtapasztalnám egyszer:)

És mielõtt félreértenéd nem az elsõ válaszoló vagyok:D Amúgy én még nem hallottam errõl, igaz nem is vagyok különösebben jártas a témában, de azért szívesen megtapasztalnám egyszer:)
Talán csak azért írta, mert számított a tiédhez hasonló válaszokra. A tudomány pedig folyamatosan fejlõdik és változik. Amirõl 5 éve bebizonyították, hogy igaz, arról lehet, hogy manapság újabb viták folynak, mert megkérdõjelezik annak hitelességét. Ennyit a bizonyítékról. Én tényleg nem akarok kötekedni, csak annyi ilyen hozzászólást olvastam már(fõleg hasonló témakörökben), hogy egyszerûen zavar, ha beírogatnak a kérdezõnek, mert annyira biztosak az igazukban, és annyira büszkék arra, hogy nem hisznek semmiben, csak abban amit megfoghatnak, és láthatnak. Ezt sem rád értem, tudom, hogy te min akadtál fönt. :)
Miért kell rögtön bunkónak lenni, ha valaki olyanról ír, amiben te nem hiszel? Nyeld le, hogy más a véleményetek, de ne legyél bunkó!
én elsõ Semmi közöm hozzá, hogy miben hiszel, jogod van bármihez. De azt írtad, hogy biztos létezik. Ezért kérdeztem, hogy mi a bizonyíték. Mert az, hogy hiszel benne, az egy dolog, de nem bizonyíték.
Ha tudsz az asztrálutazással kapcsolatos bizonyítékot, akkor írd meg, mert sajnos a tudománynak még nem sikerült bebizonyítani. De lehet, hogy te többet tudsz mint mások.
A kérdező hozzászólása: Sajnos nem tudok olyan sokat, de néhányezer könyv errõl szól, tele van vele az Internet, milliónyi ember állítja, hogy õ járt asztrálutazáson. Vagy az összes ember aki hisz ebben az hülye? Neked, kedves válaszoló, sincs bizonyítékod, valamint a világon tudtommal senkinek arra, hogy NE létezne. De azért köszönöm, hogy megosztottad velünk a véleményedet.

Miért van az, hogy nemcsak a pasik, hanem a nők is elfogadnak egy csomó mindent egy pasitól csupán azért, mert férfi?

Itt olavsom egy csomó válaszban, hogy "fogadd el, hogy másra gondol szex közben, hiszen férfi, náluk ez így m?ködik". Vagy "nem baj, ha egyszer megcsal, hiszen férfi", stb. Miért m?ködik így??? Vagy így m?ködik egyáltalán???? NE legyen már mindenre mentség az, hogy FÉRFI... légyszi' írjátok oda, hogy fiú vagy lány írta a választ

Legjobb válasz: Ezt hülyeségnek tartom... Semmi ilyen mentség nincs... legalábbis szerintem:S

Ezt hülyeségnek tartom... Semmi ilyen mentség nincs... legalábbis szerintem:S
mindig is voltak olyan nõk, akik eltúrik, hogy megcsalja, kihasználja, veri õt a pasija és olyanok, akik nem tûrik....sõt lesznek is ilyenek mindig. Ez nem jelenti, hogy mindenki ilyen.
Hello szerintem nincs mentség arra hogy megcsalja valaki a barátnõjét és szerintem az esetek nagytöbségében a lány hajlamos a megcsalásra bár ez csak az én észrevételem és hát hogy miért van ez olykor ? Létezik a világon sok olyan férfi akik arra mennek hogy minél több nõvel legyenek na az ilyet kerülni kell én ha barátnõmmel vagyok csak rá tudok koncentrálni senki más nem jut eszembe sose tudnám megcsalni és szerintem nem igy müködik a dolog de mindenhol vannak kivételek:) (sajnos) remélem segitettem egy 17 éves srác...
éis egyetértek az elöttem szolokkal... ez teljesen emberfüggö! van olyan pas aki soha nem calná meg a barátnõjét de van olyan aki csak huzza a strigulákat! attol h pasi nem engedhet meg magának szerintem ilyeneket!
Ezt én is sok helyen tapasztalom, amúgy lány vagyok.Pl.Egyforma beosztásban dolgozom két férfival, és hasonló habitusuak vagyunk, mégis az alattunk lévõ nõk (beosztásban), õket körbeugrálják, pusztán azért, mert férfiak, és az õ szavuk többet ér.Emelett, megpróbáltam kiállni magamért, megkérdeztem a fõnököm (õ is férfi), hogy lát-e kivetnivalót a munkámban, a válasz az volt, hogy teljessen megvan elégedve.Ekkor megkérdeztem, hogy akkor, mért kapok kb.100.000ft.-tal kevesebb fizetést, mint a többiek?A válasz ez volt:-MERT ÕK FÉRFIAK!Hát azt gondoltam...(ez nem tûr nyomdafestéket).Ez szerintem, valahonnan nagyon régrõl rögzõdött, amikor még a férfi volt a kenyérkeresõ, a nõt meg "csak" kb.házimunkásnak, és dadának tekintették.Vagyis valahol lenézték, és a férfi volt a fas-a gyerek.Erre a mai napig a legjobb példa, hogyha egy férfi sok nõvel fekszik le, õ a király, viszont, ha egy nõ, sok férfival, akkor õ egy ku-va.Szerintem, errõl nagyban a nõk tehetnek, hogy nemzedékeken át, hadjuk, hogy úgymond elnyomjanak minket.Bár szerencsére, látok némi javulást, ahogy önállósodnak a nõk.Ez persze általánosítás, és a normális emberek nem így gondolkodnak.Szerintem, akkor mûködik jól egy párkapcsolat, ha egyenrangúság van, és amit a nõnek nem szabad, azt a férfi se tegye!
A kérdező hozzászólása: Örülök, hoyg ti is így gondoljátok, már kezdtem azt hinni, hogy én vagyok a kakukktojás, akinek túl "magas"(?) elvárásai vannak egy pasitól... de tényleg ezen az oldalon láttam a válaszok között egy csomó helyen, hogy el kell fogadni, mert férfi és pont. Sztem sincs ez így jól!!!
Szia. 17 éves lány vagyok. Nagyon sokan az oszályomban a lányok közül ugy gondolják, hogy õk még élnék az életüket. Nekem ugytûnik, hogy nem mentség az, hogy férfi. Engem 3 éve megcsalt a barátom, hülye volt, be is ismeri. nyílt titok, mégis szeretem, és nállunk boldogabb nincs. és nem azért maradtam vele, mert pasi, hanem mert szeretem. Amugy a szerelesm inkább gyõz, mint az, hogy van e valami a lába közöt vagy sem. Persze nagyon sok esetben nem igy van. De nekem a szerelem a tapasztalatom.
szerintem (nagyrészt) úgy gondolták ezt a "fogadd el hisz férfi" dolgot, hogy rengeteg dologban a pasik sokkal érzéketlenebbek, egyszerûen nem érdekli õket, míg a nõk az érzelmeiket helyezik központba. Ezért mondjuk ha megcsalta a barátnõjét, a lány ezt itt elsírta és tanácsot kért, jöhettek olyan válaszok, hogy a pasiknak érzelmileg nem olyan fontos a szex ezért meg is bocsáthasz neki stbstb. vagy rosszul látom?
ezek mwradi gondolkodásuak. ez max akkor elfogadható, ha a pasi lapátolja haza a lóvét, a csaj pedig a pics-áját mereszti és hízik mint a disznó.A pasi meg elhagyni nem akaraj mert, hülye mint a föld. 28/f

Igaz az hogy Selena Gomez nemcsak a fiúkat hanem a lányokat is szereti? Tényleg volt már együtt lányal úgy?

az az tényleg biszexuális? hány csaja volt már eddig?

Legjobb válasz: Utána néztem, és egy cikket sem találtam errõl. Csak ezt: http://starity.hu/magazin/27281-selena-gomez-egy-lannyal-cso.. De ez már 1 éves...

Utána néztem, és egy cikket sem találtam errõl. Csak ezt: http://starity.hu/magazin/27281-selena-gomez-egy-lannyal-cso.. De ez már 1 éves...
igen volt.. kisebb botrány is lett belöle a szülõk részéröl
jah, hiszen ez a divat manapság...
Neem, ez nem igaz! A felsõ kép pedig photoshop! Selena sosem volt lánnyal!
és te ezt honnan tudod, a közeli ismerõse vagy?
ez tuti nem igaz

Vannak olyan csajok akiket nemcsak a ruhák, cipők. érdekelnek, hanem plázákban megnézik a műszaki boltokat is? (pl. : saturn. )

Tv, pc, telók, hangrendszerek, fülesek, ....

Legjobb válasz: Én ritkán járok plázába, de ha mégis, akkor megnézem a mûszaki dolgokat is. Fõleg a hangfalakat, fényképezõgépeket. Nem tudom, hány éves vagy, de azok a lányok, akik plázázni járnak cipõt nézegetni, maximum 15 évesek lehetnek.

Én ritkán járok plázába, de ha mégis, akkor megnézem a mûszaki dolgokat is. Fõleg a hangfalakat, fényképezõgépeket. Nem tudom, hány éves vagy, de azok a lányok, akik plázázni járnak cipõt nézegetni, maximum 15 évesek lehetnek.
én nem járok annyira plázázni, max. tesco vagy postára rohanok a Camponában a kisállat-kereskedéseket meg szoktam nézni, mûszaki dolgokat nem nagyon veszek, szóval nem annyira járok be, tescoban Camponában szoktam néha elsétálni hajvasaló, konyhagép meg ilyesmiket nézni ha olyan kedvem van OBI-ban az égõk és idõzítõket imádom, jah meg az elosztókat nézegetem mindig :D gyertyák, növények tvm van, laptopom van, fülesem is van egy tök jó, hangrendszert meg nem hozhatok apartmanba a szomszédok miatt... úgyhogy én általában csak azokat a cuccokat nézem amire szükségem van/ megkönnyítené az életem és jól jönne
Jó, hát a véredben van, ezt szereted. Lányok is vannak ilyenek.:)
A kérdező hozzászólása: De kár :( pedig jó hobbinak is ;) Megjelenik vmi új hülyeség mindig megyek kipróbálni, de nem készülök rá meg ilyenek, nem tanulom meg a tulajdonságait csak megnézem , szöszmötölök vele kicsit és kész :) Órákat eltudok így lenni, mondjuk muszály is mert nem lakok nagyvárosba és ha már odautazok akk ott vagyok egész nap :)
A 3. vagyok. Nem érdeklõdésbõl, hanem mert KELL. Pl. ha kell venni egy hûtõszekrényt, akkor kell venni egy hûtõszekrényt.:) És akkor néhány hetet el kell tölteni avval, hogy az ember elmélyül a hûtõszekrények jellemzõinek világába, hogy jó ár-érték-arányban sikerüljön vásárolni. Amilyen mûszaki cikkre szükség van, azt a cikket egy kicsit ki kell tanulni. Ennyi. De egyáltalán nem élvezet ez nekem, hanem muszáj-dolog. De én minden vásárlással így vagyok. Utálom, nyûg nekem.
A kérdező hozzászólása: Szoktam am látni lányokat elektronikai boltokba, de mindig a pasijukkal vannak, így nem tudom h csak kényszerbõl vannak ott vagy tényleg érdekli õket. Én am sûrûn járok, mert szinte mindent ki lehet próbálni, engem meg minden érdekel és így mégcsak megse kell venni :D De am ruhákat is megnézem csak kevésbé részletesen/sokáig :)
Én nem, vagy csak ritkán járok plázába, mivel ahol lakok nincs. :D Egyébként szeretem a kisállat kereskedéseket és az elektronikai cuccokat. Ruhát csak akkor veszek, ha már lerohad rólam, vagy kinõttem. Meg még ilyen OBI(wan kenobi) -ba szerretek járni. XD
Én kifejezetten mûszaki bolt miatt megyek csak plázába, ha keresek valami háztartási gépet, szórakoztató elektronikát, kisgépet.
Én mindig benézek a mûszaki boltokba is, de nem vagyok szakértõ, még csak azt sem mondanám hogy a hobbijaim közé tartoznak a tv, pc, hangfalak, stb. De szeretek ilyesmiket nézegetni / vásárolni, ha kell valami.
én kifejezetten utálok ruhákat nézegetni. a mediamarkt-ba szoktam bemenni fõleg, ha van, de egyébként bármilyen mûszaki bolt megteszi. a könyveket is szeretem meg az írószerboltokat, de ruhaboltot akkor lássak amikor a hátam közepét.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!